Page 155

Ce este securitatea socialã s s Rezolvarea alternativã a litigiilor s Cartea de identitate socialã ("carte SIS") s Alocaþia pentru copii s Asigurarea de incendiu

Ce este securitatea socialã

2013 - Ghidul Românului în Belgia

12

w w w. r o m b e l . c o m

Securitatea socialã belgianã este un sistem bazat pe solidaritatea între: lucrãtori þi þomeri; activi þi pensionari; persoane sãnãtoase þi persoane bolnave; persoane cu venituri þi cele fãrã resurse; familiile fãrã copii þi cele cu copii, etc. Solidaritatea este garantatã deoarece: persoanele active trebuie sã plãteascã toate contribuþiile, proporþional cu venitul lor; o importantã finanþare este oferitã de cãtre comunitate, adicã de cãtre toþi cetãþenii; sindicatele, societãþile de asigurãri sociale þi organizaþiile patronale sunt factori de co-decizie asupra diferitelor modalitãþi de funcþionare a sistemului. Sistemul de securitate socialã asigurã 3 funcþii: 1. În caz de pierdere a salariului (þomaj, pensie, incapacitatea de muncã), veþi primi un venit de compensare, de înlocuire; 2. În caz de anumite "cheltuieli sociale" (suprataxe) cum ar fi educaþia copiilor sau costurile de boalã, veþi primi o suplimentare de venituri; 3. În absenþa involuntarã a veniturilor profesionale, veþi primi ajutor social de supravieþuire. Sistemul de securitate socialã clasic este repartizat astfel: ? Un regim pentru muncitorii angajaþi (un angajat este o persoanã legatã de angajatorul sau printr-un contract de muncã. Totuþi, unele categorii de persoane sunt tratate ca angajaþi pentru punerea în aplicare a mãsurilor de securitate socialã, þi invers, unele categorii sunt excluse). ? Un regim pentru muncitorii independenþi (independentul este persoana care exercitã o activitate profesionalã fãrã a fi angajat în obligaþii legate de un contract de muncã sau de un statut. La fel, anumite grupuri sunt excluse þi altele sunt tratate ca liberprofesioniþti). ? Un regim pentru funcþionari (funcþionarul este persoana

S I S T E M U L D E S E C U R I TAT E S O C I A L Ã ª I A S I G U R Ã R I

Capitolul 12 Sistemul de securitate socialã ?i asigurãri

149

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement