Page 135

9

w w w. r o m b e l . c o m

2013 - Ghidul Românului în Belgia

A MUNCI ÎN BELGIA

lingvistice þi a îmbogãþirii culturii generale printr-o mai bunã cunoaþtere a þãrii, participând la viaþa familiei gazdã. Condiþiile pentru a fi tânãr au pair: ? Vârsta minimã de 18 ani þi sã nu fi atins 26 de ani la data acordãrii autorizaþiei de ocupare a unui loc de muncã sau a permisului de muncã; ? Sã-þi ia angajamentul de a nu ocupa în Belgia nici un loc de muncã pe durata plasamentului au pair; ? Sã deþinã un titlu care îi dã acces, în România, la învãþãmântul superior sau sã dovedeascã faptul cã a studiat cel puþin pânã la vârsta de 17 ani; ? Cunoþtinþe de bazã a limbii uzuale din familia gazdã sau sã-þi ia angajamentul de a urma un curs intensiv de limbã imediat dupã sosirea în Belgia; ? Sã urmeze pe durata plasamentului au pair cursuri într-o instituþie recunoscutã, autorizatã sau subvenþionatã de una din Comunitãþi sau cursuri stabilite de Ministrul regional care are locurile de muncã în atribuþiile sale, cu predarea limbii sau limbilor Regiunii; va furniza trimestrial o atestare de prezenþã efectivã la cursuri; ? Sã nu fi beneficiat deja de un permis de muncã în Belgia, indiferent de titlul acesteia (excepþie - permisul de muncã pentru au pair). La rândul sãu, þi familia gazdã trebuie sã îndeplineascã anumite condiþii: ? Sã existe cel puþin un copil care nu a atins vârsta de 13 ani la începutul perioadei de þedere a tânarului au pair; ? Sã deþinã un certificat de bunã conduitã þi moravuri pentru toþi membrii familiei, majori la începutul perioadei de þedere a tânarului au pair; ? Sã depunã lunar tânãrului au pair, prin virament bancar, o suma fixã de cel puþin 450 Eur, cu titlul de bani de buzunar, indiferent de eventualele perioade de inactivitate; ? Sã încheie în favoarea tânarului, o asigurare complementarã de riscuri pentru cheltuieli medicale, farmaceutice þi de spitalizare în caz de accident sau de boalã; ? Sã-i punã la dispoziþie o camerã individualã þi sã-i asigure liberul acces la locuinþã; ? Sã îi acorde cel puþin o zi întreagã de odihnã pe sãptãmânã; ? Sã se angajeze sã încheie o asigurare pentru eventuala repatriere anticipatã a tânãrului au pair din motive de boalã sau de accident. ? Sã fie de acord sã autorizeze accesul în locuinþã al funcþionarilor însãrcinaþi cu supravegherea. Participarea tânãrului au pair la sarcinile curente þi de ordin familial,

129

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement