Page 40

D R E P T U R I L E ª I O B L I G A Þ I I L E R O M Â N I L O R A F L A Þ I Î N S T R Ã I N Ã TAT E w w w. r o m b e l . c o m

3

34

desfãþura anchete sau investigaþii, nu poate interveni în procedurile judiciare þi nu poate influenþa deciziile autoritãþilor sau ale instanþelor de judecatã. Responsabilitatea respectãrii legilor în strãinãtate þi cea a asigurãrii reprezentãrii în justiþie în cazul instituirii unor proceduri judiciare revine în mod individual fiecãrui cetãþean român. Personalul consular al României poate interveni prin semnalarea cazului la autoritãþile locale, prin solicitarea de acordare a unui tratament corect, demn þi în conformitate cu legislaþia localã þi cu principiile dreptului internaþional, sau prin mãsuri de asistenþã consularã agreate de statul respectiv. Pentru a vã asigura liniþtea þi confortul unei cãlãtorii fãrã evenimente nedorite, vã adresãm urmãtoarele recomandãri: Informaþi-vã asupra sistemului juridic þi de aplicare a legii din þara pe care doriþi sã o vizitaþi, înainte de a efectua deplasarea. Încercaþi sã aflaþi cât mai multe detalii despre particularitãþile þi obiceiurile locale. Încercaþi sã aflaþi cât mai multe detalii despre anumite restricþii de deplasare sau de comportament în þara, localitatea sau regiunea pe care doriþi sã o vizitaþi (în anumite locuri, de exemplu, îmbrãcãmintea trebuie purtatã într-un anume mod; în multe þãri, fotografierea unor instituþii, clãdiri militare sau alte obiective este interzisã; regulile de circulaþie auto diferã de la þarã la þarã; regulile de transport public sunt de asemenea diferite). Evitaþi implicarea în demonstraþii sau manifestãri de stradã. Evitaþi consumul de droguri sau de alte substanþe interzise (în foarte multe state, infracþiunile în legãturã cu consumul, deþinerea, transportul sau utilizarea în orice mod a drogurilor sunt foarte aspru pedepsite, inclusiv cu pedeapsa capitalã). Evitaþi implicarea în activitãþi de contrabandã, trafic, mituire, þantaj. Evitaþi adresarea de injurii altor persoane. Evitaþi asocierea cu persoane suspecte (existã riscul angrenãrii în activitãþi ilegale, care se desfãþoarã fãrã cunoþtinþa dumneavoastrã, dar care pot produce consecinþe din cele mai grave, inclusiv arestarea, condamnarea þi, în unele cazuri, aplicarea unor pedepse foarte severe). Pãstraþi o conduitã corectã þi demnã pe întreaga duratã a þederii în strãinãtate. Respectaþi regimul de þedere, limitele de valabilitate ale vizelor sau ale permiselor de þedere. Asiguraþi-vã cã documentele de identitate þi de cãlãtorie sunt valabile, nu sunt deteriorate þi nu prezintã suspiciuni. În cazul în care vã aflaþi în dificultate, contactaþi sau solicitaþi sã fie contactatã ambasada sau consulatul României. Personalul consular va face tot ceea ce este posibil pentru a vã veni în ajutor". Tot MAE a tipãrit de asemenea ?i un ”Ghid al serviciilor consulare”. 2013 - Ghidul Românului în Belgia

2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement