Page 172

C U M S E P O AT E T R Ã I I E F T I N Î N B E L G I A w w w. r o m b e l . c o m

14

166

Capitolul 14 Cum se poate trãi ieftin în Belgia Românii sunt cunoscuþi ca fiind întreprinzãtori þi descurcãreþi în general; la aceasta se adaugã þi un simþ pragmatic care-i ajutã sã se adapteze noului loc, fãrã a uita însã rãdãcinile þi învãþãturile bune de acasã. Þi una din aceste învaþãturi ar putea fi - de ce nu? spiritul de economie. Aflaþi într-o þarã strainã, nu toþi românii îþi cunosc drepturile. Pe lângã diferite instituþii ori asociaþii care se ocupã inclusiv de drepturile imigranþilor fãrã acte de þedere, un ajutor vine þi din partea primului website dedicat dreptului belgian. Pe lângã consilierea online sau ghidul juridic, siteul propune în download documente tip în format Word - spre exemplu: contract de muncã, facturi, somaþii, contestaþii, contract de închiriere al locuinþei, cumpãrãri -vânzãri, auto, etc. - website: www.vosdroits.be. În general la întrebarea "Se poate trãi ieftin în Belgia?" rãspunsul încã mai poate fi DA (deþi greu afectat de criza economicã), dacã se respectã un anumit mod de acþiune þi chiar de gândire pragmaticã, care în fapt nu înseamnã renunþarea la confort þi nu contravine unui stil de viaþã decent. Foarte binevenitã este reducerea facturii de energie, mai ales în condiþiile în care preþul energiei creþte continuu. De altfel, Regiunea Walonã þi Bruxelles au înfiinþat unele ajutoare care sã contribuie la diminuarea facturii de energie a consumatorilor particulari. Ajutoarele sunt sub forma de prime, de exemplu pentru un raport energetic fãcut de un expert asupra izolaþiei caselor sau pentru izolarea propriu-zisã a acestora (acoperiþ, planþeu, pereþi, ferestre). Astfel, pentru schimbarea unei ferestre cu un rând de geam cu una cu douã rânduri de geam, în regiunea Walonã se acordã o primã de bazã de 40€/m2 þi pentru o sumã maximã de 10.000 €/an/locuinþã. La Bruxelles montarea unui geam dublu superizolant dã dreptul la o primã de 50€/m2, limitatã la 2.500 €/locuinþa. În acelaþi timp se oferã prime pentru instalarea unei centrale termice mai performante cu consum de gaz. Instalarea unei pompe de circulaþie de cãldura permite unui propietar din Bruxelles sã obþinã o primã echivalentã cu 50% din valoarea facturii de cumpãrare, plafonatã la max. 2.500€/locuinþã. Se acordã prime regionale þi pentru instalarea panourilor solare. Acest tip de ajutoare din partea statului existã þi în regiunea Flandra. Mai multe informaþii la adresa: www.energie.wallonie.be. Un mod economic de a folosi energia este contorul de noapte (sau biorar) - la jumãtate de preþ, începând de vineri seara de la ora 22.00 þi pânã luni dimineaþa la ora 07.00; costul unui contor de noapte - aproximativ 50€ la Bruxelles þi aproape 150€ în regiunea valonã. Becurile electronice þi de calitate rezolvã 20% din economia de curent - trebuie vizatã marca veritabilã þi 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement