Page 101

1. Cum începem

2013 - Ghidul Românului în Belgia

7

w w w. r o m b e l . c o m

În mare, odatã gãsitã locuinþa doritã, veþi semna imediat un acord/precontract (compromis de vente/verkoopcompromis) cu proprietarul (nu e nevoie de notar, dar este recomandat sã fie semnat la notar), în care vã angajaþi sã cumpãraþi dacã proprietarul este de bunã credinþã þi locuinþa este fãrã "probleme". În Belgia, semnat înseamnã ca þi cumpãrat. Deci din momentul în care s-a semnat acordul de vânzare sunteþi obligat sã vã prezentaþi la notar cel mai târziu în termen de 4 luni, pentru a semna actul final (acte authentique/authentieke), dupã ce toate documentele legale þi ipoteca au fost puse la punct. Cele 4 luni þi contractul final se desfaþoarã sub patronatul notarului (notaire/notaris). În Belgia existã un notar pentru cumpãrãtor þi unul pentru vânzãtor, preþul - onorariul rãmânând acelaþi. Înainte de a semna precontractul trebuie sã fiþi siguri ca dispuneþi de toate fondurile necesare tranzacþiei sau sã aveþi acordul scris al unei bãnci. Dacã fondurile nu sunt suficiente þi banca nu a dat încã acordul, va trebui sã inseraþi în precontract/compromis "clauza de împrumut ipotecar". Aceastã clauzã vã scoate din încurcãturã în momentul în care nu s-au putut strânge banii necesari deoarece banca nu a acordat împrumutul: numai cu acest motiv se poate anula precontractul þi se poate recupera avansul plãtit. Preþul proprietãþii stabilit cu vânzãtorul þi suma finalã pe care trebuie sã o plãtiþi sunt alarmant de diferite! Explicaþia: taxele pe tranzacþii imobiliare în Belgia sunt printre cele mai mari din lume. În regiunile Bruxelles þi Walonia, taxa de înregistrare plãtitã statului este de 12,5% din valoarea de vânzare. Pentru Bruxelles, în anumite cartiere, dacã este prima locuinþã pe care o achiziþionaþi, sunteþi scutiþi de taxa pentru primii 45.000 Euro. În regiunea flamandã, taxa a fost redusã la 10%, cu o deducere de 1.250 Euro dacã este prima locuinþã. În anul 2009 se oferã din partea Guvernului flamand o scutire de 7.500 de euro din TVA pentru locuinþele nou construite. Un alt lucru de luat în seamã este impozitul cadastral (revenu cadastral/ R.C.sau kadastral inkomen K.I.). Se calculeazã în funcþie de suprafaþã þi valoarea locuinþei, de numãrul de locatari sub acelaþi acoperi? (membri ai familiei, numãrul de copii) þi de veniturile locatarilor. Pe lângã taxa de înregistrare mai este taxa de notar stabilitã de cãtre stat, deci nu are rost sã încercaþi sã ‘negociaþi’ preþul cu notarii. Taxa diferã în funcþie de valoarea proprietãþii, dar în mare se aflã undeva la 1,6% din valoarea ei. Þi nu aþi terminat! Dacã luaþi un împrumut din bancã, mai aveþi 3 taxe: taxa de înregistrare a ipotecii cãtre stat, taxa notarialã fixã de înregistrare a ipotecii þi o taxã de credit cãtre bancã.

S TA B I L I R E A Î N B E L G I A

4. Renovaþi singur 5. Deja vindeþi? 6. Agenþiile imobiliare

95

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement