__MAIN_TEXT__

Page 1

Bredebro

På opdagelse i Exploring Auf Entdeckungsreise in

Gjellerup Snejbjerg

Herning

Bording

Ikast

m

Hammeru Lind

Videbæk Ringkøbing

Kibæk

Brande

Skjern Give

Tarm

Ølgod Grindsted

Billund

Varde

Holsted Esbjerg

Holsted Stby Føvling

Brørup Vejen

Bramming Tjæreborg Nordby

bro

Gredsted

Rødding

Ribe Rejsby

Gram

Vo

Toftlund

Skærbæk

Havneby

Bredebro

ster

Løgumklo

Tønder Højer

der

Møgeltøn

Tin


På opdagelse til fods Tønder Kommune dækker næsten 1300 km² og er dermed arealmæssigt Danmarks femtestørste. Rundt om i kommunen finder man en lang række byer og landsbyer, som hver har deres særpræg. Den bedste måde at opdage en by og få et indtryk af dens egenart er, når man færdes til fods. På den måde stifter man bekendtskab med bygninger og steder, som kan fortælle historie, og man kommer tæt på byens sjæl og atmosfære. Denne brochure er derfor ment som en hjælp til dem, der gerne vil gå på opdagelse til fods i Bredebro. Der findes tilsvarende brochurer for de øvrige byer og landsbyer i Tønder Kommune. Exploring on foot Tønder Municipality covers an area of almost 1300 km² and is thus the fifth largest municipality in Denmark as regards the size of the total area. Around in the municipality you will find a large number of towns and villages, each with its own distinctive features. The best way to explore a town and get an impression of its characteristics is when you explore the area on foot. In this way you get acquainted with the buildings and places, which will tell their history, and you will get close to the soul and atmosphere of the town. Therefore the purpose of this brochure is to guide those, who wish to go exploring Bredebro on foot. Similar brochures have been made about the other towns and villages in Tønder Municipality. Zu Fuß auf Entdeckungsreise Die Großgemeinde Tønder umfasst ein Areal von 1300 km² und ist damit flächenmäßig die fünftgrößte Gemeinde Dänemarks. Es gibt zahlreiche Städte und Dörfer, alle mit eigenem Charme. Die beste Möglichkeit eine Stadt zu erforschen und einen Eindruck von ihrer Besonderheit zu bekommen, ist sie zu Fuß zu erkunden. So gelangt man zu geschichtsträchtigen Gebäuden und Orten, und kommt hautnah an die Seele und Atmosphäre der Stadt heran. Dieser Prospekt ist als Wegweiser für diejenigen gedacht, die Bredebro zu Fuß erkunden möchten. Entsprechende Prospekte über die anderen Städte und Dörfer der Großgemeinde Tønder sind ebenfalls erhältlich.

Rømø-Tønder Turistforening, Nørre Frankel 1, 6792 Rømø Tel. +45 74 75 51 30, www.romo.dk, romo@romo.dk Udgivet af Rømø-Tønder Turistforening 2015 med støtte fra Tønder Kommune. Published by Rømø-Tønder Tourist Association in 2015 with the support of Tønder Municipality Herausgegeben vom Fremdenverkehrsverein Rømø-Tønder Turistforening 2015 mit Unterstützung der Großgemeinde Tønder. Layout og tryk – Layout and print – Layout und Druck: Henning Rossen KivaGrafisk Øst · EuroPrint Tekst -Text: Jørgen Hansen Oversættelse – Translation – Übersetzung: Lone Krogh Nielsen og Angelika Flachmann Fotos – Photos: Mie Krogh


Bredebros historie Bredebro er opstået, fordi der her var et vadested, som gjorde det muligt at komme næsten tørskoet over Brede Å. Det gjaldt ikke mindst for de mange studedrifter i middelalderen, som fulgte drivvejene syd på til markederne i Holsten. Bredebro var omkring 1800 et af hjemstederne for kniplingsindustrien, og byens matador, kniplingskræmmer Jens Wulff, havde mere end 1.000 kniplepiger til at arbejde for sig. Senere fik det stor betydning for byens udvikling, at jernbanen fra Tønder til den daværende dansktyske grænse ved Hviding fik station i Bredebro i 1887. Byens vartegn er skulpturen ”Foden” i byens nordlige rundkørsel. Den minder de vejfarende om, at den verdenskendte skotøjsfabrik ECCO blev startet af Karl Toosbuy i Bredebro i 1963. I dag har Bredebro ca. 1.500 indbyggere. The history of Bredebro Bredebro emerged because there was a ford here, which made it possible to cross the river Brede Å almost dry-shod. This was not the least the case for the many oxen droves in the Middle Ages, which followed the cattle roads to the southern markets in Holstein. Around 1800 Bredebro was one of the important locations for the lace industry, and the magnate of the town, lace dealer Jens Wulff, had more than 1,000 lace-making women working for him. Later on it was of great importance for the development of the town, that the railway from Tønder to the former Danish-German border at Hviding got a station in Bredebro in 1887. The landmark of the town is the sculpture “Foden” (The Foot) in the northern roundabout of the town. It reminds the travellers that the world-famous shoe factory ECCO was started by Karl Toosbuy in Bredebro in 1963. Today Bredebro has approx. 1,500 inhabitants. Die Geschichte der Stadt Bredebro Bredebro ist entstanden, weil sich hier eine Furt befand, die es ermöglichte nahezu trockenen Fußes über den Wasserlauf Brede Å zu gelangen. Dies war nicht zuletzt für die zahlreichen Viehtriebe im Mittelalter von Bedeutung, die den Treibwegen Richtung Süden folgten, um die Viehmärkte in Holstein zu erreichen. Bredebro war um das Jahr 1800 herum einer der Hauptsitze der Klöppelindustrie. Der Matador der Stadt, Klöppelspitzenhändler Jens Wulff, beschäftigte über 1.000 Klöppelmädchen. Die Eröffnung eines Bahnhofs in Bredebro im Jahre 1887, an der Eisenbahnstrecke von Tønder zur damaligen dänisch-deutschen Grenze bei Hviding, bekam später eine große Bedeutung für die Entwicklung der Stadt. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Skulptur „Foden“ (der Fuß), die im nördlichen Kreisverkehr der Stadt zu sehen ist. Sie erinnert die Passanten daran, dass die weltberühmte Schuhfabrik ECCO 1963 von Karl Toosbuy in Bredebro gegründet wurde. Bredebro hat heute ca. 1.500 Einwohner.


TER AB

PV E J

BREDEBRO

I ndus

E

Toosbuy Torv

S TO

ag er v e

Jer nb a M eje ne gade rigår de n L

BREDEBRO STATION

Stati

rvang

G

r me om ds

Sønd e

Mi

Sc t. H an sve j

ger

EJ

a

e kk a B

V ER

VE

LA rva N G ng AG g

V IS BY

RE

DE JB ep BY s GA ve ens DE j -

Ve st e

La n

J

Brandstation

trive j

Fa r ve rh

Wu l vej ffs-

n

BREDE BY GA D E F Bos ho vej lm-

us ve j

En vej gKn i ples tie

ve j

n

dværker v ej

Sm

edevej

RPABTE J VE M ølle b a kke

S VE J

Hå n

R RE HA

Politi

j ve

B

C

L

H A NG pe s Aa Idrætscenter

Svømm

Bo rg

e sp Aa

D

E


Sv

stru

p

ho

ve j

D VE J E

lm

HOV E

an

Ny

ga de

AD E

BR OG

SV E J B

R VEJ

A C

Den Gamle Kro Brede Kirke

STORDE

nDa rksma ade g

ys

RR E

er ag o m de Sk ga

E

Brede Å

Svanstrup

N

HA

LØ G

E LO S T UMK

Ki rk MunkegadD eto fet

j

ORE G ADE

Bredebro Filialskole

Træ G lb ha ård - or ve n g ve j

11

H

gv e j

Ga

lg em ar

k

AASPE

Ga l ge ma rk

F GALGEMARK

11

Birkev.

lbo r

EJ Bomvej

RV

mebad

met

DV E JEN

Tof ten

Bredebro Camping

GA GE

Træ

Grøna vej ger-

ve rg

j

o

Gem

Væ nge t Øs terHO van g VE

Svin get

Plejecenter

S torde

SØN DERGADE

ionsvej


A. Foden Skulpturen i rød bornholmsk granit er skabt af kunstneren Peter Brandes i 2003. B. Broen over Brede Å Den gamle, nittede stålbro fra 1891 er i 2014 blevet afløst af en ny bro over åen. C. Gavlmalerier Lige efter broen kan man se et gavlmaleri af broen, og på kroen ses billedet ”Kuske og hestetrukken ølvogn”. Kroen er bygget i 1872; oprindelig lå den ved siden af kirken, men nedbrændte. D. Brede Kirke Kirkens ældste dele er fra ca. 1200, det slanke tårn er fra ca. 1450, og kirkens kor blev forlænget i 1722. Kirken blev beskudt af den tyske besættelsesmagt den 9. april 1940; herom vidner en granat i kirkens sydmur. E. Storegade Bredebros hovedgade er Storegade. Her har ECCO i 2014 skabt et nyt bytorv, hvor man bl.a. finder verdens største ECCO-skobutik. I Storegade findes også en mindelund for Karl Toosbuy (1928-2004), der i 2003 blev udnævnt til Bredebros første æresborger. ECCO producerer hvert år 20 mio. sko, der sælges i næsten 100 lande over hele verden. F. Wulffs Gård I 1836 opførte kniplingskræmmer Jens Wulff (1774-1858) den smukke gård på adressen Brede Bygade 30. Herfra drev han en omfattende kniplings- og væveindustri, der også inkluderede et farveri på adressen Farverhusvej 22. Efter en brand i 1952 genopførtes Wulffs gård. Den blev i mange år anvendt som lægebolig og kaldtes derfor ”Doktorgården”. Den er nu købt af ECCOkoncernen. G. Jernbanestationen Statsbanen mellem Tønder og Hviding åbnede i 1887, og året efter blev Bredebro udgangspunkt for en sidebane til Løgumkloster. Efter Genforeningen blev banen i 1927 forlænget fra Løgumkloster til Rødekro, men denne bane viste sig hurtigt at være urentabel, og hele strækningen blev derfor allerede nedlagt i 1936. Jernbanestationen i Bredebro blev nedrevet i 2002. H. Bredebro Idrætscenter Aktivitetscenter for hele familien, bl.a. friluftsbad.


A. Foden The sculpture “Foden” (The Foot) in red granite from Bornholm was created by the Danish sculptor Peter Brandes in 2003. B.The bridge across Brede Å The old riveted steel bridge from 1891 was replaced by a new bridge across the river in 2014. C. Gable paintings Right after the bridge there is a gable painting of the bridge, and on the wall of the inn you can see the painting “Coachmen and a horse-drawn brewer’s dray”. The inn was built in 1872; originally it was situated beside the church, but it burned down. D. Brede Church The oldest parts of the church are from approx. 1200, the slim tower is from approx. 1450, and the choir of the church was prolonged in 1722. The church was fired on by the German occupational power on April 9 1940; this is witnessed by a grenade in the southern wall of the church. E. Storegade The main street of Bredebro is Storegade. Here ECCO created a new square in 2014, where you will for instance find the largest ECCO shoe shop in the world. In Storegade there is also a memorial grove for Karl Tousbuy (1928-2004), who became the first honorary citizen in Bredebro in 2003. Each year ECCO produces 20 million shoes, which are sold in almost 100 countries around the world. F. Wulffs Gård In 1836 lace dealer Jens Wulff (1774-1858) built the beautiful farm on the address Brede Bygade 30. From here he conducted an extensive lace and weaving industry, which also included a dye works on the address Farverhusvej 22. Wulffs Gård was rebuilt after a fire in 1952. For many years it was used as a doctor’s dwelling, and it is therefore called “Doktorgården” (The Doctor’s Farm). It was recently bought by the ECCO combine. G. The railway station The state railway line between Tønder and Hviding opened in 1887, and the year after Bredebro became the point of departure for a branch line to Løgumkloster. After the Reunion of North Schleswig with Denmark in 1920 the line was prolonged from Løgumkloster to Rødekro in 1927, but quickly it turned out to be unprofitable, and the whole stretch was therefore closed down already in 1936. The railway station was torn down in 2002. H. Bredebro Idrætscenter An activity centre for the whole family, among other things with open-air swimming baths.


A. Die Skulptur ”Foden” (der Fuß) Die Skulptur aus rotem Bornholmer Granit wurde 2003 vom Künstler Peter Brandes geschaffen. B. Die Brücke über die Brede Å Die alte genietete Stahlbrücke von 1891 wurde 2014 durch eine neue Brücke ersetzt. C. Giebelmalereien Direkt hinter der Brücke ist eine Giebelmalerei der Brücke zu erkennen, und am Gasthaus ist das Bild „Kutscher und von Pferden gezogener Bierwagen“ zu sehen. Das Gasthaus wurde 1872 errichtet. Es lag ursprünglich neben der Kirche, brannte jedoch nieder. D. Die Kirche zu Brede Die ältesten Teile der Kirche stammen von ca. 1200, der schlanke Turm von ca. 1450, und der Altarraum wurde 1722 verlängert. Die Kirche wurde am 9. April 1940 von der deutschen Besatzungsmacht beschossen; davon zeugt ein Granatensplitter in der Südmauer der Kirche. E. Die Straße Storegade Bredebros Hauptstraße heißt Storegade. Hier hat ECCO 2014 einen neuen Platz gegründet, an dem u.a. das weltweit größte ECCO-Schuhgeschäft liegt. In der Storegade befindet sich auch eine Gedenkstätte für Karl Toosbuy (1928-2004), der 2003 zum ersten Ehrenbürger der Stadt Bredebro ernannt wurde. ECCO produziert jährlich 20 Millionen Schuhe, die in fast 100 Ländern über die ganze Erdkugel verteilt verkauft werden. F. Der Hof Wulffs Gård Im Jahre 1836 erbaute der Klöppelspitzenhändler Jens Wulff (1774-1858) diesen schönen Hof an der Adresse Brede Bygade 30. Von dort aus betrieb er ein umfassendes Klöppel- und Webereiunternehmen, zu dem ebenfalls die Färberei an der Straße Farverhusvej 22 gehörte. Nach einem Brand im Jahre 1952 wurde Wulffs Gård wieder aufgebaut. Er wurde viele Jahre als Wohnsitz für den Arzt der Stadt genutzt und wird daher auch „Doktorgården“ genannt. Das Gebäude befindet sich heute im Besitz des ECCOKonzerns. G. Der Bahnhof Die Staatsbahn zwischen Tønder og Hviding wurde 1887 eröffnet, und ein Jahr später wurde Bredebro Ausgangspunkt für eine Seitenstrecke nach Løgumkloster. Nach der Wiedervereinigung wurde die Strecke 1927 von Løgumkloster nach Rødekro erweitert. Es zeigte sich jedoch recht schnell, dass diese Verbindung sich nicht rentierte, und der Betrieb wurde daher schon 1936 wieder eingestellt. Der Bahnhof in Bredebro wurde 2002 abgerissen. H. Das Sportcenter Bredebro Idrætscenter Ein Aktivitätscenter für die ganze Familie, u.a. mit einem Freibad.

Profile for Rømø-Tønder Turistforening

Bredebro byvandring  

På opdagelse i Bredebro / Exploring Bredebro / Auf Entdeckungsreise in Bredebro

Bredebro byvandring  

På opdagelse i Bredebro / Exploring Bredebro / Auf Entdeckungsreise in Bredebro

Advertisement