Page 139

SISTEMUL DE EDUCAÞIE

neerlandofon, fie francofon, ceea ce nu exclude ca personalul sã fie bi - sau multilingv. Structurile oficiale agreeate sunt controlate de "Kind en Gezin" (partea flamandã) þi "L'Office de la Naissance et de l'Enfant" (structura francofonã); controlul se face la nivel de infrastructurã, igienã þi programã pedagogicã. Pentru informaþii despre serviciile agreate din localitatea dvs., adresaþi-vã la: KIND EN GEZIN, Guldenvlieslaan 67, 1060 Bruxelles (pentru Bruxelles þi Brabantul Flamand) - www.kindengezin.be þi Comite subrégional de l'Office de la Naissance et de l'Enfant, Boulevard Léopold 44, 1080 Bruxelles, Tel: 02/ 413.27.49. De obicei sunt organizate þi servicii de supraveghere ("garderie" în francezã), aþadar copilul poate ramâne în continuare la creþã (situaþie valabilã þi pentru învãþãmântul primar) þi dupã orele de program, în general pânã la ora 18:00. O bunã adresã dacã sunteþi în cãutare de baby-sitting este: www.liguedesfamilles.be. Mai existã o posibilitate: femei care au în grijã la domiciliul propriu un numãr relativ mic de copii (neerlandezã -"onthaalmoeders", francezã ''mere d'accueil''). În ceea ce priveþte îngrijirea copiilor bolnavi, cea mai mare parte a mutualitãþilor au un serviciu de îngrijire la domiciliu, de aceea este indicat sã vã interesaþi direct la respectiva societate.

10

Ciclurile primar þi secundar

2013 - Ghidul Românului în Belgia

w w w. r o m b e l . c o m

Informaþii despre învãþãmânt în general se gãsesc pe site-urile www.enseignement.be ?i www.ond.vlaanderen.be. La înscrierea copiilor la þcoalã se cere þi carnetul de vaccinãri (inclusiv carnetul din România este valabil, cu condiþia sã fie tradus, pentru a se putea verifica dacã au fost fãcute toate vaccinurile). Anul þcolar începe la 1 septembrie þi se încheie la 30 iunie, în principiu. La Bruxelles toate tipurile de educaþie sunt organizate fie în francezã, fie în neerlandezã þi studiul celei de-a doua limbi este obligatoriu începând cu clasa a III-a primarã. Marea majoritate a þcolilor sunt mixte þi elevii sunt externi. Cursurile se desfãþoarã de regulã începând cu ora 8:30 pânã la ora 15:30 þi cea mai mare parte a copiiilor iau masa de prânz la þcoalã (dar nu este obligatoriu; ei pot merge acasã pentru a mânca, urmând sã se întoarcã la þcoalã pentru a doua parte a activitãþilor); pauza de prânz la scoalã: o masã caldã (contra cost) sau tartine aduse de acasã. Este bine ca atunci când primiþi avizul pentru masa de prânz, în caz de accept, sã retrimiteþi la þcoala documentul la timp, altfel riscaþi ca, timp de o lunã, copilul sã nu beneficieze de o masã caldã. Activitãþi de supraveghere se pot organiza atât înainte cât þi dupã programul þcolar. Miercurea este zi scurtã, pânã la prânz. Experienþa a demonstrat cã în general, copiii acumuleazã mai repede decât adulþii þi se adapteazã mult mai uþor, favorizaþi fiind þi de faptul cã sistemul belgian este mai orientat cãtre copil þi nevoile specifice ale acestuia.

133

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement