Page 1

SBÍRKA MUZEA ROMSKÉ KULTURY Collection of the Museum of Romani Culture

Fond plakátu a pozvánek / Fund of poster and invitations


Katalog sbírkového fondu Plakátu a pozvánek Muzea romské kultury

ISBN 978-80-86656-23-6 © Muzeum romské kultury, 2013 Realizace katalogu / Realization of Catalog: Autor textu / Text: Irena Pavelková Spolupráce na katalogu / Cooperation: Taťána Bártová Pavelková, Eva Čermáková, Filip Johánek, Jana Poláková, Ján Šáriský, Martina Zuzaňáková Překlad / Translation: Barbora Charvátová Grafický návrh / Graphic design: Lenka Kahuda Klokočková Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, 602 00 Brno Museum of Romani Culture, Bratislavska 67, 602 00 Brno www.rommuz.cz KATALOG VZNIKL DÍKY LASKAVÉ FINANČNÍ PODPOŘE MINISTERSTVA KULTURY ČR / THE CATALOGUE WAS PRODUCED THANKS TO THE FINANCIAL SUPPORT FROM THE MINISTRY OF CULTURE OF THE CZECH REPUBLIC


Fond plakátu a pozvánek / Fund of poster and invitations

SBÍRKA MUZEA ROMSKÉ KULTURY Collection of the Museum of Romani Culture


OBSAH / CONTENT

8

238

1: Ú  vodem / Introduction

6: Pozvánka / Invitation

12

340

2: Fond plakátu a pozvánek / Fund of poster and invitations

7: Katalog, brožura / Catalog, Brochure

16 3: Přehled prezentačních akcí fondu plakátu a pozvánek / An overview of the exhibition events of the fund of poster and invitations

20 4: P  lakát / Poster Plakát jako svědek doby / A poster as a witness to an era

132 5: Leták / Flyer

352 8: Kalendář / Calendar

366 9: Pod lupou / Under magnifying glass Zubní pasta Libuše / Toothpaste Libuše Propagační karta Mezinárodní romské unie (IRU) / Promotional card of the International Romani Union (IRU) Harťikáni búti – Romské kovářství / Harťikáni búti – Romani smithery Romové v Československu / Roma in Czechoslovakia E luma romane jakhenca – Svět očima Romů / E luma romane jakhenca – The World through the eyes of the Roma


POŘADÍ ÚDAJŮ K PŘEDMĚTŮM / ORDER OF DATA ON OBJECTS

Číslo katalogu / Number of catalog

3

Název / Name of the object Překlad / Translation Datum konání akce / Date of action

IV. Rromano kidipe (konference) IV. romské shromáždění 1990

Místo, stát / Place, state Organizátor / Organisator Autor grafického návrhu / Graphic Barevnost / Colour Zpracování / Processing Rozměry / Measures Přírůstkové číslo – zařazení v I. stupni evidence / Acquisition number: its enlistment at 1st Level of the Museum’s registration system

Varšava, Polsko neznámý T. Jewulka barevný tisk 85 x 60 MRK 4/2000


1: Ăšvodem / Introduction


9

Úvodem /

Muzeum romské kultury (MRK) po delší časové přetržce představuje další katalog, kterým prezentuje svůj sbírkový fond. Fond plakátu a pozvánek. Řada těchto specializovaných katalogů začala vycházet v roce 2005 představením části fondu výtvarného umění (obr. 1), dále pokračovala po dvou letech katalogem dvou fondů, a to textilu a šperku a cenin (obr. 2). Na dlouhou dobu 5 let byl poslední publikací v řadě katalog fondu tradičních řemesel, profesí a zaměstnání (obr. 3), který vyšel v roce 2008. Celkem Muzeum romské kultury spravuje 13 sbírkových fondů a s nimi související nesbírkové kolekce. Katalog zahrnuje předměty, které byly získány do sbírky mezi lety 1991–2012. Jedná se o plakáty, letáky, pozvánky, ale i katalogy k nejrůznějším akcím a kalendáře. Celá prezentovaná publikace je i dle těchto kategorií členěna. Autor si klade za cíl seznámit čtenáře s různorodou a dnes již značně rozsáhlou plejádou grafického materiálu. Vzhledem ke značné obsáhlosti se v katalogu podrobněji věnuje některým významným kusům krátkým informativním textem. Jedná se o materiály významné, ať už z pohledu autora grafického návrhu nebo z pohledu konané akce, na kterou plakát/leták poutá, či o ní blíže informuje. Katalog je realizován za finanční podpory Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR.

>>1 Úvodem / Introduction


10

1 Sbírka Muzea romské kultury. Výtvarné umění. Romští autoři. Přírůstky 1991–2005 Collections of the Museum of Romani Culture. Visual art. Romani authors. Acquisitions 1991–2005

2 Sbírka Muzea romské kultury. Textil. Šperk. Přírůstky 1991–2006 Collections of the Museum of Romani Culture. Textile. Jewellery. Acquisitions 1991–2006

3 Sbírka Muzea romské kultury. Tradiční řemesla, profese a zaměstnání. Přírůstky 1991–2007 Collections of the Museum of Romani Culture. Traditional crafts, professions and >>1 Úvodem / Introduction

employment. 1991–2007


11

Introduction

After a longer span, the Museum of Romani Culture introduces another catalogue in which it presents its collection fund; the fund of poster and invitations. A number of such specialized catalogues, presenting a part of the fund of visual art (fig. 1), started to be published in 2005. Two years later, a catalogue of other two funds, textile and jewellery and stamps (fig. 2), was published. In 2008, a catalogue of the fund of traditional crafts, professions and employment (fig. 3.) was published and remained the only catalogue publication for the next five years. Altogether, the Museum of Romani Culture administers 13 collection funds and related non-collection items. The catalogue presents items that were acquired into the collection between 1991–2012. These include posters, leaflets, invitations, but also catalogues to various events and calendars. The presented publication is organized according to these categories. The author’s intention is to introduce to the reader the diverse and nowadays significantly extensive volume of graphic material. Due to the great extent of the material, the author provides some significant items with a short informative description. The materials are, indeed, significant, both from the point of view of the author of the graphic design and from the point of view of the importance of the event to which the poster/leaflet draws attention or about which it informs. The catalogue is realized due to the financial support of the Department of Regional and National Culture of the Ministry of the CR.

>>1 Úvodem / Introduction


2: Fond plakรกtu a pozvรกnek / Fund of poster and invitations


13 Fond plakátu a pozvánek

Fond plakátu a pozvánek /

Fund of poster and invitations

4 Volební leták, číslo katalogu 486 A vote flyer, catalogue number 486

>>3 Fond plakátu a pozvánek / Fund of poster and invitations

Tento specifický fond byl budován již od samotného vzniku Muzea romské kultury. První drobné a spíše výjimečné přírůstky byly posléze přeřazeny díky své povaze do fondu písemného materiálu. Na počátku nebyl fond budován a ani členěn z hlediska grafického designu, grafických technik atp. Náplň fondu vznikala spíše na základě sběratelského nadšení, jež bylo postupem času více méně odborně usměrňováno. Podrobnější třídění znemožňuje i velmi vysoké procento anonymity grafických návrhů plakátů. Je velkou výjimkou, když je autor na plakátu signován. I toto zjištění vychází z celkové povahy sbírkového fondu, kdy se do jisté míry jedná o plakáty neprofesionálních autorů, vzniklých svépomocí na osobních počítačích či ručně kreslené/psané, tištěných na domácích tiskárnách, rozmnožované na černobílých kopírkách či o pouhé xerokopie originálních plakátů/letáků či pozvánek. Toto je záležitostí zejména přírůstků 90. let 20. století. Tato situace ovšem fond neznehodnocuje, naopak. Díky onomu sběratelskému nadšení prvních kurátorů fondu se zde najdou výjimečné a dnes již v jiné podobě nejspíše neexistující doklady o organizaci zapomenutých akcí, prezentaci politických hnutí, neziskových organizací či studentských aktivit. Členění fondu plakátu a pozvánek Muzea romské kultury je realizováno dle povahy jednotlivých získaných předmětů. Jedná se o plakáty, pozvánky, letáky, katalogy (brožury) a kalendáře. Do těchto hesel jsou řazeny všechny přírůstky. Tematické zaměření fondu je různorodé, přesto má společného jmenovatele. Plakáty, letáky a pozvánky jsou spojené s akcemi a událostmi, jež byly organizovány samotnými Romy, romskými a proromskými organizacemi a soubory. Jsou zde hojně zastoupeny i propagační materiály k událostem, jež se po organizační stránce Romů netýkaly, ale jednotlivé romské osobnosti a skupiny se jich účastnily (konference, semináře, besedy, hudební, taneční a divadelní vystoupení). Samostatnou pozornost by si jistě zasloužily i propagační materiály k výstavám a vernisážím. Právě zde se dá poměrně dobře pozorovat vývoj užitého umění a jeho zdokonalování novými technickými možnostmi a postupnou profesionalizací přístupu zadavatelů. Je vidět, že si organizátoři najímali stále častěji profesionální grafické firmy a tiskárny. Přešlo se od pouhého textového ztvárnění ke graficky zajímavým a hodnotným kusům, jež si samy o sobě zaslouží prezentaci pomocí výstavy. Materiály zahrnují akce zaměřené na romské autory ať už samostatné či kolektivní, nebo na výtvarníky neromské, kteří ve svém díle reflektují romské téma.


14 Prezentace fondu

Fund of poster and invitations

Určitým specifikem, zejména 1. poloviny 90. let 20. století jsou volební plakáty, ať už čistě romských uskupení, či uskupení, za které kandidují jednotliví Romové. Sbírkové předměty do fondu jsou získávány zejména samostatným sběrem, a velice tady záleží na osobní aktivitě kurátora. Ryze výjimečně se setkáváme s přímým nákupem (viz. číslo katalogu 192).

Prezentace fondu První prezentace fondu pomocí souborné výstavy proběhla v Muzeu romské kultury v roce 2008. Název výstavy „Cigán sa ně prevelice lúbí…“ byl převzat z textu na jednom z nejcennějších plakátů, který výstava nabídla. Veřejnosti představila výběr nejzajímavějších a nejcennějších propagačních materiálů ze sbírky muzea a setkala se s kladným ohlasem. Proto byla vytvořena i její putovní verze čítající 26 plakátů, o kterou je trvalý zájem ze strany muzeí i jiných institucí.

Fund of poster and invitations

5 Divadelní hra Sar pes uľila e lavuta – Ako sa narodili husle Theater piece How the violin was born

>>3 Fond plakátu a pozvánek / Fund of poster and invitations

This specific fund has been being built since the very establishment of the Museum of Romani Culture. The initial acquisitions, scarce and rather exceptional, were thanks to their nature consequently transferred to the fund of written material. In the beginning, the fund was neither built nor divided according to graphic design or graphic techniques etc. The content of the fund was more of a result of collecting enthusiasm which became, with time, more or less professionally directed. A more detailed division is harder to make also due to the high level of anonymity of the graphic poster designs. An author’s signature on a poster is a rare exception. This fact is a result of the overall nature of the collection fund which consists, to a certain extent, of posters created by unprofessional authors on their own computers, posters drawn/written, printed at home printers, copied on black-and-white copying machines and of mere copies of original posters/leaflets or invitations. This regards especially the acquisitions of the 1990s. This situation, however, does not devalue the fund, on the contrary. Thanks to the collecting enthusiasm of the first curators, quite exceptional records of the organizations of forgotten events, presentations of political movements, NGOs or students’s activities


15 Prezentace fondu

Presentation of the fund

6 Plakát na výstavu, číslo katalogu 21 A poster for an exhibition, catalogue number 21

that nowadays probably do not exist in any other form, can be found here. The division of the fund of poster and invitations in the Museum of Romani Culture is carried out based on the nature of given items. These include posters, invitations, leaflets, catalogues (brochures) and calendars. All acquisitions fall within these categories. The thematic focus of the fund is diverse even though it has a common denominator. Posters, leaflets and invitations are connected with events organized by the Roma and Romani and pro-Romani organizations and groups. There is also a high representation of promotional materials to the events that were not related to the Roma as for the organizational part, but that were attended by Romani personalities and groups (conferences, workshops, debates, musical, dance and theatre performances). Promotional materials to exhibitions and exhibition openings would certainly deserve special attention. It is here where the development of applied art and its improvement due to new techniques and a growing professionalism of the contractor’s approach can be very well observed. We can see that the organizers hired more and more often professional graphic firms and printing houses. There was a bridge from a mere textual representation to graphically more interesting and valuable pieces that would themselves deserve to be exhibited. The materials also include events focused on Romani authors, both individual and collective, or on non-Romani artists who in their work reflect the Romani theme. A certain rarity, especially of the first half of the 1990s, are electoral posters; whether of Romani parties or parties for which individual Roma were candidating. The collection items are acquired mainly by the collection itself, highly dependent on the personal initiative of the curator. Very rarely do we indeed encounter a direct purchase (catalog number 192).

Presentation of the fund The first presentation of the fund in the form of a collective exhibition took place in the Museum of Romani Culture in 2008. The title of the exhibition “I do like the Gypsy...“ has been taken from one of the most valuable posters the exhibition had to offer. The exhibition offered to the public a selection from the most interesting and valuable promotional materials from the Museum’s collection and met with a positive review. That is why its travelling version was created, it counted 26 posters that have been subject to permanent interest on the part of other museums and institutions.

7 Plakát na 1. Světový romský festival Romfest A poster for a 1. World Roma festival Romfest

>>3 Fond plakátu a pozvánek / Fund of poster and invitations


3: Přehled prezentačních akcí fondu plakátu a pozvánek / An overview of the exhibition events of the fund of poster and invitations


17 Přehled prezentačních akcí fondu An overview of the exhibition events of the fund

 řehled prezentačních akcí P fondu plakátu a pozvánek / 2005 květen – říjen výstava Černá země – bílý chléb / Kaľi phuv – Parno maro. Muzeum romské kultury, Brno

2008 únor – květen výstava Cigán sa ně prevelice lúbí… Muzeum romské kultury, Brno

2009 listopad – březen 2010 výstava Cigán sa ně prevelice lúbí… Muzeum kultury Rómov na Slovensku, Martin

2011 duben výstava Cigán sa ně prevelice lúbí… Vyšší odborná škola sociální, o. p. s., Jihlava

>>3 Přehled prezentačních akcí fondu plakátu a pozvánek / An overview of the exhibition events of the fund of poster and invitations

2011 říjen – březen 2012 výstava Pod lupou. 20 let Muzea romské kultury Muzeum romské kultury, Brno

2012 leden – únor výstava Cigán sa ně prevelice lúbí… Knihovna Města Ostravy, Ostrava-Vítkovice

2013 květen – červen výstava Cigán sa ně prevelice lúbí… Dům národnostních menšin, Praha


19 Přehled prezentačních akcí fondu An overview of the exhibition events of the fund

 n overview of the exhibition A events of the fund of poster and invitations 2005 May – October an exhibition Black earth – white bread / Kaľi phuv – Parno maro Museum of Romani Culture, Brno

2011 October – March 2012 an exhibition Under a magnifying glass. 20 years of the Museum of Romani Culture Museum of Romani Culture, Brno

2008 February – May an exhibition I do like the Gypsy... Museum of Romani Culture, Brno

2012 January – February an exhibiton I do like the Gypsy... The library of the City of Ostrava, Ostrava-Vítkovice

2009 November – March 2010 an exhibition I do like the Gypsy... Museum of Roma Culture in Slovakia, Martin

2011 April an exhibition I do like the Gypsy... Professional school of Social Studies, o.p.s., Jihlava

<8 Plakát na výstavu Cigán sa ně prevelice lúbí..., číslo katalogu 234 A poster for an exhibition I do like the Gypsy..., catalog number 234

>>3 Přehled prezentačních akcí fondu plakátu a pozvánek / An overview of the exhibition events of the fund of poster and invitations

2013 May – June an exhibition I do like the Gypsy... The House of National Minorities, Prague


4: Plakรกt / Poster


21 Plakát jako svědek doby

Plakát /

A poster as a witness to an era

Plakát jako svědek doby Každý plakát má svůj vlastní příběh, předkládá svědectví o kulturním a společenském životě a postavení Romů. Přístup a vztah většiny k romské menšině vždy velice dobře ilustruje stav a nálady celé společnosti. A to je zřejmé i při pohledu na jednotlivé plakáty. I plakát je jedinečným dokladem své doby, a proto jeho neexistence v určitém období má svoji vypovídací hodnotu. Romové se svým způsobem života a tradicemi vždy odlišovali od ostatních obyvatel naší země a byli proto vesměs také vnímáni jako lidé na okraji společnosti, kam byli po staletí vytlačováni. Zároveň jsou však spojováni s romantickými představami o svobodném a šťastném životě a takto se také objevují na našem nejstarším plakátu – reklamě na zubní pastu z dob Rakouska-Uherska. Poté se na dlouhou dobu s „romským plakátem“ nesetkáváme. První polovina 20. století byla téměř v celé Evropě završena nacistickou genocidou. Také komunistická politika násilné asimilace nepřála rozvoji romské kultury. A tak ani tato doba není zastoupena jakýmkoliv příkladem plakátu s romskou tematikou. Teprve jistá celospolečenská demokratizace poměrů na konci 60. let 20. století s sebou přinesla i nový impuls, který byl u československých Romů završen vznikem a působením Svazu Cikánů-Romů (1969–1973). Tato organizace se snažila o udržení a propagaci romské kultury a pomáhala v řešení sociálních problémů. Iniciovala mimo jiné pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Na mezinárodní úrovni se Romové z Československa aktivně podíleli na ustavení Mezinárodní romské unie (International Romani Union /IRU/, původně Světová romská unie – World Romani Union), která je největší romskou organizací na světě. I z jejího tehdejšího působení máme ve fondu několik plakátů. Poté opět romský plakát na několik desítek let vymizel. S romským plakátem se setkáváme až v souvislosti s politickými změnami po roce 1989. V této době se plakát stává výrazným dokladem rozvoje společenského života Romů. Je založeno mnoho politických i kulturních romských organizací, objevují se romská periodika, jsou pořádány nejrůznější romské společenské akce, vznikají romské hudební, taneční a divadelní soubory, které musejí být náležitě zpropagovány. Většina propagačních materiálů ve fondu proto spadá do období po roce 1989.

>>4 Plakát / Poster


22 Plakát jako svědek doby

Poster

A poster as a witness to an era

A poster as a witness to an era Every poster has its own story, it provides a testimony about the cultural and social life as well as of the position of the Roma. The attitude of the majority and its relationship with the Romani minority always very well demonstrates the situation in the society and its temper. This becomes obvious when looking at the given posters. A poster is also a unique evidence of its time and that is why its non-existence in given periods carries a statement as well. The Roma have always differed from other inhabitants of our country by their way of life and traditions; they have been consequently perceived as people on the verge of society where they had been pushed for centuries. At the same time, they are connected with romantic notions of free and happy life and that is how they are depicted in our oldest poster – an advertisement for a toothpaste from the time of the Austro-Hungarian Empire. After that a “Romani poster“ disappears for quite some time. The first half of the 20th century finished almost in the whole Europe with the Nazi genocide and the following Communist policy of forced assimilation did not favor the development of the Romani culture either. Therefore, this period is not reflected in any examples of the Romani theme. It was not until the wide-scale democratization of the end of the 1960s that brought with itself a new impulse, shaped by the Czechoslovak Roma into the establishment of the Association of Gypsies-Roma (1969–1973). This organization tried to upkeep and promote the Romani culture and to help with the solutions to social problems. It initiated, among others, the organization of various cultural events. At the international level, the Czechoslovak Roma actively participated in the establishment of the International Romani Union /IRU/, originally the World Romani Union, which is the biggest Romani organization in the world. In the fund, we possess some posters that document its former activities. Then again, the Romani poster disappeared for several decades. We again encouter the Romani poster in relation to the political changes after 1989. At that time, a poster became a significant proof of the development of Romani social life. A lot of political and cultural Romani organizations are established, Romani periodicals start to appear, various Romani social events are organized, and Romani music, dance and theatre groups that must be righly promoted come into being. That is why most of the promotional material in the fund falls into the period after 1989.

>>4 Plakát / Poster


23 Plakát jako svědek doby

A poster as a witness to an era

>9 Plakát na výstavu Mensen van de reis A poster for an exhibition People on the road

>>4 Plakát / Poster


24

2

1 7. přehlídka dokumentární a animované tvorby 18.—21. 11. 1999 Praha, Česká republika Česká televize, Ministerstvo kultury České republiky neznámý barevný tisk 65 x 48 MRK 2/2000

>>4 Plakát / Poster

2 E Luma Romane Jakhenca – Svět očima Romů (výstava) neuvedeno Terezín, Česká republika MRK, Památník Terezín neznámý barevný tisk 84 x 59 MRK 3/2000


25

4

3 IV. Rromano kidipe (konference) IV. romské shromáždění 1990 Varšava, Polsko neznámý T. Jewulka barevný tisk 85 x 60 MRK 4/2000 >>4 Plakát / Poster

4 Rómská zábava 1. 10. 1999 Drnovice u Vyškova, Česká republika Romfest neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 5/2000


26

5

7

Roma In Central And Eastern Europe (výstava) Romové ve střední a východní Evropě 24. 6.—31. 12. 1998

Rudolf Dzurko (výstava) 2. 5.—28. 6. 1998

Budapešť, Maďarsko Museum of Ethnography neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 42/2000/1

6

8

Amala – Gypsy Music (koncert) Amala – romská hudba

Grand Pélerinage de Mai (pouť) Velká májová pouť 24.—26. 5. 2000

neuvedeno neuvedeno neuvedeno neznámý barevný tisk 82 x 58 MRK 45/2000

>>4 Plakát / Poster

Klatovy, Česká republika Nadace Arbor vitae, Galerie Klatovy / Klenová neznámý barevný tisk 63 x 38 MRK 46/2000/ a – d

Les Saintes Maries de La Mer, Francie neznámý Hemry Cove barevný tisk 60 x 44 MRK 47/2000


27

8 7

>>4 Plakรกt / Poster


28

9

9

10

See the person not the colour (actionweek) Dívejte se na lidi, ne na barvy 18.—26. 3. 2000

Turnaj v kopané 15. 7. 2000

Celoevropská akce United for Intercultural Action neznámý barevný tisk 60 x 49 MRK 49/2000 >>4 Plakát / Poster

Brno, Česká republika AC Roma Brno neznámý barevný tisk 21 x 30 MRK 51/2000/1


29

>>4 Plakát / Poster

11

12

11

12

Turnaj v kopané 15. 7. 2000

Svět očima Romů (výstava) 29. 4.—25. 5. 2000

Brno, Česká republika AC Roma Brno neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 51/2000/2

Česká Skalice, Česká republika Muzeum Boženy Němcové, Textilní muzeum neznámý barevný tisk 60 x 43 MRK 54/2000


30

13

13 Khamoro 2001 (festival) 22.—26. 5. 2001 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 43/2001/1

>>4 Plakát / Poster

14 Néprajzi múzeum (plánek) neuvedeno Budapešť, Maďarsko Néprajzi muzeum neznámý černobílý xerokopie 30 x 42 MRK 44/2001


31

15

15 Uľiľam sar Roma Amare jile hine romane the aver na ovena ľikeras amen ki e amari romaňi nacija (sčítání obyvatel, domů a bytů) Narodili jsme se jako Romové Naše duše jsou romské a jiné nebudou Hlasme se ke své národnosti 26. 5. 2001

>>4 Plakát / Poster

Slovenská republika Sdružení Jekhetane – Spolu neznámý barevný tisk 59 x 41 MRK 49/2001


32

16

19

Romská pouť 16. 9. 2000

Den otevřených dveří 12. 12. 2000

Olomouc, Česká republika Arcidiézní charita Olomouc neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 108/2001

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 138/2001/a – c

17

20

Ida Kelarová & Gypsy celebration (hudební vystoupení) 15. 12. 1992

Giľav – zpívej (hudební večer) 21. 11. 2000

Ružinov, Československo Dům kultury Ružinov neznámý černobílý xerokopie 30 x 21 MRK 116/2001

Brno, Česká republika Hadivadlo neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 140/2001

18 Bašaviben (hudební festival) 27. 7.—29. 7. 2001 Plzeň, Česká republika Společenství Začít spolu neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 121/2001

>>4 Plakát / Poster


33

>>4 Plakát / Poster

21

22

21

22

Romský mýtus (výstava) 26. 9.—31. 10. 2001

Romové – tradice a současnost (výstava) neuvedeno

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 150/2001/1–2

Ústí nad Labem, Česká republika MRK, Muzeum města Ústí nad Labem, Romano Jasnica Trmice neznámý barevný tisk 60 x 43 MRK 179/2001


34

23

23

>>4 Plakát / Poster

24

Romano Drom – Cesty Romů (výstava) duben – listopad 2001

Turnaj v kopané romských mužstev 14. 7. 2001

Plzeň, Česká republika Židovská obec v Plzni neznámý černobílý tisk 63 x 45 MRK 180/2001

Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 32 x 42 MRK 181/2001


35

26

25

>>4 Plakát / Poster

26

Můj svět očima romských dětí (výstava) 19.—27. 9. 1998

Romové Romům (Mezinárodní den Romů s programem) 5. 4. 2001

Praha, Česká republika Fedor Gál neznámý barevný tisk 48 x 42 MRK 182/2001

Brno, Česká republika MRK neznámý černobílý tisk 42 x 30 MRK 184/2001/1 – 4


36

28

>>4 Plakát / Poster

27

28

Bašaviben (hudební festival) 27.—29. 7. 2001

Romská pouť 16. 9. 2000

Plzeň, Česká republika Společenství Začít spolu neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 186/2001

Olomouc, Česká republika Arcidiecézní charita Olomouc neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 187/2001/1 – 2


37

>>4 Plakát / Poster

29

30

29

30

II. Reprezentační ples Romů 11. 1. 1991

Pocta Marcu Chagallovi (literárně hudební večer) 15. 11. 1999

Bílovec, Česká republika Romská občanská iniciativa neznámý černobílý xerokopie 30 x 21 MRK 263/2001

Opava, Česká republika Univerzitní klub, Referát kultury Okresního úřadu v Opavě neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 270/2001


38

31

33

Mezinárodní konference o vzdělávání Rómů 26.—30. 8. 1992

Roma theater Pralipe (divadelní hra Romeo a Julie) Romské divadlo Pralipe 19.—20. 5. 1999

Praha, Československo Matice romská neznámý černobílý tisk 42 x 30 MRK 287/2001

>>4 Plakát / Poster

Brno, Česká republika Divadlo Husa na provázku neznámý černobílý tisk 42 x 30 MRK 292/2001

32

34

Fotbalový turnaj romských fotbalových mužstev 29. 5. 1993

Romský reprezentační ples 17. 2. 1996

Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý černobílý tisk 42 x 30 MRK 291/2001

Praha, Česká republika Sdružení Dženo neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 294/2001


39

31

>>4 Plakรกt / Poster

33


40

35

38

Den romské kultury 3. 5. 1996

Konkurs pro taneční skupinu M – Dance Club 27. 11. 1999

Ústí nad Labem, Česká republika Kulturní svaz občanů romské a neromské národnosti Jekhetane neznámý barevný tisk 61 x 43 MRK 299/2001/1

Brno, Česká republika M – Dance Club neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 311/2001

36 Dom obesenca (promítání filmu) Dům k pověšení 1997 Praha, Česká republika Asociace slovenských filmových klubov neznámý barevný tisk 20 x 29 MRK 307/2001

37 Setkání věřících Romů 3.—5. 7. 1991 Brno, Československo Matice romská neznámý černobílý tisk 42 x 30 MRK 310/2001 >>4 Plakát / Poster

39 Duj Furát Mulo – Ballata Zingara (divadelní drama) Dvakrát mrtvé – Cikánská balada 1995 Abruzzo, Itálie Patrizia Marinucci neznámý černobílý tisk 43 x 32 MRK 312/2001

40 Miss Třebíč 96 11. 5. 1996 Třebíč, Česká republika TaS agentura Třebíč neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 314/2001


41

39

>>4 Plakรกt / Poster


42

42

>>4 Plakรกt / Poster


43

41

44

Hrá a zpieva Big – Band divadla Romathan (koncert) 11. 2. 1996

Fest der offenen Türen Festival otevřených dveří 13. 6. 1991

Košice, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 359/2001/1

42 Romaňi Apsaj (divadelní představení) Romský pláč 12. 3. 1994 Košice, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý černobílý tisk 42 x 30 MRK 359/2001/5

43 Pochod se svíčkami k připomenutí výročí Křišťálové noci 9. 11. 1995 Praha, Česká republika Kulturně-sociální centrum neznámý černobílý tisk 42 x 30 MRK 362/2001/4 >>4 Plakát / Poster

Simmering, Rakousko Romano Centro neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 364/2001/1

45 Union Roma Baden – Württenberg (informační list) Romská unie Bádenska – Württenberska 15. 6. 1991 Nürtingen, Německo Union Roma neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 364/2001/3

46 Šukar happening Krásný hapening 5. 10. 2001 Brno, Česká republika Multikulturní skupina Barevný svět neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 439/2001


44

47

50

Obětí nacistického bezpráví (výzva k podání žádostí o odškodnění) 2000

Kňižki pale Romane – Knížky o Romech (výstava) 18. 2.—15. 3. 2002

Praha, Česká republika Česko-německý fond budoucnosti neznámý barevný tisk 67 x 98 MRK 449/2001

48 Tuláci (film) 2. 6. 2002 Česká republika Česká televize (ČT1) neznámý barevný tisk 21 x 30 MRK 76/2002

49 Romane Giľa na kazetách a CD (výstava) Romské písně na kazetách a CD 16.—30. 6. 2002 Zlín, Česká republika Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky Jan Rác barevný xerokopie 30 x 21 MRK 89/2002 >>4 Plakát / Poster

Zlín, Česká republika Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky Jan Rác barevný tisk 30 x 21 MRK 99/2002

51 Conference – The Life of Roma in the Czech Republik Yesterday and Today Konference – Život Romů v České republice včera a dnes 17. 4. 2000 New York, USA České centrum neznámý barevný tisk 43 x 28 MRK 101/2002/1


45

47

>>4 Plakรกt / Poster

50


46

52

>>4 Plakát / Poster

52

53

Jarko Jovanovič (koncerty) 9.—11. 4. 2002

Rosa Taikon (výstava) 14.—25. 9. 2000

Francie Centre de la Fusterie neznámý barevný tisk 60 x 34 MRK 107/2002

Malmberget, Švédsko neznámý neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 108/2002/1


47

54

54

55

Katitzi – Katarina Taikon (výstava) 2000

Rosa Taikon – silver; Keathy Ericsson Jourdan – textil – email; Berith Kalander – literatur (výstava) Rosa Taikon – stříbro; Keathy Ericsson Jourdan – textil – email; Berith Kalander – literatura 14.—25. 9. 2000

Švédsko neznámý neznámý barevný tisk 62 x 40 MRK 108/2002/2

>>4 Plakát / Poster

neuvedeno neznámý neznámý černobílý xerokopie 63 x 42 MRK 108/2002/3


48

56 Rosa Taikon – Bernd Janusch (výstava) neuvedeno Švédsko neznámý neznámý barevný tisk 70 x 50 MRK 108/2002/4

57 Rosa Taikon – Bernd Janusch (výstava) neuvedeno Švédsko neznámý neznámý barevný tisk 99 x 70 MRK 108/2002/5

>>4 Plakát / Poster

58

ПЕСНЯ HA PACCBETE Píseň na úsvitě (divadelní představení) duben – květen 1967 Moskva, Sovětský svaz Divadlo Romen neznámý barevný tisk 90 x 60 MRK 109/2002


49

58

>>4 Plakรกt / Poster


50

59

>>4 Plakรกt / Poster

61


51

>>4 Plakát / Poster

59

61

Miss Roma 23. 2. 1991

Cikáni jdou do nebe (muzikál) neuvedeno

Praha, Československo Romart Švihálek barevný tisk 59 x 40 MRK 110/2002

Plzeň, Česká republika Divadlo Josefa Kajetána Tyla Z. Světlík barevný tisk 60 x 42 MRK 114/2002

60

62

Rudolf Dzurko (výstava) 2. 5.—28. 6. 1998

Multikulturní Brno (festival) 26. 4.—20. 5. 2001

Klatovy, Česká republika Galerie Klatovy neznámý barevný tisk 62 x 38 MRK 112/2002

Brno, Česká republika Moravská galerie neznámý barevný tisk 63 x 44 MRK 115/2002


52

>>4 Plakát / Poster

63

66

Festival pro malou planetu 21.—23. 9. 2001

57. Mezinárodní folklorní festival 28.—30. 6. 2002

Lipnice nad Sázavou, Česká republika Ministerstvo kultury České republiky neznámý barevný tisk 43 x 61 MRK 116/2002

Strážnice, Česká republika Ústav lidové kultury Ondřej Kramer barevný tisk 84 x 59 MRK 119/2002

64

67

Tibor Červeňák – Kubizované harmonie (výstava) 3. 10.—4. 11. 2001

Indický festival 11. 4. 2002

Hranice na Moravě, Česká republika Městské muzeum a galerie v Hranicích neznámý černobílý tisk 57 x 42 MRK 117/2002/1

Brno, Česká republika Centrum pro védská studia, Inzertpress neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 120/2002

65

68

School Success For Roma Children (informační plakát) Školní úspěch romským dětem 3.—4. 12. 2001

Szilvásy Gypsy Folk Band a bratři Lázokovi band (koncert) 27. 6. 2002

Budapešť, Maďarsko Nadácia škola dokorán neznámý barevný tisk 98 x 68 MRK 118/2002

Brno, Česká republika Klub Fléda neznámý barevný tisk 60 x 32 MRK 121/2002


53

67

>>4 Plakรกt / Poster


54

71

72

>>4 Plakรกt / Poster


55

69

71

Khamoro 2002 (festival) 20.—25. 5. 2002

Nevo Kher (výstava) Nový dům 20. 2.—22. 3. 2002

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 122/2002/1–6

70 Jeden svět (filmový festival) 22.—27. 4. 2002 Brno, Česká republika MRK, Nesehnutí, Kino Art neznámý barevný tisk 58 x 40 MRK 123/2002/1–2

>>4 Plakát / Poster

Brno, Česká republika MRK neznámý černobílý tisk 30 x 42 MRK 124/2002/1–3

72 Vítr do dlaně (koncert indických písní) 29. 1. 2002 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 125/2002/1


56

73

76

Jeden dům pěti pohledy (výstava) 9. 5.—28. 6. 2002

Byli jste obětí či cílem nacistické perzekuce? (informace o možnostech odškodnění) 2001

Brno, Česká republika MRK, Fakulta výtvarných umění VUT Brno neznámý černobílý tisk 28 x 40 MRK 126/2002

74 Rudolf Dzurko (výstava) 26. 5.—27. 10. 2002 Český Krumlov, Česká republika Egon Schiele Art, Centrum Český Krumlov neznámý barevný tisk 80 x 60 MRK 127/2002/1–2

75 Romové v našem městě (výstava) 9. 1.—4. 11. 2002 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 129/2002/1–5

>>4 Plakát / Poster

Praha, Česká republika International Organization for Migration Praha neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 130/2002

77 Šukar Happening Krásný happening 4. 10. 2002 Brno, Česká republika Neformální skupina mladých Romů a Neromů Barevný svět neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 131/2002/1–2


57

74

>>4 Plakรกt / Poster


58

>>4 Plakát / Poster

78

79

78

79

Django Fest – music (festival) 6.—7. 11. 2002

Cesty Romů – Romano Drom (výstava) 23. 10. 2002—31. 1. 2003

Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě v Brně Revolt barevný tisk 62 x 34 MRK 132/2002/1–3

Brno, Česká republika Eva Davidová, MRK neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 134/2002/1


59

80

80

81

Romové Romům (oslavy Mezinárodního dne Romů) 5. 4. 2001

Bareder papežis (divadelní představení) Šéf papežů 20. 12. 2002

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný xerokopie 42 x 30 MRK 135/2002/1

>>4 Plakát / Poster

Ústí nad Labem, Čeká republika Činoherní studio Ústí nad Labem neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 32/2003/3


60

82

85

Film Ježíš (promítání v romštině) 20.—21. 12. 2002

Koncert Gulo čar 14. 2. 2003

Brno, Česká republika Občanské sdružení Drom neznámý barevný tisk 42 x 29,5 MRK 33/2003

Brno, Česká republika Babylon neznámý barevný tisk 45 x 60 MRK 35/2003/2

83

86

Cesty Romů – Romano Drom (výstava) 23. 10. 2002—31. 1. 2003

Phurikane the neve giľa (přednáška) Starodávné a nové písně 18. 3. 2003

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 34/2003

84 Mig 21 – 5 let spolu (koncert) 18. 11. 2003 Brno, Česká republika Interkoncerts neznámý barevný tisk 83 x 60 MRK 35/2003/1

>>4 Plakát / Poster

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 40/2003

87 Jeden svět (filmový festival) 12.—17. 4. 2003 Brno, Česká republika Člověk v tísni neznámý barevný tisk 84 x 30 MRK 41/2003


61

88

91

Pančvar – pětkrát (výstava) 8. 4.—7. 5. 2003

Khamoro – světový romský festival 26.—31. 5. 2003

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 21 x 30 MRK 42/2003

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 53/2003/1

89

92

Romen (divadelní a hudební vystoupení) 9. 12. 1983

Khamoro – světový romský festival 25. 5. 2003

Praha, Československo Žižkovské divadlo neznámý barevný tisk 21 x 30 MRK 47/2003

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 53/2003/2

90 Celonárodní Romská pouť 17. 5. 2003 Brno, Česká republika Farní úřad Zábrdovice neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 50/2003

>>4 Plakát / Poster


62

93

>>4 Plakát / Poster

93

94

Černá kočka, bílý kocour (film) 1998

Bystřické zámecké slavnosti 22. 6.—6. 7. 2003

Česká republika Cinemart neznámý barevný tisk 23 x 30 MRK 63/2003

Bystřice pod Hostýnem, Česká republika Město Bystřice pod Hostýnem, Česká kultura neznámý černobílý tisk 65 x 48 MRK 74/2003/1


63

95

>>4 Plakát / Poster

95

96

Musique Folklorique – Groupe Jagdine (koncert) Lidová hudba – skupina Jagdine 1982

Musique Folklorique – Groupe Jagdine (koncert) Lidová hudba – skupina Jagdine 1966

Paříž, Francie Jarko Jovanovic Jagdino neznámý barevný tisk 65 x 45 MRK 75/2003/1

Lisabon, Portugalsko Jarko Jovanovic Jagdino neznámý barevný tisk 33 x 45 MRK 75/2003/2


64

97

99

Evropská řada pro vzdělání a výchovu mládeže (upoutávka na knižní edici) 30. 6.—5. 7. 2003

Mezinárodní romský festival 25.—27. 7. 2003

Dijon, Francie University of Hertfordshire Press neznámý barevný tisk 70 x 50 MRK 140/2003

98 Romská píseň (festival) 25.—26. 7. 2003 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika Demokratická aliance Romů České republiky neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 163/2003/1

>>4 Plakát / Poster

Svojanov, Česká republika Občanské sdružení Miret neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 164/2003/2


65

98

>>4 Plakรกt / Poster


67

100

100 Vojenský umělecký soubor Ondráš 1999 Brno, Česká republika Ministerstvo obrany České republiky L. Gajdová barevná tisk 73 x 59 MRK 165/2003/2

>>4 Plakát / Poster


102


69

101

104

Romer och resande – bortom romantik och plåga (výstava) Romové a cestování – za romantikou a trápením 9. 11. 2003—7. 11. 2004

Django fest (festival) 22. 10. 2003

Malmö, Švédsko Malmö Museer Nordiska Museet barevný tisk 60 x 24 MRK 197/2003/1

Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 60 x 34 MRK 206/2003

105 102 Lačho hangos – cimbálová muzika Dobrý hlas 22. 11. 2002 Blansko, Česká republika Zoom bar music klub neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 200/2003

103 Koncert skupiny – Natalika 10. 10. 2003

>>4 Plakát / Poster

Brno, Česká republika Funky Club neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 203/2003

E Bacht ke Mande Avel – Štěstí přichází ke mně (báseň) 2003 Praha, Česká republika Klub 8, Dopravním podnik hl.m. Prahy neznámý barevný tisk 63 x 47 MRK 209/2003


70

>>4 Plakát / Poster

106

108

Kočování po obrazech – Romové ve výtvarném umění 17.—20. století (výstava) 5. 12. 2003—28. 2. 2004

Čercheňa – Romský folklorní soubor Renata Čonková 2004

Brno, Česká republika MRK Alexander Gutrai barevný tisk 30 x 21 MRK 211/2003/1

Brno, Česká republika Občanské sdružení Drom neznámý barevný tisk 70 x 48 MRK 40/2004

107

109

Jana Ruzickowa Super Dancing Show (taneční představení s recitálem) 3. 12. 1980

Šaj pes dovakeras (seminář) Můžeme se domluvit 31. 3. 2004

Ženeva, Švýcarsko Promotion & contact Brozicek neznámý barevný tisk 54 x 42 MRK 243/2003

Praha, Česká republika Comon Law Society, Seminář romistiky, Indologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 41/2004/1


71

107 106

>>4 Plakรกt / Poster


72

110

110

111

Miss Roma České republiky 24. 4. 2004

O Roma le Romenge (koncert) Romové Romům 7. 4. 2004

Hodonín, Česká republika Sdružení Romů a národních menšin v Hodoníně neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK42/2004/1

>>4 Plakát / Poster

Brno, Česká republika Irena Bagárová, pod záštitou Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 44/2004


73

112

112

113

Kočování po obrazech – Romové ve výtvarném umění 19. – 20. století (výstava) 5. 12. 2003—28. 2. 2004

Dům na půli cesty (adventní koncert) 21. 12. 2003

Brno, Česká republika MRK Alexander Gutrai barevný tisk 20 x 29 MRK 52/2004/2 >>4 Plakát / Poster

Pohořelice, Česká republika Sdružení pěstounských rodin Grifart barevný tisk 30 x 21 MRK 64/2004/3


74

114

117

Isabelle Doré. Drana a César (divadelní představení) 14.—15. 5. 2004

Cyganie – Wystawa (výstava) Cikáni – výstava 1984

Brno, Česká republika Divadlo v 7 a půl – Kabinet múz neznámý černobílý tisk 45 x 42 MRK 79/2004

115 Jeden svět (filmový festival) 16.—22. 4. 2004 Brno, Česká republika Člověk v tísni neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 80/2004/1

116 Gulo čar, tour 2004 (koncerty) 12.—27. 11. 2004 Brno, Česká republika Indies Records neznámý barevný tisk 64 x 46 MRK 81/2004/1

>>4 Plakát / Poster

Tarnów, Polsko Muzeum Okręgowe v Tarnowie A. Grabowski barevný tisk 46 x 68 MRK 88/2004

118 Zad Otradata (Mezinárodní den Romů) 8. 4. 2004 Bulharsko neuvedeno neznámý černobílý tisk 70 x 48 MRK 89/2004

119 Khamoro. Světový romský festival 2004 24. 5.—29. 5. 2004 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 91/2004/1


75

121

>>4 Plakát / Poster

120

121

Cimbálová muzika Eugena Horvátha (koncert) 3. 6. 2004

Gipsy Hery Band 2003

Brno, Česká republika Kulturní a informační centrum města Brna neznámý barevný tisk 42 x 60 MRK 98/2004

Karlovy Vary, Česká republika Umělecká agentura ART 38, Město Karlovy Vary neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 125/2004


76

127

>>4 Plakรกt / Poster


77

122

125

Setkání dvou světů. Gipsy Hery Band a Karlovarský symfonický orchestr (koncert) 7. 12. 2002

Miss Roma Praha 2004 18. 6. 2004

Karlovy Vary, Česká republika Umělecká agentura ART 38, Město Karlovy Vary neznámý barevný tisk 42 x 60 MRK 126/2004

123

>>4 Plakát / Poster

Praha, Česká republika Městská část Praha 7, Hlavní město Praha neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 129/2004

126

Cimbálová muzika Jury Petrů z Kyjova (koncert) 27. 6. 2004

Setkání dvou světů. Gipsy Hery Band a Filharmonie Hradec Králové (koncert) 15. 4. 2004

Nesovice, Česká republika Zastupitelstvo obce Nesovice neznámý barevný tisk 65 x 46 MRK 127/2004

Hradec Králové, Česká republika Filharmonie Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové neznámý barevný tisk 85 x 60 MRK 137/2004

124

127

Gypsy Celebration. Festival rómské hudby 30.—31. 7. 2004

Česko hledá Superstar 2004

Svojanov, Česká republika Občanské sdružení Miret, Ida Kelarová neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 128/2004

Praha, Česká republika Televize Nova Ondřej Pýcha barevný tisk 60 x 42 MRK 147/2004


78

>>4 Plakát / Poster

128

130

Romská zábava 17. 9. 2004

Pěvecká soutěž Do re mi 29. 5. 2004

Bílovec, Česká republika Kulturní dům Bílovec neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 157/2004/1

Fulnek, Česká republika Sdružení Dobrý kolektiv neznámý černobílý tisk 42 x 30 MRK 157/2004/

129

131

Romská zábava 27. 8. 2003

Django fest (festival) 27. 10. 2004

Děrná, Česká republika Sdružení Dobrý kolektiv neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 157/2004/2

Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 38 x 30 MRK 179/2004/2


79

131

>>4 Plakรกt / Poster


80

134

>>4 Plakรกt / Poster


81

>>4 Plakát / Poster

132

135

Django fest (festival) 27. 10. 2004

Band of Gypsys (koncert) 20. 10. 2004

Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 179/2004/3

Berlín, Německo Kulturmanagement Heilig Kreuz-Passion neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 204/2004

133

136

Dejte šanci dětem ulice (tisková konference) 7. 9. 2004

Terne čhave (koncert) 16. 11. 2004

Praha, Česká republika Projekt Šance neznámý barevný tisk 85 x 60 MRK 194/2004/2

Praha, Česká republika Klub Roxy, Linhartova nadace neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 207/200

134

137

Kalebala – hudební pohádka ke hraní 1. 9. 2004

E luma romane jakhenca – Svět očima Romů (výstava) 25. 11. 2004—30. 3. 2005

Brno, Česká republika Občanské sdružení Drom neznámý barevný tisk 41 x 29 MRK 203/2004

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 40 x 29 MRK 239/2004/1


82

138

141

Věra Bílá a Kale (koncert) 15. 12. 2004

Ceija Stojka. Leben! (výstava obrazů) Ceija Stojka. Život! 12. 4. 2004—6. 3. 2005

Brno, Česká republika Fléda, Level b production neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 246/2004/2

139 Silvestr 2004 pivnice Dačický 31. 12. 2004 Kutná Hora, Česká republika Pivnice Dačický neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 257/2004

Vídeň, Rakousko Židovské muzeum neznámý barevý tisk 59 x 42 MRK 33/2005

142 Alif Senegal – Gypsy of syndrom snopp. African & Roma hip hop night. Featuring: V. Lavička, V. Demeter 2. 3. 2005 Brno, Česká republika Klub Fléda neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 62/2005

140 Hudební festival Letovice 31. 7. 2004 Letovice, Česká republika neznámý neznámý barevný tisk 32 x 45 MRK 32/2005

>>4 Plakát / Poster

143 Romská zábava 26. 3. 2005 Brno, Česká republika Restaurace Don neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 65/2005/ 1–2


83

138

>>4 Plakรกt / Poster


84

149

>>4 Plakรกt / Poster


85

144

147

Iva Bittová, Škampovo kvarteto (koncert) 20. 4. 2005

Country rádio (pozvánka na poslech kapel) 3.—5. 6. 2005

Brno, Česká republika C.E.M.A. – Central European Music Agency neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 73/2005/1–3

Brno, Česká republika Country Radio neznámý barevná tisk 59 x 40 MRK 124/2005

145

148

Martina Balogová: I Am Not From Here (upoutávka na nové album) 2005

Klezmer meets Zigan. Irith Gabriely & Schnuckenack Reinhardt Setkání klezmeru a cikánské hudby. Irith Gabriely & Schnuckenack Reinhardt 13. 5. 2003

Praha, Česká republika Bon Art Music Martin Matějíček barevný tisk 60 x 42 MRK 101/2005

Darmstadt, Německo Gedenkort Güterbahnhof Damstadt neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 134/2005

146 Khamoro. Světový romský festival 23. 5.—28. 5. 2005 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 103/2005/1 >>4 Plakát / Poster

149 Live Gypsy Music 2005 Praha, Česká republika Restaurace Železná vrata neznámý barevný tisk 100 x 51 MRK 135/2005


86

150

151

150

151

Terne čhave (koncert) 21. 4. 2005

Bobros – Bobr (osvětový plakát Ministerstva zdravotnictví) 2005

Bratislava, Slovenská republika Kultúrné zariadenia Petržalky neznámý barevný tisk 58 x 42 MRK 147/2005

>>4 Plakát / Poster

Brno, Česká republika Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Eklektik Porter Novelli Marie Tichá barevný tisk 30 x 43 MRK 173/2005


87

152

>>4 Plakát / Poster

152

153

Boban Marković – Orkestar (koncert) 28. 6. 2005

6. karvinský festival rómský 25. 6. 2005

Brno, Česká republika Klub Fléda neznámý barevný tisk 61 x 42 MRK 176/2005

Karviná, Česká republika Sdružení Romů severní Moravy neznámý barevný tisk 66 x 46 MRK 179/2005/3


88

154

157

Vlasta Horváth červen 2005

Vlasta Horváth 2005

Česká republika neznámý barevný tisk 82 x 58 MRK 185/2005

Česká republika časopis Bravo L. Bendl barevný tisk 42 x 28 MRK 206/2005

155 Flamenco de Andalusia (taneční vystoupení v rámci XIV. Mezinárodního kytarového festivalu) Andaluské flamenco 7. 8. 2005 Brno, Česká republika Brněnské kulturní centrum Rastislav Bezděk barevný tisk 83 x 60 MRK 186/2005

156 Roma rising: Romské obrození (výstava) 2. 9.—30. 10. 2005 Praha, Česká republika Správa Pražského hradu neznámý černobílý tisk 69 x 50 MRK 192/2005/4 >>4 Plakát / Poster

158 Brněnská muzejní noc 20. 5. 2005 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 211/2005

159 7. ročník festivalu divadla Líšeň 23.—25. 9. 2005 Brno, Česká republika Občanské sdružení Divadlo Líšeň neznámý barevný tisk 14,5 x 10,5 MRK 212/2005/1–3


89

159

>>4 Plakรกt / Poster


90

160

163

7. ročník festivalu divadla Líšeň 23.—25. 9. 2005

Roma Rising – Romské obrození (výstava) 2. 9.—30. 10. 2005

Brno, Česká republika Občanské sdružení Divadlo Líšeň neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 212/2005/4–6

Praha, Česká republika Správa Pražského hradu neznámý černobílý tisk 70 x 50 MRK 259/2005

161

164

Parésia 2005. Ráj srdce a labyrint světa (kulturně-církevní program) 3. 7.—28. 8. 2005

My nejsme jiní (výstava) 21. 10.—31. 11. 2005

Horní Dubenky, Česká republika Farní sbor českobratrské církve evangelické, Centrum experimentálního divadla Brno neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 250/2005

162 O svetos hin phundrado sakoneske – Svět je otevřen každému (výstava) 16. 9.—7.10. 2005

>>4 Plakát / Poster

Blansko, Česká republika MRK, Městská knihovna Blansko neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 252/2005

Olomouc, Česká republika Město Olomouc, Rada vlády pro záležitosti romské komunity neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 264/2005/1–2

165 Časy se mění ale razítka zůstávají (protirasistiský plakát s Andělou Haluškovou, finalistkou České Miss) 2005 Praha, Česká republika Spolu proti rasismu neznámý barevný tisk 175 x 120 MRK 265/2005/1


91

>>4 Plakát / Poster

166

168

Pocta Mileně Hübschmannové (série koncertů) 25.—26. 11. 2005

Roma Rising – Romské obrození (výstava) 2. 9.—30. 10. 2005

Praha, Česká republika Klub Roxy neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 283/2005/1–2

Praha, Česká republika Správa Pražského hradu neznámý černobílý tisk 30 x 42 MRK 359/2005/1–3

167

169

Příběh Romů (otevření části stále expozice) 1. 12. 2005

Roma Rising – Romské obrození (výstava) 2. 9.—30. 10. 2005

Brno, Česká republika MRK barevný tisk 60 x 42 MRK 286/2005/1–2

Praha, Česká republika Správa Pražského hradu neznámý černobílý tisk 70 x 50 MRK 359/2005/1–3


92

170

173

Kdo jsou Romové? (cyklus přednášek) 21. 2. 2006

Křest katalogu sbírky výtvarného umění Muzea romské kultury 27. 4. 2006

Brno, Česká republika MRK černobílý tisk 30 x 21 MRK 29/2006/2

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 42 x 29 MRK 66/2006/1–4

171 Kde zní zpěv, mizí žal (vernisáž výstavy) 23. 2. 2006 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 49 x 34 MRK 32/2006/1

174 www.vlastimilhorvath.cz (plakát zpěváka) 2006 Praha, Česká republika Pražský dopravní podnik neznámý barevný tisk 62 x 44,5 MRK 68/2006/1–2

172 Květa Schubertová. Zigeuner In Der Slowakei und in Makedonien (výstava) Květa Schubertová. Cikáni na Slovensku a v Makedonii 1. 3.—28. 3. 2006 Vídeň, Rakousko Galerie auf der Pawlatsche, Institut für Slawistik Gero Fischer barevný tisk 42 x 30 MRK 34/2006/1 >>4 Plakát / Poster

175 Věra Kotlárová – Ohromné maličkosti (výstava) 11. 4.—30. 6. 2006 Brno, Česká republika Galerie Aspekt neznámý barevný tisk 40,5 x 25 MRK 82/2006/1


93

170

>>4 Plakรกt / Poster


94

178

>>4 Plakรกt / Poster


95

176

179

Gulo Čar (upoutávka na nové CD) 22. 4. 2006

Čercheňa – Hvězdy (koncert) 1. 5. 2006

Brno, Česká republika Klub Fléda neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 85/2006/1–3

Bílovec, Česká republika Demokratická aliance Romů neznámý černobílý tisk 41,5 x 29,5 MRK 120/2006

177

180

Día Internacional del Pueblo Gitano (slavnost) Mezinárodní den Romů 8. 4. 2006

Brněnská muzejní noc 19. 5. 2006

Granada, Španělsko Union Romaní Pueblo Gitano neznámý barevný tisk 64 x 28 MRK 116/2006

178 Kdo jsou Romové? (cyklus přednášek) 21. 3.—16. 5. 2006 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 119/2006/1–3 >>4 Plakát / Poster

Brno, Česká republika město Brno neznámý barevný tisk 29,5 x 42 MRK 124/2006/1–3


96

181

183

Muzejní noc v jihomoravském kraji 19. 5. 2006

Návraty ke kořenům (setkání národnostních menšin) 27. 5. 2006

Brno, Česká republika město Brno neznámý barevný tisk 84 x 60 MRK 124/2006/4

Brno, Česká republika Jihomoravský kraj, Rada pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 127/2006/1

182 Čalo voďi (výstava) Sytá duše 20. 5.—15. 9. 2006 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 43,5 x 21 MRK 125/2006/1

>>4 Plakát / Poster

184 Song Celebration (benefiční koncert) Oslava písně 4. 6. 2006 Praha, Česká republika Občanské sdružení Miret neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 129/2006/1


97

>>4 Plakát / Poster

185

187

Khamoro 2006 (festival) 22.—27. 5. 2006

Divadlo Romathan představuje 2006

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 Michal Tomek barevný tisk 60 x 42 MRK 138/2006/1

Košice, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 155/2006/3

186

188

Mezi panely 7. Hudebně divadelní festival 16. 6. 2006

Cikánsky tábor – Romano Lagros (divadelní představení) 2006

Brno, Česká republika Divadlo Pirko neznámý barevný tisk 61,5 x 30,5 MRK 148/2006

Košice, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý barevný tisk 42 x 29 MRK 155/2006/4


98

189

>>4 Plakát / Poster

189

190

II. Medzinárodný rómsky festival 25. 6. 2006

3. Európske Rómske kováčske sympózium 1.—2. 7. 2006

Bratislava, Slovenská republika Rada mimovládnych organizácií komunít neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 158/2006

Dunajská Lužná, Slovenská republika Občanské sdružení Chartikano, Obec Dunajská Lužná neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 182/06/1


99

191

191 3. Európske Rómske kováčske sympózium 1.—2. 7. 2006 Dunajská Lužná, Slovenská republika Občianske združenie Chartikano, obec Dunajská Lužná neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 182/06/2

>>4 Plakát / Poster


100

192

192 Bílé zuby kadeřavé vlasy, to Cigána převelice krásí! (reklama) před rokem 1914 Československo neznámý Emil Kosa barevný tisk na plátně 94 x 60 MRK 191/06 >>4 Plakát / Poster


101

>>4 Plakát / Poster

193

194

193

194

Vykoupené štěstí (film) 1976

Cikáni jdou do nebe (film) 1976

Sovětský svaz Ústřední půjčovna filmů Praha neznámý barevný tisk 42 x 29 MRK 192/06/1

Sovětský svaz Ústřední půjčovna filmů Praha neznámý barevný tisk 39,5 x 28 MRK 192/06/2


102

196

>>4 Plakรกt / Poster


103

195

198

Paramisa – Chytrý hloupý Rom (divadelní představení) Pohádka – Chytrý hloupý Rom 17. 6. 2006

Není muže nad kováře (výstava) 13. 7.—1. 10. 2006

Brno, Česká republika Divadlo Líšeň neznámý barevný tisk 59,5 x 42 MRK 193/06/1–2

Ivančice, Česká republika Muzeum Brněnska – Muzeum v Ivančicích, Etnografický ústav Moravského zemského muzea neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 200/06/1

196

199

Romský holocaust – Genocida Romů a Sintů a rasismus v dnešní Evropě (výstava) 24. 7.—8. 9. 2006

Romská zábava 29. 7. 2006

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 195/06/1

197 S rozžhavenou horlivostí a rozžhaveným železem (výstava) 7. 4.—5. 6. 2006 Hohenau, Rakousko Moravské zemské muzeum neznámý barevný tisk 42 x 29 MRK 199/06/3 >>4 Plakát / Poster

Brno, Česká republika Hotel Horto neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 238/06/1–2


105

200

200 Romská zábava 11. 8. 2006 Brno, Česká republika Hotel Horto neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 242/06

>>4 Plakát / Poster


106

201

203

Cimbálová muzika Ivana Gašpara Hriska (koncert) 1. 9. 2006

Romano Holocaust 1939—1945 Rómsky holokaust 1939—1945 4. 8. 2006

Prachatice, Česká republika Národní dům 8910, Městský úřad Prachatice neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 280/06

202 Rozmanitosť – Ľudské práva – Participácia (informační plakát) neznámý Bratislava, Slovenská republika Iuventa neznámý černobílý tisk 59 x 42 MRK 296/06/1

>>4 Plakát / Poster

Dunajská Streda, Slovenská republika neuvedeno neznámý barevný tisk 58,5 x 33,5 MRK 334/06

204 TransIdentities – Alfred Ullrich (výstava) 3. 11.—17. 12. 2006 Dachau, Německo Neue Galerie Dachau neznámý černobílý tisk 83 x 59 MRK 337/06


107

205

205 Schöne Zeiten...? (výstava) Krásné časy...? 3.—14. 11. 2006 Dachau, Německo MRK, Město Dachau, Alfred Ullrich neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 338/06/1–3 >>4 Plakát / Poster


108

>>4 Plakát / Poster

206

207

206

207

Gipsy.CZ (křest CD) 22. 11. 2006

Výstava romského uměleckého kovářství 1.—31. 10. 1970

Brno, Česká republika Klub Fléda neznámý barevný tisk 59,5 x 42 MRK 356/06/1–2

Brno, Československo Svaz Cikánů-Romů J. Peca černobílý xerokopie 84 x 59 MRK 358/06


109

209

>>4 Plakát / Poster

208

209

Django Fest (festival) 28. 11. 2006

Django Fest (festival) 28. 11. 2006

Brno, Česká republika Klub Fléda, Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 59,5 x 42 MRK 360/06/1

Brno, Česká republika Klub Fléda, Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 38 x 30 MRK 360/06/2


110

210

213

Akné (výstava) 5. 10.—30. 12. 2006

I. Reprezentační Ples Školy 23. 3. 2007

Praha, Česká republika Galerie Rudolfinum barevný tisk 84 x 59 MRK 388/06

Brno, Česká republika Střední odborná škola sociálně-právní neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 121/07

211 Přijďte ochutnat práci u policie ČR (nábor) 31. 10. 2006 Brno, Česká republika Diecézní charita Brno, Multikulturní centrum neznámý barevný tisk 59,5 x 40 MRK 441/06/1–2

212 Všichni čumí, co Romové umí (výstava) 31. 1.—14. 2. 2007 Teplice, Česká republika Salesiánské středisko Štěpána Trochty neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 117/07/1–3

>>4 Plakát / Poster

214 Brno slaví Mezinárodní den Romů 10. 4. 2007 Brno, Česká republika MRK, Armáda spásy, Občanské sdružení Drom, Fara Zábrdovice, IQ Roma servis, Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 173/07

215 Romské dny Hodonín 2007 20. 4. 2007 Hodonín, Česká republika Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 174/07


111

215

>>4 Plakรกt / Poster


112

220

>>4 Plakรกt / Poster


113

216

219

Romové včera a dnes (přednáška) 26. 4. 2007

Colourscope 2007 (hudební festival) 9. 6. 2007

Vsetín, Česká republika Masarykova veřejná knihovna neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 202/07

Kuřim, Česká republika Indies Scope Records neznámý barevný tisk 63 x 35 MRK 260/07

217 Brněnská muzejní noc 19. 5. 2007 Brno, Česká republika Asociace muzeí a galerií neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 205/07

218 Khamoro 2007 (festival) 28. 5.—2. 6. 2007 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21, Studio Production Saga, Ministerstvo kultury České republiky Michal Tomek barevný tisk 60 x 42 MRK 258/07/1 >>4 Plakát / Poster

220 Romano ilo – Romské srdce (kulturní program) 29.—30. 6. 2007 Praha, Česká republika Sdružení na podporu romské kultury neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 263/07/1


114

221

223

Bohyně Kálí (vyobrazení) 2001

Roming (film) 2007

Srí Lanka neuvedeno neznámý barevný tisk 43 x 31 MRK 265/07

Česká republika Infilm Infinity Mediapro Pictures neznámý barevný tisk 84 x 60 MRK 281/07

222

224

Tajnosti (film) 17. 5. 2007 Česká republika Biograf Jan Svěrák neznámý barevný tisk 84 x 59 MRK 280/07

>>4 Plakát / Poster

гучa je гучa (festival balkánské dechovky) Guča je Guča 8.—12. 8. 2007 Guča, Srbsko Blic Puls neznámý barevný tisk 67 x 47 MRK 283/07


115

224

>>4 Plakรกt / Poster


116

228

229

>>4 Plakรกt / Poster


117

225

228

Týden romské kultury 10.—14. 9. 2007

2007: Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007

Zábřeh, Česká republika Dům dětí a mládeže, Zábřežská kulturní a městská knihovna neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 316/07

Brno, Česká republika IQ Roma servis Katka Pušková barevný tisk 30 x 42 MRK 427/07

226

229

Mezinárodní festival romské kultury. Wings of Gipsy Mezinárodní festival romské kultury. Křídla Romů 18.—21. 9. 2007

6. Django Fest (festival) 27. 10. 2007

Plzeň, Česká republika Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje neznámý barevný tisk 86 x 43 MRK 318/07

227 Týden nízkoprahových klubů (den otevřených dveří) 26. 9. 2007 Brno, Česká republika Občanské sdružení Drom neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 319/07 >>4 Plakát / Poster

Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 429/07


118

230

233

Společně při hudbě (hudební festival) 10. 11. 2007

Paramisa – Chytrý hloupý Rom (divadelní představení) Pohádka – Chytrý hloupý Rom 8. 2. 2008

Vsetín, Česká republika Diakonie Českobratrské církve evangelické neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 432/07/2

231 Husovický skřivánek aneb Festival hudby a tance 26. 11. 2007 Brno, Česká republika Občanské sdružení Drom neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 435/07

232 2. Európske Rómske kováčske sympózium 9. 7. 2005 Dunajská Lužná, Slovenská republika Občianske združenie Chartikano, Kováčsky cech, Obec Dunajská Lužná neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 125/08 >>4 Plakát / Poster

Brno, Česká republika Divadlo Líšeň neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 129/08

234 Cigán sa ně prevelice lúbí… (výstava) 15. 2.—13. 5. 2008 Brno, Česká republika MRK Martin Polášek barevný tisk 30 x 21 MRK 132/08


119

234

>>4 Plakรกt / Poster


120

>>4 Plakát / Poster

235

238

XI. Celostátní reprezentační Romský ples 8. 3. 2008

Reprezentační ples 15. 3. 2008

Lysá nad Labem, Česká republika Občanské sdružení Romů Lysá nad Labem neznámý barevná tisk 42 x 30 MRK 135/08/1

České Budějovice, Česká republika Robert Bosch neznámý barevný tisk 60 x 40 MRK 169/08

236

239

Gypsy.cz. Romano Hiphop (koncert proti rasismu) 2006

Velikonoční zábava 21. 3. 2008

Praha, Česká republika Jiří Smrček neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 161/08

Brno, Česká republika Funky club Brno neznámý barevný tisk 40 x 30 MRK 171/08

237

240

Věra Bílá a Kale – Retrovision (koncert) 2008

Brno slaví Mezinárodní den Romů 8. 4. 2008

Česká republika SonyBmg Frank Chmura barevný tisk 60 x 42 MRK 162/08

Brno, Česká republika MRK, Občanské sdružení Drom, IQ Roma Servis, Sim, Ratolest Brno, společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 174/08/1


121

242

>>4 Plakát / Poster

241

242

Taraf de Haidouks (koncert) 12. 5. 2008

Romské dny Hodonín 2008 25. 4. 2008

Brno, Česká republika Klub Fléda neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 176/08

Hodonín, Česká republika Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 177/08


122

243

245

Itinérances (festival) Cestování 18.—27. 4. 2008

10. ročník Khamoro 25.—31. 5. 2008

Brusel, Belgie Domaine de la Roseraie France Everard barevný tisk 42 x 30 MRK 200/08

244 Django à Liberchies (festival) Django v Liberchies 17.—18. 5. 2008 Libechies, Belgie neznámý neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 210/08

>>4 Plakát / Poster

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 Michal Tomek, Karmin Burger barevný tisk 60 x 42 MRK 235/08

246 Paradise lost – Ztracený ráj (výstava) 27. 5.—6. 7. 2008 Praha, Česká republika Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových neznámý barevný tisk 83 x 60 MRK 240/08


123

246

>>4 Plakรกt / Poster


124

249

>>4 Plakรกt / Poster


125

>>4 Plakát / Poster

247

249

Festival hudby a tance – Husovický Skřivánek 15. 11. 2005

Romská socha 2008 (výstava) 25. 5. 2008—31. 1. 2009

Brno, Česká republika Klub Fléda, Drom neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 263/08

Brno, Česká republika MRK Martin Polášek barevný tisk 60 x 42 MRK 267/08/1

248

250

IV. Ročník festivalu muzejních nocí 16. 5. 2008

Josef Fečo (koncert) 26. 5. 2008

Mikulov, Česká republika Regionální muzeum Mikulov neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 265/08

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 268/08


126

251

254

Django à Liberchies (festival) Django v Liberchies 15.—16. 5. 2004

B Side band (koncert) 10. 6. 2008

Liberchies, Belgie neznámý neznámý barevný tisk 60 x 40 MRK 271/08

252 Django à Liberchies (festival) Django v Liberchies 21.—22. 5. 2005 Liberchies, Belgie neznámý neznámý barevný tisk 60 x 40 MRK 272/08

Brno, Česká republika Jazz Side a Bujo Art neznámý barevný tisk 70 x 50 MRK 276/08

255 Gipsy.cz – Reprezent (samostojná upoutávka na CD) 2008 Brno, Česká republika Indies Scope Records neznámý barevný tisk 138 x 60 MRK 277/08/1

256 253 Django à Liberchies (festival) Django v Liberchies 13.—14. 5. 2006

>>4 Plakát / Poster

Liberchies, Belgie neznámý neznámý barevný tisk 60 x 40 MRK 273/08

Gipsy.cz – Reprezent (upoutávka na nové CD) 2008 Brno, Česká republika Indies Scope Records neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 277/08/2


127

254

>>4 Plakรกt / Poster

256


128

257

260

Iberica 2007 (festival španělské kultury) 23. 8. 2007

Interkulturní koncert Moravia Cantat, Bengas (koncert) 28. 8. 2008

Brno, Česká republika Občanské sdružení IP-Sport neznámý barevný tisk 84 x 59 MRK 279/08

Brno, Česká republika MRK, Musilka, Omega neznámý černobílý tisk 60 x 43 MRK 417/08

258

261

Bohumil Sokol – Božena Přikrylová (vernisáž výstavy) 26. 6. 2008

1. Ročník Románi Gíli 1. ročník Romské písně 20. 9. 2008

Vrchlabí, Česká republika Galerie na půdě neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 412/08/1

259 Romská píseň (festival) 26. 7. 2008 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika Valašské muzeum v přírodě, Demokratická aliance Romů České republice neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 414/08/1–3 >>4 Plakát / Poster

Olomouc, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 422/08

262 Swing (film) 2002 neuvedeno Princes Films neznámý barevný tisk 83 x 60 MRK 425/08


129

263

266

Míríts and Kino Kalderas (filmový festival) Míríts a Kino Kalderaš 1.—4. 9. 2008

Mire Bala Kale Hin – Legend of Black Sarah (film) Mé vlasy jsou černé – Legenda o černé Sáře 2008

Helsinki, Finsko Yle TV2 Dokumenttiprojekti neznámý barevný tisk 40 x 29 MRK 474/08

Helsinki, Finsko Finnish Film Foundation neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 479/08

264

267

Kino Kalderas (filmový festival) 3.—4. 9. 2008

Mire Bala Kale Hin – The Romany Mirror (film) Mé vlasy jsou černé – Romské zrcadlo 2008

Helsinki, Finsko Yle TV2 Dokumenttiprojekti neznámý barevný tisk 40 x 30 MRK 475/08

265 Tervetuloa Kino Kalderashiin Vítejte v kině Kalderaš 2008 Helsinki, Finsko Generator Post neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 476/08/1 >>4 Plakát / Poster

Helsinki, Finsko Finnish Film Foundation neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 480/08

268 Mire Bala Kale Hin – Song of the Gallows (film) Mé vlasy jsou černé – Šibeniční píseň 2008 Helsinki, Finsko Finnish Film Foundation neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 481/08


130

269

272

Puhdistus 2007

Django Fest (festival) 15. 11. 2008

Helsinki, Finsko Kinotar neznámý barevný tisk 30 x 70 MRK 482/08

Brno, Česká republika Klub Fléda, Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 503/08/1

270

273

Paramisara (koncert) Vypravěči / Pohádkáři 17. 10. 2008

Django Fest (festival) 15. 11. 2008

Brno, Česká republika Klub Desert neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 499/08

271 Kdo se bojí, utíká (film) 2008 Česká republika neznámý Vlach barevný tisk 41 x 28 MRK 501/08 >>4 Plakát / Poster

Brno, Česká republika Klub Fléda, Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 503/08/2


5: Letรกk / Flyer


133

274

274

275

Roma In Central And Eastern Europe (výstava) Romové ve střední a východní Evropě 24. 6.—31. 12. 1998

Kurz pletení košíků 5. 7. 2000

Budapešť, Maďarsko Museum of Ethnography neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 42/2000/2 >>5 Leták / Flyer

Brno, Česká republika IQ Roma servis neznámý černobílý xerokopie 30 x 21 MRK 52/2000


134

276

279

Khamoro 2001 (festival) 22.—26. 5. 2001

Roma Emancipatie (informace o organizaci) Romská obroda neuvedeno

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 43/2001/3

Nizozemsko Landelijke Roma Stichting Roma emancipatie neznámý barevný 21 x 10 MRK 55/2001

277

280

Un camp pour les Tsiganes (výstava) Tábor pro Cikány 13. 4.—13. 7. 2001

E bacht ke mande avel (poezie pro cestující) Štěstí přichází ke mně 2001

Saliers, Francie Conseil Général des Bouches-du-Rhône C. de Peretti barevný tisk 21 x 15 MRK 48/2001

Praha, Česká republika Klub 8, Dopravní podnik hl.m. Prahy neznámý barevný tisk 18 x 10 MRK 58/2001/1

278

281

Barevný svět (informace o projektu) 2000

Kamav te vekerel (poezie pro cestující) Chci mluvit 2001

Brno, Česká republika Barevný svět neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 54/2001 >>5 Leták / Flyer

Praha, Česká republika Dopravní podnik města Prahy neznámý barevný tisk 18 x 10 MRK 58/2001/2


135

282

284

Zentrum für Information, Begegnung, Dialog, Erziehung nd Gebet in Auschwitz (informace o centru) Centrum pro informovanost, setkávání, dialog, vzdělávání a modlitbu v Osvětimi 1993

Národní dobrovolnické centrum Praha (informace o organizaci) neuvedeno

Osvětim, Polsko Zentrum für Information, Begegnung, Dialog, Erziehung nd Gebet in Auschwitz Centrum černobílý tisk 21 x 10 MRK 113/2001

283 Slavnostní otevření nové budovy církevní školy Přemysla Pittera 5. 12. 1997 Moravská Ostrava, Česká republika Církevní základní škola Přemysla Pittera neznámý barevný tisk 19 x 14 MRK 118/2001

Praha, Česká republika Národní dobrovolnické centrum Praha, Centrum Hestia neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 135/2001

285 1. Karvinský rómský festival 14.—15. 7. 2000 Karviná-Fryšták, Česká republika Občanské sdružení Efta phrala, Sdružení Romů severní Moravy neznámý černobílý tisk 21 x 10 MRK 196/2001

286 Romské divadlo Pralipe – Romeo a Julie (divadelní představení) 19.—20.5. 1995

>>5 Leták / Flyer

Brno, Česká republika Divadlo Husa na provázku neznámý černobílý xerokopie 30 x 21 MRK 220/2001


136

287

290

Rudolf Dzurko (výstava) E luma romane jakhenca, Svět očima Romů (výstava) Jdeme dlouhou cestou (křest knihy) 2. 5.—28. 6. 1998 22. 5.—28. 6. 1998 21. 5. 1998

Rudolf Dzurko (vernisáž výstavy) 23. 4. 1987

Klatovy, Česká republika MRK, Galerie Klatovy/Klenová, nadace Arbor vitae neznámý barevný tisk 20 x 10 MRK 232/2001/1

Praha, Česká republika neznámý Václav Hraba černobílá tisk 21 x 10 MRK 237/2001/2

291 Fenomén holocaust (konference) 6.—8. 10. 1999

288 Funkynight (koncert v rámci festivalu národnostních menšin) 16. 12. 1999 Brno, Česká republika Klub přátel umění neznámý černobílý xerokopie 21 x 15 MRK 234/2001

289 Roma in Österreich (sympózium) Romové v Rakousku 21.—22. 11. 1997 Vídeň, Rakousko Institut für Sprachwissenschaft, Roma – Verein zur Förderung von Roma, Romano Centro, Kulturverein Österreichischer Roma neznámý barevný tisk 20 x 10 MRK 236/2001

>>5 Leták / Flyer

Praha, Terezín, Česká republika Kancelář prezidenta republiky – Politický odbor neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 241/2001

292 Filmový klub Brno (program) Květen – červen 1990 Brno, Československo Filmový klub neznámý černobílý tisk 20 x 10 MRK 262/2001

293 Provolání k Romům (svolání demonstrace) 13. 3. 1993 Praha, Česká republika Romský petiční výbor neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 266/2001


137

294

297

Luludi (festival) 15.—16. 5. 1996

Tvorivé cesty k rodokmeňu (vernisáž výstavy) Hľadanie budúcnosti (kulturní program) 28. 2. 1997

Praha, Česká republika Klub Roxy, Linhartova nadace neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 268/2001b

295 Cikánské princezny (loutková hra) 23.—24. 10. 1995 Brno, Česká republika Divadelní společnost Jitřenka Brno neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 269/2001

296 Program výstav 17. 6. 1997—6. 1. 1998 Třebíč, Česká republika Výstavní síň Fondu Třebíč neznámý barevný tisk 20 x 10 MRK 272/2001

>>5 Leták / Flyer

Ružomberok, Slovenská republika Liptovské múzeum Ružomberok, Město Ružomberok neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 273/2001

298 Slovník si kupujeme třeba jednou v životě! – Ca jekhvar andro dživipen! Šaj tumenge cinen romano lavengero (představení slovníku) neuvedeno Česká republika Státní pedagogické nakladatelství neznámý černobílý tisk 21 x 15 MRK 274/2001

299 Kultura – říjen 1997 (program) 7.—30. 10. 1997 Praha, Česká republika Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 276/2001/ 2


139

300

300 Gypsies In Times Past (výstava) Romové dob minulých 1995 Sofia, Bulharsko National Ethnographic Museum neznámý barevný tisk 20 x 10 MRK 277/2001 >>5 Leták / Flyer


140

302

>>5 Letรกk / Flyer


141

301

303

Muzeums in Tarnów and region (informace o muzeích) Muzea v Tarnově a okolí 1973

Panorama du voyage (informace o muzeu) Krása cestování 1999

Tarnów, Polska Regional Museum in Tarnów Adam Bartosz barevný tisk 20 x 10 MRK 278/2001/1

Les Saintes Maries de la Mer, Francie Musée Tsigane Cirque neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 281/2001

302

304

Romane Dyvesa 95 Romské dny 95 1995

Fašisty tu nechceme! (výzva k demonstraci) 15. 10. 1999

Gorzów, Polska Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół kultury Cygańskiej w Gorzowie neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 278/2001/2

Brno, Česká republika Fórum za lidská práva neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 283/2001/1

305 Prinčkarang (kulturní festival) Pozvání 2.—3. 9. 1995 Lanciino, Itálie Associazione Them Romano neznámý barevná tisk 25 x 17 MRK 288/2001 >>5 Leták / Flyer


142

306 Máte rádi své dítě? Postarejte se o jeho lepší život! (podpora vzdělávání mladých Romů) neuvedeno Pardubice, Česká republika Nadace Romane Čhave Pardubice neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 289/2001

307 Romfest 91 (program) 14.—16. 6. 1991 Strážnice, Československo Romart neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 290/2001/1–2

308 Miss Roma 90 severní Moravy 15. 9. 1990 Brno, Československo Romská občanská iniciativa neznámý černobílý xerokopie 21 x 30 MRK 295/2001

>>5 Leták / Flyer

309 Festival romských písní – Romane giľa 92 27. 11. 1992 Praha, Československo Kulturní svaz občanů romské národnosti v ČSFR neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 297/2001

310 Romská píseň 97 (festival) 30. 8. 1997 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika Občanské sdružení Romů České republiky, Společenství Romů na Moravě, Občanská iniciativa za mír a lidská práva Romů neznámý barevný tisk 20 x 10 MRK 298/2001

311 Romano ďives – Den romské kultry Romský den – Den romské kultury 3. 5. 1996 Ústí nad Labem, Česká republika Kulturní svaz občanů romské a neromské národnosti Jekhetane, Ústav pro studium romské kultury Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně neznámý barevný tisk 15 x 21 MRK 299/2001/1 – 2


143

307

>>5 Letรกk / Flyer


144

312

316

Gipsy Luma (nabídka kulturního programu) Romský svět 1996

Kulturně-sociální centrum (program) Leden 1996

Neratovice, Česká republika Olga a Ludmila Fečovy neznámý černobílý xerokopie 21 x 15 MRK 301/2001

313 Oslava 75. výročí založení MU v Brně neuvedeno Brno, Česká republika Antropologický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovi univerzity neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 303/2001/1–2

Praha, Česká republika Kulturně-sociální centrum neznámý černobílý tisk 21 x 15 MRK 362/2001/1

317 Kulturně-sociální centrum (program) Září 1995 Praha, Česká republika Kulturně-sociální centrum neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 362/2001/2

318 314 Demonstrace proti rasismu 10. 12. 1995 Praha, Česká republika Romská občanská iniciativa v České republice, 28 romských občanských iniciativ v České republice neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 309/2001/1

315 Demonstrace proti rasismu 10. 12. 1995 Praha, Česká republika Romská občanská iniciativa v České republice, 28 romských občanských iniciativ v České republice neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 309/2001/2

>>5 Leták / Flyer

Roma & Sinti – Verein zur Förderung von Zigeunern (o činnosti organizace) Romové a Sintové – Spolek na podporu Cikánů červenec 1989 Oberwart, Rakousko Romano Centro neznámý černobílý tisk 30 x 11 MRK 364/2001/2

319 Lety – cesta od tragédie k toleranci (výstava) 18. 10.—30. 11. 2001 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 440/2001/2


145

320

324

O primášovi Barovi (krátká povídka) Krajina pěti potoků (krátká povídka) Tulák (krátká povídka) 1999

Multikulturní Brno 2002 (program) 14. 5. 2002

Olomouc, Česká republika Okresní úřad Olomouc J. Králová, L. Oláhová, K. Richter barevný tisk 30 x 21 MRK 445/2001/1–2

Brno, Česká republika Mládež pro interkulturní porozumění neznámý černobílý tisk 7 x 21 MRK 50/2002

325 321 The holocaust exhibition (výstava) Výstava o holocaustu od 7. 6. 2000 Londýn, Velká Británie Imperial War Museum neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 446/2001

Proti neonacismu! (informace o 1. máji – pochodu členů organizace Národní odpor) 1. 5. 2002 Brno, Česká republika Antifašistická iniciativa 1. máje neznámý černobílý xerokopie 21 x 15 MRK 51/2002

326 322 Sedm dní Romské historie (výstava, doprovodný program) 2. – 9. 5. 2000 Praha, Česká republika Vudud neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 448/2001/1–2

323 Kompenzace majetkových újem (informace pro podání žádostí o odškodnění za majetkové újmy za 2. světové války) 2001 Praha, Česká republika International Organization for Migraion neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 42/2002/2 >>5 Leták / Flyer

Komunita Kráľovnej pokoja (informace o organizaci) 1993 Radošina, Slovenská republika Nadácija pre podporu občianskych aktivít Bratislava neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 52/2002

327 Roma festival 2001 (festival) Romský festival 29.—31. 3. 2001 Utrecht, Nizozemsko RASA – wereldculturecentrum Joyce van Belkom barevný tisk 21 x 15 MRK 54/2002


146

328

332

Maďaři v Čechách (přednáška) 20. 11. 2001

Karandila (koncert hudební skupiny) 13. 2. 2002

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 57/2002

Brno, Česká republika Klub Fléda neznámý barevný tisk 20 x 10 MRK 68/2002

329

333

Blahoslavený Ceferino Giménez Malla (modlitební karta) 2000

Zasaď strom (oslava životního jubilea a beseda u cimbálu) 31. 8. 2002

Košice, Slovenská republika neuvedeno neznámý barevný tisk 12,5 x 7,5 MRK 63/2002 /1

330 Zefiryn Jiménez Malla (modlitební karta) 2000 Košice, Slovenská republika neuvedeno neznámý barevný tisk 12 x 7 MRK 63/2002 /2

331 Dětské květinové slavnosti 8. 4. 2002 Brno, Česká republika MRK, Společenství Romů na Moravě, Dům dětí Zábrdovice neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 67/2002

>>5 Leták / Flyer

Brno, Česká republika neuvedeno neznámý barevný tisk 15 x 21 MRK 71/2002/1

334 Seeing the world with Women‘s different eyes (představení projektu) Pohled na svět jinýma očima žen 2002 Männendorf, Švýcarsko European Women‘s College neznámý barevný tisk 20 x 10 MRK 80/2002/1

335 Neznámí a zabúdnutí (konference) 24. 5. 2002 Nitra, Slovenská republika Katedra rómskej kultury Univerzity Konštantína filozofa neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 84/2002


147

336

340

Světový festivala Khamoro (program panelových diskuzí) 23.—24. 5. 2002

Die Zigeuner in Les Saintes-Maries de la Mer (informační leták) Cikáni v Saintes-Maries de la Mer neuvedeno

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 86/2002

neuvedeno Maurice Colinon černobílý tisk 22 x 10,5 MRK 102/2002/2

337

341

Vítání prázdnin 27. 6. 2002

Action Reconciliation Sevice for Peace (představení organizace) Akce smíření Služby pro mír 2002

Praha, Česká republika Městská část Praha 7 neznámý barevná tisk 15 x 21 MRK 87/2002/1

Berlín, Německo Aktion Sühnezeichen Friedensdienste neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 103/2002

338 3. Karvinský rómský festival 28.—29. 6. 2002 Karviná, Česká republika Sdružení Romů severní Moravy neznámý barevný tisk 20 x 10 MRK 88/2002/1

339 Pelerinage de mai Májová pouť 24.—26. 5. 2001 Les Saintes Maries de la Mer, Francie neznámý neznámý černobílý xerokopie 30 x 21 MRK 102/2002/1

>>5 Leták / Flyer

342 Budućnost pripada i Romskoj deci (oslavy Mezinárodního dne Romů s programem) Budoucnost patří i romským dětem 8. 4. 2000 Bělehrad, Srbsko Roma Comuni Ty Centar 8. april neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 104/2002

343 Rosa Taikon – Ingrid Persson (výstava) 2.—16. 12. 1995 neuvedeno neznámý Tryckeri Sveg černobílý tisk 21 x 15 MRK 106/2002/2


148

344

348

Rosa Taikon – Bernd Janusch – silver (výstava) Rosa Taikon – Bernd Janusch – stříbro 1.—19. 3. 1980

Vítr do dlaně (koncert) 29. 1. 2002

Stockholm, Švédsko Gummeson Konstgallerie Ytterhogdal černobílý tisk 17 x 14 MRK 106/2002/3

345

349

Khamoro 2002 (festival) 20.—25. 5. 2002

Roma Cultural and Eductional Centre Darhia (informace o organizaci) Romské kulturní a vzdělávací centrum Darhia 2001

Khamoro 2002 (festival) 20. – 25. 5. 2002 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 122/2002/7

Skopje, Makedonie Darhia neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 135/2002/3

346

350

Jeden svět (filmový festival) 22.—27. 4. 2002

Muzeum romské kultury – Obecně prospěšná společnost (informace o organizaci) 2003

Brno, Česká republika Nesehnutí, Člověk v tísni neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 123/2002/3

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 30/2003/1–3

347

351

Vítr do dlaně (koncert) 29. 1. 2002

Bareder papežis (divadelní představení) Šéf papežů 20. 12. 2002

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 125/2002/2

>>5 Leták / Flyer

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 13 x 8 MRK 125/2002/3

Ústí nad Labem, Čeká republika Činoherní studio, Les sviní neznámý barevný tisk 15 x 10 MRK 32/2003/2


149

>>5 Leták / Flyer

352

355

Holocaust Romů (přednáška) 15. 4. 2003

Khamoro 2003 (festival) 26.—31. 5. 2003

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 43/2003

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 53/2003/4

353

356

O.s. Athinganoi (informace o organizaci) 2002

Tradiční Vánoce v Brně 1. 12.—24. 12. 2002

Praha, Česká republika Občanské sdružení Athinganoi neznámý barevný tisk 9x9 MRK 44/2003

Brno, Česká republika Ardona, Městská část Brno-střed neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 58/2003

354

357

Khamoro 2003 (festival) 26.—31. 5. 2003

Multikulturní výchova dnešní společnosti 14. 5.—15. 6. 2003

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 53/2003/3

Brno, Česká republika Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 65/2003/2


150

358

>>5 Letรกk / Flyer


151

358

361

Gypsy celebration (letní workshop, dětský tábor, festival) Romská oslava 18.—29. 7. 2003

Das Stadthaus in der Mühlestrasse 29 von 1939 – 1945: Ort bürokratischer Ein- und Übergriftfe (historie domu) Měšťanský dům v Mlýnské ulici 29 v letech 1939 – 1945: Místo byrokratických zásahů a zákroků neuvedeno

Svojanov, Česká republika Občanské sdružení Miret, Ida Kelarová neznámý barevný tisk 20 x 10 MRK 66/2003

359 Die Literatur der Roma und Sinti (prezentace knihy) Literatura Romů a Sintů 13. 1. 2003 Berlin, Německo Roma P.E.N. – Zentrums neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 72/2003

Düsseldorf, Německo Mahn-und Gedenkstätte Bernard Langerock barevný tisk 21 x 10 MRK 135/2003

362 Roma / Gypsie: A European Minority (zpráva o současném stavu) Romové / Cikáni: Evropská menšina březen 1998 Londýn, Velká Británie Minority Righrs Group International neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 139/2003/1

360 Bystřické zámecké slavnosti 22. 6.—6. 7. 2003 Bystřice pod Hostýnem, Česká republika Město Bystřice pod Hostýnem, Česká kultura neznámý barevný tisk 30 x 15 MRK 74/2003/2

>>5 Leták / Flyer

363 We are the Romani people – Ame sam e Rromane džene (představení knihy) Jsme Romové 1998 Velká Británie Center de researches tsigannes, University of Hertfordshire Press neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 139/2003/2


152

365

>>5 Leták / Flyer

364

365

Danza Mora (koncert) 11. 10. a 12. 10. 2001

Romen (představení obchůdku) 2003

Berlín, Německo As Arabische Buch, Centre de recherches tsiganes, Peacock Ent. Ltd neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 139/2003/3

Praha, Česká republika Občanské sdružení R-Mosty neznámý barevný tisk 15 x 21 MRK 143/2003


153

366

>>5 Leták / Flyer

366

367

Romská píseň 2003 (festival) 25.—26. 7. 2003

Romská píseň 2003 (festival) 25.—26. 7. 2003

Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika Demokratická aliance Romů České republiky neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 163/2003/2

Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika Demokratická aliance Romů České republiky neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 163/2003/3


154

368

371

Občanské sdružení Pomozme olašským Romům (představení organizace) 2003

Romani and Resande – beyond Romanticism and racism (výstava) Romové a cestování – mezi romantismem a rasismem 9. 11. 2003—7. 11. 2004

Praha, Česká republika Občanské sdružení Pomozme olašským Romům neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 193/2003

369 Gypsy celabration (letní workshop, dětský tábor, festival) Romská oslava 18.—29. 7. 2003 Svojanov, Česká republika Občanské sdružení Miret neznámý barevný tisk 20 x 10 MRK 194/2003

370 Moravský podzim (hudební festival) 24. 9.—11. 10. 2003

>>5 Leták / Flyer

Brno, Česká republika Ars koncert Petr Tejkal Design barevný tisk 21 x 11 MRK 195/2003/2

Malmö, Švédsko Malmö Museer Nordiska Museet barevný tisk 21 x 10 MRK 197/2003/2

372 Pletení košíků (kurz) říjen – listopad 2003 Brno, Česká republika Občanské sdružení Drom neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 204/2003

373 Nové prosincové pořady prosinec 2003 Brno, Česká republika Knihovna Jiřího Mahena, Mahenův památník neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 210/2003/1


155

371

>>5 Letรกk / Flyer


156

374

377

Podajte nám ruku – Podoby rómskeho umenia (seminář) Plameň (výstava) 8.—9. 12. 2003

Šaj pes dovakeras (seminář) Můžeme se domluvit 31. 3. 2004

Bratislava, Slovenská republika Občianske združenie Pramienok, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo kultury Slovenskej republiky, Rakúske kultúrne fórum neznámý barevný tisk 19,5 x 10 MRK 213/2003/1

Praha, Česká republika Comon Law Society, Seminář romistiky, Indologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 41/2004/2

375 Podajte nám ruku – Podoby rómskeho umeni (program semináře) 8.—9. 12. 2003 Bratislava, Slovenská republika Občianske združenie Pramienok, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo kultury Slovenskej republiky, Rakúske kultúrne fórum neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 213/2003/2

376 Bareder papežis (divadelní představení) Šéf papežů 4. 3. 2003 Praha, Česká republika Divadlo Komedie neznámý barevný tisk 10 x 20 MRK 241/2003

>>5 Leták / Flyer

378 Miss Roma 24. 4. 2004 Hodonín, Česká republika Sdružení Romů a národních menšin v Hodoníně, Dům kultury Hodonín neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 42/2004/2

379 Romano Centro (informace o organizaci) Romské centrum 2004 Vídeň, Rakousko Romano Centro neznámý černobílý tisk 11 x 15 MRK 45/2004


157

377 378

>>5 Letรกk / Flyer


158

381

>>5 Letรกk / Flyer


159

380

382

Moravská muzika (koncert) 18. 11. 1984

Program – Muzeum romské kultury březen – květen 2004

Brno, Československo Městské kulturní středisko S. K. Neumanna neznámý černobílý tisk 21 x 15 MRK 47/2004

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 57/2004

381

383

Kočování po obrazech – Romové ve výtvarném umění 17.—20. století (výstava) 5. 12. 2003—28. 2. 2004

Přípravné kurzy ke zkouškám na VŠ pro romské studenty a absolventy SŠ březen – květen 2004

Brno, Česká republika MRK Alexander Gutrai barevný tisk 21 x 30 MRK 52/2004/1

Česká republika Občanské sdružení Slovo 21, Občanské sdružení Athinganoi neznámý barevný tisk 11,5 x 10 MRK 61/2004

384 Jak vyučovat o holocaustu (seminář) 26. 3.—28. 3. 2004

>>5 Leták / Flyer

Terezín, Česká republika MRK, Památník Terezín, Ministerstvo školství České republiky, Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 62/2004/1


160

386

>>5 Leták / Flyer

385

386

Jak vyučovat o holocaustu (seminář) 26. 3.—28. 3. 2004

Nová škola, o.p.s. (informace o organizaci) 2003

Terezín, Česká republika MRK, Památník Terezín, Ministeratvo školství České republiky, Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 62/2004/2

Praha, Česká republika Nová škola neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 65/2004


161

388

387

388

Jeden svět 2004 (filmový festival) 16.—22. 4. 2004

World Is More Than Icons (zahajovací večer festivalu Jeden svět) Svět je víc než jen ikony 14. 4. 2004

Brno, Česká republika Člověk v tísni neznámý barevný tisk 30 x 10,5 MRK 80/2004/2

>>5 Leták / Flyer

Praha, Česká republika Člověk v tísni neznámý barevný tisk 30 x 10,5 MRK 80/2004/3


162

389

392

Fléda (program klubu) duben 2004

Roma Rising – Romské obrození (výstava) 2. 6.—1. 10. 2004

Brno, Česká republika Klub Fléda barevný tisk 60 x 5 MRK 81/2004/2

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 10,5 x 15 MRK 93/2004

390 Khamoro 2004 (festival) 24.—29. 5. 2004 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 10 x 21 MRK 91/2004/3

391 Bacht the balvaj pheňa hin – Štěstí a vítr jedno jsou (představení knihy) 2004 Česká republika Nakladatelství Buk neznámý barevný tisk 21 x 36 MRK 92/2004

>>5 Leták / Flyer

393 Třebíčský zvonek (festival etnické hudby) 2.—4. 7. 2004 Třebíč, Česká republika KVIZ Třebíč neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 94/2004

394 Gypsy celabration (letní workshop, dětský tábor, festival) Romská oslava 23. 7—1. 8. 2004 Hartmaice, Svojanov, Česká republika Občanské sdružení Miret, Ida Kelarová neznámý barevný tisk 20 x 10 MRK 95/2004


163

392

>>5 Letรกk / Flyer


164

395

399

>>5 Letรกk / Flyer


165

395

398

Život na zámku (festival) 25.—27. 6. 2004

Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka policie ČR (kurz) 7. 7. 2004

Rosice u Brna, Česká republika Divadlo Prádelna neznámý barevný tisk 20 x 20 MRK 132/2004

396 Pexeso 2004 Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 30 x 19 MRK 133/2004

397 Příprava pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka policie ČR (kurz) 7. 7. 2004 Brno, Česká republika Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Brně neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 136/2004/1 >>5 Leták / Flyer

Brno, Česká republika Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Brně neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 136/2004/2

399 Večerka Aranka (trafika) 2000 Bílovec, Česká republika Jan Horváth Jan Horváth barevný ručně psaný 29 x 20,5 MRK 157/2004/4


167

400

400 Setkání dvou světů II (koncert) 28. 6. 2004 Ostrava, Česká republika Janáčkova filharmonie Ostrava, Romská hudební skupina ELIS Janáčkova filharmonie Ostrava černobílý tisk 21 x 15 MRK 159/2004 >>5 Leták / Flyer


168

401

404

Čačipen aneb Housle pro Maryšku (výstava) Pravda aneb Housle pro Maryšku 22. 8.—21. 9. 1997

Romové dnes jako před staletími (výstava) 14. 9.—12. 11. 2004

Praha, Česká republika Galerie Franze Kafky, Kultur Kontakt Austria neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 160/2004

402 Django fest (festival) 27. 10. 2004 Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 179/2004/1 a – c

403 Multikulturní odpoledne 19. 11. 2004 Brno, Česká republika Knihovna Jiřího Mahena, Spolu proti rasismu neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 180/2004 >>5 Leták / Flyer

Brno, Česká republika MRK neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 181/2004

405 Program Muzea romské kultury září, říjen 2004 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 182/2004

406 Kurzy romského jazyka 5. 10. 2004 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 183/2004


169

402

>>5 Letรกk / Flyer


170

407

410

Kdo jsou Romové? (přednáškový cyklus) říjen – prosinec 2004

Divadlo v 7 a půl – Kabinet Múz (program) červen 2004

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 184/2004

Brno, Česká republika Divadlo v 7 a půl, Kabinet Múz neznámý barevný tisk 30 x 11 MRK 189/2004

408

411

I. Reprezentační romský ples (program) 30. 10. 2004

Linz Fest (kulturní setkání) 9.—30. 6. 2001

Brno, Česká republika Občanské sdružení Sekce romských poradců České republiky, Sepes promotion neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 186/2004/2

Linz, Rakousko Linz Kultur neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 195/2004

409 Pštros (divadelní představení) 8. 11. 2004 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 188/2004 >>5 Leták / Flyer

412 Forbíny se Stellou Zázvorkovou 8. 6. 2004 Brno, Česká republika Společenské centrum Dělnický dům neznámý černobílý xerokopie 30 x 21 MRK 196/2004


171

414

413

414

Winter Time: Memoris of a German Sinto who survived Auschwitz (informace o knize) Zima: Vzpomínky německých Sintů, kteří přežili Osvětim 2004

Stopping Places – A Gypsy History of South London and Kent (informace o knize) Místa k zastavení – Romská hisorie jižního Londýna a Kentu 2004

Anglie University of Hertfordshire Press neznámý černobílý xerokopie 21 x 15 MRK 200/2004 >>5 Leták / Flyer

neuvedeno University of Hertfordshire Press neznámý černobílý tisk 21 x 15 MRK 209/2004


172

415

415

416

Wir sind, wer wir sind (výstava) Jsme, kdo jsme 19. 11.—5. 12. 2004

Pohoda – Mištiben (beseda) 8. 12. 2004

Graz, Rakousko Minoriten Galerien Graz neznámý barevný tisk 20 x 10 MRK 210/2004 >>5 Leták / Flyer

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 21 x 30 MRK 230/2004


173

417

>>5 Leták / Flyer

417

418

E luma romane jakhenca – Svět očima Romů (výstava) 25. 11. 2004—30. 3. 2005

Násilí si nezaslouží žádná žena (beseda) 2. 12. 2004

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 239/2004/2 a – c

Brno, Česká republika MRK, Bílý kruh bezpečí, Amnesty International neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 245/2004


174

419

>>5 Leták / Flyer

419

420

Věra Bílá a Kale (koncert) 15. 12. 2004

Pomožme získat Romům občanství v ČR (výzva) 2004

Brno, Česká republika Klub Fléda, Level b production neznámý barevný tisk 15 x 10 MRK 246/2004/1

Ostrava, Česká republika Fond pro sociálně potřebné neznámý černobílý ručně psaný 21 x 30 MRK 259/2004


175

>>5 Leták / Flyer

421

422

421

422

Ceija Stojka. Leben! (výstava) Ceija Stojka. Žít! 2. 12. 2004 – 6. 3. 2005

Gypsy Brass Band Fanfare Ciocarlia (koncert) Romská dechová kapela Fanfare Ciocarlia 27. 3. 2004

Vídeň, Rakousko Židovské muzeum C. Cossa barevný tisk 21 x 10 MRK 14/2005/1–3

Freiburg, Německo Kuenstleragentur neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 15/2005


176

423

425

Program únor/březen ´05 22. 2. – 15. 3. 2005

Navštivte naši bezplatnou sociálněprávní poradnu 2005

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 13,5 x 21 MRK 20/2005/1–2

Brno, Česká republika Občanské sdružení Drom neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 26/2005

424

426

Kdo jsou Romové? (cyklus přednášek) 22. 2. – 19. 4. 2005

O Roma vakeren (informace o pořadu) Romové hovoří 2005

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 8,5 x 13,5 MRK 20/2005/3–5

>>5 Leták / Flyer

Praha, Česká republika Radiožurnál, Český rozhlas 1 neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 27/2005


177

426

>>5 Letรกk / Flyer


178

427

>>5 Letรกk / Flyer


179

427

430

Khamoro 2005 (festival) 23. – 28. 5. 2005

Program výstav a akcí duben 2005 7.—19. 4. 2005

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 15 x 21

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 14 x 21 MRK 68/2005

428 Akce v roce 2005 v Pivovaru Černá Hora v Centru Sladovna 2005

>>5 Leták / Flyer

431 Khamoro 2005 (vstupenka na koncert) 26. 5. 2005

Černá Hora, Česká republika Pivovar Černá Hora neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 31/2005

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevná tisk 5 x 18,5 MRK 103/2005/3

429

432

So džanas (kulturní program) Co známe 4. 3. 2005

K neonacistickému pochodu v Brně nesmíme mlčet! (výzva) 1. 5. 2005

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 63/2005

Brno, Česká republika Ondřej Liška, Dušan Lužný ad. neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 118/2005


180

433

437

Brněnská muzejní noc 20. 5. 2005

Wereldfest Utrecht (festival) Světový festival Utrecht

Brno, Česká republika Asociace muzeí a galerií neznámý barevný tisk 10,5 x 21 MRK 122/2005/2

26. 6. 2005 Utrecht, Nizozemsko Culturele zondagen neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 180/2005/1–5

434 IV. Festival romské kultury (program) 18. 6. 2005 Liberec, Česká republika Občanské družení Kulturní tradice, Centrum Babylon neznámý černobílý xerokopie 30 x 21 MRK 129/2005/1–3

435 S Bengas proti drogám II. (kulturně informační akce) 25. 6. 2005 Praha, Česká republika Palác Akropolis, Ananim neznámý barevný xerokopie 21 x 30 MRK 175/2005/1–3

436 6. Karvinský rómský festival 25. 6. 2005 Karvina – Fryšták, Česká republika Sdružení Rómů severní Moravy neznámý barevný tisk 22 x 10,5 MRK 179/2005/3

>>5 Leták / Flyer

438 Gipsy Bartoš, City boys (koncert) 8. – 9. 7. 2005 Brno, Česká republika hotel Horto neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 181/2005

439 Gejza Horváth (hudebník) 2005 Brno, Česká republika Gejza Horváth Gejza Horváth barevný xerokopie 30 x 21 MRK 183/2005/1–3

440 Elena Lacková – Mŕtví sa nevracajú / O mule na aven pale (souhrnné vydání povídek) 2005 Slovenská republika neznámý neznámý barevný xerokpie 30 x 21 MRK 184/2005/1 – 2


181

441

445

Taneční workshop břišních tanců 26.—28. 9. 2005

Chad Evans Wyatt – Roma rising: Romké obrození (výstava) 2. 9.—30. 10. 2005

Brno, Česká republika MRK neznámý černobílý xerokopie 30 x 21 MRK 190/2005

442 Roma Rising: Romské obrození (výstava) 2. 9.—30. 10. 2005 Praha, Česká republika Správa Pražského hradu, Nadační fond Dobrý soused neznámý černobílý tisk 21 x 15 MRK 192/2005/1 – 3

446 Program Muzea romské kultury podzim 2005 Brno, česká republika MRK MRK barevný tisk 21 x 30 MRK 261/2005/1 – 2

443

447

Prague Biennale 2 (výstava) 26. 5.—15. 9. 2005

Bojíte se krásných prodavaček? (pohlednice) 2005

Praha, Česká republika Prague biennale neznámý barevný tisk 20 x 11 MRK 194/2005

Praha, Česká republika Spolu proti rasismu neznámý barevný tisk 15 x 10,5 MRK 265/2005/2

444 Výzva Lety 2005 (výzva k odstranění vepřínu v Letech u Písku) 23. 3. 2005 Roudnice nad Labem, Česká republika Parlament Romů České republiky neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 205/2005

>>5 Leták / Flyer

Praha, Česká republika Správa Pražského hradu, Nadační fond Dobrý soused neznámý černobílý xerokopie 21 x 14,5 MRK 259/2005


182

448

451

Bojíte se krásných prodavaček? (kampaň s tváří finalistky České Miss 2005 Anděly Haluškové) 2005

Inside out – outside in (workshop) Zevnitř ven – zvenku dovnitř 7.—16. 1. 2005

Praha, Česká republika Spolu proti rasismu Boomerang media barevný tisk 15 x 10,5 MRK 265/2005/3–5

Praha, Česká republika Ida Kelarová neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 327/2005/1a

449

452

Muzeum romské kultury, výstavy a vernisáže (program) záři – říjen 2005

Gypsy celebration (workshop, dětský tábor, festival) Romská oslava 22. 7.—2. 8. 2005 Svojanov, Česká republika Občanské sdružení Miret, Ida Kelarová neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 327/2005/2

Brno, Česká republika Muzeum romské kultury neznámý barevný tisk 40 x 32 MRK 281/2005

450 Paramisa – Chytrý hloupý Rom (divadelní představení) Pohádka – Chytrý hloupý Rom 1. 12. 2005 Brno, Česká republika Ha Divadlo, Divadlo Líšeň neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 285/2005/1–2 >>5 Leták / Flyer


183

448

>>5 Letรกk / Flyer


184

453

>>5 Letรกk / Flyer

456


185

453

456

Ida Kelarová (pohlednice) neuvedeno

Paramisa – Chytrý hloupý Rom (divadelní představení) Pohádka – Chytrý hloupý Rom 23. 1. 2006

Bystré, Česká republika neznámý neznámý barevný tisk 15 x 10,5 MRK 327/2005/3

454 Sbor Apsora (konkurz) 16.—18. 12. 2005 Praha, Česká republika Občanské sdružení Miret neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 327/2005/4a

Brno, Česká republika Divadlo Líšeň neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 25/2006

457 Pamětní list (u příležitosti dne památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti) 26. 1. 2006 Brno, Česká republika ZŠ a MŠ Brno Merhautova 37 neznámý barevný tisk 17 x 10 MRK 26/2006

455 Miret (informace o činnosti organizace) neuvedeno neuvedeno Občanské sdružení Miret neznámý barevný tisk 10,5 x 15 MRK 327/2005/4b

>>5 Leták / Flyer

458 Únor/březen 2006 (program MRK) 21. 2.—21. 3. 2006 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 21 x 30 MRK 30/2006/1


186

>>5 Leták / Flyer

459

462

Únor / březen 2006 (program MRK) 21. 2.—21. 3. 2006

Víme to i my (výstava) neuvedeno

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 15 x 21 MRK 30/2006/2

neuvedeno neznámý neznámý barevný xerokopie 30 x 21 MRK 35/2006/2

460

463

Šunďol e giľi, e dukh našľol – Kde zní zpěv, mizí žal (vernisáž výstavy) 23. 2. 2006

Gordon Boswell – Romany Museum (informační leták) Gordon Boswell – Romské muzeum 1999

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 32/2006/2–4

Spalding, Anglie Romany Museum, Gordon Boswell neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 38/2006

461

464

Tajemství života – Jozef Cichý (výstava) 2. 3.—21. 4. 2006

Oslavy světového dne Romů 7. 4. 2006

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný xerokopie 21 x 30 MRK 35/2006/1

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 51/2006/1–3


187

460

>>5 Letรกk / Flyer

464


188

465

468

Dny Romské kultury 2006 3.—10. 4. 2006

World day of Roma Světový den Romů 8. 4. 2006

Ostrava, Česká republika Občanské sdružení Vzájemné soužití neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 63/2006/1–3

466 Křest katalogu 27. 4. 2006 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 42,5 x 29,5 MRK 66/2006

467 Lumiako Dyves Romengo Světový den Romů 8. 4. 2006 Legnica, Polsko International Roma Union Stanislaw Stankiewicz barevný xerokopie 30 x 21 MRK 67/2006/1 >>5 Leták / Flyer

Legnica, Polsko International Roma Union Stanislaw Stankiewicz barevný xerokopie 30 x 21 MRK 67/2006/2

469 Romano dživipen – Život Rómov v umení (cyklus kulturních akcí) 25.—27. 4. 2006 Nitra, Slovenská republika Ústav Romologických štúdií, FSVaZ UKF Nitra neznámý barevný tisk 21 x 30 MRK 86/2006/1–2


189

470

471

470

471

E bacht ke mande avel – Štěstí přichází ke mně (poezie pro cestující) 2000

M-Dance Club (konkurz) 26. 9. 2005

Česká republika Klub 8, Dopravní podnik hl.m. Prahy neznámý barevný tisk 17,5 x 9,5 MRK 114/2006/1–4 >>5 Leták / Flyer

Brno, Česká republika M-Dance Club neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 117/2006


190

474

>>5 Letรกk / Flyer


191

472

474

Rok s židovskou kulturou – 100 let Židovského muzea v Praze (program) duben – červen 2006

Čalo voďi – Sytá duše (výstava) 19. 5.—15. 9. 2006

Praha, Česká republika Židovské muzeum v Praze neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 118/2006/1–3

473 Kdo jsou Romové? (cyklus přednášek) 21. 3.—16. 5. 2006 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 119/2006/4–6

>>5 Leták / Flyer

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 14 MRK 125/2006/2–4

475 Jarní Party (koncert) Podoby Evy (výstava) 26. 5. 2006 26.—30. 5. 2006 Brno, Česká republika Livingstone klub, Etnografický ústav Moravského zemského muzea neznámý barevný tisk 9,5 x 20,5 MRK 126/2006/1–3


192

476

479

Děti, children, čhavorenge (výstava) 1.—3. 6. 2006

Světový Romský festival Khamoro (program) 22.—27. 5. 2006

Praha, Česká republika Občanské sdružení Miret neznámý Barevný tisk 21 x 15 MRK 128/2006/1–3

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 138/2006/2

477

480

Song Celebration (benefiční koncert) Slavnost písně 4. 6. 2006

Khamoro 2006 (festival) 22.—27. 5. 2006

Praha, Česká republika Občanské sdružení Miret, Ida Kelarová neznámý barevný tisk 20,5 x 15 MRK 129/2006/1–3

478 Tvůrčí dílna 17. 7.—1. 8. 2006 Svojanov, Česká republika Občanské sdružení Miret neznámý barevný tisk 20,5 x 14,5 MRK 130/2006 >>5 Leták / Flyer

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 Michal Tomek barevný tisk 21 x 15 MRK 138/2006/4

481 Khamoro 2006 (vstupenka na galakoncert) 27. 5. 2006 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 5 x 15,5 MRK 138/2006/5


193

476

>>5 Letรกk / Flyer


194

482

482 Romský holocaust – Genocida Romů a Sintů a rasismus v dnešní Evropě (výstava) 25. 5.—16. 7. 2006 Praha, Česká republika Národní galerie Praha neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 139/2006/1–2 >>5 Leták / Flyer


195

483

486

Vtačia chrípka – Čiriklaňi Chripka (informace o nemoci a prevenci) 2006

Florián Rác – Krúžkujte číslo 125 neuvedeno

Bratislava, Slovenská republika Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 144/2006

484 O Roma andro maľišagos (výstava) Romové v malbách 10. 4. – 2. 5. 2006 Zlín, Česká republika Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky neznámý barevný xerokopie 41,5 x 30 MRK 145/2006

Slovenská republika Slobodné fórum neznámý barevný tisk 15 x 10,5 MRK 154/2006/1–3

487 Slovenský institut (program) 4.—31. 5. 2006 Praha, Česká republika Slovenský inštitút Praha neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 156/2006

488 485 Gulo Čar, Létající Rabín (koncert) 7. 6. 2006 Brno, Česká republika MRK neznámý černobílý tisk 42 x 30 MRK 146/2006/1–2 >>5 Leták / Flyer

Knižki o Roma – Knížky o Romech (výstava) 13.—22. 2. 2006 Zlín, Česká republika Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky neznámý barevný xerokopie 30 x 21 MRK 157/2006/1–2


196

489

490

489

490

Kamene osudu – Sudbakere bara (muzikál) 27. 6. 2003

Cimbal, tanec, husličky – Ach, tie rómske pesničky… (hudebně-dramatický program) 3. 12. 2002

Košice, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý černobílý tisk 21 x 15 MRK 187/06/1

>>5 Leták / Flyer

Košice, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý černobílý tisk 21 x 15 MRK 187/06/2


197

491

493

Čertovský čapáš (hudební pohádka) neuvedeno

Cigánsky tábor (divadelní představení) neuvedeno

Košice, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 187/06/3a

Košice, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 187/06/3c

XXX

494 492 Kováč a čert (divadelní představení) 27. 9. 1999 Košice, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 187/06/3b

>>5 Leták / Flyer

Lepšie je hodovať ako bojovať (hudební pohádka) neuvedeno Košice, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 187/06/3d


198

495

498

Šestkrát nic na třech talířích (výstava) 14. 7.—22. 9. 2006

Není muže nad kováře (výstava) 13. 7.—1. 10. 2006

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 194/06/1–3

Ivančice, Česká republika Muzeum Brněnska – Muzeum v Ivančicích, Etnografický ústav Moravského zemského muzea neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 200/06/2

496 Romský holocaust – Genocida Romů a Sintů a rasismus v dnešní Evropě (vernisáž výstavy) 24. 7. 2006 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 20,5 x 29,5 MRK 195/06/2

497 Romský holocaust – Genocida Romů a Sintů a rasismus v dnešní Evropě (výstava) 24. 7.—8. 9. 2006 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 195/06/3 >>5 Leták / Flyer

499 Gypsy celebration (festival) 27.—30. 7. 2006 Svojanov, Česká republika Občanské sdružení Miret, Ida Kelarová neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 201/06


199

498

>>5 Letรกk / Flyer


201

500

500 Romská píseň 2006 (festival) 21.—22. 6. 2006 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika Demokratická aliance Romů v České republice neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 237/06/1

>>5 Leták / Flyer


202

501

504

Romská píseň 2006 (anketní lístek festivalu) 22.—2. 6. 2006

Srdce v krku (doprovodný program k výstavě) 7. 9. 2006

Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika Demokratická aliance Romů v ČR neznámý černobílý xerokopie 21 x 30 MRK 237/06/2

Brno, Česká republika MRK Anna Juránková barevný tisk 9 x 20 MRK 282/06/1

502

505

Romská píseň 2006 (program festivalu) Romská píseň pro děti (program festivalu) 21.—22. 6. 2006

Srdce v krku (doprovodný program k výstavě) 7. 9. 2006

Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika Demokratická aliance Romů v ČR neznámý barevný tisk 21 x 30 MRK 237/06/3

503

>>5 Leták / Flyer

Brno, Česká republika MRK Anna Juránková barevný xerokopie 21 x 30 MRK 282/06/2

506

8. Romská pouť 16. 9. 2006

Paťiv 2006 (koncert) Úcta 2006 30. 9. 2006

Olomouc, Česká republika Charita Olomouc neznámý barevný tisk 21 x 30 MRK 246/06/1–2

Dobřichovice u Prahy, Česká republika Občanské sdružení Romea neznámý barevný xerokopie 30 x 21 MRK 287/06


203

504

>>5 Letรกk / Flyer


204

508

507

>>5 Leták / Flyer

507

508

Rómsky skauting na Slovensku (informace o projektu) 2002

Podzim s romskou hudbou (přednáška) 17. 10. 2006

Košice, Slovenská republika Rómska skautská oblasť neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 296/06/2

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 14,5 x 30 319/06


205

>>5 Leták / Flyer

509

512

Pozor na předsudky! Společensky nebezpečné! (informační kampaň) neuvedeno

Pozor na předsudky! Společensky nebezpečné! (informační kampaň) neuvedeno

Praha, Česká republika Program romské integrace Tomáš Habart černobílý xerokopie 30 x 21 MRK 321/06/1

Praha, Česká republika Program romské integrace Tomáš Habart černobílý xerokopie 30 x 21 MRK 321/06/4

510

513

Pozor na předsudky! Společensky nebezpečné! (informační kampaň) neuvedeno

S´oda pre tute?! (vernisáž výstavy) Co to máš na sobě?! 26. 10. 2006

Praha, Česká republika Program romské integrace Tomáš Habart černobílý xerokopie 30 x 21 MRK 321/06/2

Brno, Česká republika MRK Martin Poláček barevný tisk 42 x 58 MRK 335/06

511

514

Pozor na předsudky! Společensky nebezpečné! (informační kampaň) neuvedeno

Čhavorikani luma – Dětský svět O. Fečové (oslavy Mezinárodního dne Romů) 8. 4. 2006

Praha, Česká republika Program romské integrace Tomáš Habart černobílý xerokopie 30 x 21 MRK 321/06/3

Praha, Česká republika Galerie u Zlatého Kohouta neznámý barevný tisk 15,5 x 10,5 MRK 339/06


206

>>5 Leták / Flyer

515

518

Týden lidských práv 4.—10. 12. 2006

Brno očima romského dítěte 16.—30. 11. 2006

Brno, Česká republika Nezávislé sociálně ekologické hnutí – Nesehnutí, Amnesty International neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 340/06

Brno, Česká republika Občanské sdružení Brno věc veřejná, Občanské sdružení Drom neznámý černobílý xerokopie 21 x 30 MRK 355/06/1–2

516

519

Děti čardašů (hudební vystoupení) 1957

Romové ve fotografiích (výstava) 27. 11.—15. 12. 2006

Praha, Československo Pražská estráda neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 342/06

Zlín, Česká republika Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky neznámý barevný xerokopie 30 x 21 MRK 359/06

517

520

Mladi mladim (koncert) 7. 11. 2006

TranSylvania (film) 30. 11. 2006

Bratislava, Slovenská republika Slovenská filharmonie neznámý barevný xerokopie 30 x 21 MRK 354/06

Česká republika neznámý neznámý barevný xerokopie 30 x 21 MRK 361/06


207

516

>>5 Letรกk / Flyer


208

525

>>5 Letรกk / Flyer


209

521

524

Gejza Horváth – Trispras (upoutávka na knihu) 2006

Wings of Gipsy (festival) Křídla Romů 17.—21. 10. 2006

Brno, Česká republika Vydavatelství G plus G neznámý barevný tisk 41 x 30 MRK 430/06

522 Předvánoční módní show a cimbálová muzika (kulturní program) 12. 12. 2006 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný xerokopie 30 x 21 MRK 431/06

523 Devla drom (koncert) Božská cesta 12. 10. 2006 Blansko, Česká republika Strana zelených neznámý barevný tisk 30 x 43 MRK 439/06/1–3 >>5 Leták / Flyer

Plzeň, Česká republika neznámý neznámý barevný tisk 60 x 42 MRK 440/06/1

525 Wings of Gipsy (festival) Křídla Romů 17.—21. 10. 2006 Plzeň, Česká republika neznámý neznámý barevný tisk 21 x 30 MRK 440/06/2–3

526 Policie ČR je také vaše policie (náborové informace) neuvedeno Brno, Česká republika Policie České republiky neznámý barevný tisk 30 x 13 MRK 441/06/2–4


210

527

529

Step by Step České republiky (informace o organizaci) 1994

Velvyslanec USA navštíví Brno 27.—28. 2. 2007

Česká republika Step by Step České republiky neznámý barevný tisk 31 x 31 MRK 442/06

Brno, Česká republika Embassy of the United States of America / Office of Public Affairs neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 119/07

528 Rosa Taikon – silvermide (výstava) Rosa Taikon – stříbrotepkyně 23. 11. 2003—18. 1. 2004 Malmö, Švédsko Malmö Museer neznámý černobílý tisk 25,5 x 10 MRK 56/07

>>5 Leták / Flyer

530 Všichni jsme tady doma (knihovnický seminář) 4. 4. 2007 Ostrava, Česká republika Knihovna města Ostravy neznámý černobílý tisk 21 x 29,5 MRK 123/07


211

528

>>5 Letรกk / Flyer


212

531

>>5 Leták / Flyer

531

532

Amaro jilo – Naše srdce (výstava a doprovodné akce) 12.—26. 4. 2007

Březen 2007 (program MRK) 2007

Brno, Česká republika Dům umění města Brna neznámý barevný tisk 15 x 22 MRK 176/07

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 200/07


213

534

>>5 Leták / Flyer

533

534

Duben 2007 (program MRK) 2007

Brno slaví Mezinárodní den Romů 10. 4. 2007

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 203/07

Brno, Česká republika Armáda spásy, Dětský dům Zábrdovice, Drom, IQ Roma servis, MRK, Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 257/07


214

536

535

536

Khamoro 2007 (festival) 28. 5.—2. 6. 2007

Roma & Sinti (výstava) Romové a Sintové Yves Leresche (výstava) 16. 6.—2. 9. 2007

Praha, Česká republika Slovo 21, Studio Production Saga, Ministerstvo kultury České republiky Michal Tomek barevný tisk 21 x 15 MRK 258/07/3 >>5 Leták / Flyer

Krems, Rakousko Kunsthalle Krems neznámý barevný tisk 10 x 21 MRK 262/07


215

538

>>5 Leták / Flyer

537

538

Projekt vagón (výstava) 2007

Gypsy celebration (workshop, dětský tábor, festival) 27.—29. 7. 2007

Banská Bystrica, Slovenská republika Múzeum Slovenského národného povstania neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 277/07

Svojanov, Česká republika Občanské sdružení Miret, Ida Kelarová neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 278/07


216

544

>>5 Letรกk / Flyer


217

>>5 Leták / Flyer

539

542

Broušení nožů – nůžek, opravy a prodej deštníků 31. 5. 2007

Jak na to? Exekuce (rady pro dlužníky) 2007

Šumperk, Česká republika Rajmund Nový neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 282/07

Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 10,5 x 10 MRK 285/07/2

540

543

VII. romský hudební festival 11. 8. 2007

Zaniklý svět (vernisáž výstavy) 5. 9. 2007

Lysá nad Labem, Česká republika Sdružení romských občanů Lysá nad Labem neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 284/07

Praha, Česká republika Národní galerie neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 314/07/1

541

544

Společenství Romů na Moravě (informace o organizaci) 2007

Zaniklý svět (výstava) 6.—29. 9. 2007

Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý barevný tisk 21 x 13 MRK 285/07/1

Praha, Česká republika Národní galerie neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 314/07/2


218

545

548

Věra Kotlárová – Jednou večer – sny? (výstava) 28. 9. 2007—4. 2. 2008

Kiden avri lačho drom perdal tumare čhavore (informační leták) Vyberte správnou cestu pro vaše děti 2003

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 320/07

Praha, Česká republika Nová škola neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 532/07

546 www.multikultura.cz – internetové stránky k multikulturní výchově (informační tisk) 2007 Česká republika Liberecké romské sdružení neznámý barevný tisk 58 x 42 MRK 426/07/1–2

547 Karneval rozmanitosti (kulturní akce) 17. 10.—17. 11. 2007 Brno, Česká republika Člověk v tísni neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 430/07 >>5 Leták / Flyer

549 Romodrom pro regiony (informace o činnosti) 2008 Praha, Česká republika Občanské sdružení Romodrom neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 126/08

550 Romský reprezentační ples – Savore Roma Romský reprezentační ples – Všichni Romové 16. 2. 2008 Hradec Králové, Česká republika Produkční umělecká agentura Hradec Králové neznámý barevný tisk 10 x 21 MRK 133/08


219

550

>>5 Letรกk / Flyer


220

551

552

551

552

Brno slaví Mezinárodní den Romů 8. 4. 2008

Gens de Partout, Gens de Chez Nous (konference a kulturní program) Lidé celého světa, lidé naší země 11.—18. 4. 2008

Brno, Česká republika MRK, Občanské sdružení Drom, IQ Roma Servis, Střediska integrace menšin, Ratolest Brno, Společenství Romů na Moravě Martin Poláček barevný tisk 21 x 15 MRK 174/08/2 >>5 Leták / Flyer

Belgie Centre de Mediation en Wallonne neznámý barevný tisk 55 x 30 MRK 198/08


221

>>5 Leták / Flyer

553

554

553

554

Itinérances (festival) Cestování 18.—27. 4. 2008

Django à Liberchies (festival) Django v Liberchies 17.—18. 5.2008

Brusel, Belgie Domaine de la Roseraie France Everard barevný tisk 21 x 15 MRK 199/08

Liberchies, Belgie neznámý neznámý barevný tisk 15 x 10,5 MRK 209/08


222

556

>>5 Letรกk / Flyer

557


223

555

557

Centre de Médiation des Gens du Voyage en Wallonie (informace o organizaci) Zprostředkovatelské centrum travellerů ve Valonsku 2008

Romanès – Cirque Tsigane (kulturní akce) Romanés – cikánský cirkus listopad 2007—9. 3. 2008

Namur, Belgie Centre de Médiation des Gens du Voyage en Wallonie neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 212/08

556 Centre de Médiation des Gens du Voyage en Wallonie (informace o organizaci) Zprostředkovatelské centrum Travellerů ve Valonsku 2008 Namur, Belgie Centre de Médiation des Gens du Voyage en Wallonie neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 213/08

>>5 Leták / Flyer

Paříž, Francie Cirque romanes neznámý barevný tisk 15 x 10,5 MRK 215/08

558 Khamoro 2008 (program festivalu) 25.—31. 5. 2008 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 239/08


224

559

562

Program Muzea romské kultury Květen 2008

Život jako vyšitý (výstava) 13. 6.—31. 10. 2008

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 264/08

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 10 x 21 MRK 278/08

560

563

Romská socha 2008 (výstava) 25. 5. 2008—31. 1. 2009 Brno, Česká republika MRK Martin Poláček barevný tisk 21 x 10 MRK 267/08/2

Mişto 2008 – DJ Click (festivalové vystoupení) 6. 8. 2008

561 Romodrom (informace o aktivitách organizace) 2008 Praha, Česká republika Občanské sdružení Romodrom neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 274/0

>>5 Leták / Flyer

Timisoara, Rumunsko Turn neznámý barevný tisk 14,5 x 10,5 MRK 366/08


225

560

>>5 Letรกk / Flyer


226

564

>>5 Letรกk / Flyer


227

564

567

Mişto 2008 – Boban Markovic (festivalové vystoupení) 6. 8. 2008

Mişto 2008 – Marius Mihalache & Ovidiu Lipan Tandarica (festivalové vystoupení) 7. 8. 2008

Timisoara, Rumunsko Turn neznámý barevný tisk 14 x 10 MRK 367/08

565 Mişto 2008 – Kal (festivalové vystoupení) 7. 8. 2008

>>5 Leták / Flyer

Timisoara, Rumunsko Turn neznámý barevný tisk 14 x 10 MRK 370/08

568 Mişto 2008 – Puerto flamenco (festivalové vystoupení) 8. 8. 2008

Timisoara, Rumunsko Turn neznámý barevný tisk 14 x 10 MRK 368/08

Timisoara, Rumunsko Turn barevný tisk 14 x 10 MRK 371/08

566

569

Mişto 2008 – Lajko Felix (festivalové vystoupení) 7. 8. 2008

Mişto 2008 – Balkan fanatik (festivalové vystoupení) 9. 8. 2008

Timisoara, Rumunsko Turn neznámý barevný tisk 14 x 10 MRK 369/08

Timisoara, Rumunsko Turn neznámý barevný tisk 14 x 10 MRK 372/08


228

570

573

Mişto 2008 – Karavan familia (festivalové vystoupení) 10. 8. 2008

Ecoute le voyage (informace o organizaci) Poslouchej cestu 2004

Timisoara, Rumunsko Turn neznámý barevný tisk 14 x 10 MRK 373/08

571 Centre social D‘ici et d‘Ailleurs (informace o organizaci) Společenské centrum Tady a jinde 2004 Bergerac, Francie Centre social D‘ici et d‘Ailleurs neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 374/08

572 Le printemps des bastides 2006 (program festivalu) Jaro ve vesnických domcích 2006 2006 Francie Centre social D‘ici et d‘Ailleurs neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 375/08 >>5 Leták / Flyer

Chancelade, Francie Association Ecoute le voyage neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 376/08

574 Roulez Tziganes et Voyageurs (program festivalu) Cikánská a kočovnická kola 7.—9. 4. 2006 Mayenne, Francie Centre ď Action Culturelle du Pays de Mayenne neznámý barevný tisk 15 x 10 MRK 377/08


229

572

>>5 Letรกk / Flyer


230

576

575

>>5 Leták / Flyer

575

576

Un imagier Gitan (výstava) Romský sen 27. 4.—30. 5. 2008

Les 24 heures du Swing (festival) 24 hodin swingu 6.—8. 7. 2007

Bergerac, Francie Centre social D‘ici et d‘Ailleurs neznámý barevný tisk 21 x 4,5 MRK 378/08

Moségur, Francie Aquitaine en scéne neznámý barevný tisk 15 x 10 MRK 379/08


231

577

>>5 Leták / Flyer

577

578

Romanès – Cirque Tsigane (kulturní akce) Romanés – cikánský cirkus 24. 2.—5. 3. 2007

Concert Tsigane – Marian Cobzaru avec gadjé (koncert) Cikánský koncert – Marian Cobzaru s gádži 13. 2. 2004

Bégles, Francie Service Culturel neznámý barevný tisk 15 x 10 MRK 380/08

Francie Centre social D‘ici et d‘Ailleurs neznámý barevný xerokopie 30 x 21 MRK 381/08


232

579 Contes et Musiques Nomades (divadelní představení) Příběhy a hudba nomádů 2006 Francie Compagnie Audigane neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 382/08

580 Swing (film) Mischka (film) 14.—15. 5. 2006 Pauillac, Francie Art Rom Thierry Demouliere barevný tisk 43 x 30 MRK 383/08

581 Les Discriminations – nous concernenz tous (informační leták) Diskriminace – týká se nás všech 2006 Paris, Francie Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l‘égalité neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 384/08

>>5 Leták / Flyer

582 Romská píseň (festival) 26. 7. 2008 Valašské Meziříčí, Česká republika Demokratická aliance Romů České republiky neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 414/08/2

583 Iberica 2008. Temperamentní setkání španělské a iberoamerické kutury (festival) 20.—23. 8. 2008 Brno, Česká republika Boby centrum neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 415/08

584 10. Romská pouť 27. 9. 2008 Olomouc, Česká republika Charita Olomouc neznámý barevný tisk 21 x 30 MRK 418/08


233

583

>>5 Letรกk / Flyer


234

585

>>5 Leták / Flyer

585

586

Bahrtalo! Good luck! (film) Hodně štěstí! 2008

Tervetuloa Kino Kalderashiin (kulturní program) Vítejte v Kině Kalderaš 2008

Karlovy Vary, Česká republika 43. filmový festival Karlovy Vary neznámý černobílý tisk 21 x 15 MRK 419/08

Helsinki, Finsko Generator Post neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 476/08/2


235

587

588

587

588

Kino Kalderaš (kulturní večery) 1.—4. 9. 2008

Mire bala kale hin (animovaná pohádka) Moje vlasy jsou černé 2008

Helsinki, Finsko Elokuvateatteri Kino neznámý barevný tisk 14 x 20 MRK 477/08

>>5 Leták / Flyer

Tampere, Finsko Elokuvaosuuskunta Kamera Cagliostro, Jyrki Kaipainen neznámý barevný tisk 15 x 21 MRK 478/08


236

589

591

Les livres de Matéo Maximoff (informace o vyšlých knihách) Knihy Matéo Maximoffa 2008

Kováčstvo (nabídka prací) 2008

Villeneuve la Garenne, Francie Nouka Maximoff neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 633/08

590 Un festival d‘artistes dui ne tiennent pas en place! (festival) Festival umělců, kteří nevydrží na jednom místě! 12. 9. 2008 Charleroi, Belgie Cinéma Le Parc neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 634/08

>>5 Leták / Flyer

Bolešov, Slovenská republika Pavol Rác neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 635/08


6: Pozvรกnka / Invitation


239

592

596

Terezínská tryzna 2000 21. 5. 2000

Výstava o romské historii – dějiny Romů 14.—18. 5. 2001 Opava, Česká republika Vudud neznámý černobílá tisk 10 x 21 MRK 52/2001

Terezín, Česká republika Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu neznámý barevná tisk 21 x 10 MRK 53/2000

593 Výchova k toleranci a proti rasismu (diskuze) 11. 1. 2001 Praha, Česká republika České křesťanské akademie neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 21/2001

594 Terezínská tryzna 2001 20. 5. 2001 Terezín, Česká republika Ústřední výbor českého svazu bojovníků za svobodu neznámý barevná tisk 21 x 10 MRK 47/2001

595 Reprezentační ples u příležitosti Mezinárodního dne Romů 8. 4. 2001 Praha, Česká republika Občanské sdružení Athinganoi neznámý barevná tisk 9 x 21 MRK 51/2001

>>6 Pozvánka / Invitation

597 S Rómami žiť budeme. Ide o to ako… (série seminářů) 12. 9.—14. 11. 2001 Bratislava, Slovenská republika Nadácia Milana Šimečku neznámý černobílá tisk 20 x 10 MRK 56/2001

598 Slavnostní koncert na Velehradě 4. 7. 2001 Olomouc, Česká republika Mons. Jan Graubner neznámý barevná tisk 10 x 20 MRK 59/2001

599 Husovický skřivánek (účastnický list pěvecké soutěže) 25. 9. 1999 Brno, Česká republika Občanské sdružení Drom neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 109/2001


241

600

600 Demonstrace proti rasismu a diskriminaci 10. 12. 1995 Praha, Česká republika Romská občanská iniciativa v České republice neznámý černobílá xerokopie 30 x 20 MRK 110/2001

>>6 Pozvánka / Invitation


242

601

605

Slavnostní otevření hřiště pro DROM 1. 6. 2000

Romano ďives – Den romské kultury 3. 5. 1996

Brno, Česká republika Městská část Brno-sever neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 111/2001

Ústí nad Labem, Česká republika Kulturní svaz občanů romské a neromské národnosti Jekhetane, Ústav pro studium romské kultury Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Albis barevná tisk 21 x 15 MRK 117/2001

602 DROM, romské středisko v Brně – poslání, zkušenosti a výsledky v péči o romské děti a mládež (seminář) Psychologické vyšetření dětí k posouzení školní zralosti a vzdělanosti (seminář) 5. 10. 2000 Brno, Česká republika Masarykova univerzita v Brně, Občanské sdružení Drom neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 112/2001

603 Slavnostní odhalení pamětní desky obětí bývalého cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu 16. 5. 1998 Černovice u Kunštátu, Česká republika MRK, Okresní úřad Blansko, Obecní úřad Černovice u Kunštátu neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 114/2001

604 My home is where I am (hudební pásmo) Můj domov je tam, kde jsem 14. 12. 1993 Bratislava, Slovenská republika; Brno, Praha, Česká republika Firma Davay neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 115/2001 >>6 Pozvánka / Invitation

606 Invitation for special guests only to a theaterperformance, which was created during an international Roma-gathering in Horn, Austria Pozvánka pro zvláštní hosty na divadelní performanci, vytvořenou během mezinárodního setkání Romů v Hornu, v Rakousku 5. 8. 1997 Horn, Rakousko Rahim Burhan neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 119/2001

607 Otevření divadla Romathan v Košicích 20. 12. 1992 Košice, Československo divadlo Romathan Peter Kocák barevná tisk 10 x 21 MRK 120/2001

608 Zlaté jubileum indické nezávislosti 16. 8. 1997 Střílky, Česká republika Český svaz Jóga v denním životě, Nadace Živoucí světlo neznámý barevná tisk 21 x 10 MRK 122/2001


243

609

613

Koncert Bengálské hudby 8. 7. 1998

Narodilo se nám… logo 5. 2. 2001

Brno, Česká republika Moravská galerie neznámý černobílá tisk 15 x 11 MRK 123/2001

Praha, Česka republika Občanské sdružení Supertým neznámý barevná tisk 20 x 12 MRK 128/2001

610

614

Výlet parníkem 15. 8. 1998

Rozvoj kraje a neziskových organizací (konference) 2. 12. 2000

Praha, Česká republika Matice Romská, Dětský klub „8“ neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 124/2001

Teplice, Česka republika Informační centrum neziskových organizací neznámý barevná technika 30 x 21 MRK 129/2001

611

615

Jak šel Rom pro jablka mládí (divadelní představení) 2. 7. 1997

Romská mládež: Zmena a budúcnosť či stagnácia a minulosť? (konference) 12.—14. 12. 2000

Brno, Česká republika Divadlo Orfeus neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 125/2001

612 Oračko Pavel – housle (ruční skica pozvánky) 30. 3. 1993 Brno, Česká republika Janáčkova akademie múzických umění černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 127/2001

>>6 Pozvánka / Invitation

Bratislava, Slovenská republika WCY – Světová konference o mládeži neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 130/2001

616 Etnika v médiích a reklamě (konference) 23.—24. 11. 2000 Praha, Česká republika Společnost Tolerance neznámý barevná tisk 11 x 21 MRK 131/2001


244

617

621

Tradiční romská řemesla (výstava) 13.—15. 11. 2000

Naše malé pověry a velké víry (beseda) 19. 3. 2001

Brno, Česká republika Kroužek Homo habilis romského střediska Drom neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 132/2001

Brno, Česká republika Barevný svět neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 137/2001

618

622

Husovický skřivánek (pěvecká soutěž) 13.—15. 11. 2000

Enyky benyky (divadelní představení) 19. 6. 2001

Brno, Česká republika Občanské sdružení Drom, IQ Roma servis neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 133/2001

Brno, Česká republika Divadelní kroužek S. Pekové neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 188/2001

619

623

Romové a obec (seminář) 7.—9. 12. 2000

Slavnostní akt u příležitosti zakončení pietní úpravy romských hrobů koncentračního tábora Lety u Písku a odhalení pamětní desky 31. 10. 2000

Pardubice, Česká republika Hnutí R neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK134/2001

Mirovice u Písku, Česká republika Výbor pro odškodnění romského holocaustu neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 189/2001

620 Šel cikne Picasso (výstava) Sto malých Picassů 10.—30. 4. 2001 Praha, Česká republika Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky, Otevřená společnost – Poryv, Slovenský inštitút v Prahe Adriana Muchová, Jan Rác barevná tisk 30 x 21 MRK 136/2001

>>6 Pozvánka / Invitation

624 Pozvání pro Ilonu Lázničkovou od prezidenta České republiky na slavnostní recepci 28. 10. 2000 Praha, Česká republika Správa Pražského hradu, Kancelář prezidenta republiky neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 190/2001


245

625

629

Problémy výchovy a vzdelávania Rómov v Európe (seminář) 29. 11. 2000

Čarovné husle Cinka Panny (divadelní představení) 8. a 10. 12. 2000

Nitra, Slovenská republika Katedra rómskej kultúry Pedagogické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa neznámý černobílá tisk 21 x 10 MRK 191/2001

Košice, Prešov, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý barevná tisk 10 x 15 MRK 195/2001

630 626 Jak psát historii Romů (přednáška) Skrytá romofobie neboli paternalismus vůči Romům (přednáška) 19. 5. 2000 Praha, Česká republika CEFRES – Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 192/2001

627 Reprezentační ples 8. 4. 2001 Praha, Česká republika Monika Horáková, Občanské sdružení Athinganoi neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 193/2001

628 U Slowackych Romów (výstava) U slovenských Romů 26. 1.—16. 2. 2001 Brno, Česká republika Kavárna a knihkupectví Spolek Piotr Szymon barevná tisk 21 x 10 MRK 194/2001/1–2 >>6 Pozvánka / Invitation

Děti z vedlejší ulice (výstava) 18.—30. 9. 2001 Praha, Česká republika Kulturně-sociální centrum neznámý černobílá tisk 15 x 21 MRK 199/2001

631 Jak se máte, lidé – Sar dživen Romale (vernisáž výstava) 16. 1. 1996 Praha, Česká republika Muzeum policie České republiky, Desetiletí výchovy k lidským právům, Odbor prevence Ministerstva vnitra neznámý barevná tisk 21 x 10 MRK 200/2001

632 Pozvánka k založení české sítě měst zabývajících se romskou problematikou 31. 10. 1994 Ústí nad Labem, Česká republika Město Ústí nad Labem a Pardubice, Informační a reprezentační kancelář Světové federace spojených a partnerských měst a obcí neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 201/2001


246

633

637

Pozvánka na celorepublikové Hnutí spolupracujících škol – R 24.—26. 11. 1994

Romani vodi (hudební akce) Romská duše 5.—6. 6. 1997

Ostrava, Česká republika Ústav pro studium romské kultury při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 202/2001

Praha, Česká republika Linhartova nadace, Občanské sdružení Romů České republiky neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 205/2001/2

634

638

Indický festival 9.—15. 5. 1992

Rovné zásluhy, rovná práva, nebo rovná spravedlnost (debata) 29. 10. 1997

Brno, Československo Kulturní dům – Juliánov, Sdružení divadelních aktivit, India – Chandigarh neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 203/2001

635 Týden romské kultury v Praze 8. 7.—12. 7. 1992 Praha, Československo Sdružení pro založení romského divadla neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 204/2001

Brno, Česká republika Právnická fakulta Masarykovi univerzity, Americké velvyslanectví neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 206/2001

639 Společně (setkání mládeže s pedagogy) 12. – 14. 4. 1996 Brno, Česká republika MRK, Školský úřad, Masarykova dělnická akademie, Odborné učiliště Brno, Dukelská 65 neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 207/2001

636 Česko – romský kulatý stůl 15. 10. 2000 Praha, Česká republika Fond porozumění a naděje, HCA – romská sekce, Helsinské občanské shromáždění, Host, nadace Dženo, Nadace Dra Rajko Djuriče, Romane čhave, Sdružení Tolerance neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 205/2001/1 >>6 Pozvánka / Invitation

640 Kalendář pondělních večerů (přednášky a diskuze) listopad – prosinec 1995 Brno, Česká republika Masarykova dělnická akademie neznámý černobílá xerokopie 21 x 15 MRK 208/2001


247

641

645

Právní stát (symposium) 6.—8. 10. 1995

Žijeme spolu, žijeme vedľa seba (debatní večer s výstavou) 27. 10. 1999

Želiv, Česká republika Laická katolická organizace Opus bonum neznámý barevná tisk 15 x 11 MRK 209/2001

642 To honor Romani children (setkání) Na počest romských dětí 24. 11. 1997

646 Právní ochrana Romů v současné Evropě (konference) 28.—29. 6. 1999

Praha, Česká republika Americká ambasáda v Praze neznámý černobílá tisk 11 x 15 MRK 210/2001/1–3

Praha, Česká republika Evropské informační středisko Univerzity Karlovy neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 213/2001

643

647

Slavnostní odhalení památníku obětem cikánského tábora v Letech u Písku 13. 5. 1995

Sociální postavení Romů v ČR (setkání představitelů romských iniciativ) 4. 3. 1999

Lety u Písku, Česká republika Okresní úřad Písek neznámý černobílá tisk 20 x 10 MRK 211/2001

Praha, Česká republika Parlament České republiky – Senát neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 214/2001

644

648

Rómsky jazyk v Slovenskej republike (konference) 15.—16. 9. 1994

Romové za druhé světové války: francouzsko-české srovnání (seminář) 22. 3. 1999

Nitra, Slovenská republika Katedra rómskej kulúry Univerzity Konštantína filozofa neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 212/2001/1

>>6 Pozvánka / Invitation

Praha, Česká republika Slovenský inštitút v Prahe neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 212/2001/2

Praha, Česká republika CFRES – Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 215/2001


248

649

652

Andr‘oda taboris (Romové: minulost a současnost) (seminář) V táboře (koncentračním) 21. 1. 1999

Strážnice 2000 (jednání o přípravě Romského mezinárodního festivalu) 28. 9. 1999

Praha, Česká republika Podvýbor pro národnosti petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Výbor pro odškodnění romského holocaustu neznámý černobílá fax 30 x 21 MRK 216/2001

650 Zasedání Společnosti odborníků a přátel MRK 2. 4. 1997 Brno, Česká republika Společnost odborníků a přátel Muzea romské kultury neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 217/2001

651 Romové jsou jiní (cyklus besed) 19. 11. 1996 Praha, Česká republika Centrum romské kultury v Praze, Občanské sdružení R-Mosty neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 218/2001

>>6 Pozvánka / Invitation

Brno, Česká republika Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 219/2001

653 Mýty českého myšlení v současnosti (symposium) 9.—11. 12. 1994 Teplá u Mariánských Lázní, Česká republika Laická katolická organizace Opus bonum neznámý černobílá tisk 20 x 10 MRK 221/2001


249

654

656

Porada IQ Roma servis 8. 2. 1996

I. společenský večer nadace Dženo 20. 9. 1996

Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 222/2001

Praha, Česká republika Nadace Dženo neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 224/2001

655

657

Savore Roma Jekhetáne (koncert) Všichni Romové společně 8. 7. 1995

Rómovia v literatúre (vernisáž výstavy) 23. 3. 1994

Brno, Česká republika Lubomír Buchač neznámý černobílá xerokopie 21 x 15 MRK 223/2001

>>6 Pozvánka / Invitation

Rimavská Sobota, Slovenská republika Gemerské múzeum Rimavská Sobota – Romani Kultúra Bratislava neznámý černobílá tisk 10 x 15 MRK 225/2001


250

658

658 Miss Roma 13. 10. 1990 Mělník, Československo Okresní centrum Občanského Fóra neznámý barevná tisk 15 x 21 MRK 226/2001

>>6 Pozvánka / Invitation


251

659

662

Pracovní setkání romských funkcionářů 20. 11. 1995

První romský vánoční turnaj v kopané 14. 12. 1996

Rokycany, Česká republika Fond porozumění a naděje Rokycany neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 227/2001

Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 229/2001/2

660

663

Romská píseň 97 (přehlídka pěveckých souborů) 30. 8. 1997

Slavnostní odhalení pamětní desky věnované na paměť bývalého cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu 16. 5. 1998

Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika Občanské sdružení Romů České republiky neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 228/2001

Černovice u Kunštátu, Česká republika MRK, Okresní úřad Blansko, Obecní úřad Černovice u Kunštátu neznámý černobílá tisk 21 x 10 MRK 230/2001

661 Země jediným domovem (festival) 26. 11. 1999 Brno, Česká republika neznámý neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 229/2001/1

>>6 Pozvánka / Invitation

664 Romové. Tradice a současnost – O Roma. Angoder the akának (představení knihy) 20. 1. 2000 Brno, Česká republika MRK, Moravské zemské muzeum, Nakladatelství a vydavatelství SVAN neznámý barevná tisk 16 x 11 MRK 231/2001


252

665

669

E luma romane jakhenca – Svět očima Romů (výstava) 2. 7. 1998

Romák közép-és kelet-Európában (vernisáž výstavy) Romové ve střední a východní Evropě 24. 6. 1998

Terezín, Česká republika MRK, Památník Terezín neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 232/2001/2

666 Prolínání (vernisáž výstavy) Podzimní rovnodennost (vernisáž výstavy) 22. 9. 1997 Brno, Česká republika MRK, Atelier MY, Zvláštní atelier Ořechov, Atelier Petrov 5 neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 233/2001

667 E luma romane jakhenca – Svět očima Romů (výstava) 6. 2.—1. 3. 1998 Praha, Česká republika MRK, Národní muzeum v Praze neznámý barevná tisk 15 x 10 MRK 235/2001

668

Budapešť, Maďarsko Néprajzi Múzeum Néprajzi Múzeum barevná tisk 20 x 15 MRK 239/2001

670 Hořký plamen (koncert) Ó tu kálo čiriklóro (premiéra filmu) Ó ty černý ptáčku 5. 5. 1997 Praha, Česká republika Divadlo Archa neznámý barevná 21 x 10 MRK 240/2001

671 Slavnostní odhalení památníku obětem cikánského tábora v Letech u Písku Neznámý holocaust (seminář) 13. 5. 1995 Lety u Písku, Písek, Česká republika MRK, Okresní úřad Písek, Desetiletí výchovy k lidským právům, Prácheňské muzeum v Písku neznámý černobílá tisk 21 x 10 MRK 242/2001

Rudolf Dzurko (vernisáž výstavy) 2. 10. 1995 Praha, Česká republika Nadace Arbor vitae neznámý černobílá tisk 15 x 10 MRK 237/2001/1

>>6 Pozvánka / Invitation

672 Lavutaris 94 (festival) Muzikant 94 23.—24. 7. 1994 Hranice na Moravě, Česká republika Romské kulturní sdružení mládeže České republiky Olomouc neznámý barevná tisk 10 x 20 MRK 243/2001


253

>>6 Pozvánka / Invitation

673

677

Romská pouť na Sv. Kopečku 12. 9. 1999

7. přehlídka české dokumentární a animované tvorby 18. 11. 1999

Olomouc, Česká republika Arcidiecéze Olomouc neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 244/2001

Praha, Česká republika Český filmový a televizní svaz neznámý barevná tisk 15 x 21 MRK 248/2001

674

678

Pravidelné školení funkcionářů romských organizací 21. 7. 1995

Turnaj v sálové kopané 7. 11. 1999

Rokycany, Česká republika Fond porozumění a naděje Fond porozumění a naděje černobílá tisk 30 x 21 MRK 245/2001

Ostrava, Česká republika Unie olašských Rómů neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 249/2001

675

679

Menšiny a média (seminář) 19. 10. 1999

Kdo jsou Romové? (cyklus přednášek) 21. 1.—18. 3. 1997

Praha, Česká republika Odbor pro lidská práva Úřadu vlády ČR Odbor pro lidská práva Úřadu vlády ČR černobílá tisk 15 x 21 MRK 246/2001

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 250/2001/1

676

680

Romové v současné české společnosti (konference) 16. 10. 1996

Kdo jsou Romové? (cyklus přednášek) 21. 1.—18. 3. 1997

Praha, Česká republika Česká demografická společnost neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 247/2001

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 250/2001/2


254

>>6 Pozvánka / Invitation

681

684

Funkce a činnost KVS v roce 1996 (beseda) 14. 12. 1995

Romové v Československu (vernisáž výstavy) 31. 7. 1992

Brno, Česká republika Kulturně výchovné středisko pro romské děti a mládež neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 251/2001

Brno, Československo MRK, Moravské zemské muzeum neznámý černobílá tisk 11 x 21 MRK 254/2001

682

685

Zasedání společnosti odborníků a přátel MRK 10. 12. 1997

Roma sam – Sme Romovia (vernisáž výstavy) 18. 9. 1990

Brno, Česká republika Společnost odborníků a přátel Muzea romské kultury neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 252/2001

Bratislava, Československo Galéria mesta Bratislavy, Školy a kultúrne domy mládeže neznámý barevná tisk 20 x 20 MRK 255/2001

683

686

Deň Rómov 26. 12. 1991

Romové a volný čas (seminář) 17.—18. 10. 1997

Košice, Československo Rómska občianska iniciatíva v Slovenskej republike neznámý černobílá tisk 10 x 15 MRK 253/2001

Brno, Česká republika Hnutí R neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 256/2001


255

687

690

Setkání vedoucích představitelů romských organizací registrovaných Ministerstvem vnitra ČR 5.—6. 6. 1995

E luma romane jakhenca – Die Welt mit den Augen der Roma (vernisáž výstavy) Svět očima Romů 15. 4. 1998

Praha, Česká republika Romská občanská iniciativa v České republice Romská občanská iniciativa v České republice černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 257/2001

688 Mezinárodní konference o výchově, vzdělávání a evangelizaci Romů a setkání věřících Romů z ČSFR 26.—30. 8. 1992 Praha, Československo Matice romská Vlado Oláh černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 258/2001

689 Bílý i černý má červenou krev (premiéra filmu) 22. 11. 1995 Praha, Česká republika Nadace film & sociologie neznámý barevná tisk 21 x 21 MRK 259/2001 >>6 Pozvánka / Invitation

Vídeň, Rakousko MRK, Velvyslanectví České republiky ve Vídni neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 260/2001

691 Drobná pouliční řemesla Henriho Noubela (vernisáž výstavy) 7. 2. 1995 Brno, Česká republika Moravské zemské muzeum, Aliance Francaise, Jazykové a vzdělávací centrum Francouzského velvyslanectví, Kulturní oddělení Francouzského velvyslanectví neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 261/2001


256

692

692

693

Husovický skřivánek (pěvecká soutěž) 28. 4. 1994

Židovská kultura a tradice (kulturní program) Na křižovatce – Dějiny Židů v Československu (výstava) 13. 2. 1993

Brno, Česká republika Kulturní a vzdělávací středisko romských dětí a mládeže neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 265/2001

>>6 Pozvánka / Invitation

Brno, Česká republika Moravské zemské muzeum neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 267/2001


257

694

697

Příběhy So has, so hin… Co bylo, co je… (divadelní představení) 12.—14. 10. 1995

Mezinárodný deň múzeí 19. 5. 1996

Praha, Česká republika The Fund for New Performance/Video neznámý barevná tisk 15 x 11 MRK 268/2001a

695 Romové ve střední Evropě (konference) 15.—16. 5. 1996 Praha, Česká republika Maďarské kulturní středisko v Praze neznámý černobílá tisk 20 x 10 MRK 275/2001

696 Řepský parník (projížďka parníkem) 7. 6. 1997 Praha, Česká republika Matice romská, Vít Kubias, Karla Zemanová, členové KDU–ČSL, Rudolf Kubát, Jaroslav Hájek neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 276/2001/1 >>6 Pozvánka / Invitation

Humenné, Slovenská republika Vlastivedné múzeum Humenné neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 279/2001

698 Mše svatá 14. 12. 1991 Praha, Československo Matice romská neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 285/2001

699 Znásilnění Sally (divadelní představení) 28. 10.—2. 11. 1994 Praha, Česká republika Nadace tolerance, The Fund for New Performance/Video neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 293/2001


259

700

700 1. Mezinárodný rómský filmový festival (program) 15.—19. 9. 1996 Klenovec, Slovenská republika Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Obecný úrad Klenovec, Slovenský filmový ústav neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 300/2001 >>6 Pozvánka / Invitation


260

701

704

V. festival dětských romských souborů 17. 4. 1996

Reprezentační ples 8. 2. 1997

Vsetín, Česká republika Komise pro národnostní menšiny při Okresním úřadě Vsetín, Občanské sdružení Romů České republiky neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 302/2001

Brno, Česká republika FC Roma neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 306/2001

702 Jarní dětský karneval 23. 3. 1996 Brno, Česká republika Kulturní a vzdělávací středisko pro romské děti a mládež neznámý černobílá tisk 42 x 30 MRK 304/2001

703 Mikulášská merenda 6. 12. 1995 Brno, Česká republika Kulturně výchovné středisko Brno černobílá tisk 30 x 21 MRK 305/2001

>>6 Pozvánka / Invitation

705 Den radnice 14. 9. 1996 Brno, Česká republika Zastupitelstvo městské části Brno-sever neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 308/2001

706 Rómská zábava 12. 7. 1996 Opava, Česká republika neznámý neznámý barevný ručně psaná 21 x 30 MRK 313/2001


261

706

>>6 Pozvรกnka / Invitation


262

710

>>6 Pozvรกnka / Invitation


263

707

710

Jeder ist anderswo ein Fremder 2 (kulturní akce) Všichni ostatní jsou jiní 2 8. 3.—20. 4. 1996

Dni romov 12.—13. 8. 1972

Vídeň, Rakousko Amerlinghaus Tarek Eltayeb, Amerlinghaus barevný tisk 21 x 15 MRK 315/2001

708 Pozvánka na diskusi o vztahu Slováků a Maďarů po roce 1992 14. 9. 1994 Praha, Česká republika Kulturně-sociální centrum neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 362/2001/3

709 Lety – cesta od tragédie k toleranci (vernisáž výstavy) 18. 10. 2001 Brno, Česká republika MRK neznámý černobílá tisk 18 x 8 MRK 440/2001/1 >>6 Pozvánka / Invitation

Bratislava, Československo Ústredný výbor Zväzu Cigánov – Romov na Slovensku neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 441/2001

711 Me som Rom (divadelní představení) Jsem Rom 12. 12. 1992 Praha, Česká republika Romské divadlo Vududu neznámý barevná tisk 10 x 15 MRK 442/2001

712 Barevný svět v srdci města Brna (happening) 5.—6. 10. 2001 Brno, Česká republika Barevný svět neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 41/2002/1–2


264

713

717

Seznamte se – Romové (vernisáž výstavy) 11. 12. 2001

VII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów VII. Mezinárodní Tábor paměti Romů 25.—28. 7. 2002

Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 43/2002

714 Vánoční besídka 17. 12. 2001 Brno, Česká republika MRK, Společenství Romů na Moravě neznámý barevná tisk/kresba rukou 21 x 8 MRK 44/2002

715 Paměti romských žen (výstava) 11. 12. 2001—31. 1. 2002 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 7,5 x 20 MRK 45/2002/1

Tarnów, Polsko Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Centrum Kultury Romów neznámý černobílá tisk 15 x 10 MRK 46/2002

718 Romové a nacionalismus? (prezentace knihy) 7. 5. 2002 Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 47/2002

719 Roma – Mythos und Wirklichkeit (kulturní akce) Romové – Pověra a skutečnost 13.—29. 4. 1994 Vídeň, Rakousko Romano Centro neznámý barevná tisk 21 x 11 MRK 48/2002

716 Paměti romských žen (výstava) 11. 12. 2001—31. 1. 2002 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 10 x 28,5 MRK 45/2002/2

>>6 Pozvánka / Invitation

720 Rudolf Dzurko – Retrospektiva (vernisáž výstavy) 25. 5. 2002 Český Krumlov, Česká republika Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 49/2002


265

721

´ Amare Gila – Unsere Lieder (představení hudebního CD) Naše písně 14. 3. 1994 Vídeň, Rakousko Institut für Volksmusikforschung, Abteilung Musikpädagogik neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 53/2002

725 Co děláme pro Romy? (beseda) 3. 12. 2001 Brno, Česká republika MRK, Barevný svět neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 59/2002

726 722 Bašaviben (zahájení hudebního festivalu) Hraní 27. 7. 2001 Plzeň, Česká republika Společenství Začít spolu neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 55/2002

Phenel (vystoupení hudební skupiny) 15. 12. 2001 Brno, Česká republika Občanské sdružení Drom, Fórum terénních pracovníků, církev Slovo života neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 60/2002

727 723 Terezínská iniciativa 1941—2001 (pořady k 60. výročí deportací Židů z českých zemí) 13.—16. 10. 2001 Terezín, Česká republika Terezínská iniciativa, Památník Terezín Terezínská iniciativa černobílá tisk 30 x 21 MRK 56/2002

Řekové v Čechách (přednáška) Paměti romských žen (vernisáž výstavy) 11. 12. 2001 Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 61/2002

728 724 Philadelphia (promítání filmu) 28. 11. 2001 Brno, Česká republika MRK, Barevný svět neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 58/2002

>>6 Pozvánka / Invitation

Slováci v České republice (přednáška) Cesty Romů (přednáška) Alžířané v České republice (přednáška) Promítání filmů 16. 4.—18. 6. 2002 Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 64/2002


266

729

733

Ľudová architektúra a spôsob bývania Rómov v Gemeri-Malohonte II. (vernisáž výstavy) 18. 12. 2001

XIII. mezinárodní folklorní festival 29. 8.—1. 9. 2002

Rimavská Sobota, Slovenská republika Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote neznámý barevná tisk 21 x 10 MRK 65/2002

Brno, Česká republika Sdružení přátel folkloru v Brně, Folklorní sdružení České republiky, Statutární město Brno neznámý barevný tisk 6 x 21 MRK 71/2002/2

730

734

Terezínská tryzna 2002 19. 5. 2002

Rechtsextremismus in Deutschland und Tschechien Pravicový extremismus v Německu a v Čechách 16. 11. 2001

Terezín, Česká republika Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu, Památník Terezín neznámý barevná tisk 21 x 10 MRK 66/2002

Brno, Česká republika Goethe Institut Prag neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 72/2002

731

735

V záhrade pokoja (vernisáž výstavy) 14. 2. 2002 Humenné, Slovenská republika Vihorlatské múzeum v Humennom neznámý barevná tisk 20 x 10 MRK 69/2002

Česko-německá hospodářská spolupráce (konference) 21.—22. 9. 2001

732 Pietní akt 6. 3. 2002 Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 14,5 x 10 MRK 70/2002

>>6 Pozvánka / Invitation

Praha, Česká republika Koordinační rada Česko-německého diskuzního fóra neznámý barevný tisk 10,5 x 21,5 MRK 79/2002

736 Slavnostní otevření knihovny a studovny Muzea romské kultury 24. 9. 2002 Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 11 x 29,5 MRK 81/2002


267

737

741

Seminář romských poradců 29.—30. 4. 1998

Praha srdce národů (festival) 23.—26. 5. 2002

Velké Karlovice, Česká republika Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity vlády České republiky, Okresní úřad Vsetín neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 83/2002

Praha, Česká republika Slovenské folklórní sdružení Libora, hlavní město Praha neznámý barevná tisk 10 x 20 MRK 90/2002

738 Integrace Romů v ČR (konference) 21.—22. 5. 2002 Praha, Česká republika Vzdělávací centrum pro veřejnou správu České republiky neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 85/2002

739 Vítání prázdnin 27. 6. 2002 Praha, Česká republika Městská část Praha 7 neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 87/2002/2

740 3. karvinský rómský festival 28.—29. 6. 2002 Karviná, Česká republika Sdružení Romů severní Moravy neznámý barevná tisk 10 x 15 MRK 88/2002/2

>>6 Pozvánka / Invitation

742 4. ročník přehlídky romských souborů a hudeb z ČR 3. 8. 2002 Hořice v Podkrkonoší, Česká republika ROS – klub neznámý barevná tisk 11 x 15 MRK 91/2002

743 Specifika národnostních menšin na území hl. m. Prahy se zaměřením na otázky školství a kultury (seminář) 19. 3. 1998 Praha, Česká republika Odbor školství, mládeže a tělovýchovy magistrátu hlavního města Prahy neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 92/2002

744 Mezinárodní výtvarná soutěž dětských prací (vernisáž výstavy) 6. 11. 1998 Valašské Meziříčí, Česká republika Demokratická aliance Romů České republiky neznámý černobílá tisk 10,5 x 15 MRK 95/2002


268

745

748

Pracovní setkání a uctění památky obětí Romského holocaustu 12. 5. 1997

Pietní akt romským obětem nacismu 13. 5. 1999

Písek, Česká republika Okresní úřad Písek neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 96/2002

746

>>6 Pozvánka / Invitation

Lety u Písku, Česká republika Výbor pro odškodnění romského holocaustu neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 100/2002/1

749

Romská píseň 98 (přehlídka pěveckých souborů) 29. 8. 1998

Seminář o romském holocaustu pro romské poradce okresních úřadů 13. 5. 1999

Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika Demokratická aliance Romů České republiky neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 97/2002

Milovice u Písku, Česká republika Výbor pro odškodnění romského holocaustu neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 100/2002/2

747

750

Výkon trestu obecně prospěšných prací ve prospěch nevládních a neziskových organizací v ČR (seminář) 24. 6. 2002

Dialogue Forum: Roma in the Czech Republic (panelová diskuse) Panelová diskuse: Romové v České republice 17. 4. 2000

Brno, Česká republika Probační a mediační služba České republiky, Sdružení pro sociální práci v trestní justici – Institut pro probaci a mediaci neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 98/2002/1

New York, Spojené státy americké Czech Center New York neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 101/2002/2


269

751

754

Tibor Červeňár – Kubizované harmonie (výstava) 3. 10.—4. 11. 2001

Pietní akt – Leperdo ďives 10. 3. 2003

Hranice na Moravě, Česká republika Městské muzeum a galerie v Hranicích neznámý barevný tisk 10 x 21 MRK 117/2002/2

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 14 x 10 MRK 38/2003

752

755

Romský ples 22. 3. 2003

Romská zábava 14. 3. 2003

Ostrava, Česká republika Romská zaměstnanecká agentura v České republice neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 36/2003

Brno, Česká republika neznámý neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 39/2003

753 Roma cup (fotbalový turnaj a tradiční romská zábava) 22.—23. 3. 2003 Brno, Česká republika neznámý P. Farkaš černobílá tisk 30 x 21 MRK 37/2003

>>6 Pozvánka / Invitation


270

756

759

Eva Davidová – Romano Drom – Cesty Romů (vernisáž) 20. 5. 2003

Tryzna 4. 5. 2003 Brno, Česká republika Židovská obec Brno neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 51/2003

Most, Česká republika Oblastní muzeum v Mostě neznámý černobílá tisk 20 x 10 MRK 45/2003

757 Oslavy Mezinárodního dne Romů 8. 4. 2003 Praha, Česká republika Občanské sdružení Athinganoi neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 48/2003/1–2

760 Tryzna (program) 4. 5. 2003 Brno, Česká republika Židovská obec Brno neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 51/2003

761 Pošli to dál (autorské čtení) 29. 4. 2003

To Welcome New members of the Politicals-Economic Section (pozvánka na recepci) K uvítání nových členů Politicko-ekonomické sekce 12. 9. 2000

Praha, Česká republika Pen klub neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 49/2003

Praha, Česká republika Embassy of the USA neznámý černobílá tisk 11 x 15 MRK 52/2003

758

>>6 Pozvánka / Invitation


271

756

>>6 Pozvรกnka / Invitation


272

764

>>6 Pozvรกnka / Invitation


273

762

765

Margita a Lenka (promítání filmu, debata) 16. 4. 2003

Pozvání místopředsedy vlády a ministra zahraničích věcí ČR Cyrila Svobody na číši vína 30. 1. 2003

Brno, Česká republika MRK, WeuSiMa neznámý barevná tisk 21 x 30 MRK 54/2003

763 So o Roma džanen keren (přednáška) Co Romové umí 18. 2. 2003 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 55/2003

764 Setkání dvou světů (koncert) 7. 12. 2002 Karlovy Vary, Česká republika Umělecká agentura ART 38, Město Karlovy Vary, Lázeňský hotel Thermal neznámý barevný tisk 21 x 30 MRK 56/2003 >>6 Pozvánka / Invitation

Praha, Česka republika Ministerstvo zahraničních věcí České republiky neznámý černobílá tisk 11 x 15 MRK 57/2003

766 Slavnostní udělení Velké zlaté medaile Masarykovy univerzity Madeleine Korbel Albrightové 6. 3. 2000 Brno, Česká republika Rektor a vědecká rada Masarykovy univerzity neznámý barevná tisk 20 x 10 MRK 59/2003


274

767

771

Na hradišťském jarmarku (vernisáž výstavy) 3. 4. 1997

Terezínská tryzna 2003 18. 5. 2003

Uherské Hradiště, Česká republika Slovácké muzeum neznámý barevná tisk 10 x 20 MRK 61/2003

Terezín, Česká republika Ústřední výbor svazu bojovníků za svobodu, Památník Terezín neznámý barevný tisk 20 x 10 MRK 69/2003

768 Tradiční a současná romská hudba (seminář) 26. 5. 2003 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 64/2003/1

769 Genocida Romů v době druhé světové války (seminář) 27. 5. 2003 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 64/2003/2

770 Romano džaniben (literárně hudební setkání) 19. 5. 2003 Praha, Česká republika Časopis Romano džaniben, nakladatelství G plus G neznámý barevná tisk 10 x 20 MRK 68/2003

>>6 Pozvánka / Invitation

772 Vězni z českých zemí v Osvětimi (otevření expozice) 8. 5. 2002 Osvětim, Polsko Ministerstvo kultury České republiky, Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi, Památník Terezín, Historická skupina Osvětim neznámý barevná tisk 10 x 20 MRK 70/2003

773 Setkání brněnských zástupců Strany zelených s představiteli romských a Romy se zabývajících iniciativ a institucí 21. 5. 2003 Brno, Česká republika Strana zelených Ondřej Liška černobílá tisk 30 x 21 MRK 71/2003

774 Mezinárodný den múzeí 18. 5. 1997 Humenné, Slovenská republika Vihorlatské múzeum v Humennom neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 136/2003


275

775

779

Perspektivy vzdělání o holocaustu (diskuze) 23. 1. 2001

Vánoční koncert 15. 12. 2001

Praha, Česká republika Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea, Terezínská iniciativa neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 138/2003

Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě Ing. Karel Holomek černobílá tisk 30 x 21 MRK 169/2003

776 I. romský festival písní a tanců Hodonín 2003 26. 7. 2003

Roma – De kunst van het Reizen (vernisáž výstavy) Romové – umění cestovat 30. 11. 2003

Hodonín, Česká republika Sdružení Rómů a národnostních menšin v Hodoníně neznámý černobílá tisk 15 x 11 MRK 166/2003

Delft, Nizozemsko MRK, České centrum, Stichting World Art Delft neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 196/2003

777

781

I. celodiecézní romská pouť v západních Čechách 23. 8. 2003

Večer romského čtení 20. 11. 2003

Sokolov, Česká republika Arcidiecéza Chlum u Sokolova neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 167/2003

Havlíčkův Brod, Česká republika Mládež pro interkulturní porozumění neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 198/2003

778 Návraty ke kořenům (setkání národnostních menšin) 17. 5. 2003 Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 168/2003

>>6 Pozvánka / Invitation

780


276

782

785

Unie olašských Romů vás zve na fotbalové utkání 23. 11. 2002

Týden národnostních menšin 20.—23. 10. 2003

Ostrava, Česká republika Unie olašských Romů neznámý barevný tisk 21 x 30 MRK 199/2003

Brno, Česká republika Knihovna Jiřího Mahena, Statutární město Brno neznámý barevný tisk 15 x 11 MRK 205/2003

783

786

Ze života… (vernisáž výstavy) 27. 11. 2003

Romano hangos a my (vernisáž výstavy) Romský hlas a my 30. 10. 2003

Plzeň, Česká republika Galerie města Plzně neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 201/2003

784 Otevření kavárny Společenského klubu (beseda) 28. 11. 2003 Brno, Česká republika Společenský klub projektu IOM, Občanské sdružení Drom neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 202/2003

>>6 Pozvánka / Invitation

Brno, Česká republika MRK, Romano hangos neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 207/2003

787 To UNHCR, with love (představení knihy) Pro UNHCR, s láskou 24. 10. 2003 Praha, Česká republika Divus and jejune ultima neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 208/2003


277

782

>>6 Pozvรกnka / Invitation


278

790

>>6 Pozvรกnka / Invitation


279

788

791

O Miškovi, Romech a gádžích (čtení na půdě) 16. 12. 2003

Cigány holokauszt – Porrajmos (promítání filmu) Cikánský holokaust – Porrajmos 9. 12. 2003

Brno, Česká republika Knihovna Jiřího Mahena, Mahenův památník neznámý černobílá tisk 21 x 30 MRK 210/2003/3

789 O Miškovi, Romech a gádžích (čtení na půdě) 16. 12. 2003 Brno, Česká republika Knihovna Jiřího Mahena, Mahenův památník neznámý černobílá tisk 10,5 x 15 MRK 210/2003/4

790 Kočování po obrazech Romové ve výtvarném umění 17.—20. století (výstava) 5. 12. 2003—28. 2. 2004 Brno, Česká republika MRK Alexander Gutrai barevný tisk 20 x 10 MRK 211/2003/2 >>6 Pozvánka / Invitation

Bratislava, Slovenská republika Kultúrny institut Maďarskej republiky, Bratislava neznámý barevný tisk 10 x 20 MRK 214/2003

792 Romská píseň 2002 (přehlídka pěveckých souborů) 26.—27. 7. 2002 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika Demokratická aliance Romů České republiky neznámý černobílý tisk 30 x 21 MRK 215/2003/1

793 Nabídka na členství ve festivalové radě Romfestu 2002 Praha, Česká republika Občanské sdružení Romfest Martin Polák barevný tisk 30 x 21 MRK 215/2003/2


280

794

797

Kde začíná cesta do Let? (seminář) 12.—13. 5. 2000

Romové a romské osobnosti ve fotografii (výstava) 15. 12. 2003

Praha, Lety u Písku, Česká republika Výbor pro odškodnění romského holocaustu, Henrich Böll Stifftung neznámý černobílý 30 x 21 MRK 215/2003/3

Praha, Česká republika Matice romská neznámý barevná tisk 13 x 21 MRK 252/2003/2

795

798

Čačipen pal o Roma – Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku (prezentace publikace) Pravda o Romech – Souhrnná zpráva o Romech na Slovensku 12. 3. 2003

Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám (konference) 13.—14. 11. 2003

Bratislava, Slovenská republika Inštitút pre verejné otázky neznámý barevná tisk 10 x 20 MRK 240/2003

Praha, Česká republika Hlavní město Praha Hana Halová černobílá tisk 30 x 21 MRK 253/2003/1

799 796 Romové a romské osobnosti ve fotografii (výstava) 15. 12. 2003 Praha, Česká republika Matice romská neznámý barevná tisk 13,5 x 21 MRK 252/2003/1

>>6 Pozvánka / Invitation

Terne jilore (vystoupení dětského tanečního souboru) Mladá srdíčka 9. 5. 1998 Praha, Česká republika Občanské sdružení Dětský klub 10 neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 253/2003/2


283

800

800 II. ročník festivalu Django Fest 22. 10. 2003 Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě Karel Holomek černobílá tisk 30 x 21 MRK 49/2004

>>6 Pozvánka / Invitation


284

801

804

Commemoration Ceremony of the 62nd Anniversary of the Liquidation of the Roma Extermination Camp Pietní akt k 62. výročí likvidace vyhlazovacího tábora Romů 10. 1. 2004

Romano Drom – Cesty Rómov (výstava) 19. 2. 2004

Lodž, Polsko Primátor města Lodž neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 50/2004

802 Odpolední beseda 12. 1. 2004 Brno, Česká republika Společenský klub projektu IOM, Občanské sdružení Drom neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 53/2004

Košice, Slovenská republika Slovenské technické múzeum Košice neznámý barevný tisk 21 x 10 MRK 56/2004

805 Co skrývají depozitáře v Muzeu romské kultury? (přednáška) 17. 2. 2004 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 58/2004

806 803 Sloboda v čtyroch krajinách – Českej republike, Slovensku, Maďarsku a Poľsku – rastie alebo sa zmenšuje? (seminář) 6.—8. 2. 2004 Luhačovice, Česká republika Nadácia Heinricha Bölla, redakcia týždeníku Mosty neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK54/2004

>>6 Pozvánka / Invitation

Chudoba, která ničí i obohacuje (přednáška) 16. 3. 2004 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 59/2004


285

804

>>6 Pozvรกnka / Invitation


286

807

808

807

808

Pietní akt – Leperdo ďives 9. 3. 2004

Aufleben der Roma in Tscheechien (vernisáž výstavy) Romské obrození v České republice 10. 3. 2004

Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 14,5 x 21 MRK 60/2004

>>6 Pozvánka / Invitation

Vídeň, Rakousko České centrum neznámý černobílá tisk 12 x 21 MRK 63/2004/1


287

809

>>6 Pozvánka / Invitation

809

810

Roma Rising – Romské Obrození (výstava) 10. 3.—30. 4. 2004

Celostátní setkání vychovatelů – asistentů učitelů 28. 5. 2004

Vídeň, Rakousko České centrum Sarah Avery černobílá tisk 11 x 15,5 MRK 63/2004/2

Praha, Česká republika Nová škola neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 82/2004


288

>>6 Pozvánka / Invitation

811

814

Porozuměním k toleranci (konference) 16. 4. 2004

Tryzna 25. 4. 2004

Brno, Česká republika Rotary club Brno city neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 84/2004

Brno, Česká republika Židovská obec Brno neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 87/2004

812

815

2. Celostátní – Volební konference romských organizací, sdružení a osobností 6. 5. 2004

Světový romský festival Khamoro 2004 (seminář) neuvedeno 27. 5. 2004

Nymburk, Česká republika International Romani Union Emil Ščuka černobílá tisk 30 x 21 MRK 85/2004

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 91/2004/4

813

816

Oslavy Mezinárodního dne Romů 8. 4. 2004

Je romství znevýhodňující faktor? (seminář) 27. 5. 2004

Praha, Česká republika Občanské sdružení Athinganoi neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 86/2004

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 91/2004/5


289

818

817

818

Amaro drom (divadelní představení) Naše cesta 17. 9. 1983

Výstavy Varna (vernisáž výstavy) 25. 6. 2004

Praha, Československo Divadlo Romen neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 96/2004 >>6 Pozvánka / Invitation

Praha, Česká republika Jaroslav Balvín barevná tisk 21 x 15 MRK 131/2004


290

821

>>6 Pozvรกnka / Invitation


291

819

822

S Romy do Osvětimi (rozhlasový dokument) 22. 9. 2004

Romové očima dvou generací (výstava) 1.—15. 7. 2004

Brno, Česká republika MRK neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 185/2004

Praha, Česká republika Galerie v prostorách kaple sv. Jana Nepomuckého, Svaz českých fotografů neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 187/2004

820 I. Reprezentační romský ples Jihomoravského kraje 30. 10. 2004

Romové dnes jako před staletími (vernisáž výstavy) 23. 6. 2004

Brno, Česká republika Občanské sdružení Sekce romských poradců České republiky, Sepes promotion neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 186/2004/1

Praha, Česká republika Občanské sdružení Romodrom, Sdružení Dženo neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 190/2004

821

824

I. reprezentační romský ples 30. 10. 2004

Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám (konference) 11.—12. 11. 2004

Brno, Česká republika Občanské sdružení Sekce romských poradců České republiky, Sepes promotion neznámý barevný tisk 9,5 x 19,5 MRK 186/2004/3 >>6 Pozvánka / Invitation

823

Praha, Česká republika Hlavní město Praha Hana Halová černobílá tisk 30 x 21 MRK 191/2004


292

825

828

Josef a Olga Fečovi (svatební oznámení) 28. 8. 2004 Červený Kostelec, Česká republika Josef a Olga Fečovi neznámý barevný tisk 10 x 22 MRK 192/2004/1

Černé řemeslo aneb Není muže nad kováře (výstava) 22. 9. 2004—30. 12. 2004

826 Čhavorikani luma (koncert) Dětský svět 26. 8. 2004 Červený Kostelec, Česká republika Čhavorikani luma neznámý barevný tisk 11 x 15 MRK 192/2004/2

827 Romano drom – Cesty Rómov (vernisáž výstavy) 30. 9. 2004 Martin, Slovenská republika Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, České centrum neznámý černobílá tisk 10 x 20 MRK 193/2004 >>6 Pozvánka / Invitation

Brno, Česká republika Etnografický ústav Moravského zemského muzea neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 194/2004/1

829 Dejte šanci dětem ulice (tisková konference) 7. 9. 2004 Praha, Česká republika Sdružení Projekt Šance neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 194/2004/2


293

827

828

>>6 Pozvรกnka / Invitation


294

830

833

Mýty a realita integrace Romů (seminář a tisková konference) 26. 10. 2004

Romové/Romany (křest kalendáře) 26. 10. 2004

Praha, Česká republika Společnost Člověk v tísni, Mezinárodní organizace pro migraci, Socioklub neznámý černobílá tisk 10 x 18 MRK 197/2004

Praha, Česká republika Občanské sdružení R-Mosty neznámý černobílá tisk 10 x 20 MRK 201/2004

834 831 Úloha múzeí v procesoch kultúrnej zmeny Rómov (konference) 29. 9.—1. 10. 2004 Martin, Slovenská republika Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 198/2004

Bacht the balvaj pheňa hin – Štěstí a vítr jedno jsou (vernisáž výstavy) 7. 10. 2004 Praha, Česká republika neznámý neznámý černobílá tisk 10 x 20 MRK 202/2004

835 832 Anerkennung von Geschichte – Hybridisierung von Kulturen: Roma und Sinti im Europäisierungsprozess (sympozium) Rozpoznání historie – hybridizace kultur: Romové a Sintové v procesu evropanizace 30. 10. 2004 Berlín, Německo Veranstaltung der Gemeinschaft der europaischen Kulturinstitute in Berlin neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 199/2004

>>6 Pozvánka / Invitation

Romské dítě v neromském prostředí (příprava semináře) 24. 2. 2004 Praha, Česká republika Komise Ekumenické rady církví pro práci s Romy neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 205/2004


295

836

839

Cesta ke zpietnění míst bývalých romských koncentračních táborů na území České republiky (seminář) 12.—13. 5. 2004

Asi-milovaní? (vernisáž výstavy) 23. 11. 2004

Praha, Česká republika Výbor pro odškodnění romského holocaustu, Henrich Böll Stifftung neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 206/2004

Znojmo, Česká republika Občanské sdružení Cesta tam a zase zpátky, Dům Anny Frankové – Amsterdam neznámý černobílá tisk 9 x 21 MRK 228/2004

840 837 Nechci se vrátit mezi mrtvé (představení knihy) 5. 5. 2004 Praha, Česká republika Nakladatelství Triáda, občanské sdružení Společná budoucnost neznámý barevný tisk 7,5 x 21 MRK 208/2004

838 Aven te šunel anebo podzimní zastavení s romskou literaturou 23. 11. 2004 Praha, Česká republika Občanské sdruženi Athinganoi neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 227/2004

>>6 Pozvánka / Invitation

Žijeme v jednom městě (předvánoční koncert) 9. 12. 2004 Brno, Česká republika Slovenské folklorní sdružení Púčik neznámý barevná tisk 20 x 10 MRK 229/2004


296

841

>>6 Pozvánka / Invitation

841

842

Romský tisk včera a dnes (vernisáž výstavy) 16. 11. 2004

Bengas proti drogam (kulturně-informační akce) 10. 12. 2004

Praha, Česká republika Občanské sdružení Romea neznámý barevná tisk 20 x 9 MRK 240/2004

Praha, Česká republika Divadlo Ponec, Sananim neznámý barevná tisk 9 x 19 MRK 244/2004


297

843

>>6 Pozvánka / Invitation

843

844

Josef Koudelka – fotograf (vernisáž výstavy) 14. 11. 2002

2. Podnikatelský reprezentační ples 21. 2. 1998

Praha, Česká republika Národní galerie Praha neznámý černobílá tisk 13 x 21 MRK 258/2004

Brno, Česká republika Stavební firma Efekt neznámý barevná tisk 21 x 10 MRK 13/2005


298

845

849

Rómská pieseň prerušená (vernisáž výstavy) 14. 2. 2005

Mezinárodní den holocaustu (kulturní akce) 27. 1. 2005

Modra u Bratislavy, Slovenská republika Slovenská národná knižnica v Martine, Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 16/2005

Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 21 x 30 MRK 22/2005

846 Bulletin Muzea romské kultury 2002/2003 (prezentace knihy) Memoáry romských žen (prezentace knihy) 23. 2. 2005 Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 29,5 x 21 MRK 18/2005

847 Pietní akt 7. 3. 2005 Brno, Česká republika MRK neznámý černobílá tisk 19 x 13 MRK 19/2005

>>6 Pozvánka / Invitation

850 Asi-milovaní? (výstava) 2.—27. 2. 2005 Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 21 x 30 MRK 23/2005

851 Pozvání velvyslanectví USA na recepci při příležitosti vydání knihy My rómsky národ 10. 1. 2005 Praha, Česká republika Velvyslanectví USA neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 24/2005

848

852

Jak sloni k chobotu přišli (divadelní představení) 27. 1. 2005

Romano Drom – Cesty Romů (vernisáž výstavy) 19. 4. 2001

Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 21/2005

Plzeň, Česká republika Nadace R. Löwyho na záchranu plzeňských synagog, Město Plzeň, Nadační fond Díla pro národ neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 25/2005


299

853

857

Pod jedním nebem (vernisáž výstavy) 23. 2. 2005

Dny romské kultury 4.—8. 4. 2005

Brno, Česká republika Kabinetu multikulturní výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 28/2005

Ostrava, Česká republika Občanské sdružení Athinganoi, SOŠ a SOU pro tělesně postiženou mládež Ostrava-Poruba, Salesiánské středisko mládeže Ostrava, Občanské sdružení Vzájemné soužití, Knihovna města Ostravy, Katedra psychologie a sociální práce Filozofické fakulty Ostravské univerzity neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 67/2005/1–2

854 Slávnostné odovzdávanie prvých akreditácií učiteľom rómskeho jazyka a literatúry 4. 3. 2005 Bratislava, Slovenská republika Štátny pedagogický ústav, Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity neznámý barevná tisk 12 x 17 MRK 29/2005

858 Bacht the balvaj pheňa hin / Štěstí a vítr jedno jsou (vernisáž výstavy) 7. 4. 2005 Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 10 x 29,5 MRK 69/2005/1–3

855 Pod jedním nebem (výstava) 23. 2.—18. 3. 2005 Brno, Česká republika Kabinet multikulturní výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 61/2005

856 Romové – národ bez hranic (výstava) 24. 3.—10. 4. 2005 Beroun, Česká republika Muzeum Českého krasu neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 64/2005

>>6 Pozvánka / Invitation

859 Pod jedním nebem (vernisáž výstavy) 7. 4. 2005 Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 70/2005

860 Gypsy celabration (workshop, dětský tábor, festival) Romská oslava 3.—4. 5. 2005 Svojanov, Česká republika Občanské sdružení Miret, Ida Kelarová neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 71/2005


300

861

864

Noemova archa (rytmo divadlo) 29. 4. 2005

Cesty Rómov – Romano Drom (vernisáž výstavy) 3. 6. 2005

Brno, Česká republika PS Cyranovy boty neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 72/2005

Bratislava, Slovenská republika Občianské združenie Pramienok, České centrum, Centrum Emauzy Praha, Katolícky evanjelizačný dom Quo vadis neznámý barevná xerokopie 21 x 30 MRK 102/2005

862 Romano Drom – Cesty Romů (vernisáž výstavy) 12. 5. 2005 Kladno, Česká republika Zámecká galerie města Kladna neznámý barevná tisk 10,5 x 15 MRK 98/2005

863

865 Totálně nasazeni – nucená práce pro třetí říši (vernisáž výstavy) 31. 5. 2005 Praha, Česká republika Česko-německý fond budoucnosti, Muzeum hlavního města Prahy neznámý barevná tisk 21 x 10 MRK 117/2005

Lety – příběh zamlčené genocidy (vernisáž fotografií) 6. 6. 2005 Praha, Česká republika Výbor pro odškodnění romského holocaustu neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 100/2005/1–2

>>6 Pozvánka / Invitation

866 Romano Drom – Cesty Romů (vernisáž výstavy) 12. 5. 2005 Kladno, Česká republika Zámecká galerie města Kladna neznámý barevná tisk 10,5 x 15 MRK 119/2005


301

862

>>6 Pozvรกnka / Invitation


302

867

871

Kaľi phuv – parno maro. (výstava) Černá země – bílý chléb 20. 5.—30. 9. 2005

Romové v sociálních změnách (konference) 20. 5. 2005

Brno, Česká republika MRK neznámý černobílá xerokopie 14,5 x 21 MRK 120/2005/1

868 Kaľi phuv – parno maro. (výstava) Černá země – bílý chléb 20. 5.—30. 9. 2005 Brno, Česká republika MRK neznámý černobílá xerokopie 21 x 15,5 MRK 120/2005/2

869 Kaľi phuv – parno maro. (výstava) Černá země – bílý chléb 20. 5.—30. 9. 2005 Brno, Česká republika MRK neznámý černobílá xerokopie 21 x 29,5 MRK 120/2005/3

Praha, Česká republika Sdružení Dženo neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 121/2005

872 Zloděj a jeho svět aneb 16 krutých pravd (divadelní představení) 28. 5. 2005 Jaroměř, Česká republika Milíčův dům neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 123/2005

873 Večer s romskou literaturou 6.—8. 6. 2005 Brno, Česká republika Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Ústav románských jazyků a literatury neznámý černobílá 29,5 x 21 MRK 126/2005

874 870 Kaľi phuv – parno maro. (výstava) Černá země – bílý chléb 20. 5.—30. 9. 2005 Brno, Česká republika MRK neznámý černobílá xerokopie 29,5 x 21 MRK 120/2005/4

>>6 Pozvánka / Invitation

Soužití národností projektu Asi-milovaní? (prezentace projektů) 14. 6. 2005 Praha, Česká republika Občanské sdružení Cesta tam a zase zpátky, Dům Anny Frankové – Amterda neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 128/2005/1


303

875

875 Soužití národností: Asi-milovaní? (prezentace projektů) 14. 6. 2005 Praha, Česká republika Občanské sdružení Cesta tam a zase zpátky, Dům Anny Frankové – Amterda neznámý barevná tisk 14,5 x 21 MRK 128/2005/2 >>6 Pozvánka / Invitation


304

876

880

IV. festival romské kultury (slavnostní mše) 19. 6. 2005

Čirlatune the adaďivesutne romane buta (výstava) Zapomenutá a současná romská řemesla 1. 7.—31. 8. 2005

Hejnice, Česká republika Občanské sdružení Kulturní tradice neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 130/2005/1–3

877 Romové v Polsku (výstava) 9. 6.—30. 11. 2005 Brno, Česká republika MRK neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 131/2005/1–3

878 Gypsies of Rajasthan – folklor severní Indie (představení, workshopy) Romové Rádžastánu – folklor severní Indie 28. 6.—3. 7. 2005 Praha, Česká republika studio Zambra neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 132/2005/1–3

879

Zlín, Česká republika Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky neznámý barevná xerokopie 21 x 30 MRK 177/2005/1–3

881 Ma bisteren (odhalení pamětní tabule, vernisáž výstavy, prezentace knihy) Nezapomeňte 2. 8. 2005 Bánská Bystrica, Slovenská republika Minsterstvo kultury Slovenskej republiky, Slovenské národné múzeum, Múzeum Slovenského národného povstania, Občianske združenie In minorita, Združenie Jekhetane – spolu neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 178/2005

882 6. karvinský rómský festival 25. 6. 2005 Karviná – Fryšták, Česká republika Sdružení Rómů severní Moravy neznámý barevný tisk 10 x 15 MRK 179/2005/2

Zapomenutá a současná romská řemesla (výstava) 1. 7.—31. 8. 2005 Zlín, Česká republika Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 133/2005/1–3

>>6 Pozvánka / Invitation

883 V. romský festival 6. 8. 2005 Lysá nad Labem, Česká republika Sdružení romských občanů Lysá nad Labem neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 182/2005/1–3


305

884

888

Oslava 50. narozenin Milana Parčiho 27. 9. 2003

7. romská pouť 10. 9. 2005

Vaďovice, Slovenská republika Milan Parči neznámý barevná xerokopie 9 x 13 MRK 191/2005

Svatý Kopeček u Olomouce, Česká republika Charita Olomouc neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 208/2005/1–3

885

889

Roma Rising: Romské obrození (výstava) 2. 9.—30. 10. 2005

Zapomenutá a současná romská řemesla (výstava) 15. 8.—6. 9. 2005

Praha, Česká republika Správa Pražského hradu, Nadační fond Dobrý soused neznámý černobílý tisk 12 x 121 MRK 192/2005/4

Olomouc, Česká republika Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 209/2005/1–3

886

890

Roma Cup (fotbalový turnaj) 27. 8. 2005

Dny řemesel 27.—29. 6. 2005

Brno, Česká republika P. Farkaš neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 193/2005/1–2

Kyjov, Česká republika Vlastivědné muzeum v Kyjově neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 210/2005/1–2

887 Rozloučení s obchůdkem Romen 8. 9. 2005 Praha, Česká republika Občanské sdružení R-Mosty neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 207/2005

>>6 Pozvánka / Invitation


306

891

>>6 Pozvánka / Invitation

891

892

Dny řemesel 27.—29. 6. 2005

Čekej a neplakej (koncert) 3. 10. 2005

Kyjov, Česká republika Vlastivědné muzeum v Kyjově neznámý barevná tisk 21 x 14,5 MRK 210/2005/3–4

Praha, Česká republika Správa Pražského hradu, Nadační fond Dobrý soused neznámý barevná tisk 9 x 20,5 MRK 253/2005/1–2


307

893

897

Překonávání hranic – Lety u Písku leží v Evropě (konference) 21. 10. 2005

Čirlatune the adaďivesutne romane buťa (výstava) Zapomenutá a současná romská řemesla 7.—30. 9. 2005

Praha, Česká republika Nadace Henricha Bölla neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 254/2005/1

Olomouc, Česká republika Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 257/2005

894

898

Překonávání hranic – Lety u Písku leží v Evropě (konference) 21. 10. 2005

7. romská pouť 10. 9. 2005

Praha, Česká republika Nadace Henricha Bölla neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 254/2005/2

895 Večer s romskou literaturou 18. 10. 2005 Brno, Česká republika Ústav románských jazyků a literatury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Salon Vaňkovka neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 255/2005/1–2

896 Úterky s Gender (seminář) 18. 10.—29. 11. 2005 Praha, Česká republika Gender Studies neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 256/2005/1–3

>>6 Pozvánka / Invitation

Olomouc, Česká republika Charita Olomouc neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 260/2005

899 Gulo čar (křest CD kapely) 4. 11. 2005 Brno, Česká republika Klub Fléda, Level b production neznámý barevná tisk 10 x 15 MRK 262/2005/1–3


309

900

900

900 Etnické a národnostní menšiny v ČR (vernisáž výstavy) Minority (vernisáž výstavy) 10. 11. 2005 Praha, Česká republika Multikulturní centrum Praha neznámý černobílá tisk 20 x 14 MRK 263/2005/1–2 >>6 Pozvánka / Invitation


310

901

904

Jindřich Štreit (vernisáž výstavy) 20. 10. 2005

Pietní večer (věnovaný M. Hübschmannové) 8. 12. 2005

Brno, Česká republika Moravská galerie neznámý barevná tisk 10,5 x15 MRK 279/2005

Praha, Česká republika Občanské družení Romea neznámý černobílá tisk 10 x 21 MRK 287/2005

902

905

Večer s Romskou literaturou 18. 10. 2005

Jindřich Štreit (vernisáž výstavy) 20. 10. 2005

Brno, Česká republika Ústav románských jazyků a literatury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Salon Vaňkovka neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 280/2005/1–2

Brno, Česká republika Moravská galerie neznámý barevná tisk 10,5 x15 MRK 322/2005

903 O pravicovém extremismu (přednáška a diskuze) 8. 11. 2005 Brno, Česká republika MRK neznámý černobílá xerokopie 14 x 30 MRK 282/2005 >>6 Pozvánka / Invitation

906 Benefiční koncert 18. 12. 2005 Praha, Česká republika Ida Kelarová, Desiderius Dužda, Romano rat, sbor Apsora neznámý černobílá xerokopie 10 x 21 MRK 323/2005


311

901

>>6 Pozvรกnka / Invitation


312

907

910

S vetrom na dlani (vernisáž výstavy) 15. 12. 2005

Kamenolom Boží (premiéra filmu) 31. 1. 2006

Rudňany, Slovenská republika Galéria umelcov Spiša, Klub rómskej mládeže Tri svety neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 324/2005

Brno, Česká republika AFiS – Asociace Film & sociologie neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 27/2006/1

908

911

Romové na Jižní Moravě (výstava) 28. 11.—30. 12. 2005

Kamenolom Boží (premiéra filmu) 31. 1. 2006

Znojmo, Česká republika MRK, Sekce romských poradců České republiky, Pravoslavná církevní obec ve Znojmě, Asociace Iuvenes Znoyem neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 325/2005

Brno, Česká republika AFiS – Asociace Film & sociologie neznámý barevná xerokopie 21 x 30 MRK 27/2006/2–3

912 909 The holocaust against the Roma and Sinti and present day racism in Europe (vernisáž výstavy) Holokaust Romů a Sintů a rasismus v dnešní Evropě 17. 1. 2006 Štrasburk, Francie Documentation and Cultural Centre of German Sinti und Roma neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 24/2006

>>6 Pozvánka / Invitation

Ma bisteren! (pietní akt) Nezapomeňte! 17. 2. 2006 Hanušovice nad Topľou, Slovenská republika Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Slovenské národné múzeum, Občianske združenie in minorita, Mestský úrad Hanušovice nad Topľou, Vlastivedné muzeum Hanušovice nad Topľou neznámý barevná tisk 10,5 x 21 MRK 28/2006


313

914

913

914

Kdo jsou Romové? (cyklus přednášek) 21. 2. 2006

Zigeuner In der Slowakei und in Makedonien (výstava) Cikáni na Slovensku a v Makedonii 1.—28. 3. 2006

Brno, Česká republika MRK neznámý černobílá tisk 10,5 x 15 MRK 29/2006/1

>>6 Pozvánka / Invitation

Vídeň, Rakousko Galerie auf der Pawlatsche, Institut für Slawistik Typoartpres barevná tisk 21 x 10 MRK 34/2006/2–3


314

915

918

Perzekúcia Rómov v Slovenskom štáte v rokoch 1939—1945 (přednáška) 6. 3. 2006

Ma Bisteren! (pietní akt) Nezapomeňte 8. 4. 2006

Bratislava, Slovenská republika Nadácia Milana Šimečku, Slovenské národné múzeum, Občianske združenie In minorita, Informačná kancelária Rady Európy neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 36/2006/1–2

Zvolen, Slovenská republika Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo kultury Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenkyne Slovenskej vlády pre rómske komunity, Slovenské národné múzeum, Občianske združenie In minorita neznámý barevná tisk 21 x 30 MRK 65/2006/1–3

916 Romano drom – Cesty Romů (výstava) 8.—29. 3. 2006 České Budějovice, Česká republika Statutární město České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jihočeský kraj – Krajský úřad neznámý černobílá tisk 19 x 8,5 MRK 37/2006

917 Oslavy Mezinárodního dne Romů (program) duben 2006 Praha, Česká republika Romea, Občanské sdružení Athiganoi, Amare Dromeha neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 64/2006/1–3

919 Mezinárodní den Romů 7. 4. 2006 Brno, Česká republika Občanské sdružení Drom neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 74/2006/1–3

920 Dny Romské kultury 2006 3.—10. 4. 2006 Ostrava, Česká republika Občanské sdružení Vzájemné soužití neznámý barevná tisk 21 x 30 MRK 84/2006

921 Křest katalogu sbírky výtvarného umění Muzea romské kultury 27. 4. 2006 Brno, Česká republika Knihkupectví Academia MRK, Knihkupectví Academia barevná xerokopie 30 x 21 MRK 87/2006 >>6 Pozvánka / Invitation


315

922

926

Současní čeští Romové (přednáška) 19. 4. 2006

Miss Roma 2002 29. 6. 2002

Brno, Česká republika Katedra multikulturní výchovy, katedra sociální pedagogiky, katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 88/2006

Horné Saliby, Slovenská republika neznámý neznámý barevná tisk 9,5 x 14 MRK 113/2006

927 923 Rómsky holokaust v Maďarsku, 1944—1945 (přednáška) 2. 5. 2006 Bratislava, Slovenská republika Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Nadácia Milana Šimečku neznámý černobílá tisk 21 x 30 MRK 89/2006/1–3

924 Romská Miss baby, Miss poupě 29. 5. 2006 Bílovec, Česká republika Jana a Kiri Kovácsovi, Oskar Žiga neznámý barevná tisk 14,5 x 10,5 MRK 111/2006

925 Podnikatelský reprezentační ples 13. 2. 1999 Brno, Česká republika Stavební firma Efekt neznámý černobílá tisk 14,5 x 10,5 MRK 112/2006

>>6 Pozvánka / Invitation

Tryzna 30. 4. 2006 Brno, Česká republika Židovská obec Brno neznámý barevná tisk 21 x 14,5 MRK 115/2006

928 Roma Rising – Romské obrození (výstava, beseda) 6. 5.—17. 7. 2006 Plzeň, Česká republika Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni neznámý černobílá tisk 11 x 15 MRK 121/2006/1


316

929

929 Roma Rising – Romské obrození (výstava, beseda) 6. 5.—17. 7. 2006 Plzeň, Česká republika Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni neznámý černobílá tisk 11 x 15 MRK 121/2006/2

>>6 Pozvánka / Invitation


317

930

933

Návraty ke kořenům (setkání národnostních menšin) 27. 5. 2006

Popírání holocaustu (debata) 18. 5. 2006

Brno, Česká republika Jihomoravský kraj, Rada pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje TG tisk barevný tisk 21 x 10 MRK 127/2006/2

Praha, Česká republika Agora Central Europe neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 136/2006/2

931 Aven the Khelel (taneční zábava) Pojďme tancovat 13. 5. 2006 Praha, Česká republika Občanské sdružení Athinganoi, Romea, Amare Dromeha neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 135/2006

932

>>6 Pozvánka / Invitation

934 Přehlídka romských talentů 5. romský ples 27. 5. 2006 Liberec, Česká republika Romské kulturní centrum, Liberecké romské sdružení neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 137/2006

935

Popírání holocaustu (debata) 18. 5. 2006

Romský holocaust – Genocida Romů a Sintů a rasismus v dnešní Evropě (vernisáž výstavy) 25. 5. 2006

Praha, Česká republika Agora Central Europe neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 136/2006/1

Praha, Česká republika Výbor pro odškodnění romského holocaustu neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 138/2006


318

936

940

Bacht the balvaj pheňa hin – Štěstí a vítr jedno jsou (výstava) 9. 6.—7. 7. 2006

Desiderius Dužda – pěvecká dílna 25.—27. 8. 2006

Blansko, Česká republika Městská knihovna Blansko neznámý černobílá tisk 17 x 10,5 MRK 147/2006

937 Princezná Jolanka a smelý Dežko (divadelní představení) 21. 12. 2006 Košice, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 155/2006/1

938

>>6 Pozvánka / Invitation

Jedlová, Česká republika Penzion Galerie – Jedlová neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 196/06/2

941 Čirlatune the adaďivesutne romane buťa (výstava) Zapomenutá a současná romská řemesla 1. 7.—31. 8. 2005 Zlín, Česká republika Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 236/06/1–2

942

Divadlo Romathan (informace o repertoáru) 21. 12. 2006

Dzień pamięci o zagładzie Romów (pietní shromáždění) Den památky vyvraždění Romů 2. 8. 2006

Košice, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý černobílá tisk 21 x 15 MRK 155/2006/2

Osvětim, Polsko Stowarzyszenie Romów w Polsce Akapit barevná tisk 10 x 14,5 MRK 244/06

939

943

Desiderius Dužda – pěvecká dílna 25.—27. 8. 2006 Jedlová, Česká republika Penzion Galerie – Jedlová neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 196/06/1, 3

V. Celostátní reprezentační ples 9. 3. 2002 Lysá nad Labem, Česká republika Sdružení romských občanů Lysá nad Labem – Nymburk neznámý černobílá tisk 14,5 x 10 MRK 245/06


319

945

>>6 Pozvánka / Invitation

944

945

8. Romská pouť (program) 16. 9. 2006

Pietní shromáždění 20. 8. 2006

Olomouc, Česká republika Charita Olomouc neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 246/06/3

Hodonín u Kunštátu, Česká republika MRK neznámý černobílá tisk 10 x 21 MRK 246/06/1–3


320

946

950

Zuzana Lapčíková a Josef Fečo (hudební vystoupení) 19. 4. 2006

Detská výtvarná tvorba (vernisáž výstavy) 30. 9. 2006

Brno, Česká republika Divadlo v 7 a půl neznámý černobílá tisk 30 x 10,5 MRK 279/06/1–2

Nižný Žipov, Slovenská republika Občianske združenie Velké srdce neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 286/06/1

947

951

3. Různobarevný hudební festival 2. 9. 2006

Detská výtvarná tvorba (vernisáž výstavy) 30. 9. 2006

Trmice, Česká republika Sdružení Romano Jasnica, Kulturní středisko města Ústí nad Labem neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 281/06

Nižný Žipov, Slovenská republika Občianske združenie Velké srdce neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 286/06/2

948 Finále fotbalového turnaje, kde nie je dôležitá farba pleti, ale farba dresu 23. 9. 2006 Vranov nad Topľou, Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika Ludia proti rasizmu neznámý barevná xerokopie 21 x 30 MRK 284/06

949 Romové a víra (vernisáž výstavy) Naše cesta za světlem (prezentace knihy) 25. 9. 2006 Praha, Česká republika Centrum sociálně zdravotních služeb Řepy neznámý černobílá tisk 10 x 21 MRK 285/06

>>6 Pozvánka / Invitation

952 Jak to vidím Já… (vernisáž výstavy) 2. 10. 2006 Brno, Česká republika IQ Roma servis neznámý barevná tisk 15 x 10 MRK 288/06

953 Neztratit víru v člověka… Protektorát očima židovských dětí (vernisáž výstavy) Anna Franková – odkaz pro současnost (vernisáž výstavy) Příběh dětí – kresby dětí z terezínského ghetta (vernisáž výstavy) 4. 9. 2006 Brno, Česká republika Židovské muzeum Praha, Židovská obec Brno neznámý barevná tisk 15 x 21 MRK 318/06


321

955

>>6 Pozvánka / Invitation

954

955

Devleskere čhave (prezentace knihy) 23. 10. 2006

Bohumila Doleželová 1922—1993 (vernisáž výstavy) 23. 11. 2006

Bratislava, Slovenská republika Knihkupectví Panta rhei neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 320/06

Jihlava, Česká republika Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě neznámý barevná tisk 9,5 x 20 MRK 357/06/1a-b


322

956

959

Bohumila Doleželová 1922—1993 (vernisáž výstavy) 23. 11. 2006

Posezení u cimbálové muziky Ivana Gašpara Hriska 29. 6. 2006

Jihlava, Česká republika Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě neznámý barevná xerokopie 21 x 30 MRK 357/06/2

Velatice, Česká republika Hudební škola a umělecká agentura Meluzín neznámý barevná xerokopie 21 x 30 MRK 433/06/2

957

960

Ma bisteren! (pietní shromáždění) Nezapomeňte! 22. 12. 2006

Blatenský fotofestival dokumentární fotografie 29. 9.—1. 10. 2006

Slatina, Slovenská republika Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Občianske združenie In minorita, Slovenské národné múzeum, Obecný úrad Slatina neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 432/06

958 Posezení u cimbálové muziky Ivana Gašpara Hriska 29. 6. 2006 Velatice, Česká republika Hudební škola a umělecká agentura Meluzín neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 433/06/1

>>6 Pozvánka / Invitation

Blatná, Česká republika Městské muzeum v Blatné, Kamfo Blatná neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 434/06


323

961

964

Otevření veřejné knihovny v Ostravě-Vítkovicích 4. 10. 2006

Ľudia na ceste (vernisáž výstavy) 11. 10. 2006

Ostrava, Česká republika Knihovna města Ostravy, Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 435/06

Rimavská Sobota, Slovenská republika Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj neznámý černobílá tisk 14 x 10 MRK 438/06

962

965

Cesty života (výstava) 5. 10. 2006

Diamantová svatba manželů Emílie a Jana Machálkových 6. 1. 2007

Martin, Slovenská republika Turčianske Osvetové stredisko v Martine, Slovenské národné múzeum v Martine neznámý barevná tisk 10 x 13,5 MRK 436/06

963 Zapomenutá a současná romská řemesla (vernisáž výstavy) 10. 10. 2006 Orlová, Česká republika Muzeum Těšínska, Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 437/06

>>6 Pozvánka / Invitation

Brno, Česká republika Emílie a Jan Machálkovi neznámý černobílá tisk 10 x 20 MRK 48/07


324

966 The Holocaust Against the Roma and Sinti and Present Day Racism in Europe (vernisáž výstavy) Holocast proti Romům a Sintům a současý rasismu v Evropě 30. 1. 2007 New York, Spojené státy americké The Documentation and Cultural Centre of Germa Sinti and Roma, Central Council of German Sinti and Roma neznámý černobílá tisk 21 x 10 MRK 49/07

969 Ma Bisteren – príbeh rómského holokaustu (premiéra dokumentárneho filmu) Nezapomeňte – příběh romského holokaustu 16. 2. 2007 Humenné, Slovenská republika Vihorlatské múzeum v Humennom, Studio Atarax neznámý barevná tisk 10 x 15 MRK 52/07

970 967 Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 26. 1. 2007 Praha, Česká republika Předseda Senátu Parlamentu České republiky, Federace židovských obcí v České republiky, Nadační fond obětem holocaustu, Organizace přeživších holocaust a politických vězňů neznámý barevná tisk 20,5 x 10 MRK 50/07

968 Príbeh detí vetra (vernisáž výstavy) 31. 1. 2007 Martin, Slovenská republika Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj neznámý barevná tisk 14 x 10,5 MRK 51/07

>>6 Pozvánka / Invitation

Jolán Oláh – Putování (výstava) 22. 2.—6. 9. 2007 Brno, Česká republika MRK neznámý barevná tisk 21 x 10 MRK 53/07

971 Žijeme spolu, nebo vedle sebe? (beseda) 28. 2. 2007 Brno, Česká republika MRK, Knihovna Jiřího Mahena neznámý barevná tisk 14,5 x 10 MRK 54/07


325

970

>>6 Pozvรกnka / Invitation


326

972

976

Program romské integrace (slavnostní zakončení) 8. 3. 2007

Life Among the Romanies: The Heroic Past and Present (kulturní a vzdělávací akce) Život mezi Romy: Hrdinská minulost a současnost 19. 3.—5. 4. 2007

Praha, Česká republika Partners Czech neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 55/07

Florida, Spojené státy americké University of Florida neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 169/07

973 Ma bisteren (pietní akt) Nezapomeňte 23. 2. 2007

977

Dubnica nad Váhom, Slovenská republika Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunty, Občianske združenie In minorita, Slovenské národné múzem, ZSV Holding neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 75/07

Brno, Česká republika Střední odborná škola sociálně-právní neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 170/07

974 Žijeme spolu, nebo vedle sebe? (beseda) 28. 2. 2007 Brno, Česká republika MRK, Knihovna Jiřího Mahena neznámý barevná tisk 21 x 30 MRK 118/07

975 Zapomenutá a současná romská řemesla (vernisáž výstavy) 22. 3. 2007 Vsetín, Česká republika Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky neznámý barevná xerokopie 15 x 7 MRK 120/07 >>6 Pozvánka / Invitation

I. reprezentační ples školy 23. 3. 2007

978 Príbeh detí vetra (vernisáž výstavy) 12. 4. 2007 Martin, Slovenská republika Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, Občianske združene Klub priateľov Múzea kultúry Rómov na Slovensku neznámý barevná tisk 21 x 10 MRK 172/07

979 Holokaust Rómov a Sintov a rasizmus v súčasnej Európe (vernisáž výstavy) Holokaust Rómov na Slovensku počas rokov 1939—1945 (vernisáž výstavy) 19. 4. 2007 Bratislava, Slovenská republika Predseda vlády Slovenskej republiky neznámý černobílá tisk 15 x 21 MRK 175/07


327

980

984

Romové – oběti politické korektnosti? (dikuze) 15. 5. 2007

Romano jilo – Romské srdce (kulturní program) 29.—30. 6. 2007

Praha, Česká republika Diskuzní fórum Osma neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 204/07

Praha, Česká republika Sdružení na podporu romské kultury neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 263/07/2

981

985

Romipen (workshop) 20.—24. 8. 2007

Lukáš Houdek (výstava) 2. 8. 2007

Košice, Slovenská republika Občianske združenie Trival neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 256/07

Plzeň, Česká republika Ponton neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 264/07

982

986

Muzikálový koncert 3. 6. 2007

Rómsky holokaust – Romano holokaust – Roma holokauszt 1939–1945 (kladení věnců) 3. 8. 2007

Brno, Česká republika Kampanela neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 259/07

983

Dunajská Streda, Slovenská republika Inštitúcia pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu, Rada mimovládnych komunít na Slovensku, Európska rómska pracovná agentura, Akadémia vzdelávania a výchovy Rómov neznámý černobílá tisk 21 x15 MRK 279/07

Jednodenní seminář romského tance 16. 6. 2007 Praha, Česká republika Středisko náhradní rodinné péče neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 261/07

>>6 Pozvánka / Invitation

987 4. Európske Rómske kováčske sympózium 1.—2. 9. 2007 Dunajská Lužná, Slovenská republika Občianske združenie Chartikano neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 294/07


328

989

>>6 Pozvánka / Invitation

988

989

Miro jilo – Moje srdce (vernisáž výstavy) 15. 8. 2007

Giľa – Muzika – Bašavel (zábava) 18. 8. 2007

Spišská Nová Ves, Slovenská republika Galéria umelcov Spiša, Filko Arts neznámý barevná tisk 14 x 21 MRK 312/07/1

Hnilčík, Slovenská republika Motorest pod Krížom neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 313/07


329

>>6 Pozvánka / Invitation

990

993

Jolán Oláh – Putování (výstava) 20. 9.—19. 10. 2007

Trauma a identita (seminář) 26. 10. 2007

Praha, Česká republika Maďarské kulturní středisko v Praze neznámý barevná tisk 21 x 10 MRK 315/07

Praha, Česká republika Občanské sdružení Tolerance, Rafael Institut neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 428/07

991

994

9. romská pouť 2007 21.—22. 9. 2007

10. výročí IQ Roma servisu 2. 11. 2007

Olomouc, Česká republika Charita Olomouc neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 317/07

Brno, Česká republika IQ Roma servis neznámý barevná tisk 8,5 x 20,5 MRK 431/07

992

995

Pietní shromáždění 19. 8. 2007

Společně při hudbě (hudební festival) 10. 11. 2007

Hodonín u Kunštátu, Česká republika MRK neznámý černobílá tisk 9,5 x 21 MRK 412/07

Vsetín, Česká republika Diakonie Českobratrské církve evangelické neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 432/07/1


330

996

998

Jak to vidím Já… (vernisáž výstavy) 12. 11. 2007

Literární matiné 27. 11. 2007

Praha, Česká republika Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 433/07

Praha, Česká republika Obec spisovatelů neznámý černobílá tisk 10 x 21 MRK 533/07

997 Romský holocaust (přednáška) 16. 11. 2007 Praha, Česká republika Krajský úřad Středočeského kraje neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 434/07

>>6 Pozvánka / Invitation

999 Míla Doleželová – Kresby (vernisáž výstavy) 29. 11. 2007 Telč, Česká republika Město Telč, Městská galerie Hasičský dům neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 534/07


331

999

>>6 Pozvรกnka / Invitation


333

1000

1000 Kulturně-společenský večer 30. 11. 2007 Praha, Česká republika Hlavní město Praha neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 535/07

>>6 Pozvánka / Invitation


334

1001

1005

Romové v sociálních změnách (seminář) 3. 12. 2007

Rómski muzikanti Gemera-Malohontu (vernisáž výstavy) 7. 2. 2008

Praha, Česká republika Sdružení Dženo neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 536/07

Rimavská Sobota, Slovenská republika Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 130/08

1002

1006

Chute a vône Slovenska (vernisáž výstavy) 28. 11. 2007

Romské osobností – Roma rising (výstava) Romské osobnosti – Romské obrození 14. 2.—30. 3. 2008

Martin, Slovenská republika Slovenské národné múzeum v Martine neznámý barevná tisk 21 x 15 MRK 552/07

1003 Paly Paštika (vernisáž výstavy) 10. 12. 2007 České Budějovice, Česká republika Kulturní epicentrum Bazilika neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 127/08

1004 Vůz tažený koňmi jede dál (prezentace knihy) Moje cesta (filmový dokument) 11. 1. 2008 Praha, Česká republika Matice Romská – Daj Romaňi, Občanské sdružení AČV Medialog neznámý černobílá tisk 10 x 21 MRK 128/08

>>6 Pozvánka / Invitation

Vsetín, Česká republika Muzeum regionu Valašsko neznámý černobílá tisk 19,5 x 14 MRK 131/08

1007 Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 (slavnostní zahájení) 25. 2. 2008 Praha, Česká republika Zastoupení Evropské komise v České republice, Úřad vlády České republiky, Ministerstvo kultury České republiky neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 134/08

1008 XI. Celostátní reprezentační Romský ples 8. 3. 2008 Lysá nad Labem, Česká republika Občanské sdružení Romů Lysá nad Labem neznámý barevná tisk 15 x 10,5 MRK 135/08/2


335

1009

1012

Devla, Devla (křest sborníku) Bože, Bože 18. 3. 2008

Traja Brizani Group (koncert) Skupina Traja Brizani 29. 3. 2008

Praha, Česká republika Nakladatelství Dauphin, Obec spisovatelů neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 136/08

Srbsko Kulturni dom Krško neznámý barevný xerokopie 30 x 21 MRK 173/08

1010

1013

8. duben – Mezinárodní den Romů (pracovní setkání) 19. 3. 2008

Za lásku se neplatí (kulturně-společenská akce) 18. 4. 2008

Praha, Česká republika Sdružení Dženo neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 170/08

Žilina, Slovenská republika Združenie rómských detí a mládeže neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 175/08

1011 Projekt vagón (vernisáž výstavy) 26. 3. 2008 Praha, Česká republika Múzeum Slovenského národného povstania, Slovenská republika – český klub neznámý barevná xerokopie 21 x 30 MRK 172/08

>>6 Pozvánka / Invitation


336

1014

1017

Khamoro 2008 (festival) 25.—31. 5. 2008

Im Totaleinsatz (vernisáž výstavy) Totální nasazení 28. 5. 2008

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 Michal Tomek, Karmin Burger barevný tisk 10 x 21 MRK 237/08/1

1015 Khamoro 2008 (vstupenka na galakoncert) 31. 5. 2008 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 10 x 21 MRK 237/08/2

1016 Romské setkání (výstava) 16.—30. 6. 2008 Praha, Česká republika Galerie u Zlatého kohouta neznámý barevná xerokopie 15 x 12 MRK 242/08

>>6 Pozvánka / Invitation

Berlín, Německo Česko-německý fond budoucnosti, Dokumentační centrum nucené práce za Národního socialismu v Berlíně-Schöneweide neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 269/08

1018 Khamoro 2008 (vernisáž výstavy v rámci festivalu) 27. 5. 2008 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevná xerokopie 30 x 21 MRK 270/08

1019 Problematika soužití s romskou komunitou a dítě v romských rodinách (seminář) 5. 6. 2008 Jihlava, Česká republika Fakta s.r.o. neznámý černobílá tisk 30 x 21 MRK 275/08


337

1020

1023

Romové s námi a bez nás (prezentace projektu) 29. 4. 2008

Štandardizácia rómského jazyka v SR (slavnostní akt) 29. 6. 2008

Hodonín, Česká republika Gymnázium Hodonín neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 354/08

Bratislava, Slovenská republika Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity neznámý černobílá xerokopie 21 x 30 MRK 357/08

1021 PhDr. Mgr. Jozefa Ravasz (promoce) 6. 5. 2008 Bratislava, Slovenská republika Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety neznámý barevná tisk 10 x 21 MRK 355/08

1022 Romskiej Wiosny (vernisáž výstavy) Romské jaro 18. 5. 2008 Tarnów, Polsko Muzeum okręgowe w Tarnowie neznámý barevná tisk 15 x 7 MRK 356/08

>>6 Pozvánka / Invitation

1024 Bohumil Sokol – Božena Přikrylová (vernisáž výstavy) 26. 6. 2008 Vrchlabí, Česká republika Galerie na půdě neznámý barevný tisk 9 x 21 MRK 412/08/2

1025 Neznámí Evropané – Cesty k evropským menšinám (vernisáž výstavy) 21. 6. 2007 Praha, Česká republika Rakouské kulturní fórum neznámý černobílá tisk 15 x 10 MRK 413/08


338

>>6 Pozvánka / Invitation

1026

1029

Pietní shromaždění 24. 8. 2008

Posezení u cimbálové muziky Ivana Gašpara Hriska 5. 10. 2008

Hodonín u Kunštátu, Česká republika MRK neznámý černobílá tisk 10 x 21 MRK 416/08

Mokrá-Horákov, Česká republika Vinárna – Restaurace u Zbojníka neznámý barevná tisk 21 x 30 MRK 424/08

1027

1030

Taneční romská zábava 19. 9. 2008

Cikánská suita (slavnostní divadelní premiéra) 18. 10. 2008

Brno, Česká republika Funky Club neznámý černobílá tisk 42 x 30 MRK 420/08

Praha, Česká republika Strašnické divadlo neznámý černobílá xerokopie 30 x 21 MRK 500/08

1028

1031

Kaj o buči hin? – Kde ta práce je? (komunitní akce) 2. 10. 2008

Trochu jiný svět (výstava) 14. 11. 2008

Brno, Česká republika IQ Roma servis, Občanské sdružení Drom neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 423/08

Brno, Česká republika MRK neznámý černobílá tisk 21 x 10 MRK 502/08


339

1032

1032

1033

Turnaj v halové kopané 23. 11. 2008

Multikulturalita a menšiny v evropském kontextu (program) 27.—28. 11. 2008

Ostrava, Česká republika Unie olašských Romů České republiky neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 504/08

>>6 Pozvánka / Invitation

Liberec, Česká republika Liberecké romské sdružení neznámý barevná tisk 30 x 21 MRK 505/08


7: Katalog, bro탑ura / Catalog, Brochure


341

>>7 Katalog, brožura / Catalog, Brochure

1034

1036

Khamoro 2001 (festival) 22.—26. 5. 2001

Spolu-CZ (informace o organizaci) 1999

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 59 x 42 MRK 43/2001/2

Brno, Česká republika Spolu-CZ neznámý černobílý tisk 10 x 21 MRK 53/2001

1035

1037

Mezinárodní den Romů – Maškartumende romano dživas 8. 4. 2001

Romane bare manuša Romské osobnosti 1999

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 Daria Podboj barevný tisk 21 x 15 MRK 46/2001

neuvedeno neznámý neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 106/2001


342

1038

1042

Khamoro 2000 (festival) 16.—20. 5. 2000

Kompenzace majetkových újem (informace pro podání žádostí o odškodnění za majetkové újmy za 2. světové války) 2001

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 30 x 14 MRK 107/2001

Praha, Česká republika International Organization for Migration neznámý černobílý tisk 21 x 15 MRK 42/2002/1

1039 Etnofest ´99 (festival) 11.—13. 11. 1999 Brno, Česká republika Klub Alterna, agentura Art, kino Art agentura Art černobílý tisk 10 x 14 MRK 238/2001

1043 Zpravodaj 2002 2002 Praha, Česká republika SOS dětské vesničky neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 82/2002

1040 Městské divadlo Ústí nad Labem (program) Květen 1996 Ústí nad Labem, Česká republika Městské divadlo Ústí nad Labem neznámý barevný tisk 15 x 10 MRK 296/2001

1041 Programový sborník Strážnice 95 23.—25. 6. 1995 Strážnice, Česká republika Ústav lidové kultury Ústav lidové kultury barevný tisk 20 x 10 MRK 447/2001

>>7 Katalog, brožura / Catalog, Brochure

1044 Rosa Taikon – Bernd Janusch – smyckekonst (informační a ilustrační katalog prací stříbrotepců k pořádané výstavě) Rosa Taikon – Bernd Janusch – stříbro 2002 Stockholm, Švédsko Gummeson Konstgallerie neznámý černobílý tisk 18 x 14 MRK 106/2002/1

1045 Bareder papežis (divadelní představení) Šéf papežů 20. 12. 2002 Ústí nad Labem, Čeká republika Činoherní studio, Les sviní neznámý barevný tisk 21 x 21 MRK 32/2003/1


343

1046

1050

Terénní programy v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením 2002

Aplaus (kulturní měsíčník) listopad 2003

Praha, Česká republika Člověk v tísni Pavel Sláma černobílý tisk 15 x 21 MRK 60/2003

1047 Lidé v naší společnosti (informace o programu) 2001 Pardubice, Česká republika Statutární město Pardubice Společnost tolerance barevný tisk 15 x 21 MRK 62/2003

1048

1051 O Miškovi, Romech a gádžích (romské pohádky) neuvedeno Brno, Česká republika neznámý neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 210/2003/2

1052

Kabinet multikulturní výchovy (informace o činnosti) 14. 5.—15. 6. 2003

Moscow International Festival Of The Gypsy Art Moskevský mezinárodní festival romského umění 21.—28. 1. 2002

Brno, Česká republika Pedagogicá fakulta Masarykovy univerzity Vladimír Jůva barevný tisk 15 x 21 MRK 65/2003/1

Moskva, Rusko České centrum v Moskvě neznámý barevný tisk 30 x 21 MRK 261/2003

1049

1053

Ondráš (představení vojenského uměleckého souboru) 1999

On the roads to the Prague State Opera (historický vývoj Státní opery Praha) Na cestách ke Státní opeře Praha 2001

Brno, Česká republika Ministerstvo obrany České republiky Josef Novotný barevný tisk 30 x 21 MRK 165/2003/1

>>7 Katalog, brožura / Catalog, Brochure

Brno, Česká republika Národní divadlo v Brně Peter Stoličný barevný tisk 30 x 21 MRK 195/2003/1

Praha, Česká republika Státní opera Praha JanAltonDesign barevný tisk 22,5 x 16 MRK 43/2004/2


344

1058

>>7 Katalog, bro탑ura / Catalog, Brochure


345

1054

1057

Strážnice ´80 (folklorní festival) 11.—13. 7. 1980

Průvodce náhradní rodinnou péčí Leden 2004

Strážnice, Československo Ústav lidového umění ve Strážnici Vítězslav Volavý, Bohumil Mlýnek barevný tisk 20 x 10 MRK 46/2004

Brno, Česká republika Sdružení pěstounských rodin Jana Vodičková barevný tisk 21 x 15 MRK 64/2004/2

1055

1058

Kult (kulturně informační měsíčník) Listopad 203

Khamoro 2004 – World Roma Festival Khamoro 2004 – světový romský festival 24.—29. 5. 2004

Brno, Česká republika Město Brno neznámý barevný tisk 21 x 11 MRK 48/2004

1056 Průvodce náhradní rodinnou péčí Leden 2003 Brno, Česká republika Sdružení pěstounských rodin Jana Vodičková barevný tisk 21 x 15 MRK 64/2004/1

>>7 Katalog, brožura / Catalog, Brochure

Praha, Česká republika Občanskké sdružení Slovo 21 Martin Lazarov barevný tisk 30 x 21 MRK 91/2004/2

1059 Český západ – výroční zpráva 2002 2002 Dobrá Voda, Česká republika Český západ Jana Kosová barevný tisk 21 x 15 MRK 130/2004


346

1060

1063

Romano drom – Cesty Rómov (výstava) 2001

Muž, který si nedal pokoj – Příběh Josefa Poláka (1886—1945) (výstava) neuvedeno

Bratislava, Slovenská republika České centrum, Centrum Emauzy Petr Wagner – Magic Tree, Přemysl Řepka – Centrum Emauzy černobílý tisk 22 x 13,5 MRK 134/2004

Praha, Česká republika Židovské muzeum Praha Michal Slejška barevný tisk 29,5 x 14 MRK 39/2006

1061

1064

Černé řemeslo aneb Není muže nad kováře (výstava) 22. 9. 2004—30. 12. 2004

Základní škola a mateřská škola Vsetín, Turkmenská (informace o škole) neuvedeno

Brno, Česká republika Etnografický ústav Moravského zemského muzea neznámý barevný tisk 21 x 14,5 MRK 194/2004/4

1062 Khamoro 2005 (festival) 23.—28. 5. 2005 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 Datapont, alys, Bane Radišić barevný tisk 17 x 30 MRK 103/2005/2 >>7 Katalog, brožura / Catalog, Brochure

Vsetín, Česká republika Základní škola a mateřská škola Vsetín neznámý barevný tisk 15 x 14 MRK 92/2006/2

1065 Khamoro 2006 (festival) 22.—27. 5. 2006 Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 Michal Tomek barevný tisk 21 x 21 MRK 138/2006/3


347

1065

1062

>>7 Katalog, bro탑ura / Catalog, Brochure


348

>>7 Katalog, brožura / Catalog, Brochure

1066

1069

Ma Bisteren! – Nezabudnite! (informace o projektu) neuvedeno

Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé (konference) 12.—13. 3. 2007

Bánská Bystrica, Slovenská republika Slovenské národné múzeum neznámý barevný tisk 30 x 14 MRK 142/2006/1–2

Ostrava, Česká republika Gymnázium Olgy Havlové neznámý černobílý tisk 21 x 15 MRK 122/07

1067

1070

Muzeums Bridging Cultures (informace o organizacích) Muzea spojující kultury 2005

Romové – Romanies (výstava) 21. 5.—16. 6. 2002

Bjelovar, Chorvatsko Hradski muzej Bjelovar neznámý barevný tisk 23 x 16,5 MRK 143/2006/1–3

Praha, Česká republika Czech Photo, Hlavní město Praha, Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 255/07

1068

1071

Aktivity občanského sdružení MIRET a Idy Kelarové 2006

Khamoro 2007 (festiva) 28. 5.—2. 6. 2007

Praha, Česká republika Občanské sdružení Miret neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 46/07

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21, Studio Production Saga, Ministerstvo kultury České republiky Michal Tomek barevný tisk 21 x 21 MRK 258/07/2


349

1071

>>7 Katalog, bro탑ura / Catalog, Brochure


350

1075

1077

>>7 Katalog, bro탑ura / Catalog, Brochure


351

>>7 Katalog, brožura / Catalog, Brochure

1072

1075

Miro jilo – Moje srdce (výstava) 1.—8. 7. 2007

Světový romský festival Khamoro (výroční katalog) 25.—31. 5. 2008

Spišská kapitula, Slovenská republika Galéria umelcov Spiša, Filko Arts Valér Hagara barevný tisk 30 x 21 MRK 312/07/2

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 Michal Tomek, Karmin Burger barevný tisk 21 x 30 MRK 236/08

1073

1076

Jak to vidím Já (komiksová kniha) 2007

Khamoro 2008 (festival) 25.—31. 5. 2008

Brno, Česká republika IQ Roma servis, o. s. Ivona Parčiová, Michal Veselý barevný tisk 16,5 x 24,5 MRK 553/07

Praha, Česká republika Občanské sdružení Slovo 21 neznámý barevný tisk 10 x 8 MRK 238/08

1074

1077

IQ Roma servis – Ethnic Friendly zaměstnavatel (informace o projektu)

Brněnská muzejní noc 24. 5. 2008

2008 Brno, Česká republika IQ Roma servis neznámý barevný tisk 21 x 21 MRK 178/08

Brno, Česká republika Asociace muzeí a galerií neznámý barevný tisk 15 x 10 MRK 266/08


8: Kalendรกล™ / Calendar


353

1079

>>8 Kalendář / Calendar

1078

1079

But Baxt Sastipen Ando Nevo Berś Hodně štěstí a zdraví v novém roce 1998

Baxtalo nevo bêrš Šťastný nový rok 2000

Londýn, Velká Británie Rromani Baxt Ferdinand Koci barevný tisk 60 x 40 MRK 43/2000

Vídeň, Rakousko Romano Centro neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 44/2000


354

1080

1083

Baxtalo nevo bêrš – Roma 2000 Šťastný nový rok – Romové 2000 2000

Romathan 1993 1993

Vídeň, Rakousko Romano Centro neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 139/2001

1081 International Roma Calendar – Sa-themutno romano kalendari 1999 Mezinárodní romský kalendář 1999 Londýn, Velká Británie Immigration Service Amanda Sebestyen barevný tisk 30 x 37 MRK 183/2001/1

1082 EU Programme Socrates 2000 Program Evropské unie Socrates 2000 2000

>>8 Kalendář / Calendar

Praha, Česká republika Socrates office Vasil Miovský barevný tisk 26,5 x 36 MRK 183/2001/2

Košice, Slovenská republika Divadlo Romathan neznámý barevný tisk 64 x 45 MRK 359/2001/2

1084 Romano Kalendaris Romský kalendář 2001 Brno, Česká republika MRK, HCA – romská sekce neznámý barevný tisk 47 x 30 MRK 473/2001


355

1081

>>8 Kalendรกล™ / Calendar

1084


356

1085

1089

Devlestar andro nevo bêrš 2001 S Bohem v novém roce 2001 2001

2002 Rómský sen – Roma dream 2002

Praha, Česká republika Sdružení Dženo neznámý barevný tisk 8,5 x 5,5 MRK 62/2002

1086

>>8 Kalendář / Calendar

Jarovnice, Slovenská republika Základní škola Jarovnice Ján Sajko barevný tisk 42 x 30 MRK 26/2003

1090

Bachtalo nevo bêrš 1996 – Šťastný nový rok 1996 1996

Romano hangos 2003 Romský hlas 2003 2003

Prešov, Slovenská republika Romano nevo ľil Júlia Giňová, Vojto Popuša barevný tisk 42 x 30 MRK 105/2002

Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě neznámý černobílý tisk 30 x 40 MRK 27/2003/1–2

1087

1091

Baxtalo tumaro bêrš o nevo 2002 Šťastný nový rok 2002 2002

Baxtalo tumaro berś o nevo 2003 Šťastný nový rok 2003 2003

Paříž, Francie International Rromani Union neznámý barevný tisk 40 x 60 MRK 128/2002

Paříž, Francie International Rromani Union neznámý barevný tisk 40 x 60 MRK 28/2003/1–5

1088

1092

Romano Kalendaris Romský kalendář 2001

…otevíráme …we are opening …phundravas Muzeum romské kultury 2003

Brno, Česká republika MRK, Společenství Romů na Moravě, HCA – romská sekce neznámý barevný tisk 47 x 30 MRK 25/2003

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 10, 5 MRK 29/2003/1–3


357

1087

>>8 Kalendรกล™ / Calendar


358

1093

1093 PF 2004 2003 Brno, Česká republika MRK MRK barevný tisk 15 x 11 MRK 212/2003

>>8 Kalendář / Calendar


359

1094

1097

Romský rok 2004 – Romano bêrš 2004 In memoriam Eleně Lackové 2004

Noche de paz Tichá noc neuvedeno

Praha, Česká republika MRK, Videoklub Praha, Občanské sdružení Liga komunitních škol Petr Valeš barevný tisk 42 x 30 MRK 39/2004/1

neuvedeno neznámý neznámý barevý tisk 9 x 17,5 MRK 17/2005

1095 Baxtalo tumaro bêrš o nevo 2004 Šťastný nový rok 2004 2004 Paříž, Francie International Rromani union neznámý barevný tisk 66 x 40 MRK 39/2004/2

1098 Mosty – Československý dvojtýždenník – PF 2005 2004 Česká republika Ján Lörincz neznámý barevný tisk 30 x 40 MRK 39/2005

1099 1096 Baxtalo tumaro bêrš o nevo 2004 Šťastný nový rok 2004 2004 Paris, Francie International Romani Union neznámý barevný tisk 66 x 40 MRK 90/2004

>>8 Kalendář / Calendar

Bachtalo nevo bêrš – Šťastný nový rok 1992 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 30 x 42 MRK 60/2005


361

1100

1100 Skrabské 2005 Skrabské, Slovenská republika Alfa media Juraj Tancoš barevný tisk 60 x 42 MRK 189/2005

>>8 Kalendář / Calendar


362

1101

>>8 Kalendรกล™ / Calendar

1102


363

1101

1103

Vinšinav phundrado drom, but bacht sasťipen Tumenge andro nevo bêrš (PF 2005) Přejeme Vám štastnou cestu rokem 2005 2004

Mi del o Del (PF 2006) Ať dá Bůh prosinec 2005

Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 10 x 15 MRK 315/2005

1102 But bacht sasťipen andro nevo bêrš (PF 2006) Mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2006 2005 Brno, Česká republika MRK neznámý barevný tisk 10 x 15 MRK 316/2005/1–3

>>8 Kalendář / Calendar

Zlín, Česká republika Jan Rác Jan Rác barevný xerokopie 21 x 30 MRK 23/2006

1104 Plánovací kalendář 2006 (s výčtem podporovaných projektů) 2006 Praha, Česká republika Česká spořitelna neznámý barevný tisk 21 x 15 MRK 33/2006/1


364

1105

1109

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní 2006

Andre nevo bêrš dikhav ča bacht, sasťipen, bachtalo jilo, pherde žebi, lačho dživipen… (PF 2007) V novém roce vidím jen samé štěstí, zdraví, šťastné srdce, plné kapsy, dobrý život… 2006

Praha, Česká republika Česká spořitelna neznámý barevný tisk 8,5 x 5,5 MRK 33/2006/2

1106 2005—2006 2005 Bruntál, Česká republika Město Bruntál neznámý barevný tisk 42,5 x 15 MRK 40/2006

1107 Základní škola a mateřská škola Vsetín, Turkmenská, 40. výročí založení školy 2007 Vsetín, Česká republika Základní škola Vsetín neznámý barevný tisk 42 x 29,6 MRK 92/2006/1

1108 Základní a mateřská škola Vsetín, Turkmenská, 40. výročí založení školy 2007 Vsetín, Česká republika Základní a mateřská škola Vsetín neznámý barevný tisk 42 x 30 MRK 45/07

>>8 Kalendář / Calendar

Brno, Česká republika MRK Anna Juránková barevný tisk 21 x 10 MRK 47/07

1110 Romano bêrš – Romský kalendář Romský rok – Romský kalendář 2008 Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě Tibor Tonka barevný tisk 18 x 30 MRK 1/08

1111 Veselé Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2008 (PF 2008) 2007 Brno, Česká republika Společenství Romů na Moravě Společenství Romů na Moravě barevný xerokopie 30 x 21 MRK 124/08


365

1109

>>8 Kalendรกล™ / Calendar


9: Pod lupou / Under Magnifying Glass


367 Zubní pasta Libuše

Toothpaste Libuše

Pod lupou / Under Magnifying Glass

Zubní pasta Libuše

10 Reklamní plakát na zubní pastu Libuše, autor: Emil Kosa, číslo katalogu 192 An advertisement poster for the toothpaste Libuše, author: Emil Kosa, catalogue number 192

Nejstarším plakátem ve sbírce Muzea romské kultury je reklama na zubní pastu Libuši autora Emila Kosy st. z doby Rakouska-Uherska (vznik před rokem 1914). Autor Emil Kosa straší (1876–1955) se narodil v Brně. V roce 1907 odjel do USA. K plakátové tvorbě se nejspíš dostal i díky pozici asistenta u Alfonse Muchy, který představuje v historii plakátu důležitý a výrazný historický mezník. Roku 1912 se rodina Emila Kosy vrátila do Brna, o 8 let později se již natrvalo vrátil zpět do USA. Reklamní plakát na zubní pastu Libuši, pokud víme, existuje v současnosti ve dvou variantách. Jedna se nachází právě ve sbírce Muzea romské kultury (obr. 10), ta druhá ve sbírce Umělecko-průmyslového muzea v Praze (obr. 11). Muzeum získalo originál tohoto plakátu v roce 2006. Obě varianty plakátu jsou poplatné době vzniku, což lze spatřovat v typickém zobrazení Roma a Romky jako romantických, nespoutaných a bezstarostných lidí. Muž hrající na housle a žena s šátkem na hlavě, v pestrobarevném oděvu s penízkovým náhrdelníkem. Právě ono romantické pojetí nespoutaných cikánů bylo velmi typické pro 19. století a v umělecké tvorbě přetrvalo až do první třetiny 20. století (obr. 12). Ostatně s podobným stereotypním ztvárněním Romů na propagačních materiálech se můžeme setkat v jisté formě dodnes.

Toothpaste Libuše

11 Reprodukce reklamního plakátu na zubní pastu Libuše, autor: Emil Kosa. Originál ze sbírky Umělecko-průmyslového muzea v Praze A replica of an advertisement poster for the toothpaste Libuše, author: Emil Kosa. The original from the collection of the Museum of Decorative Arts in Prague

>>9 Pod lupou / Under Magnifying Glass

The oldest poster in the collection of the Museum of Romani Culture is an advertisement for a toothpaste called Libuše by Emil Kosa senior, dating back to the Austro-Hungarian Empire (date of creation before 1914). Emil Kosa senior (1876–1955) was born in Brno. In 1907, he left for the USA. He might have become interested in the creation of posters thanks to the position of an assistant to Alfons Mucha who represents an important and significant milestone in the history of poster production. In 1912, Emil Kosa’s family returned to Brno, 8 years later, however, he permanently returnes to the USA. As far as we know, the advertisement poster for the toothpaste Libuše currently exists in two variants. One is in the collection of the Museum of Romani Culture (fig. 10), the other is in the collection of the Museum of Decorative Arts in Prague (fig. 11).


368 Propagační karta Mezinárodní romské unie (IRU)

Promotional card of the International Romani Union (IRU)

The Museum got the original poster in 2006. Both variants reflect the time in which they were created, which can be seen in the typical depiction of a Rom and a Romani woman as romantic, carefree and light-hearted people. The man is playing the violin, the woman has a scarf on her head and is wearing a colourful attire and a coin necklace. This romantic depiction of carefree Roma was so typical of the 19th century that its influence on artwork lasted until the first third of the 20th century (fig. 12). It is a fact, however, that we can see a certain form of similar stereotypical depiction of Roma in promotional material even today.

Propagační karta Mezinárodní romské unie (IRU) Základem pro vznik IRU byl 1. světový kongres Romů, který se uskutečnil ve dnech 8.–12. dubna 1971 v Orpingtonu u Londýna. Kongresu se zúčastnili delegáti ze 14 zemí. Z Československa se kongresu zúčastnila delegace Svazu Cikánů-Romů, první romské organizace u nás. Výsledkem jednání bylo přijetí mezinárodní romské hymny a vlajky jako symbolů mezinárodního romského hnutí. Hymna, vlajka a datum začátku jednání (8. duben) jsou dnes považovány nejen za symboly Mezinárodní romské unie, ale obecně romského hnutí a národa.

12 Ohlasová pohlednice s motivem mladého romského páru (stylizace dle dobové romantické představy o Romech – na pohlednici nejsou pravděpodobně vyfotografování skuteční Romové, ale herci, kteří je představují), RakouskoUhersko, 1909. Autor: ateliér Moreau – Kivalizky. Ze sbírky Muzea romské kultury Reception postcard with the motif of a young Romani couple

Promotional card of the International Romani Union (IRU) The basis for the establishment of the IRU was the first World Romani Congress which took place 8th–12th April, 1971, in Orpington near London. Delegates from 14 countries attended the Congress. Regarding Czechoslovakia, a delegation from the Association of Gypsies-Roma, the first Romani organization in our lands, took part, too. The negotiations resulted in the adoption of the international Romani anthem and flag – symbols of the international Romani movement. The anthem, the flag and the date when the negotiations started (April, 8th) are nowadays considered not only the symbols of the International Romani Union, but of the Romani movement and nation in general.

(stylization in line with the romantic notion of the Roma of that time – the postcard does not probably depict real Roma but

Harťikáni búťi – Romské kovářství

actors presenting them), AustroHungarian Empire, 1909. Author: Moreau Studio – Kivalizky. From the collection of the Museum of Romani Culture

>>9 Pod lupou / Under Magnifying Glass

V říjnu roku 1970 byla veřejnosti v Brně představena výstava Harťikáni búťi – Romské kovářství. Svaz Cikánů-Romů (1969–1973), který ji zorganizoval, byl v té době první romskou organizací v Československu. Na počátku 70. let 20. století proběhly první terénní výzkumy na Slovensku zaměřené na dokumentaci života v romských osadách


369 Harťikáni búťi – Romské kovářství

Harťikáni búťi – Romani smithery

a romské kovářství. Získány byly cenné předměty dokumentující zejména vývoj a úroveň kovářství, ale také hudební nástroje, výrobky romských řemeslníků (např. košíkáři, korytáři), tradiční romské oděvy aj. Právě z těchto sběrů a zapůjčených předmětů byla výstava uspořádána. Svaz Cikánů-Romů se ve své době také pokoušel o založení Muzea romské kultury, ale vzhledem k faktu, že z politických důvodů byla jeho činnost v roce 1973 ukončena, k založení nedošlo a část předmětů přešla pod pozdější Etnografický ústav Moravského zemského muzea.

Harťikáni búťi – Romani smithery

13 Propagační karta Mezinárodní romské unie (IRU) Promotional card of the International Romani Union (IRU)

In October, 1970, an exhibition entitled Harťikáni búťi – Romani smithery, was presented to the public in Brno. The Association of Gypsies-Roma (1969–1973), which organized it, was at that time the first Romani organization in Czechoslovakia. At the beginning of the 1970s, first research field trips focusing on the documentation of the life in Romani settlements and on Romani smithery were carried out in Slovakia. Valuable items documenting especially the development and the level of smithery, but also musical instruments, products of Romani craftsmen (e.g. basket-makers, troughmakers), or traditional Romani clothes were acquired. It was from these collections and other borrowed items that the exhibition was put together. The Association of GypsiesRoma attempted to establish the Museum of Romani Culture at that time but since its activities were stopped in 1973 because of political reasons, the establishment did not take place and a part of the collection went under the auspices of the later Ethnographic Institute of the Moravian Regional Museum.

Romové v Československu

14 Pozvánka na výstavu Harťikáni búťi – Romské kovářství An invitation for an exhibition Harťikáni búťi – Romani smithery

>>9 Pod lupou / Under Magnifying Glass

Prvním velkým výstavním počinem nově vzniklého MRK (vzniklo v roce 1991 založením Společnosti pro založení romského muzea) byla velkoryse pojatá výstav „Romové v Československu“. Vzhledem k tomu, že MRK ještě v této počáteční době nemělo svou vlastní budovu, byla výstava uspořádána v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea v Brně a vznikla jako prezentace výsledků první sběratelské a odborné činnosti pracovníků MRK. Dokumentovala historický vývoj romského etnika od pravlasti v Indii, přes historické nesnáze evropského středověku a novověku, genocidu v době 2. světové války až po asimilační politiku poválečného Českoslovenkska a rozmach romských a proromských hnutí do roku 1989. Návštěvníkům byla představena osobitá kultura a způsob života, tradiční řemesla a formou doprovodného programu i hudební folklor Romů.


370 E luma romane jakhenca – Svět očima Romů E luma romane jakhenca – The World through the eyes of the Roma

Roma in Czechoslovakia The first significant exhibition event of the newly established MRC (established in 1991 by the foundation of the Association for the Establishment of a Romani Museum) was a grand-scale exhibition called “Roma in Czechoslovakia“. Given that at the beginning the MRC did not have its own premises, the exhibition was organized at the Ethnographic Institute of the Moravian Regional Museum in Brno and it presented the results of the first collection and professional activities of the employees of the MRC. It documented the historical development of the Romani ethnic group from their motherland in India through historical difficulties of the European Middle Ages and modern age, the genocide during the Second World War up to the assimilation policy of the post-war Czechoslovakia and the growth of Romani and pro-Romani movements before 1989. Visitors were introduced to a very distinctive culture and a specific way of life, traditional crafts as well as to the musical folklore of the Roma in the form of a cultural programme.

E luma romane jakhenca – Svět očima Romů 15 Plakát na výstavu Romové v Československu A poster for an exhibition Roma in Czechoslovakia

V roce 1997 měla veřejnost v ČR poprvé možnost zhlédnout výstavu romských neprofesionálních výtvarníků s názvem „E luma romane jakhenca – Svět očima Romů“. Jednalo se o dosud na veřejnosti nereflektovaný narůstající fenomén umělecké tvorby Romů. První uvedení výstavy (ve spolupráci s ateliérem Boženka Štěpána Axmana) prezentovalo práce 13 autorů, s postupem času a s nárůstem fondu výtvarného umění v MRK se počet autorů navýšil až na 27. Výstava měla a stále má za cíl nechat návštěvníky nahlédnout do světa nazíraného romskou optikou. Do jejich vzpomínek, pocitů, systému hodnot a celého duchovního světa Romů. Výstava ve své putovní verzi zavítala na řadu míst ČR, ale i do USA, Švédka, Norska, Ruska, Dánska, Německa.

E luma romane jakhenca – The World through the eyes of the Roma

16 Plakát na výstavu E luma romane jakhenca – Svět očima Romů, číslo katalogu 417 A poster for an exhibiton E luma romane jakhenca – The World through the eyes of the Roma, catalogue number 417 >>9 Pod lupou / Under Magnifying Glass

In 1997, the public in the CR could see for the first time the exhibition of Romani unprofessional artists entitled “E luma romane jakhenca – The World through the eyes of the Roma“. It dealt with, at that time publicly neglected, yet growing phenomenon of Romani artwork. The first opening of the exhibition (in co-operation with Štěpán Axman’s Studio Boženka) presented the work of 13 authors. Gradually, however, as the fund of visual art in the MRC grew, the number of authors rose to 27. It has always been the exhibition’s goal to let the visitors peep into the world seen from a Romani perspective; into their memories, feelings, values and the whole spiritual Romani world. In its travelling form, the exhibition has been to a lot of places in the CR but also to the USA, Sweden, Norway, Russia, Denmark or Germany.


Katalog sbírkového fondu Plakátu a pozvánek Muzea romské kultury

ISBN 978-80-86656-23-6 © Muzeum romské kultury, 2013 www.rommuz.cz

Sbírka Muzea romské kultury. Fond plakátu a pozvánek  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you