__MAIN_TEXT__

Page 1

Møgeltønder

På opdagelse i Exploring Auf Entdeckungsreise in

Gjellerup Snejbjerg

Herning

Bording

Ikast

m

Hammeru Lind

Videbæk Ringkøbing

Kibæk

Brande

Skjern Give

Tarm

Ølgod Grindsted

Billund

Varde

Holsted Esbjerg

Holsted Stby Føvling

Brørup Vejen

Bramming Tjæreborg Nordby

bro

Gredsted

Rødding

Ribe Rejsby

Gram

Vo

Toftlund

Skærbæk

Havneby

Bredebro

ster

Løgumklo

Tønder Højer

der

Møgeltøn

Tin


På opdagelse til fods Tønder Kommune dækker næsten 1300 km² og er dermed arealmæssigt Danmarks femtestørste. Rundt om i kommunen finder man en lang række byer og landsbyer, som hver har deres særpræg. Den bedste måde at opdage en by og få et indtryk af dens egenart er, når man færdes til fods. På den måde stifter man bekendtskab med bygninger og steder, som kan fortælle historie, og man kommer tæt på byens sjæl og atmosfære. Denne brochure er derfor ment som en hjælp til dem, der gerne vil gå på opdagelse til fods i Møgeltønder. Der findes tilsvarende brochurer for de øvrige byer og landsbyer i Tønder Kommune. Exploring on foot Tønder Municipality covers an area of almost 1300 km² and is thus the fifth largest municipality in Denmark as regards the size of the total area. In the municipality, you will find a large number of towns and villages, each with its own distinctive features. The best way to explore a town and get an impression of its characteristics is when you explore it on foot. In this way, you get acquainted with the buildings and places, which will tell their history, and you will get close to the soul and atmosphere of the town. Therefore, the purpose of this brochure is to guide those, who wish to go exploring Møgeltønder on foot. Similar brochures have been made about the other towns and villages in Tønder Municipality. Zu Fuß auf Entdeckungsreise Die Großgemeinde Tønder umfasst ein Areal von 1300 km² und ist damit flächenmäßig die fünftgrößte Gemeinde Dänemarks. Es gibt zahlreiche Städte und Dörfer, alle mit eigenem Charme. Die beste Möglichkeit eine Stadt zu erforschen und einen Eindruck von ihrer Besonderheit zu bekommen, ist sie zu Fuß zu erkunden. So gelangt man zu geschichtsträchtigen Gebäuden und Orten, und kommt hautnah an die Seele und Atmosphäre der Stadt heran. Dieser Prospekt ist als Wegweiser für diejenigen gedacht, die Møgeltønder zu Fuß erkunden möchten. Entsprechende Prospekte über die anderen Städte und Dörfer der Großgemeinde Tønder sind ebenfalls erhältlich.

Rømø-Tønder Turistforening, Nørre Frankel 1, 6792 Rømø Tel. +45 74 75 51 30, www.romo.dk, romo@romo.dk Udgivet af Rømø-Tønder Turistforening 2015 med støtte fra Tønder Kommune. Published by Rømø-Tønder Tourist Association in 2015 with the support of Tønder Municipality Herausgegeben vom Fremdenverkehrsverein Rømø-Tønder Turistforening 2015 mit Unterstützung der Großgemeinde Tønder. Layout og tryk – Layout and print – Layout und Druck: Henning Rossen KivaGrafisk Øst · EuroPrint Tekst -Text: Jørgen Hansen Oversættelse – Translation – Übersetzung: Lone Krogh Nielsen og Angelika Flachmann Fotos – Photos: Rømø · Tønder Turistforening, Mie Krogh

Møgeltønders historie Møgeltønder nævnes første gang i de skriftlige kilder i 1200-tallet, og navnet betyder ”Store Tønder”. Møgeltønder var dengang en havneby, fordi det oprindelig kunne lade sig gøre at sejle hertil ad en af Vidås sidearme. Siden er ”Store Tønder” blevet den lille; købstaden Tønder voksede, mens udviklingen i Møgeltønder gik i stå. I dag er Møgeltønder med de fredede huse i den idylliske hovedgade Slotsgade en af Danmarks smukkeste landsbyer. Byen er kendt for Schackenborg Slot, der ligesom byen kan føre sin historie tilbage til 1200-tallet, og som indtil 2014 var rammen om H. K. H. Prins Joachims dagligdag. De berømte Guldhorn fra jernalderen blev fundet i Gallehus nogle få kilometer fra Møgeltønder. I dag har Møgeltønder ca. 850 indbyggere. The history of Møgeltønder Møgeltønder is mentioned for the first time in the written sources in the 1200s, and the name means “Large Tønder”. At that time Møgeltønder was a harbour town, as it was originally possible to sail to this town on one of the arms of the river Vidåen. Later on the market town of Tønder grew, whereas Møgeltønder stagnated. Today Møgeltønder with its preserved houses in the idyllic main street Slotsgade is one of the most beautiful villages in Denmark. The town is known for Schackenborg Castle, which, as the town, can trace its history all the way back to the 1200s, and which formed the setting for H.R.H. Prince Joachim’s daily life until 2014. The famous Golden Horns from the Iron Age were found in Gallehus only a few kilometres from Møgeltønder. Today Møgeltønder has approx. 850 inhabitants. Die Geschichte der Stadt Møgeltønder Møgeltønder wird zum ersten Mal schriftlich im 13. Jahrhundert erwähnt. Der Name bedeutet ”Großes Tønder”. Møgeltønder war einst eine Hafenstadt, da es ursprünglich möglich war, die Stadt über die Seitenarme der Wiedau auf dem Seeweg zu erreichen. Seitdem ist das „Große Tønder“ zum Kleinen geworden; die Handelsstadt Tønder wuchs, während die Entwicklung in Møgeltønder zum Stillstand kam. Heute ist Møgeltønder, mit den unter Denkmalschutz stehenden Häusern entlang der idyllischen Straße Slotsgaden, eines der schönsten Dörfer Dänemarks. Die Stadt ist bekannt für das Schloss Schackenborg, dessen Geschichte ebenfalls bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Bis 2014 bildete das Schloss den Rahmen um den Alltag von S. K. H. Prinz Joachim. Die berühmten Goldhörner aus der Eisenzeit wurden in Gallehus gefunden, nur wenige Kilometer von Møgeltønder entfernt. Heute hat Møgeltønder ungefähr 850 Einwohner.


Rugfennen

Møgeltønder Børnehus

Hvedefennen

Ga

Møgeltønder Skole

Hø je

Brandstation

C

SLOT

n Slotsgade

B

Slotsparken

vej Røj

byve j

Møgeltønder Kirke

St r

F

Sønder

-

ensgvåerjds-

Gyd

n estie Kirk

Strengvej

D

eFtr Sønderd streng- en æ u vej E

ej fel tv Slo ts

Villegårdsvej

Kog en

Møgeltønder Camping Herredve j

A SCHACKENBORG

Schackenborg Slotskro

rv ej

F

A

j

ej felt v Slot s

Nør r estre ngv ej

e rgv o b en k c a Sch

M øllevej

de kæ

re t

Elmegårdsvej

Forsamlingshus

MØGELTØNDER

Bygfennen

Gåsingagervej Strengvej

Tran evej

Strengvej

ger Danskes Vej

ns Jessens Vej

Hans

H. C. s en Davidsj Ve

A

D


A. Schackenborg Slot Måske har der været et fæstningsværk her allerede midt i 1000-tallet, men vi ved med sikkerhed, at biskoppen i Ribe havde en borg her i 1200-tallet, kaldet Møgeltønderhus. Som tak for hans fremragende indsats under svenskekrigene forærede kongen Møgeltønderhus til feltherren Hans Schack i 1661. Schack byggede i 1664 det trefløjede barokslot Schackenborg, omgivet af en voldgrav. Slottet tilhørte familien Schack i 11 generationer, men i 1978 forærede den sidste grev Schack, der var barnløs, det til Dronning Margrethe 2.s yngste søn Joachim. I årene 1993-2014 dannede slottet rammen om H. K. H. Prins Joachims dagligdag og familieliv. Slottet er ikke åbent for offentligheden, men i sommerperioden er der rundvisninger i slottets egen have inden for slotsporten. B. Sønderhaven Over for slottet ligger Sønderhaven, også kaldet Slotsparken. Parken, der er offentligt tilgængelig, blev anlagt i 1690’erne med ridestier, en sø og små vandløb, men gennem tiden er der plantet mange træer, så en stor del af parken er i dag skov. Fra parkeringspladsen over for Schackenborg Slotskro går ”Æ Parksti” gennem Sønderhaven til Slotfelt (F), og ”Æ Slotsti” fører til Møgeltønder Kirke (D). C. Slotsgaden Slotsgaden i Møgeltønder er en brolagt lindetræsallé med smukke og velbevarede teglstenshuse. Gaden er anlagt i 1680’erne af den første Schack på Schackenborg Slot, og husene er bygget som boliger for slottets funktionærer og håndværkere. Gaden er med rette blevet kaldt ”Danmarks smukkeste landsbygade”, og den historiske atmosfære og den arkitektoniske helhed gør gaden til noget helt enestående. I nummer 42 ligger Schackenborg Slotskro og i nummer 14 Posselts Gård fra 1785, der nu er antikvitetsbutik. D. Møgeltønder Kirke De ældste dele af kirken stammer fra begyndelsen af 1200-tallet, men der har ligget en kirke på stedet endnu tidligere. Kirken er forlænget flere gange, og tårnet er fra 1630. Møgeltønder Kirke har dannet rammen om hele fire royale begivenheder i nyere tid. I 2002 blev prins Felix – søn af prins Joachim og grevinde Alexandra – døbt i kirken, i 2008 fandt prins Joachims bryllup med Marie Cavallier sted i kirken, og deres fælles børn er døbt i kirken: prins Henrik i 2009 og prinsesse Athena i 2012. E. Sønderbyen Møgeltønders ældste del er Sønderbyen med gaderne Strædet, Gyden og Sønderbyvej. F. Slotfelt Den store stråtækte lade fra 1870’erne med sin særlige trækonstruktion er renoveret og rummer i dag et Guldhorn- & Kulturcenter.

A. Schackenborg Castle Perhaps there has been a fortress here already in the mid-1000s, but we know for sure that the bishop in Ribe had a castle here in the 1200s called Møgeltønderhus. In 1661 the king gave Møgeltønderhus to Commander Hans Schack as a way of thanking him for his outstanding effort during the Dano-Swedish Wars. In 1664 Schack built the three-wing Baroque Schackenborg Castle, surrounded by moats. The Schack family owned the castle for 11 generations, but in 1978 the last count Schack, who was childless, gave the castle to Queen Margrethe’s youngest son Joachim. In the years 1993-2014 the castle formed the setting for H.R.H. Prince Joachim’s daily life and family life. The castle is not open to the public, but in the summer period, there are guided tours in the garden of the castle inside the castle gate. B. Sønderhaven The garden Sønderhaven is situated opposite the castle, and it is also called the Castle Park. The park, which is open to the public, was laid out in the 1690s with riding paths, a lake and small streams, but over the years many trees have been planted here, so that a large part of the park is a wood today. From the parking lot opposite the inn Schackenborg Slotskro a path “Æ Parksti” goes through Sønderhaven to Slotfelt (F), and the path “Æ Slotsti” leads to Møgeltønder Church (D). C. Slotsgaden The street Slotsgaden in Møgeltønder is a cobblestone-paved lime tree avenue with beautiful and well-preserved tiled houses. The street was constructed in the 1680s by the first count Schack of Schackenborg Castle, and the houses were built as dwellings for the employees and craftsmen of the castle. The street is rightly called “Denmark’s most beautiful village street”, and the historical atmosphere and the architecture make the street outstanding. The inn Schackenborg Slotskro is situated in number 42, and in number 14 Posselts Gård from 1785 there is an antiquity shop. D. Møgeltønder Church The oldest parts of the church originate from the beginning of the 1200s, but there has been a church on this spot before that. The church has been extended several times, and the tower is from 1630. Møgeltønder Church has formed the setting for four royal events in recent times. In 2002 Prince Felix – the son of Prince Joachim and Countess Alexandra – was baptized here, in 2008 Prince Joachim’s wedding with Marie Cavallier took place in the church, and their children have also been baptized in the church: Prince Henrik in 2009 and Princess Athena in 2012. E. Sønderbyen The oldest part of Møgeltønder is Sønderbyen with the streets Strædet, Gyden and Sønderbyvej. F. Slotfelt The large thatched barn from the 1870s with its characteristic wood construction has been renovated and is now a centre, which tells about the famous golden horns.


A. Schloss Schackenborg Vielleicht befand sich hier schon Mitte des 11. Jahrhunderts eine Festung, aber man weiß mit Sicherheit, dass der Bischoff von Ribe hier im 13. Jahrhundert eine Burg mit dem Namen Møgeltønderhus besaß. Als Dank für seinen hervorragenden Einsatz im Krieg gegen Schweden, schenkte der König Møgeltønderhus 1661 dem Feldherrn Hans Schack. Schack baute 1664 das dreiflügelige Barockschloss Schackenborg, von einem Schlossgraben umgeben. Das Schloss war 11 Generationen hindurch im Besitz der Familie Schack. 1978 übergab der letzte, kinderlose Graf Schack das Schloss dem jüngsten Sohn von Königin Margrethe II., Joachim. Im Zeitraum 1993-2014 bildete das Schloss den Rahmen um S. K. H. Prinz Joachims Alltag und Familienleben. Das Schloss ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Während des Sommers werden jedoch Führungen im Schlossgarten angeboten. B. Der Park Sønderhaven Gegenüber vom Schloss liegt der Park Sønderhaven, auch Schlosspark genannt. Der öffentlich zugängliche Park wurde in den 1960’er Jahren angelegt, mit Reitwegen, einem See und kleinen Wasserläufen. Im Laufe der Zeit wurden viele Bäume angepflanzt, so dass der größte Teil des Parks heute verwaldet ist. Vom Parkplatz gegenüber vom Restaurant Schackenborg Slotskro führt der Pfad „Æ Parksti“ durch den Park Richtung Slotfelt (F), und der Pfad „Æ Slotsti“ führt zu Møgeltønders Kirche (D). C. Die Straße Slotsgaden Die Straße Slotsgaden in Møgeltønder ist eine gepflasterte Lindenallee mit schönen, gut erhaltenen Ziegelsteinhäusern. Die Straße wurde vom ersten Schack im Schloss Schackenborg in den 1680’er Jahren angelegt, und die Häuser wurden als Wohnungen für die Dienerschaft und Handwerker des Schlosses gebaut. Die Straße wird zurecht als „Dänemarks schönste Dorfstraße“ bezeichnet. Die historische Atmosphäre und der architektonische Gesamteindruck machen die Straße zu etwas ganz Besonderem. Im Haus mit der Nummer 42 befindet sich das Restaurant Schackenborg Slotskro und in der Nummer 14 „Posselts Gård“ aus dem Jahre 1785, ist heute ein Antiquitätenladen eingerichtet. D. Die Kirche zu Møgeltønder Die ältesten Teile der Kirche stammen aus den Anfängen des 13. Jahrhunderts, jedoch befand sich schon vor dieser Zeit eine Kirche an diesem Ort. Die Kirche wurde mehrmals verlängert, und der Turm stammt aus dem Jahre 1630. Die Kirche zu Møgeltønder hat in den letzten Jahren den Rahmen um vier royale Ereignisse gebildet. 2002 wurde Prinz Felix - Sohn von Prinz Joachim und Gräfin Alexandra – dort getauft. 2008 wurden Prinz Joachim und Marie Cavallier in der Kirche getraut, und deren gemeinsamen Kinder wurden dort getauft: Prinz Henrik 2009 und Prinzessin Athena 2012. E. Der Ortsteil Sønderbyen Der älteste Ortsteil Møgeltønders ist Sønderbyen, mit den Straßen Strædet, Gyden und Sønderbyvej. F. Slotfelt Die große reetgedeckte Scheune aus den 1870’er Jahren, mit ihrer besonderen Holzkonstruktion wurde renoviert und beherbergt heute ein Guldhorn- & Kulturcenter.

Profile for Rømø-Tønder Turistforening

Møgeltønder byvandring  

På opdagelse i Møgeltønder / Exploring Møgeltønder / Auf Entdeckungsreise in Møgeltønder

Møgeltønder byvandring  

På opdagelse i Møgeltønder / Exploring Møgeltønder / Auf Entdeckungsreise in Møgeltønder

Advertisement