Page 111

w w w. r o m b e l . c o m

2013 - Ghidul Românului în Belgia

I N T E G R A R E A / A D A P TA R E A Î N B E L G I A

”Dincolo de bariera lingvisticã ?i culturalã, alte obstacole majore nu am întâlnit. Astea sunt însã depã?ite prin autoeduca?ie ?i autocontrol. Pui mâna ?i cite?ti tot ce e relevant despre ?ara în care te afli ... istorie, legi importante, etc. Limba o înve?i rapid dacã vrei - 6 - 9 luni ca sã vorbe?ti - ?i apoi în func?ie de mediul în care te afli, te perfec?ionezi. Sigur cã într-o primã fazã e?ti tratat de sus de func?ionari, dar asta pânã se prind cu cine au de-a face. Restul ?ine mai mult sau mai pu?in de cultura localã, pe care o înve?i ?i, daca sim?i nevoia, ?i-o aproprii. Despre prieteni, ce sã spun ... ?i români ?i imigran?i ?i belgieni. Omul în general rãspunde a?a cum e tratat. Dacã pleci de la premiza cã românii sunt ho?i, apoi numai de ãia ai parte fiindcã, fãrã sã vrei, îi tratezi ca atare. Dacã ai impresia cã negrii sunt inferiori sau a?a ceva, atunci ai o problemã ... vei fi tratat exact la fel. ?i tot a?a... Un mare obstacol în opinia mea, pe care nu am reu?it sã-l depã?esc, dar care ?ine de cultura localã, este frecven?a cu care se gre?e?te în defavoarea mea, începând cu companiile de utilitã?i ?i terminând cu magazinul de la col?ul strãzii. Sigur cã dacã e?ti atent ?i e?ti ferm pe pozi?ia ta se remediazã ... însã e obositor.” (J) ”Sunt de acord 100% cu faptul cã un obstacol în integrare este chiar administra?ia (lentoare, decizii contradictorii, lipsa de informare/ pregãtire a personalului, comunicare ineficientã ?i a? mai adãuga lejeritate în tratarea dosarelor, cãci nu se ?ine o eviden?ã, se pierd acte, se revine... se pierde timp. Belgia are administra?ie divizatã, cu trei limbi na?ionale, cu trei regiuni, trei guverne + unul federal, 10 provincii ?i o regiune, cu ‘nsprezece regulamente aferente ?i bineîn?eles culoarea politicã a primarului. Vã asigur cã aceastã culoare dã "carte blanche" pentru a face totul pe fondul unui frecu? lingvistic francofon - flamand.... FRECU?UL ãsta dã culoare vie?ii de zi cu zi, dã nervi, scoate lumea din monotonie ?i este o sursã inepuizabilã de scuze pentru regimul administrativ..... La toate acestea se mai adaugã uneori: ? faptul cã func?ionarii de la ghi?eu nu sunt forma?i pentru a rãspunde persoanelor venite din peste 130 de ?ãri (deci tot atâtea situa?ii diferite). Aici am tot bate apa în piuã dar degeaba, cãci statul nu mai are bãnu?i de cheltuit cu formãri de tot felul, casieria este goalã ?i se func?ioneazã cu mijloacele de la bord. ? au un volum imens de lucru; ? un func?ionar ”func?ioneazã” dupã un regulament ?i o listã de competen?e atribuite ....” (N) O altã rombelistã cu experienþã spune: ”Pentru reu?ita integrãrii îmi permit ni?te sfaturi din propria experien?ã: ? citiþi ziarele locale cu þtiri þi puneþi-vã la punct cu politica þãrii de emigraþie, geografia þãrii, economia etc. Chestiuni generale care sunt însã foarte de folos pentru un nou venit ca sã nu fi picat din lunã. ? încercaþi sã socializaþi cât mai mult posibil cu localnicii, e foarte

105

8

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement