Page 140

SISTEMUL DE EDUCAÞIE w w w. r o m b e l . c o m

10

134

Informarea pãrinþilor vis-a-vis de evoluþia copilului se realizeazã prin: "buletinele/rapoartele de evaluare", "jurnalul de clasã", reuniunile cu pãrinþii sau discuþii directe cu profesorul titular al clasei. O metodã care dã rezultate excelente în integrarea copilului þi învãþarea noii limbi este înscrierea la activitãþile din timpul vacanþei. În general, informaþiile despre activitãþile de vacanþã se distribuie prin intermediul þcolilor. Educaþia tinerilor se desfãþoarã þi prin instituþii auxiliare þcolii. Centrele psiho-medico-sociale PMS oferã tinerilor precum þi familiilor lor sprijin în gãsirea de rãspunsuri la întrebãri legate de integrare, dificultaþi de învãþare apãrute pe parcursul studierii materiei. Centrele PMS sunt servicii publice gratuite, finanþate în întregime de Comunitatea francezã þi sunt formate din echipe tri-disciplinare: consilieri psiho-pedagogi, sociali þi auxiliari paramedicali þi medici. Asigurã þi supravegherea medicalã a elevilor în cadrul programului de promovare a sãnãtãþii în þcoli (PSE). "Þcolile de teme" sunt o iniþiativã extra-þcolarã benevolã, care luptã pentru integrarea socialã þi culturalã a copiilor, pentru egalitatea de þanse þi reuþita þcolarã. Cei care frecventeazã þcolile au vârste cuprinse între 3 þi 18 ani. Copiii sunt integraþi în EDD fãrã distincþie ideologicã, religioasã sau rasistã. Mai multe informaþii direct la þcoala unde este înscris copilul sau La Fédération Francophone des écoles de Devoirs (FFEDD), Rue Saint-Nicolas 2, 5000 Namur, Tel: 081/24.25.21, Fax: 081/24.25.23, Email: info@ffedd.be, website - www.ffedd.be. O altã structurã este învãþãmântul specializat care se adreseazã copiilor cu probleme de comportament, handicap psihic sau fizic, în general copii care întâmpinã dificultãþi în cadrul schemei de învãþãmânt clasic. Permite asigurarea dreptului la educaþie pentru fiecare elev þi asigurã, pentru toþi, integrarea socialã þi/sau inserþia socio-profesionalã. Este o formã de învãþãmânt adaptatã stilului þi ritmului fiecãruia, în condiþiile în care învãþãmântul clasic, general, s-ar putea dovedi ca având un ritm prea alert pentru copiii cu probleme. Existã inclusiv posibilitatea ca elevul sã se reîntoarcã în învãþãmântul general - la cererea pãrinþilor, a tutorelui parental sau chiar a tânãrului, dacã este major, cu condiþia de a obþine un aviz documentat din partea Centrului psiho-medico-social (PMS) din respectiva þcoalã. În practicã, acest lucru se întâmplã dacã s-a acoperit o parte importantã a lacunei care a stat la originea înscrierii în învãþãmântul specializat, iar comportamentul s-a îmbunãtãþit în mod semnificativ. În unele cazuri, elevii din învãþãmântul special pot beneficia de o soluþie integratã, adicã pot urma unele cursuri regulate þi altele din învãþãmântul special. Integrarea se face cu asistenþa þi expertiza corpului profesoral. Fiecare evaluare privind revenirea la forma generalã de educaþie se face în interesul tânãrului, dar în final pãrinþii sunt cei care deþin controlul asupra deciziei. Învãþãmântul fundamental specializat este organizat în patru grade 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement