Page 91

6

w w w. r o m b e l . c o m

2013 - Ghidul Românului în Belgia

FORMALITÃÞI / ACTE

actele trebuie apostilate în România, altfel nu sunt valabile. Data apostilãrii nu are nici o importanþã, nici data eliberãrii certificatului de naþtere, a sentinþei de divorþ, etc. În schimb data certificatului de celibat trebuie sa fie recentã. Dacã sunteþi deja înregistrat în Belgia, dovada de domiciliu se solicitã la primãria localitãþii de domiciliu, þi nu în România. Eliberarea Certificatelor de cutumã: Se ob?in de la primãrie ?i sunt necesare urmãtoarele acte: cerere scrisã, actul de identitate în original ?i copie xerox, copie de pe certificatul de na?tere ?i timbru fiscal. În lipsa persoanei în cauzã trebuie adaugatã ?i o procurã specialã. În cazul în care cãsãtoria a fost încheiatã în faþa autoritãþilor strãine (Oficii de stare civilã dintr-o þarã strãinã, Ambasada sau Consulatul unui stat strãin din România) puteþi opta pentru înscrierea Certificatului de cãsãtorie în registrele de stare civilã române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din strãinãtate; dacã nu, atunci este obligatorie transcrierea în termen de 6 luni de la data când cetãþeanul român s-a întors în România sau de la primirea din strãinãtate a Certificatului de cãsãtorie. Dacã doriþi transcrierea certificatului de cãsãtorie fãrã a reveni totuþi în România, puteþi apela la un avocat. Pentru transcrierea cãsãtoriei din Belgia în România este nevoie de Certificatul de cãsãtorie apostilat în Belgia þi care trebuie sã poarte deja semnãtura unui ofiþer public, primarul în principiu, þi nu a unui funcþionar comunal delegat. Acelaþi lucru este valabil þi pentru certificatele de naþtere. Þi o informaþie foarte utilã: pentru toþi cei nãscuþi în România þi cãsãtoriþi în Belgia certificatul de naþtere tradus þi legalizat cerut pentru cãsãtorie, se va depune þi pãstra dupã încheierea cãsãtoriei la tribunalul oraþului, arondismentului judiciar de care aparþine localitatea de domiciliu. Un extras al certificatului de naþtere se poate obþine oricând printr-o simpla vizitã la grefa tribunalului þi dupã plata a 2,75 euro pentru un exemplar. Acelaþi lucru este valabil þi pentru cei care au obþinut cetãþenia belgianã þi sunt nãscuþi în România. Numele so?iei dupã cãsãtoria cu un cetã?ean belgian În dreptul belgian cãsãtoria ?i schimbarea numelui nu au nicio influen?ã asupra numelui de familie. Se pãstreazã numele de familie purtat înaintea cãsãtoriei. Se evitã astfel problemele legate de neconcordan?a de nume pe actele de studiu, de exemplu. Pentru informa?ii vã pute?i adresa la primãria de domiciliu in Belgia sau direct la sursa: Service public fédéral Justice, Service des changements de nom et prénoms 115 Boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles. Tel. : 02 542 65 11; email: info@just.fgov.be

85

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement