Page 95

FORMALITÃÞI / ACTE

3. Permisul de muncã de tip C - durata determinatã, este valabil pentru toate profesiile salariate. Dacã muncitorul este titularul unui permis de muncã de tip A nu se cere nici o autorizare de ocupare a unui loc de muncã din iniþiativa angajatorului. Permisul îþi pierde valabilitatea dacã deþinãtorul sãu lipseþte din þarã pentru o perioadã mai mare de 1 an, numai dacã aceastã absenþã nu a antrenat pierderea dreptului sau a autorizaþiei sale de þedere. Permisul de muncã de tip B se acordã din oficiu muncitorului interesat, ca urmare a acordãrii autorizaþiei de ocupare a forþei de muncã angajatorului. Astfel, durata de valabilitate a permisului de muncã este aceeaþi cu durata de valabilitate a autorizaþiei de ocupare a forþei de muncã acordatã angajatorului. Dacã muncitorul este titular al unui permis de muncã de tip C nu se cere obþinerea autorizaþiei de ocupare a forþei de muncã. Permisele de muncã de tip B si C îþi pierd valabilitatea dacã deþinãtorul lor îþi pierde dreptul sau autorizaþia de þedere. Cetãþeanul care pãrãseþte þara definitiv este obligat sã restituie permisul de muncã la administraþia comunalã din locul unde îþi are reþedinþa, înainte de plecare.

6

Condiþiile de acordare a autorizaþiei de ocupare a forþei de muncã

2013 - Ghidul Românului în Belgia

w w w. r o m b e l . c o m

Autorizaþia de ocupare a forþei de muncã nu se acordã decât dacã angajatorul face dovada cã nu a gãsit pe piaþa belgianã a muncii un lucrãtor pentru postul pe care se doreþte angajarea cetãþeanului român. Nu se þine seama de piaþa muncii în cazul urmãtorilor membri de familie ai cetãþenilor români (cu anumite condiþii), oricare ar fi naþionalitatea lor: soþul/soþia þi descendenþii sub 21 de ani sau care sunt în grija lor. De asemenea, acordarea autorizaþiei de ocupare a forþei de muncã este subordonatã semnãrii de cãtre angajator þi muncitor a unui contract de muncã. Autoritatea competentã poate deroga prin decizie motivatã pentru cazuri individuale demne de interes din motive economice sau sociale, atât de la obligaþia verificãrii pieþei muncii, cât þi de la obligaþia semnãrii contractului. Cererea pentru autorizaþia de ocupare a forþei de muncã pentru un muncitor care lucreazã pentru prima datã în Belgia trebuie sã fie însoþitã de un certificat medical din care sã reiasã faptul cã este apt de muncã. Certificatul poate fi eliberat þi de un medic autorizat de agenþii diplomatici sau consulari belgieni cu maximum 3 luni înainte de data depunerii cererii þi, dacã este cazul, va fi tradus de un traducãtor autorizat în una din limbile Regiunii competente pentru eliberarea permisului de muncã. Nu se solicitã certificat medical: ? persoanelor care locuiesc legal în Belgia de cel puþin 2 ani; ? dacã autoritatea competentã considerã aceasta prin decizie motivatã, pentru cazuri individuale demne de interes din motive

89

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement