__MAIN_TEXT__

Page 1

Havneby

På opdagelse i Exploring Auf Entdeckungsreise in

Gjellerup Snejbjerg

Herning

Bording

Ikast

m

Hammeru Lind

Videbæk Ringkøbing

Kibæk

Brande

Skjern Give

Tarm

Ølgod Grindsted

Billund

Varde

Holsted Esbjerg

Holsted Stby Føvling

Brørup Vejen

Bramming Tjæreborg Nordby

bro

Gredsted

Rødding

Ribe Rejsby

Gram

Vo

Toftlund

Skærbæk

Havneby

Bredebro

ster

Løgumklo

Tønder Højer

der

Møgeltøn

Tin


På opdagelse til fods Tønder Kommune dækker næsten 1300 km² og er dermed arealmæssigt Danmarks femtestørste. Rundt om i kommunen finder man en lang række byer og landsbyer, som hver har deres særpræg. Den bedste måde at opdage en by og få et indtryk af dens egenart er, når man færdes til fods. På den måde stifter man bekendtskab med bygninger og steder, som kan fortælle historie, og man kommer tæt på byens sjæl og atmosfære. Denne brochure er derfor ment som en hjælp til dem, der gerne vil gå på opdagelse til fods i Havneby. Der findes tilsvarende brochurer for de øvrige byer og landsbyer i Tønder Kommune. Exploring on foot Tønder Municipality covers an area of almost 1300 km² and is thus the fifth largest municipality in Denmark as regards the size of the total area. In the municipality, you will find a large number of towns and villages, each with its own distinctive features. The best way to explore a town and get an impression of its characteristics is when you explore it on foot. In this way, you get acquainted with the buildings and places, which will tell their history, and you will get close to the soul and atmosphere of the town. Therefore, the purpose of this brochure is to guide those, who wish to go exploring Havneby on foot. Similar brochures have been made about the other towns and villages in Tønder Municipality. Zu Fuß auf Entdeckungsreise Die Großgemeinde Tønder umfasst ein Areal von 1300 km² und ist damit flächenmäßig die fünftgrößte Gemeinde Dänemarks. Es gibt zahlreiche Städte und Dörfer, alle mit eigenem Charme. Die beste Möglichkeit eine Stadt zu erforschen und einen Eindruck von ihrer Besonderheit zu bekommen, ist sie zu Fuß zu erkunden. So gelangt man zu geschichtsträchtigen Gebäuden und Orten, und kommt hautnah an die Seele und Atmosphäre der Stadt heran. Dieser Prospekt ist als Wegweiser für diejenigen gedacht, die Havneby zu Fuß erkunden möchten. Entsprechende Prospekte über die anderen Städte und Dörfer der Großgemeinde Tønder sind ebenfalls erhältlich.

Rømø-Tønder Turistforening, Nørre Frankel 1, 6792 Rømø Tel. +45 74 75 51 30, www.romo.dk, romo@romo.dk Udgivet af Rømø-Tønder Turistforening 2015 med støtte fra Tønder Kommune. Published by Rømø-Tønder Tourist Association in 2015 with the support of Tønder Municipality Herausgegeben vom Fremdenverkehrsverein Rømø-Tønder Turistforening 2015 mit Unterstützung der Großgemeinde Tønder. Layout og tryk – Layout and print – Layout und Druck: Henning Rossen KivaGrafisk Øst · EuroPrint Tekst -Text: Jørgen Hansen Oversættelse – Translation – Übersetzung: Lone Krogh Nielsen og Angelika Flachmann Fotos – Photos: Sylt Fähre, Rømø-Tønder Turistforening, Mie Krogh


Havnebys historie Havneby på Rømøs sydspids nævnes første gang i forbindelse med slaget i Listerdyb mellem Rømø og Sylt den 16. maj 1644, hvor en dansk flåde på 9 skibe, anført af kong Christian 4. personlig, mødte en hollandsk-svensk flåde på 14 skibe. De to flåder rådede tilsammen over 600 kanoner, og slaget var et veritabelt blodbad, hvor omkring 800 søfolk omkom. Den danske flåde trak sig sejrrigt ud af kampen, og den hollandske flåde blev ødelagt. En storstilet plan om at anlægge en eksporthavn med tilhørende dæmning til Jylland måtte opgives, da Rømø blev tysk i 1864, og i stedet blev det besluttet at anlægge en havn i Esbjerg i 1868. Den nuværende havn i Havneby blev anlagt i 1961-64 og er udgangspunkt for reje- og muslingefiskeri samt for færgen til List på Sylt. Havneby er med ca. 300 indbyggere Rømøs største by. The history of Havneby Havneby on the south point of Rømø was mentioned for the first time in connection with the battle in Listerdyb between Rømø and Sylt on May 16 1644, when a Danish fleet of 9 ships, commanded by King Christian IV personally, met a Dutch-Swedish fleet of 14 ships. The two fleets had a total of 600 canons, and the battle was a veritable bloodbath, as approx. 800 seamen lost their lives. The Danish fleet withdrew victoriously from the battle, and the Dutch fleet was destroyed. A large-scale plan about building an export harbour with a dam to Jutland had to be abandoned, when Rømø became German in 1864, and instead it was decided to build a harbour in Esbjerg in 1868. The present harbour in Havneby was built in 1961-64 and is the port for shrimp and mussel fishing and for the ferry to List on Sylt. Havneby with approx. 300 inhabitants is the largest town on Rømø. Die Geschichte der Stadt Havneby Das an der Südspitze der Insel Rømø gelegene Havneby, wurde erstmals im Zuge der Schlacht im Lister Tief zwischen Rømø und Sylt am 16. Mai 1644 erwähnt. Bei dieser Schlacht traf eine dänische Flotte mit 9 Schiffen, angeführt von König Christian IV. persönlich, auf eine holländisch-schwedische Flotte mit 14 Schiffen. Die beiden Flotten verfügten zusammen über mehr als 600 Kanonen. Die Schlacht war ein wahres Blutbad, bei der an die 800 Seeleute ums Leben kamen. Die dänische Flotte konnte sich als Sieger aus der Schlacht zurückziehen, die holländische Flotte wurde vernichtet. Ein groß angelegter Plan einen Exporthafen mit dazugehörigem Damm nach Jütland anzulegen scheiterte, als Rømø 1864 deutsch wurde. Es wurde stattdessen 1868 beschlossen einen Hafen in Esbjerg zu bauen. Der heutige Hafen in Havneby wurde im Zeitraum 1961-64 angelegt und ist Ausgangspunkt für Garnelen- und Muschelfischerei, sowie für die Fähre nach List auf Sylt. Havneby ist mit ca. 300 Einwohnern der größte Ort der Insel Rømø.


P. Mærsk Møllers Ve j

ej

lsvej Lan gda

Sø nd e

Sønderbyvej

Sønderbyve j

er

Helmusag

KEL

K lokke l yngvej

Gulirisvej

Enjoy Resorts

Vesterg ade

Hind ebægervej

K litro se e j v Gulirisvej

s kestræde

stræ d e

Hvalstræde

Sv en

tr

æde

rga de

N RA

Storms

Rim Rømø Forsamlingshus

Ves te

ve j

Klitvejen

Sil de

Rømø Børnecenter

e

NØ jen R

ej

ej ev

j

Rømø Golf Klub

G

Te r n

vej

sve

nd

Rømø Lege og Labyrintpark

Engvej

y Vråb

mer

Vestergade j trandve ers

Vibe

HAVNEBY

Ly ng v

sselvej Dro

MØLBY

dvæ rke rv

F RE

rd riv e

ve j

j

Hån

Rømø Stra FerieCent

l o kkevej

j sve

er

175 E n gv e

vej Røm

Sønderbyvej

Lyngvejen

Sælstræde

j sve

jergvej Borreb

J

v rg je

EBY VE

rb Lej

n se an

Camping & Feriepark Rømø Minigolf

Bl å k

n

C

F

G


V æ r ftsvej

Kilebryggen

Hollænderstrædet

Tippen

D

Flyndervej

j

A

Østre Havne ve

B A

Kabelpieren

F

er Søndkel Fran

and ter

Nord re M ole kaj to rm j e S v g rø lin d s n a u m m M Ko broen Ndr. H avneve j SlipRØMØ HAVN pen RømøLossekaj Sylt Havnepladsen (40 min) Sk ansen

m an Komk aj dør

e

E

Lister Brygge

D


A. Skanse med kanoner På en banke øst for Havneby Kro ses 2 gamle forladekanoner, som blev anbragt på deres nuværende plads i 1932. Kanonerne kan være bjærget fra et af de skibe, der deltog i slaget i Listerdyb i 1644, men de kan også være anbragt af svenskerne i forbindelse med den skanse, som de anlagde, da de besatte Rømø samme år. Svenskerne afbrændte næsten alle rømsernes skibe og skabte dermed stor armod på øen. B. Havneby Kro Det fortælles, at en orlogsgast ved navn Gram fra Ballum i Christian 4.s regeringstid fik tilladelse til at åbne en kro med alkoholudskænkning. Det var hans belønning for at have udvist særligt mod om bord på Christian 4s. flagskib ”Trefoldigheden” under søslaget på Kolberger Heide den 1. juli 1644. Det var i dette slag, Christian 4. mistede sit ene øje. Kroen var i slægten Grams eje i 300 år. C. Havneby Dige Diget er fra 1872 og siden forstærket flere gange, senest i 1992-93. D. Havnen Fiskerihavnen er udgangspunkt for reje- og muslingefiskeri, men også for færgen til List på Sylt, der blev startet i 1961. Rømøs historie er tæt knyttet til havet, og fiskeriet har præget øen og dens indbyggere gennem århundreder. I 1700- og 1800-tallet var søfart og hvalfangst ved Grønland øens vigtigste erhverv. Omkring 1770 regner man med, at der var 450 hvalfangere på Rømø, og 40 rømsere var kommandører, dvs. kaptajner på hollandske hvalfangerskibe. Havnen er offshore-servicehavn i forbindelse med byggeri af havvindmølleparker vest for øen. På Havnepladsen står en stormflodssøjle, opsat 1991. E. Vadehavet Lige nord for havnen kan man vade ud i vadehavet og samle østers med eller uden guide. Hele Rømø indgår i Nationalpark Vadehavet, der i 2014 blev optaget på UNESCO’s Verdensnaturarvliste. F. Havneby Center Centerområde med bl.a. turistbureau, supermarked, restauranter, tøjbutikker og lejlighedskompleks. G. Rømø Lege- og Labyrintpark I Lege- og Labyrintparken findes mange sjove spil, alle sammen i overstørrelse. Den helt store attraktion er den store labyrint på mere end 1200 m².


A. A sconce with canons On a bank east of Havneby you will find 2 old muzzle-loading canons, which were placed on this location in 1932. The canons may have been salvaged from one of the ships, which participated in the sea battle in Listerdyb in 1644, but they may also have been placed by the Swedes in connection with the sconce that they made during their occupation of Rømø in the same year. The Swedes burnt almost all of the ships owned by the inhabitants of Rømø and thus caused great poverty on the island. B. Havneby Kro According to the legend, a seaman named Gram from Ballum got permission during King Christian IV’s reign to open an inn with a licence to serve alcohol. This was his reward for having displayed courage on board King Christian IV’s flagship “Trefoldigheden” during the sea battle on Kolberger Heide on July 1 1644. It was in this battle, that King Christian IV lost one eye. The family Gram owned the inn for 300 years. C. Havneby Dike The dike is from 1872 and has been reinforced several times, last time in 1992-93. D. The harbour The fishing harbour is the home port for shrimp and mussing fishing boats, but also for the ferry to List on Sylt, which was started in 1961. The history of Rømø is closely related with the sea, and fishing has been the most important source of income of the island and its inhabitants for centuries. In the 1700s and 1800s shipping and whaling at Greenland was the most important trade on the island. Around 1770 it is estimated that there were 450 whalers on Rømø, and 40 of the inhabitants on Rømø were commodores, that is to say captains on Dutch whaling ships. The harbour is an offshoreservice harbour in connection with the building of sea windmill parks west of the island. A flood column was erected in the harbour square in 1991. E. The Wadden Sea Right north of the harbour you can wade out into the Wadden Sea and collect oysters with or without a guide. The whole of Rømø is a part of Wadden Sea National Park, which became a UNESCO World Heritage Site in 2014. F. Havneby Center A centre area with among other things tourist office, supermarket, restaurants, clothes shops and apartment complex. G. Rømø Lege- og Labyrintpark In Rømø Lege- og Labyrintpark there are many funny games, all of which in oversize. The great attraction is the large labyrinth of more than 1200 m².


A. Eine Schanze mit Kanonen Auf einer Anhöhe östlich vom Restaurant Havneby Kro stehen zwei alte Vorderladerkanonen, die sich seit 1932 an dieser Stelle befinden. Die Kanonen könnten von einem der Schiffe stammen, die 1644 an der Schlacht im Lister Tief beteiligt waren. Sie könnten jedoch auch von den Schweden aufgestellt worden sein, die Rømø im gleichen Jahr besetzen, und im Zuge dessen eine Schanze anlegten. B. Das Restaurant Havneby Kro Erzählungen zu Folge, bekam ein Matrose mit dem Namen Gram während der Regierungszeit von Christian IV. die Erlaubnis ein Gasthaus mit Schankbewilligung zu eröffnen. Dies war die Belohnung für seinen Mut, den er auf dem Flaggschiff „Trefoldigheden“ während der Seeschlacht auf der Kolberger Heide am 1. Juli 1644 gezeigt hatte. Es war in dieser Schlacht, in der Christian IV. ein Auge verlor. Das Gasthaus war 300 Jahre lang im Besitz der Familie Gram. C. Der Deich in Havneby Der Deich stammt aus dem Jahr 1872 und wurde seitdem laufend verstärkt, zuletzt 1992-93. D. Der Hafen Der Fischereihafen ist Ausgangspunkt für Garnelen- und Muschelfischerei, sowie für die Fähre nach List auf Sylt, die 1961 in Betrieb genommen wurde. Rømøs Geschichte ist eng mit dem Meer verbunden, und die Fischerei hat die Insel und deren Bewohner jahrhundertelang geprägt. Im 18. und 19. Jahrhundert waren die Seefahrt und der Walfang die Hauteinnahmequelle der Insel. Es wird angenommen, dass um das Jahr 1770 herum 450 Walfänger auf Rømø ansässig waren. 40 Rømser waren „Kommandøre“, d.h. Kapitäne auf holländischen Walfangschiffen. Der Hafen ist heute ein Offshore-Servicehafen, im Zuge des Baus eines Windmühlenparks westlich der Insel. Auf dem Hafenplatz wurde 1991 eine Sturmflutsäule errichtet. E. Das Wattenmeer Direkt nördlich vom Hafen kann man ins Wattenmeer hinausgehen und Austern sammeln, entweder mit Begleitung oder auf eigene Faust. Die gesamte Insel ist Teil des Nationalparks Wattenmeer, der 2014 in die UNESCO-Liste des Weltnaturerbes aufgenommen wurde. F. Havneby Center Ein Zentrum mit u.a. Touristeninformation, Supermarkt, Restaurants, Bekleidungsgeschäften und Wohnungen. G. Spiel- und Labyrinthpark Im Lege- og Labyrintpark gibt es viele lustige Spiele in Übergröße. Die ganz große Attraktion ist das beträchtliche Labyrinth mit einer Fläche von mehr als 1200 m².

Profile for Rømø-Tønder Turistforening

Havneby byvandring  

På opdagelse i Havneby / Exploring Havneby / Auf Entdeckungsreise in Havneby

Havneby byvandring  

På opdagelse i Havneby / Exploring Havneby / Auf Entdeckungsreise in Havneby

Advertisement