Page 127

A MUNCI ÎN BELGIA

Regiunii Wallone sau din Bruxelles, fiind urmatã de susþinerea unei probe practice. În majoritatea cazurilor se cere un nivel bun de cunoaþtere a limbii franceze, dar candidatul poate fi însoþit de un interpret dacã el considerã cã nu se descurcã singur. Titlul de Competenþã este documentul oficial care atestã cunoaþterea unei meserii. Validarea este necesarã pentru a intra pe piaþa forþei de muncã. Titlul este recunoscut de FOREM, ACTIRIS, dar vã poate ajuta þi atunci când cãutaþi un loc de muncã direct sau prin interim. Informaþii suplimentare, inclusiv lista cu toate meseriile pentru care se poate obþine validarea se gãsesc la adresa: www.cvdc.be, precum þi pe siteul: www.centresdecompetence.be. Informaþii suplimentare despre începerea unei afaceri în Belgia gãsiþi pe site-ul: http://economie.fgov.be/ þi http://www.belgium.be/en/economy/how_to_create_a_company/. STATUTUL DE ANGAJAT

2013 - Ghidul Românului în Belgia

9

w w w. r o m b e l . c o m

Existã douã tipuri de contracte: unul în care este stipulat salariul brut pe orã þi unul referitor la salariul brut lunar; este vorba despre contract pentru "muncitor" þi cel pentru "funcþionar". Iatã þi câteva diferenþe: Muncitori: Salariu pe orã, 2 plãþi pe lunã (avans þi lichidare); Concediu medical: 2 sãptãmâni plãtite de cãtre patron, apoi de cãtre mutualitate; Perioada de probã: de la 7 la 14 zile; Concediu de odihnã: nu se primeþte salariu în timpul concediului, se primesc bani de concediu (extra); Perioada de preaviz este mai scurtã; Drept la primã de final de an þi alte bonusuri. Funcþionari - Salariu pe lunã, o platã; Concediu medical: 4 sãptãmâni plãtite de cãtre patron, apoi de cãtre mutualitate; Perioada de probã: 1-6 luni; Concediu de odihnã: se primeþte salariu în timpul concediului, plus bani de concediu; Drept la prima de final de an þi bonusuri Dacã sunteþi înscriþi la Actiris, Forem ori VDAB aveþi dreptul de a urma cursuri de formare profesionalã - www.bruxellesformation.be. Formarea profesionalã care adaugã un stagiu în întreprindere este beneficã pentru cei care nu au lucrat niciodatã în Belgia. În majoritatea cazurilor se cere un nivel de francezã bun þi cunoþtinþe de neerlandezã. Tot prin intermediul Bruxelles Formation aveþi acces la cursuri de francezã, englezã, neerlandezã; unele sunt gratuite, iar pentru altele va trebui sã plãtiþi o taxã redusã la jumãtate. Un alt mod de a cãuta de lucru este prin intermediul Interim-urilor, soluþie pe cât de apreciatã de unii, pe atât de dezaprobatã de alþii, deoarece nu obþin nicio slujbã bunã pe termen lung. Un sfat bun este plasarea CV-lui pe www.monster.be þi pe www.stepstone.be, o datã cu crearea unui Job Agent, astfel încât ofertele de job se primesc direct pe adresa personalã de email.

121

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement