Page 132

A MUNCI ÎN BELGIA

9

contrariul. Deputaþii europeni au solicitat ca procedurile necesare pentru recuperarea salariilor neplãtite sã fie automate þi sã nu necesite acþiuni suplimentare din partea angajatului. Europarlamentarii au pledat pentru ca statele membre sã stabileascã amenzi reduse pentru persoanele care folosesc serviciile imigranþilor clandestini în gospodãriile particulare, asigurându-se însã cã nu are loc exploatarea acestora. Depunerea unei plângeri - Parlamentul doreþte ca statele membre sã stabileascã un mecanism care sã ofere posibilitatea imigranþilor ilegali de a depune o plângere. Pãrþilor terþe desemnate de statele membre, precum sindicatele, ar trebui sã li se permitã sã denunþe un angajator de imigranþi ilegali fãrã însã a exista riscul de a fi judecaþi din cauza faptului cã ar oferi asistenþã unei persoane care se aflã în mod ilegal pe teritoriului statului membru. În cazul în care imigranþii ilegali coopereazã în procesul intentat angajatorului, aceþtia vor putea obþine un permis de þedere pentru o perioadã limitatã. Inspecþii eficiente - Statelor membre li se solicitã sã întreprindã inspecþii regulate pentru a controla angajarea imigranþilor ilegali. Inspectorii trebuie sã solicite angajatorilor sã controleze valabilitatea permisului de þedere al angajaþilor non-UE þi sã informeze autoritatea naþionalã competentã cu privire la orice nouã recrutare a unor cetãþeni non-UE.

w w w. r o m b e l . c o m

Þomajul

126

Pentru a avea drept la ajutor de þomaj, în Belgia, o persoanã trebuie sa aibã acumulate (cu dovadã): ? pânã la 36 ani 312 zile în ultimele 18 luni ? între 36 - 49 ani: fie 468 de zile lucrate în cele 27 de luni de dinaintea cererii de ajutor de þomaj; fie 624 de zile lucrate în cele 36 de luni de dinaintea cererii de ajutor de þomaj ? peste 50 ani 624 zile în ultimele 36 luni. Pe site-ul Oficiului Naþional de Muncã ONEM existã informaþii despre þomajul complet þi cel parþial: http://www.rva.be. Aici, intrã în calcul FORMULARUL E301 care aduce vechimea dintr-o altã þarã, care adãugatã la vechimea din Belgia, dã dreptul la la þomaj cu indemnizaþie (adicã se ajunge la numãrul de zile necesare - în funcþie de vârstã). Se aplicã þi pentru românii care au venit aici: ? cu un contract de muncã pe perioadã nedeterminatã; ? care au venit pentru întregirea familiei ca partener de independent þi au gãsit un job/contract pe perioadã nedeterminatã þi care au lãsat un job în þarã, s-au instalat în Belgia þi au muncit cu un contract de muncã þi din cauza crizei au fost “trimiþi pe tuþã”. Cu foaia de þomaj C4 trebuie mers la sindicat, unde se calculeazã 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement