Page 1

Tisícročné kráľovstvo Božie –Zj.sv.Jan kap20 Túto kapitolu radi používajú prevracači Božieho slova protestanti ,adventisti a jehovisti na oklamanie dôverčivých a hlásajú, že toto tisícročné kráľovstvo Božie nastane po druhom Kristovom príchode a bude tu na zemi . Sám náš Pán Ježiš Kristus presne a mnohokrát vysvetľoval ako, kde ,kedy prišlo toto kráľovstvo Božie na zem, tak máme na výber ,či budeme veriť slovám Krista ,alebo spolkom založených a vedených talmudistami, ktoré sa snažia vydávať za Kristove cirkvi. Ale Ježiš Kristus nezaložil viacero cirkvi s rôznymi navzájom si odporujúcimi výkladmi Božieho slova, ale len jednu a tejto svojej cirkvi zjavil plnosť pravdy. Pozrime sa teda na to ,čo o tomto tisícročnom kráľovstve na zemi hovorí ten, ktorý ho tu z neba priniesol a ohlasoval: Tisícročné kráľovstvo Božie na zemi ( Písmo nehovorí koľko tisícročné ,či jeden ,dva ,alebo viacej ,ale my vidíme ,že už dva tisíc ročné) sa začalo, keď sa čas naplnil a splnilo proroctvo Izaiáša a ľud bývajúci v temnotách uzrel veľké svetlo: Mat 4 kap„Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Keďže Izraeliti mali o kráľovstve ,ktoré prinesie Mesiáš len prízemné ,svetské predstavy ,Pán Ježiš im vysvetľuje ,že to je inak: Luk.17 kap „Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: »Aha, tu je!« alebo: »Tamto je!«, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“ Ako to, že ho medzi sebou nevideli? Lebo sa treba preň znovu narodiť. Ako? Tak, ako to Pán vysvetlil Nikodémovi: Jan3kap: „Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.“ V Lukášovi Pán sľúbil ,že niektorí z tých, ktorí ho práve počúvajú takéto kráľovstvo uvidia ešte za svojho pozemského života: Luk.9kap: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo.“ Po zoslaní Ducha svätého videli ,že je v nich i medzi nimi, teda v Kristovej cirkvi. Zatvrdnutým farizejom, ktorí z Písem mali poznať a nepoznali ,že toto kráľovstvo práve prišlo na zem povedal podľa čoho to ešte môžu spoznať: Luk 11kap „Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.“Pán Ježiš tu jasne hovorí o niečom ,čo sa práve deje! Nie o niečom po jeho druhom príchode!


Tiež im vysvetľuje ako bude vzrastať a šíriť po celom svete toto kráľovstvo Božie na zemi, ktoré bude v tých ktorí uveria a medzi nimi a prirovnáva to k tomu ,ako keď človek hodí zrno do zeme: Mk.4 kap: „Ďalej hovoril: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo, alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ Práve tieto Kristove slová mnohých mýlia pri čítaní kap 20Zj.sv.Jan ,lebo vidia ,že Pán Ježiš hovoril o kráľovstve Božom aj tu na zemi. Nepochopením Jeho slov potom ľudia vymýšľali rôzne teorie ,napr. (chiliazmus).Ale len Pán Ježiš nehovorili a žiadnom inom Božom kráľovstve na zemi ,len o tom, ktoré bude v tých ,ktorí uveria evanjeliu ,ktorí sa preň znova narodia z Ducha a z vody a ktoré tak bude medzi nimi. V 12 kap.Zj.sv.Jan od siedmeho verša čítame ako bol satan zvrhnutý z neba na zem: „Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času.“ 20 kap.Zj.sv Jan nám potom hovorí ,ako z neba zostúpil anjel a sputnal ho na tisíc rokov- teda na ten čas ,zakiaľ má vzrastať a šíriť sa Božie kráľovstvo po celej zemi: „ Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený.“ Pán Ježiš nám v evanjeliu ap.Jána v 12 kap a 31 verši hovorí kedy presne bol satan ,ktorý mal nad vyhnancami z Raja veľkú moc , hodený a sputnaný do podsvetia: „Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von“ Teda keď Kristus prišiel na svet uskutočniť svoje spasiteľské dielo na kríži a slávnostne vstúpil do najhlbších končín zeme vyslobodiť zajatých: 1Pet.3:19 „Telom zomrel ,ale duchom ožil a tak šiel a zvestoval blahozvesť duchom vo väzení podsvetia“.

Pred samotným druhým Kristovým príchodom má byť satan ešte raz z tohto žalára vypustený ,aby mohol ešte raz ukázať silu svojho zvodu a bludu.


Boh to dopúšťa ,aby sa oddelilo zrno od pliev ,aby si každý musel vybrať na ktorú stranu sa pridá. Všetci vidíme čo sa stalo za posledných pár desaťročí –IIVat.koncil priniesol celoplošnú zmenu učenia RKC, synkretizmus s pohanstvom v iných oblastiach celosvetové ekonomické zotročenie a manipulovanie sveta synagogou satanovou, obrovským boom technologií atď. To sú všetkým viditeľné dôsledky vypustenia satana, ktorý takto má pripraviť ľudstvo na prijatie falošného mesiáša – antikrista. Tiež sa k moci dostávajú králi ktorí sú jednomyseľní , aby sa splnili slová Písma a oni odovzdali svoju moc malému rohu z knihy proroka Daniela –antikristovi. Zj sv.Jan kap20:4-5 „Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.“ Tu boli apoštolovi Jánovi ukázané duše tých ,ktorí obetovali svoj život pre Krista a boli zabití, alebo „zomreli v Pánovi“ počas šírenia Kristovho evanjelia –Božieho kráľovstva na zemi a samozrejme duše tých zomrelých , spravodlivých a svätých ,ktorí žili pred narodením Krista a čakali na Vykupiteľa v podsvetí. „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov“ Toto kraľovanie spasených duší s Kristom v nebi sa začalo ,keď im svojou vykupiteľskou smrťou na kríži otvoril nebo a keď týchto zajatcov po zostúpení „do najhlbších končín zeme“ vyviedol so sebou do neba. Ich duše sú už v nebi a kraľujú s Kristom –Cirkev oslávená, kým sa nenaplní počet spasených. Teda toto Tisícročné kráľovstvo je tak v nebi ,ako i na zemi, čo aj Pán potvrdil slovami: „Hľa ,ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta“. Ako tisícročné je označené preto, lebo tento stav trvá len do konca sveta ,do posledného súdu a slovom tisícročné je vlastne vyjadrená jeho dočasnosť. To je prvé vzkriesenie a nad nimi už druhá smrť- večné muky v ohnivom jazere po poslednom súde už nemá moci. Hriešnici tohto prvého vzkriesenia nie sú účastní ,lebo ich duše za ten čas ,kým sa naplní nebo spasenými čakajú na posledný súd v pekle. Preto tu Písmo o ich dušiach nehovorí ako o vzkriesených, ale ich označuje v 5 verši ako „ostatní mrtvi, ktorí neožili kým sa nedovrši tisíc rokov“,lebo v pekle nemožno hovoriť o vzkriesení k životu v takom zmysle ,ako žijú duše spasených v nebi –účastní prvého vzkriesenia ,ale len očakávanie súdu v mukách. Tí budú tiež vzkriesení aj s telami až k poslednému súdu ,ale k večným mukám v ohnivom jazere. Vieme,že tí „ostaní mrtvy“ budú vzkriesení až k poslednému súdu ,teda podľa tohto 5 verša vieme určiť ,aký čas znamená tých obrazných tisíc rokov. Písmo toto kraľovanie vzkriesených duší v nebi označuje ako tisícročné ,lebo bude trvať do posledného súdu ,kedy títo prídu spolu s Kristom na posledný súd a svätí budú spolu s Kristom súdiť svet i padlých anjelov. Prečo keď nám sám Pán povedal všetko o príchode a šírení jeho tisícročného kráľovstva na zemi teda všetky spolky falošných cirkví sľubujú tisícročné kráľovstvo na zemi až po jeho druhom príchode? Lebo neuverili Kristovým slovám, ani sa znova nenarodili z Božieho Ducha –Ducha Pravdy, ale uverili


poslom a prorokom synagogy satanovej. To ona pripravuje falošné ,celosvetové kráľovstvo –NWO so svojim falošným mesiášom- antikristom ako kráľom a svetovládcom. Tí ,ktorí im uverili potom ľahšie príjmu ich falošného mesiáša, lebo im budú tvrdiť ,že Nový svetový poriadok je to pravé kráľovstvo pokoja a ich panovník je tým pravým mesiášom na ktorého čakali dve tisíc rokov. Vidíme, že ani pred Kristovým druhým príchodom, ani po ňom už žiadne iné kráľovstvo Božie tu na zemi nebude. Len to ,ktoré bolo v tých ,ktorí uverili v Krista a medzi nimi, kým nepríde ako večný sudca . To dosvedčujú slová Písma: 2Pet.3kap.„Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť.“ Tieto slová Písma vylučujú akékoľvek kráľovstvo na zemi po Kristovom druhom príchode! 1L.Sol v 4 kap tiež vyvracia bláznivé výklady spolkov adventistov a ich bratov jehovistov, lebo hovorí ,že tí ,ktorí budú pri jeho druhom príchode patriť Kristovi ,budú uchvátení s ním do vzduchu,teda zobratí zo zeme a už budú navždy s ním: „Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.“ Teda už sa nebudú vracať na tisíc rokov kraľovať s Kristom tu na zem ,ani tu na nich potom nebude znovu nezmyselne zase vypustený satan ako tvrdia bludári, lebo ten bude už len navždy hodený do jazera horiaceho ohňom a sírou ,kde bude i šelma a falošný prorok, ale je pre nich pripravený Nový, nebeský Jeruzalem –Zj.svJan.kap21:9-23. Blúdia ,lebo nepoznajú Písma ,ani Božiu moc a zvedú len sebe podobných ,takých ,ktorí tiež :“ ... neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.“ 2Sol.2kap.

Profile for romsli

Tisícročné kráľovstvo Božie  

Tisícročné kráľovstvo Božie  

Profile for romsli
Advertisement