Page 161

S I S T E M U L D E S E C U R I TAT E S O C I A L Ã ª I A S I G U R Ã R I

(perioadã nelimitatã), veþi sã fiþi supuþi legislaþiei din þara de rezidenþã numai dacã exersaþi cea mai mare parte a activitãþii dvs. în acel loc. ? Pentru salariaþi: Vechiul regulament prevedea cã o persoanã care presteazã în douã þãri trebuie sã plãteascã securitatea socialã de 2 ori, adicã în fiecare þarã unde avea o activitate declaratã. Noul regulament impune plata securitãþii sociale numai în þara unde exersaþi o activitate ca salariat. Deci dacã în acelaþi timp exersaþi o activitate de salariat în România þi una de independent în Belgia, va trebui sã plãtiþi cotizaþiile sociale în România. Pentru activitãþile care sunt deja înregistrate în Belgia situaþia rãmâne supusã vechii reglementãri þi poate fi schimbatã numai dacã situaþia dvs. profesionalã se schimbã sau dacã luaþi iniþiativa de a cere aplicarea noului regulament. Linkuri utile: Informa?ii privind coordonarea securitã?ii sociale în Europa: http://ec.europa.eu/social-security-coordination, http://ec.europa.eu/social-security-directory, http://ehic.europa.eu, http://www.tress-network.org I n fo r m a ?i i p r i v i n d l i b e ra c i rc u l a ?i e a l u c rã t o r i l o r : http://ec.europa.eu/free-movement-of-workers/ Informa?ii privind sistemele na?ionale de securitate socialã: http://www.ec.europa.eu/missoc I n s t r u m e n t e d e s o l u ?i o n a r e a p r o b l e m e l o r : http://ec.europa.eu/citizensrights, http://ec.europa.eu/europedirect, http://ec.europa.eu/solvit

12

w w w. r o m b e l . c o m 2013 - Ghidul Românului în Belgia

155

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement