Page 107

7

w w w. r o m b e l . c o m

2013 - Ghidul Românului în Belgia

S TA B I L I R E A Î N B E L G I A

fizicã de plasare a antenei precum þi de acordul primãriei dar þi al proprietarului/asociaþiei de proprietari (existã primãrii care nu permit instalarea antenelor satelit). În ceea ce priveþte telefonia fixã, pentru racordarea la reþea existã o singurã companie: BELGACOM www.belgacom.be; dupã instalarea liniei puteþi face apel la serviciile altor furnizori, la alegerea dvs. Pentru telefonia mobilã - existã pe piaþã în momentul de faþã 3 mari operatori: PROXIMUS - www.proximus.be (legat de Belgacom), MOBISTAR www.mobistar.be þi BASE- www.base.be. Este posibil sã schimbaþi operatorul pãstrând însã numãrul de telefon. Pentru convorbiri în România puteþi folosi www.ortelmobiel.be care are tarife foarte mici sau cabinele telefonice de la Internet-Cafe unde preþul este între 11-20 cenþi/minut. Alte posibilitãþi: prin apelarea unui numãr al unei societãþi de telefonie www.belkraker.be sau www.directbellen.be - preþurile pentru România sunt de la 2 cenþi /minut, însã atenþie se pot schimba lunar. De asemenea, puteþi instala pe calculator programe care vã ajutã sã sunaþi ieftin nu doar în România, ci þi spre multe alte destinaþii din Europa, de multe ori apelurile pe fix fiind gratuite: www.internetcalls.com; www.12voip.com; www.justvoip.com; www.skype.com. EuroVoice oferã servicii de telefonie VoIP la tarife reduse cu România si alte tãri, permiþând portabilitatea numãrului ?i mobilitate. Pentru detalii accesa?i adresa web: www.eurovoice.ro sau tel: 0484 63 90 92 (în BE) sau 0317 10 00 71 (în RO). De la 1 iulie 2010 au scãzut din nou tarifele pentru roaming în UE. Pre?ul maxim pentru un minut de convorbire ini?iatã în roaming a scazut cu 4 cen?i/minut; la fel ?i tariful maxim pentru un apel primit. S-a introdus un plafon pentru traficul pe internet, astfel încât clien?ii sã nu mai primeascã facturi-?oc. Pre?ul maxim pentru efectuarea unui apel în roaming e redus la 39 de centi pe minut (fãrã TVA) iar primirea unui apel costã maximum 15 cen?i pe minut (fãrã TVA). Costul efectuãrii ?i primirii de apeluri atunci când cetã?enii europeni se aflã în alt stat din UE este acum cu 73% mai scãzut decât în 2005. Limita pentru transferul de date pe internet pentru persoanele care cãlãtoresc este stabilitã automat la 50 EUR, fãrã TVA (cu excep?ia altei op?iuni expres formulate de client). Operatorii trebuie se trimite o avertizare utilizatorilor atunci când valoarea facturii atinge 80% din limita pentru transferul de date în roaming. Operatorul trebuie se întrerupã conexiunea la internetul mobil odatã ce limita a fost atinsã, cu excep?ia unei alte preferin?e exprimate de client. În cele din urmã, primirea unui mesaj vocal care indicã existen?a unui mesaj vocal nou va deveni gratuitã, însã ascultarea mesajelor vocale propriuzise se plãte?te. Pre?ul pentru trimiterea de mesaje text scurte rãmâne 11 cen?i pe mesaj.

101

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement