__MAIN_TEXT__

Page 1

Højer

På opdagelse i Exploring Auf Entdeckungsreise in

Gjellerup Snejbjerg

Herning

Bording

Ikast

m

Hammeru Lind

Videbæk Ringkøbing

Kibæk

Brande

Skjern Give

Tarm

Ølgod Grindsted

Billund

Varde

Holsted Esbjerg

Holsted Stby Føvling

Brørup Vejen

Bramming Tjæreborg Nordby

bro

Gredsted

Rødding

Ribe Rejsby

Gram

Vo

Toftlund

Skærbæk

Havneby

Bredebro

ster

Løgumklo

Tønder Højer

der

Møgeltøn

Tin


På opdagelse til fods Tønder Kommune dækker næsten 1300 km² og er dermed arealmæssigt Danmarks femtestørste. Rundt om i kommunen finder man en lang række byer og landsbyer, som hver har deres særpræg. Den bedste måde at opdage en by og få et indtryk af dens egenart er, når man færdes til fods. På den måde stifter man bekendtskab med bygninger og steder, som kan fortælle historie, og man kommer tæt på byens sjæl og atmosfære. Denne brochure er derfor ment som en hjælp til dem, der gerne vil gå på opdagelse til fods i Højer. Der findes tilsvarende brochurer for de øvrige byer og landsbyer i Tønder Kommune. Exploring on foot Tønder Municipality covers an area of almost 1300 km² and is thus the fifth largest municipality in Denmark as regards the size of the total area. Around in the municipality you will find a large number of towns and villages, each with its own distinctive features. The best way to explore a town and get an impression of its characteristics is when you explore the area on foot. In this way you get acquainted with the buildings and places, which will tell their history, and you will get close to the soul and atmosphere of the town. Therefore the purpose of this brochure is to guide those, who wish to go exploring Højer on foot. Similar brochures have been made about the other towns and villages in Tønder Municipality. Zu Fuß auf Entdeckungsreise Die Großgemeinde Tønder umfasst ein Areal von 1300 km² und ist damit flächenmäßig die fünftgrößte Gemeinde Dänemarks. Es gibt zahlreiche Städte und Dörfer, alle mit eigenem Charme. Die beste Möglichkeit eine Stadt zu erforschen und einen Eindruck von ihrer Besonderheit zu bekommen, ist sie zu Fuß zu erkunden. So gelangt man zu geschichtsträchtigen Gebäuden und Orten, und kommt hautnah an die Seele und Atmosphäre der Stadt heran. Dieser Prospekt ist als Wegweiser für diejenigen gedacht, die Højer zu Fuß erkunden möchten. Entsprechende Prospekte über die anderen Städte und Dörfer der Großgemeinde Tønder sind ebenfalls erhältlich.

Rømø-Tønder Turistforening, Nørre Frankel 1, 6792 Rømø Tel. +45 74 75 51 30, www.romo.dk, romo@romo.dk Udgivet af Rømø-Tønder Turistforening 2015 med støtte fra Tønder Kommune. Published by Rømø-Tønder Tourist Association in 2015 with the support of Tønder Municipality Herausgegeben vom Fremdenverkehrsverein Rømø-Tønder Turistforening 2015 mit Unterstützung der Großgemeinde Tønder. Layout og tryk – Layout and print – Layout und Druck: Henning Rossen KivaGrafisk Øst · EuroPrint Tekst -Text: Jørgen Hansen Oversættelse – Translation – Übersetzung: Lone Krogh Nielsen og Angelika Flachmann Fotos – Photos: Mie Krogh

Højers historie Højer er vokset op omkring Vidåens udløb i Vadehavet og nævnes første gang i 1231. Byen var før i tiden stærkt udsat for stormflod og oversvømmelse, men er nu beskyttet af to diger – dels det gamle dige fra 1861 med Højer Sluse, dels det fremskudte dige fra 1981 med Vidåslusen. Højer var en af tyskhedens højborge i 1800-tallet, og helt frem til 1946 var der tysk flertal i byrådet. Højer rummer mange smukke og fredede stråtækte bygninger i friserstil, og den gamle bydel er vel bevaret med de smalle, uregelmæssige gader og torvet ved kirken, men der findes også tydelige præg af tysk arkitektur fra 1800-tallet. I byen bor og arbejder mange kunstnere og kunsthåndværkere, og den er beliggende i Nationalpark Vadehavet, der blev optaget på UNESCO’s Verdensnaturarvliste i 2014. I dag har Højer ca. 1.200 indbyggere. The history of Højer Højer developed around the fall of the river Vidåen into the Wadden Sea, and it is mentioned for the first time in 1231. In former times the town was extremely exposed to floods, but it is now protected by two dikes – partly the old dike from 1861 with Højer Sluice, and partly the protruded dike from 1981 with Vidå Sluice. Højer was one of the strongholds of the Germans in the 1800s, and right up to 1946 there was a German majority in the town council. Højer has many beautiful and preserved thatched houses in Frisian style, and the old part of the town is preserved with narrow, irregular streets and the square at the church, but there are also visible signs of German architecture from the 1800s. Many artists and artisans live and work in the town, and the town is situated in Wadden Sea National Park, which was included in the UNESCO World Heritage List in 2014. Today Højer has approx. 1,200 inhabitants. Die Geschichte der Stadt Højer Die Stadt Højer ist um die Mündung der Vidå in das Wattenmeer herum entstanden, und wird erstmals 1231 erwähnt. Die Stadt war früher in großem Ausmaß Sturmfluten und Überschwemmungen ausgesetzt, wird heute jedoch von zwei Deichen beschützt – teils vom alten Deich von 1861 mit der Højer-Schleuse, teils vom vorgeschobenen Deich von 1981 mit der Vidå-Schleuse. Im 19. Jahrhundert war Højer eine der deutschen Hochburgen, und noch bis 1946 herrschte im Stadtrat eine deutsche Mehrheit. Højer besitzt viele schöne, unter Denkmalschutz stehende, reetgedeckte Gebäude im friesischen Baustil. Die Altstadt ist gut erhalten, mit den schmalen, schrägen Gassen und dem Marktplatz bei der Kirche. Spuren der deutschen Architektur aus dem 19. Jahrhundert sind ebenfalls deutlich zu erkennen. In Højer wohnen und arbeiten viele Künstler und Kunsthandwerker, und die Stadt liegt im Nationalpark Wattenmeer, der 2014 in die UNESCO Liste des Weltnaturerbes aufgenommen worden ist. Heute hat Højer ca. 1.200 Einwohner.


n

Ballu mve j ga

TØN DERVEJ

Østerende

sgad e

C

Agertoften

SV

EJ

teren TernhØoslm de

marken

AR K RM G

r Sluse

Hav ne

Chr. Ohlsenvænget

T VÆ

Sluse vej

Dige

A Kjærb. R. ysvej

r Høje

F

Kogse gad

Peter ej Focks v

Sluse vej

Mellemgade Torve Kirkgeade gård s g. Herbergs g. Klo gadester-

S

de rrev Postej g G a d e Kulturcentret Sto r egad Kiers Gaard C Øste Sønde eSkip p erg. F gaderrg a de Tor-DHøjer Design Efterskole E vet Kirke Kovej Vedmle a A. R. Kjærbys- G ige D Banegår d vej

Hvede

Ves vanterg e

kol ega d

B

Nør re

Klintvej

Ma rgre t Møl le g . h ev.

Stra mednd en

Højer A Mølle

HøjerHus

Prilen

St ra nd ve j

Tol gadde-

419

Bue n

Efter-

skole N Dige- ørreve j gården

HØJER

Kindergarten Hoyer

Nyga de

Hal vej

Filial Digeskolen

Nør reag

er

Nør rem arke

Nør rele d rkæ r

J

Ves te

JE R V E

eig g

D va n

Ves te L ender- Ves te åninge n kob rbel Ves tertoft Marskhallen

nal a k g Rin

D


A. Højer Mølle Byens vartegn er møllen, der rager 22 meter op og er synlig viden om i det flade marskområde. Det er en hollandsk vindmølle fra 1857, og den var i brug helt frem til 1972, hvor der blev malet korn og drevet kornhandel. Den restaurerede mølle er i dag mølle- og marskmuseum.

A. Højer Mølle The landmark of the town is the mill Højer Mølle, which is 22 meters high and is widely visible in the flat marsh area. It is a Dutch wind mill from 1857, and it was in use right up to 1972, when grain was milled and sold. Today the restored mill is a milling and marshland museum.

B. Hindrichsens Gård På adressen Nørrevej 1 ligger denne velbevarede og smukke, gamle købmandsgård fra 1760. Den er fredet og udgør en fin helhed med beboelse, stald og lade.

B. Hindrichsens Gård On the address Nørrevej 1 you will find the well-preserved and beautiful, old merchant’s farm from 1760. It is preserved and constitutes a fine whole of a dwelling, a stable and a barn.

C. Højer Rådhus Rådhuset i Kirkegårdsgade 1-3 er Danmarks eneste stråtækte rådhus, bygget i 1803. Det anvendes i dag af Højer Lokalråd som bog- og netcafé.

C. Højer Town Hall The town hall in Kirkegårdsgade 1-3 is the only thatched town hall in Denmark, and it was built in 1803. Today it is used by Højer Local Council as a book and net café.

D. Højer Kirke Kirken er en af landsdelens ældste: de første bygningsdele stammer fra ca. 1100. Korsarmene, tårnet og våbenhuset blev tilføjet i 1400-tallet. Læg bl.a. mærke til den nordlige dør i hovedskibet. Den kaldes Brudedøren og bruges kun ved bryllupper, begravelser og enkelte højtider. På dørens yderside kan man se Højers gamle våben og teksten ”Ex mari natus” (Født af havet). Kirken synes ikke særlig høj, men det hænger sammen med, at man i 1300-tallet fyldte jord op omkring bygningen for at forhindre den i at blive ramt af stormflod. E. Højer Pølser På hjørnet af Torvet og Søndergade ligger Højer Pølsers udsalg. Højer Pølser, der kan skrive sin historie tilbage til 1897, er berømt og ofte præmieret for sine velsmagende sønderjyske pølser. F. Kiers Gaard Gammel vestslesvigsk gård fra 1750’erne. Ud over landbruget drev man fra gården tillige handel fra den nærliggende ladeplads og et omfattende østersfiskeri. Det gamle østerspakhus ved siden af gården er bevaret. I dag kulturcenter på adressen Søndergade 12. G. Lises Hus Huset på adressen Skolegade 3 er Højers ældste hus. Det stammer fra 1708 og fremstår meget velbevaret. I husets have findes en rekonstruktion af Højers gamle bybrønd fra 1807. Andre gamle, fredede huse og gårde findes i Postgade 8, ”Kastanjehuset” i Søndergade 11-13, Storegade 32 og 34 samt Møllegade 4. Søndergade er brostensbelagt, og det samme gælder delvis for Storegade og Møllegade.

D. Højer Church The church is the oldest in the region: the first parts are from approx. 1100. The transepts, the tower and the porch were added in the 1400s. You should among other things note the northern door in the nave. This is called the Bride’s Door and is only used for weddings, funerals and a small amount of church festivals. On the outside of the door you can see the old coat of arms of Højer and the text “Ex mari natus” (Born by the sea). The church does not seem very high, and this is owing to the fact that the inhabitants filled earth around the building in the 1300s to protect it from floods. E. Højer Pølser On the corner of the Square and Søndergade you will find the shop of the sausage-making firm Højer Pølser. Højer Pølser can trace its history back to 1897. It is famous and has often been rewarded for its well-tasting South Jutland sausages. F. Kiers Gaard An old West Schleswig farm from the 1750s. Besides farming the peasants conducted grain selling from the nearby quay and considerable oyster fishing. The old oyster warehouse next to the farm is preserved. Today a cultural centre on the address Søndergade 12. G. Lises Hus The house on the address Skolegade 3 is the oldest house of Højer. It is from 1708 and appears very well-preserved. In the garden of the house there is a reconstruction of the old town well of Højer from 1807. Other old, preserved houses and farms can be found in Postgade 8, “Kastanjehuset” in Søndergade 11-13, Storegade 32 and 34 and in Møllegade 4. Søndergade is paved with cobble stones, and this partly also goes for Storegade and Møllegade.


A. Die Mühle von Højer Die Mühle ist das Wahrzeichen der Stadt, und sie ragt gut sichtbar, 22 Meter hoch über das flache Marschland hinaus. Sie ist eine holländische Windmühle von 1857, die bis 1972 in Betrieb war, und es wurde Getreide gemahlen und gehandelt. Die restaurierte Mühle ist heute ein Mühlen- und Marschmuseum. B. Der Hof Hindrichsens Gård An der Straße Nørrevej 1 liegt der gut erhaltene und schöne, alte Kaufmannshof von 1760. Er steht unter Denkmalschutz und bildet mit Wohnbereich, Stall und Scheune eine harmonische Einheit. C. Das Rathaus von Højer Das Rathaus von 1803, mit der Adresse Kirkegårdsgade 1-3, ist das einzige reetgedeckte Rathaus in Dänemark. Es wird heute vom Gemeinderat in Højer als Buch- und Internetcafé genutzt. D. Die Kirche zu Højer Die Kirche ist eine der ältesten Kirchen im südlichen Jütland: die ersten Teile des Gebäudes stammen von ca. 1100. Die Kreuzarme, der Turm und das Waffenhaus wurden im 15. Jahrhundert hinzugefügt. Bemerkenswert ist u. a. die nördliche Tür im Hauptschiff. Sie wird „Brudedøren“ (Brauttür) genannt, und wird nur bei Trauungen, Begräbnissen und einzelnen Feierlichkeiten benutzt. Auf der Außenseite der Tür ist Højers altes Stadtwappen zu sehen mit der Inschrift „Ex mari natus“ (Aus dem Meer geboren). Die Kirche wirkt nicht sehr hoch, das hängt jedoch damit zusammen, dass man im 14. Jahrhundert einen Erdwall anlegte, um sie vor Sturmfluten zu schützen. E. Die Fleischerei Højer Pølser An der Ecke vom Marktplatz und der Straße Søndergade liegt das Geschäft der Fleischerei Højer Pølser. Die Fleischerei, deren Geschichte bis in das Jahr 1897 zurückreicht, ist sehr bekannt, und wurde schon oft für ihre schmackhaften südjütischen Würstchen ausgezeichnet. F. Der Hof Kiers Gaard Ein alter westschleswigscher Hof aus den 1750’er Jahren. Neben der Landwirtschaft wurden vom Hof aus ebenfalls Handel vom nahegelegenen Anlegeplatz, sowie eine umfassende Austernfischerei betrieben. Das alte Lagerhaus für Austern neben dem Hof ist erhalten geblieben. Es wird heute als Kulturzentrum genutzt und hat die Adresse Søndergade 12. G. Lises Hus (Lises Haus) Das Haus mit der Adresse Skolegade 3 ist das älteste Haus in Højer. Es stammt von 1708 und ist außerordentlich gut erhalten. Im Garten steht eine Rekonstruktion des alten Stadtbrunnens von 1807. Weitere historische, unter Denkmalschutz stehende Häuser und Höfe haben die Adressen Postgade 8, „Kastaniehuset“ Søndergade 11-13, Storegade 32 und 34, sowie Møllegade 4. Die Straße Søndergade ist mit Kopfsteinpflastern belegt, was teilweise auch auf Storegade und Møllegade zutrifft.

Profile for Rømø-Tønder Turistforening

Højer byvandring  

På opdagelse i Højer / Exploring Højer / Auf Entdeckungsreise in Højer

Højer byvandring  

På opdagelse i Højer / Exploring Højer / Auf Entdeckungsreise in Højer

Advertisement