Page 121

În fapt, statutul de expat îmbinã avantajele þi obligaþiile standard din sistemul belgian cu anumite avantaje fiscale suplimentare specifice statutului de non-resident fiscal. Pe acest site veþi gãsi o broþurã care explicã foarte bine statutul de expat: www.hrservices.be/ias/docs.

A MUNCI ÎN BELGIA

exemplu), era rezident în altã þarã decât Belgia 2. are în continuare legãturi cu þara în care a fost anterior rezident (de exemplu proprietate imobiliarã, conturi, asigurãri de viaþã sau de pensii private etc.) þi evident aceastã þarã nu trebuie neaparat sã fie þara de cetãþenie.

STATUTUL DE INDEPENDENT

2013 - Ghidul Românului în Belgia

9

w w w. r o m b e l . c o m

Ce înseamnã pe scurt a fi independent? Alegi singur pentru cine lucrezi, când þi cât vrei sã lucrezi, îþi plãteþti toate contribuþiile sociale ce decurg din activitatea desfaþuratã, îngrijirea medicalã, asigurãri, pensia, impozitele þi salariul... Mulþi angajatori preferã acest gen de lucrãtori pentru cã "angajarea" lor este mai simplã decât în cazul unui salariat. În cazul în care partenerul unui independent (soþ/soþie) nu lucreazã þi este considerat "în întreþinere", atunci vor exista anumite scutiri la impozit. La fel þi pentru copiii aflaþi în întreþinere. Atenþie, în general într-o familie în care ambii soþi lucreazã, impozitarea va fi mult mai mare. Pentru înscrierea ca independent este necesarã dovada cã aveþi noþiuni de gestiune. Diploma de Bacalaureat obþinutã înainte de 30.09.2000 este suficientã! Pentru ghiþeul de întreprinderi nu mai este nevoie de traducere þi nici de apostilare, existând o convenþie între România þi Belgia care exclude aceste formalitaþi. Actele costa 73 EUR þi se obþin în aceeaþi zi, ceea ce reprezintã o mare diferenþã faþã de perioada anterioarã. În Belgia numai câteva meserii (42 la numãr) sunt reglementate þi protejate, celelalte pot fi practicate liber. Meseriile reglementate nu trebuie confundate cu profesiile libere - medic, farmacist, dentist, avocat, arhitect, contabil, traducãtor, notar, agent imobiliar, etc., care sunt protejate oricum. Pentru a practica aceste meserii trebuie o dovadã de studiu a lor (diploma, certificat) sau a faptului cã aþi fost instruiþi - cunoþtinþele teoretice pot fi înlocuite cu dovada cunoþtinþelor practice. Se pot alege din start câte activitãþi (nereglementate) doriþi, cu cât mai multe cu atât mai bine, pentru cã ulterior dacã vreþi sã adãugaþi o nouã activitate, veþi plãti de fiecare datã cei 73 euro. Lucrãtor independent poate fi orice persoanã fizicã care exercitã o activitate profesionalã, pentru care nu încheie un contract de muncã, deci nu este supus statutului de salariat. Activitatea poate fi prestatã cu titlu exclusiv sau cumulatã cu o altã activitate profesionalã. Condiþii pentru independent: sã fie major, sã aibã naþionalitate europeanã sau o carte profesionalã.

115

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement