Page 1

THREEMODELI NGMI DTERM PROJ ECT KI NDERKRI PPE KI NDERGARDENKREI NERARCHI TEKTUR

EPOKAUNI VERSI TY DEP ARTMENTOFARCHI TECTURE THREEMODELI NG WORKEDBY:DOLANTI NA XHAKROSA

Ge ne r a li nf or ma t i on Thema i ni de aoft hi sbui l di ng wa st oc r e a t eahe a l t hya mbi e nt f ort hec hi l dr e na ndt hi sbe c ome pos s i bl ebyc r e a t i ngaLs ha pe d f ort hepl a n. Wi t ht hepl a n c r e a t i oni twa sal a i dont he c ompa c ta ndve r yf unc t i ona l . Thec ompa c tc ons t r uc t i on bodyi nc one c t i onwi t ht he t i mbe rf r a me gi ve st heopt i mum e ne r gy .

Thepr oc e s si nt h e3dma x

Fi r s tt hi ngt odowa st oope nt he 3dma xa ndf r omf i l et oi mpor t t hepr oj e c tt ha twa sdonei n3d Aut oCAD.Ic l i c kma t e r i a la nd t he nc hoos et hepr ope ronei n or de rt odobe t t e rqua l i t ya nd r i ghtonei nt hebui l di ng. The nt o dot heba gr oundIc l i c k r e nde r i ng,e nvi r onme nta nd e f f e c t ,Ic hoos eaphot of r omt he i nt e r ne tofope ns ky .

Re a lbui l di ng

Wor ke di na ut oc a d

Wor ke di n3dma x

doli final poster  

doli, final poster