Page 164

TRANSPORTUL w w w. r o m b e l . c o m

13

158

foarte important, SNCB a pus la dispoziþia cãlãtorilor cu trenul un card compatibil cu MOBIB (abonnement SNCB+). NOU! Se poate calcula ruta doritã cu transportul în comun cu ajutorul google maps. Folosind serviciul SYNCRO primiþi avertizãri pe telefonul mobil privind timpul de aþteptare real al unui mijloc de transport. Cãlãtorie minori în strãinãtate Primãria belgianã elibereazã copiilor o carte de identitate cu fotografie cu care aceþtia pot cãlãtori în Europa (este diferitã faþã de ID cardul cu care pot cãlãtori oriunde în interiorul Belgiei). Copiii pot obþine un paþaport propriu sau pot fi înscriþi în paþaportul pãrinþilor. Dacã un minor cãlãtoreþte doar cu unul dintre pãrinþi, acesta trebuie sã fie în posesia unei declaraþii oficiale din partea celuilalt pãrinte, prin care îþi exprimã acordul pentru efectuarea cãlãtoriei. Cele mai corecte informaþii se gãsesc pe siteul www.mae.ro la secþiunea "Condiþii de cãlãtorie". Atenþie! Multe state restricþioneazã cãlãtoriile minorilor în strãinãtate dacã aceþtia nu sunt însoþiþi de pãrinþi sau de tutorii lor legali sau dacã pãrinþii/turorii legali nu þi-au dat consimþãmântul. În România, legislaþia aplicabilã (Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaþii a cetãþenilor români în strãinatate) prevede ca minorilor sã li se permitã ieþirea din þarã numai dacã sunt însoþiþi de o persoanã fizicã majorã. Copiii minori (sub 18 ani) posesori de paþapoarte individuale trebuie sã prezinte la ieþirea din þarã pentru a putea cãlãtori în strãinãtate, înscrisuri autentificate conform legii din care sã rezulte acordul ambilor pãrinþi sau al persoanelor responsabile de creþterea, supravegherea þi îngrijirea lor. Când copilul este înscris în paþaportul unuia dintre pãrinþi þi se deplaseazã în strãinãtate împreunã cu acesta, pãrintele trebuie sã prezinte la ieþirea din þarã acordul legalizat al celuilalt pãrinte, cu excepþia cazurilor în care pãrinþii sunt divorþaþi þi acesta din urmã are copilul încredinþat spre creþtere þi educare prin hotãrâre judecatoreascã, rãmasã definitivã þi irevocabilã. Mare atenþie la întocmirea procurii de cãtre notar; poliþia de frontierã îþi rezervã dreptul de a nu permite pãrãsirea þãrii de cãtre minor dacã procura nu este întocmitã corect (lipsa datelor despre documentele pãrinþilor, a datei de pãrãsire þi întoarcere din/în þarã etc.). Pentru mai multe informaþii recomandãm consultarea siteului I n s p e c t o ra t u l G e n e ra l a l Po l i þ i e i d e F r o n t i e rã Ro m â n e www.politiadefrontiera.ro. Este recomandat de asemenea sã încheiaþi, înainte de efectuarea deplasãrii, o asigurare de cãlãtorie pentru copil, care sã includã acoperirea cheltuielilor medicale în caz de îmbolnãvire sau accident (inclusiv transportul în România). 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement