Page 156

S I S T E M U L D E S E C U R I TAT E S O C I A L Ã ª I A S I G U R Ã R I

12

subordonatã domeniului de servicii publice). Sistemul clasic conþine 7 categorii: 1. Pensiile pentru vechime în muncã þi pensiile de urmaþ; 2. Þomaj; 3. Asigurarea împotriva accidentelor la locul de muncã; 4. Asigurarea împotriva bolilor profesionale; 5. Prestaþiile familiale - alocaþia pentru copii; 6. Asigurarea în caz de boalã þi/sau de invaliditate; 7. Vacanþele anuale În plus, schemele de securitate socialã conþin regimurile aþa-numite reziduale care fac parte din ajutorul social (de exemplu, o extindere a protecþiei sociale pentru persoanele care nu sunt eligibile pentru cele 7 categorii mai sus menþionate). Tinerii care doresc sã-þi îmbogãþeascã/ testeze cunoþtinþele într-o manierã interactivã þi ludicã pot consulta site-ul http://www.masecu.be. Un subiect interesant de discuþie ar putea fi - care sunt drepturile sociale de care beneficiaþi dacã plecaþi din Belgia - sã trãiþi, sã munciþi sau sã studiaþi în altã þarã europeanã. Unele drepturi ale securitãþii sociale (alocaþii familiale, asigurãri de sãnãtate, pensii, etc) sunt menþinute, altele nu. Pentru a fi bine informaþi vizitaþi site-ul securitãþii sociale https://www.socialsecurity.be/, secþiunea ”Vous quittez la Belgique?”, “U gaat weg uit België?”, ”Sie verlassen Belgien?”. Aplicaþia vã intereseazã în urmãtoarele condiþii: cotizaþi/aþi cotizat la securitatea socialã belgianã, trãiþi/aþi trãit în Belgia, plecaþi sã trãiþi, munciþi sau sã studiaþi în altã þarã. Nu este luatã în considerare situaþia plecãrii în vacanþe.

w w w. r o m b e l . c o m

Rezolvarea alternativã a litigiilor

150

Centrul European al Consumatorilor de la Bruxelles consiliazã cetãþenii în cumpãrãturile/ achiziþiile lor în UE þi propune asistenþã juridicã în caz de litigiu. ECC (European Consumer Center) belgian face parte dintr-o reþea europeanã de 29 de centre din diferite þãri membre ale UE, plus Norvegia þi Islanda. Reþeaua ECC - Net a fost instituitã de cãtre Comisia Europeanã în scopul de informare a cetãþenilor asupra drepturilor lor de consumatori europeni þi de asistenþã în caz de litigii transfrontaliere; de asemenea, orienteazã cetãþenii spre instanþe alternative de soluþionare a litigiilor (Ombudsman, comisii de mediere, etc). Iatã exemple de întrebãri la care ECC vã poate oferi un rãspuns: cum cumpãr o maþinã dintr-o altã þarã europeanã, ce fac în caz de probleme cu casa de vacanþã din strãinãtate, cum pot cumpãra un CD pe internet de manierã sigurã? Util: http://www.cecbelgique.be ?i telefon 02.542.33.89. 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement