Page 1

2. DUYURU


9.

Türk Romatoloji Sempozyumu 10–13 Mart 2011

Artritli Hastaya Klinik Yaklafl›m

De¤erli Meslektafllar›m›z, Türkiye Romatizma Araflt›rma ve Savafl Derne¤i’nin geleneksel “9. Türk Romatoloji Sempozyumu”nu 10–13 Mart 2011 tarihleri aras›nda Antalya’da düzenleyece¤ini sizlere duyurmaktan büyük mutluluk duymaktay›z. “Artritli hastaya klinik yaklafl›m” olarak adland›rd›¤›m›z bu sempozyumda ya da di¤er ad› ile “bilgi flölen”imizde romatizmal hastal›klar›n klinik ve tedavilerindeki bilgilerimizi ve güncel geliflmeleri de¤erlendirmek, tart›flmak ve paylaflmak için hem ana konular hem de çeflitli uydu sempozyumlarla konular›nda uzman meslektafllar›m›z›n bak›fl aç›lar›n› ve deneyimlerini bir araya getirmek arzusunday›z. E¤itimimize katk›da bulunmas› ve konunun uzmanlar›n›n deneyimlerini paylaflmalar› için çeflitli konularda kurslar düzenlemeyi amaçlad›¤›m›z bilgi flölenimize kat›lman›z bize onur verecektir. 10–13 Mart 2011 tarihleri aras›nda Gloria Hotels & Convention Center, Antalya’da buluflmak dile¤iyle. Sayg›lar›m›zla.

Prof. Dr. fiebnem ATAMAN Türkiye Romatizma Araflt›rma ve Savafl Derne¤i Baflkan›

Prof. Dr. Ayhan KAMANLI 9. Türk Romatoloji Sempozyumu Baflkan›

2


SEMPOZYUM BAfiKANI Prof. Dr. Ayhan KAMANLI SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. fiebnem ATAMAN Doç. Dr. Tuncay DURUÖZ Yrd. Doç. Dr. Arzu KAYA Prof. Dr. Ayflen AKINCI TAN Prof. Dr. Deniz EVC‹K Doç. Dr. Ifl›k KELEfi Prof. Dr. Selami AKKUfi Doç. Dr. Feride GÖ⁄Üfi Uzm. Dr. Hasan ULUSOY Doç. Dr. P›nar BORMAN Prof. Dr. Ayhan KAMANLI Uzm. Dr. Özlem YILMAZ Dr. Elif Akal›n Dr. Ülkü Akar›rmak Dr. Özgür Akgül Dr. Ayflen Ak›nc› Tan Dr. Selami Akkufl Dr. Cihan Aksoy Dr. Gülseren Akyüz Dr. Zuhal Altay Dr. Özlem Alt›nda¤ Dr. Tansu Aras›l Dr. Özge Ard›ço¤lu Dr. fiule Arslan Dr. fiebnem Ataman Dr. Figen Ayhan Dr. Birol Balaban Dr. Özlem Baysal Dr. Ender Berker Dr. Ümit Bingöl Dr. Murat Birtane Dr. Hatice Bodur Dr. P›nar Borman Dr. Bülent Bütün Dr. Lale Cerraho¤lu Dr. Fikret Cüreklibatur Dr. Laszlo Czirjak Dr. Aytül Çakc› Dr. Haflim Çak›rbay Dr. Erhan Çapk›n

SEMPOZYUM B‹L‹MSEL KURULU Dr. Yeflim Kirazl› Dr. Remzi Çevik Dr. Halil Koyuncu Dr. Hüseyin Demir Dr. M. Erkan Kozano¤lu Dr. Atul Deodhar Dr. Yeflim Kurtaifl-Aytür Dr. Bekir Durmufl Dr. Ömer Kuru Dr. Tuncay Duruöz Dr. Rana Erdem Dr. Ercan Madenci Dr. Kemal Nas Dr. Süreyya Ergin Dr. Emel Özcan Dr. Nurten Eskiyurt Dr. Levent Özçakar Dr. Yüksel Ersoy Dr. Salih Özgöçmen Dr. Deniz Evcik Dr. Ahmet Özgül Dr. Hakan Genç Dr. Bülent Seçkin Dr. Feride Gö¤üfl Dr. ‹lhan Sezer Dr. Haydar Gök Dr. Muzaffer Sindel Dr. Ali Gür Dr. Nurben Süldür Dr. Metin Kaya Gürgöze Dr. Ömer Faruk fiendur Dr. Zafer Hasçelik Dr. Sami Hizmetli Dr. Kaz›m fienel Dr. Nihal Tafl Dr. Ayflegül Jale Saraç Dr. ‹brahim Tekeo¤lu Dr. Ayhan Kamanl› Dr. Tiraje Tuncer Dr. Ece Kaptano¤lu Dr. Birkan Sonel Tur Dr. Aynur Karagöz Dr. Mahir U¤ur Dr. Saliha Karatay Dr. Hatice U¤urlu Dr. Murat Karkucak Dr. Hasan Ulusoy Dr. Vural Kavuncu Dr. ‹lker Ya¤c› Dr. Arzu Kaya Dr. Peyman Yalç›n Dr. Taciser Kaya Dr. Merih Yurtkuran Dr. Ayflegül Ketenci Dr. Mehmet K›rnap

POSTER DE⁄ERLEND‹RME JÜR‹S‹ Dr. Bülent Seçkin Dr. fiule Arslan Dr. Lale Cerraho¤lu Dr. Saliha Karatay Dr. Ali Gür Dr. P›nar Borman Dr. Ayflen Ak›nc›-Tan 3

TIBB‹ FOTO⁄RAF DE⁄ERLEND‹RME JÜR‹S‹ Dr. Ömer Faruk fiendur Dr. Sami Hizmetli Dr. Vural Kavuncu


9.

Türk Romatoloji Sempozyumu 10–13 Mart 2011

Artritli Hastaya Klinik Yaklafl›m

KURS PROGRAMI 10 Mart 2011 Perflembe Romatizmal Hastal›klarda Kas-iskelet Sistemi Ultrasonografisi Kursu Kurs Merkezi : Gloria Golf Resort Hotel, Antalya Kurs Koordinatörleri : Dr. Levent Özçakar Kurs E¤itimcileri : Dr. Ahmet Özgül, Dr. Levent Özçakar Dr. Erhan Çapk›n, Dr. Feride Gö¤üfl 09:00-09:20 Romatizmal hastal›klarda ultrasonografinin kullan›m› - Dr. Ahmet Özgül 09:20-09:40 Romatizmal hastal›klardan örnek görüntüler - Dr. Levent Özçakar 09:40-10:00 El ve el-bile¤inin görüntülenmesi (demo) - Dr. Erhan Çapk›n 10:00-10:15 Kahve Aras› 10:15-11:05 El ve el-bile¤inin görüntülenmesi (pratik) 11:05-11:25 Ayak ve ayak-bile¤inin görüntülenmesi (demo) - Dr. Feride Gö¤üfl 11:25-12:25 Ayak ve ayak-bile¤inin görüntülenmesi (pratik)

10 Mart 2011 Perflembe Romatizmal Hastal›klarda Terapötik Enjeksiyonlar Kursu Kurs Merkezi : Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Anatomi Bilim Dal›, Antalya Kurs Koordinatörleri : Dr. P›nar Borman, Dr. Muzaffer Sindel Kurs E¤itimcileri ‹ntraartiküler-Periartiküler Enjeksiyonlar : Dr. Figen Ayhan, Dr. ‹lhan Sezer Yumuflak Doku Enjeksiyonlar› : Dr. P›nar Borman, Dr. Hakan Genç Somatik sinir Bloklar› : Dr. Rana Erdem, Dr. Aynur Karagöz Kurs ‹çeri¤i 1-‹ntra-artiküler ve Peri-artiküler Enjeksiyonlar 2-Yumuflak Doku Enjeksiyonlar› 3-Somatik Sinir Bloklar› Kurs kat›l›mc› say›s› 30 kifliyle s›n›rl›d›r. Ayn› gün içinde 3 ana bafll›k alt›nda teorik ve pratik uygulamal›, hands-on olarak, deneyimli 6 kurs e¤itmeni gözetiminde hem kadavralar üzerinde hem de uygun enjeksiyonlar gerçek hastalar üzerinde gerçeklefltirilecektir.

4


10 Mart 2011 Perflembe Romatizmal Hastal›klarda Radyolojik Ölçüm Yöntemleri Kurs Merkezi : Gloria Golf Resort Hotel, Antalya Kurs Koordinatörü : Dr. Salih Özgöçmen Kurs E¤itimcileri : Dr. Özgür Akgül, Dr. Özlem Alt›nda¤, Dr. Özlem Baysal, Dr. Arzu Kaya, Dr. Taciser Kaya, Dr. Murat Karkucak, Dr. Salih Özgöçmen 09:00-09:15 Standard radyografi çekim özellikleri ve s›k karfl›lafl›lan çekim ve yorum hatalar› 09:15-09:30 Osteoartritte eklem radyografilerinin de¤erlendirilmesi ve skorlama sistemleri 09:30-09:45 Osteoartritte manyetik rezonans görüntülemenin yeri 09:45-10:00 Osteoartrit-Radyografiler üzerinde pratik uygulama (skorlama sistemleri ve s›k karfl›lafl›lan çekim ve yorum hatalar›) 10:00-10:15 Kahve Aras› 10:15-10:30 Romatoid artritte radyografik de¤erlendirme ve skorlama sistemleri 11:30-10:45 Erken artritte ve romatoid artritte manyetik rezonans görüntülemenin yeri 11:45-11:00 Romatoid artrit-Radyografiler üzerinde pratik uygulama (skorlama sistemleri ve s›k karfl›lafl›lan çekim ve yorum hatalar›) 11:00-11:20 Psöriyatik artritte eklem radyografilerinin de¤erlendirilmesi ve skorlama sistemleri ve psöriyatik artritte manyetik rezonans görüntülemenin yeri 11:20-11:35 Ankilozan spondilitte radyografik de¤erlendirme ve skorlama sistemleri 11:35-11:55 Ankilozan spondilit ve erken aksiyal spondiloartritte omurga ve sakroiliak eklem manyetik rezonans görüntüleme 12:00-12:20 Ankilozan spondilit-Radyografiler üzerinde pratik uygulama (skorlama sistemleri ve s›k karfl›lafl›lan çekim ve yorum hatalar›) 12:20-12:30 Tart›flma ve kursun de¤erlendirmesi

5


9.

Türk Romatoloji Sempozyumu 10–13 Mart 2011

Artritli Hastaya Klinik Yaklafl›m

B‹L‹MSEL PROGRAM 11 Mart 2011, Cuma 08:30-09:00 Aç›l›fl Program› Artritli hastaya genel yaklafl›m Oturum Baflkanlar›: Özge Ard›ço¤lu-Sami Hizmetli 09:00-09:20 Artritlerin s›n›fland›r›lmas›-genel yaklafl›m - Ece Kaptano¤lu 09:20-09:40 Erken artrit-ay›r›c› tan› - Bülent Bütün 09:40-10:00 Romatizmal hastal›klarda laboratuvar analizleri; pratik yaklafl›mlar - Murat Birtane Tart›flma:10 dakika 10:10-10:30 Kahve aras› 10:30-11:30 Uydu sempozyumu (Pfizer) Kristal artropati oturumu Oturum Baflkanlar›: Ayflegül Jale Saraç- Nurben Süldür 11:30-11:50 Pseudogut Klinik yaklafl›m - Hüseyin Demir 11:50-12:10 Gut ve metabolik sendrom - M. Erkan Kozano¤lu 12:10-12:30 Kristal artropatilerinde yeni tedavi seçenekleri - Tansu Aras›l Tart›flma:10 dakika 12:40-13:40 Ö¤le Yeme¤i Spondiloartropatiler A oturumu Oturum Baflkanlar›: Süreyya Ergin – Salih Özgöçmen 13:40-14:00 SPA tan›, s›n›flama kriterleri tarihi ak›fl - Ömer Kuru 14:00-14:20 Günlük klinik pratikte ASAS kriterleri uygulamas› - Yeflim Kirazl› 14:25-15:25 Uydu sempozyumu (Abbott) AS tedavisinde tedavi hedefi nedir ve biyolojik ajanlar hedefi ne oranda karfl›l›yor? 15:25-15:50 Kahve Aras› Spondiloartropatiler B oturumu Oturum Baflkanlar›: Vural Kavuncu - fiebnem Ataman 15:50-16:35 Uydu sempozyumu (Abbott) Görüntüleme yöntemleri ile AS tedavisinde inflamasyon geliflimi takibi 16:35-17:15 Psoriatik artrit: klinik ve tedavi güncel yaklafl›m - Kemal Nas Makale-hakemlik ve sunum teknikleri oturumu Oturum Baflkanlar›: Yeflim Kurtaifl-Aytür - Lale Cerraho¤lu 17:20-18:20 ‹yi makale nas›l yaz›l›r - Deniz Evcik ‹yi hakemlik nas›l yap›l›r - Birkan Sonel Tur ‹yi sunum nas›l yap›l›r - Haydar Gök

6


12 Mart 2011, Cumartesi

Salon A

08:00-08:50 Kahvalt› oturumu (Merck) Oturum Baflkanlar›: Tuncay Duruöz - Ali Gür Recent approach to teatment with biologic agents in AS - Atul Deodhar FMF ve Reaktif Artritler oturumu Oturum Baflkanlar›: Gülseren Akyüz-Aytül Çakc› 09:00-09:30 Otoinflamatuvar hastal›klar ve ailesel akdeniz ateflinde klinik yaklafl›m - Tuncay Duruöz 09:30-10:00 Reactive arthritis; An update - Atul Deodhar Tart›flma:10 dakika Oturum Baflkanlar›: Nurten Eskiyurt 10:10-11:10 Uydu sempozyum (Bilim ‹laç) Kalsiyum - Sema Öncel D vitamini - Ülkü Akar›rmak 11:10-11:30 Kahve Aras› Osteoartrit ve Tamamlay›c› T›p Oturumu Oturum Baflkanlar›: Tiraje Tuncer - Kaz›m fienel 11:30-12:00 Romatizmal hastal›klarda tamamlay›c› t›p uygulamalar›n›n yeri - Cihan Aksoy 12:00-12:30 Uydu sempozyumu (Plevneli ‹laç) Dejeneratif hastal›klarda UC–2 tedavisi Tart›flma:10 dakika 12:40-13:40 Ö¤le Yeme¤i Romatoid Artrit Oturumu Oturum Baflkanlar›: Peyman Yalç›n - Zuhal Altay 13:40-14:00 RA klini¤ine yeni kriterler ›fl›¤›nda bir bak›fl - Bekir Durmufl 14:00-14:20 RA ekstraartiküler bulgulara klinik bir bak›fl - Özge Ard›ço¤lu 14:20-14:40 Romatizmal hastal›klarda gebelikte ilaç kullan›m› - Haflim Çak›rbay Tart›flma:10 dakika Kollajen doku hastal›klar› oturumu Oturum Baflkanlar›: Zafer Hasçelik- Halil Koyuncu 14:50-15:10 Polimyaljia romatika ve dev hücreli arterit: klinik yaklafl›m - Ali Gür 15:10-15:40 The recent approach to diagnosis and treatment in systemic sclerosis - Laszlo Czirjak 15:40-16:00 Kahve Aras› Tarihçemiz ve an›larla söylefli oturumu Oturum Baflkanlar›: Tansu Aras›l - Bülent Seçkin 16:10-16:30 Dünyada ve Türkiye’de Romatoloji - Haydar Gök 16:30-17:00 Türkiye'de ve dünyada FTR hekimlerinin yay›n da¤›l›m› - Levent Özçakar 17:10 Türkiyede FTR’nin tarihçesi Emekli Hocalar›m›zla söylefli Tansu Aras›l-Ender Berker-Fikret Cüreklibatur Ödül Töreni ve Kapan›fl

7


9.

Türk Romatoloji Sempozyumu 10–13 Mart 2011

Artritli Hastaya Klinik Yaklafl›m

B‹L‹MSEL PROGRAM

12 Mart 2011, Cumartesi

Salon B

Vaskülitler oturumu Oturum Baflkanlar›: Hatice U¤urlu - Nihal Tafl 09:00-09:25 Vaskülitlere genel klinik yaklafl›m - Kaz›m fienel 09:25-09:50 ‹mmün kompleks iliflkili Vaskülitler - ‹brahim Tekeo¤lu 09:50-10:10 Behçet sendromunda eklem tutulumu - Feride Gö¤üfl Çocukluk ça¤› romatizmal hastal›klar› oturumu Oturum Baflkanlar›: Elif Akal›n-Mahir U¤ur 11:30-11:55 Juvenil idiopatik artrite klinik yaklafl›m - Metin Kaya Gürgöze 11:55-12:20 Juvenil idiopatik artritlerde olgular eflli¤inde güncel tedavi yaklafl›mlar› - Ercan Madenci 12:20-12.40 Juvenil idiopatik artritli hastalarda rehabilitatif yaklafl›m - Birol Balaban 12:40-13:40 Ö¤le Yeme¤i Paraneoplastik artritler ve EMG oturumu Oturum Baflkanlar›: Ayflegül Ketenci- Selami Akkufl 13:20-14:00 Paraneoplastik sendromlar ve artrit iliflkisi - Ömer Faruk fiendur 14:00-14:20 Romatizmal hastal›klarda elektrofizyolojik de¤erlendirme - ‹lker Ya¤c› 14:20-14:40 Artrit ve ‹fl - Emel Özcan

8


GENEL B‹LG‹LER Sempozyum Tarihi ve Yeri: 10-13 Mart 2011, Gloria Hotels & Convention Center / Antalya Kay›t ve Dan›flma: Kayıt ve danıflma masası 9 Mart 2011 günü 15:00-19:00 saatleri arası, 10-12 Mart 2011 tarihlerinde 08:00-18:30 saatleri arası. Yaka Kart›: Tüm kat›l›mc›lar›n E¤itim Toplant›s› merkezine giriflte, bilimsel oturumlar esnas›nda, yaka kartlar›n› takmalar› E¤itim Toplant›s›n›n sa¤l›kl› yürüyebilmesi ve güvenli¤i aç›s›ndan gereklidir. Davet Mektubu: Kayd›n› tamamlam›fl olan E¤itim Toplant›s› kat›l›mc›lar›na e¤er talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece kat›l›mc›lar›n ba¤l› bulundu¤u kurumlardan izin alabilmesine yard›mc› olmak amac› tafl›makta olup, kat›l›mc›ya hiçbir maddi destek sa¤lamayacakt›r. Kat›l›m Belgesi: Kayd›n› yapt›rm›fl tüm kat›l›mc›lara, E¤itim Toplant›s› bitiminde kay›t masas›ndan da¤›t›lacakt›r. Kredilendirme: Türk Tabipleri Birli¤i kongremize Sürekli T›p E¤itimi (STE) kredi puan› vermektedir. Bu krediler ile ilgili TTB-STE formlar› toplant› çantas› içinde bulunacakt›r. B‹LD‹R‹LER • Bildiri özetleri son gönderme tarihi 10 fiubat 2011’dir. • Bildiriler Türkçe olarak yaz›lmal› ve sunulmal›d›r. • Bildiriler sadece internet arac›l›¤› ile gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler de¤erlendirmeye al›nmayacakt›r. Ayr›nt›l› bildiri gönderim kurallar›na internet sayfam›zdan ulafl›labilir. • Özetler 300 sözcükten uzun olmamal›d›r. • Haz›rlayanlar bölümünde çal›flmaya kat›lanlar›n ad ve soyadlar›, çal›flt›klar› kurum bilgileri belirtilmelidir. • Bildiriyi sunacak kiflinin ad› ve soyad› yaz›lmal›d›r. Özetler a) amaç, b) yöntem, c) bulgular, d) ç›kar›mlar bölümünü içermelidir. • Bildiri özetleri bilimsel kurul taraf›ndan de¤erlendirilecektir. Bildiri sonuçlar› e-posta yolu ile gönderilecektir. • Sempozyuma gönderilen tüm bildiriler poster bildiri kategorisinde olacakt›r. Bildiri De¤erlendirme Jürisi, son bildiri gönderim tarihinden sonra gönderilen bildirileri de¤erlendirmeye alacakt›r. Yap›lan de¤erlendirmeden sonra kabul edilen bildirilerin sahiplerine kabul mektuplar› gönderilecektir. Poster olarak kabul edilen bildirilerin, elektronik poster olarak online elektronik poster sistemine kullan›c›lar taraf›ndan eklenmesi gerekmektedir. • Bildiri özetlerinin kabulu ve kongre kitab›na bas›lmas› için yazarlardan en az birinin 15 fiubat 2011 tarihine kadar kay›t yapt›rmas› gerekmektedir.

9


9.

Türk Romatoloji Sempozyumu 10–13 Mart 2011

Artritli Hastaya Klinik Yaklafl›m

KAYIT VE KONAKLAMA B‹LG‹LER‹ KAYIT Uzman Asistan Refakatçi/ Firma Temsilcisi Kurs Kay›t

31 Ocak 2011 ve öncesi 150.-Euro 120.-Euro 120.-Euro 75.-Euro

31 Ocak 2011 sonras› 180.-Euro 150.-Euro 150.-Euro 100.-Euro

• Sempozyum kay›t ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir. • Sempozyum kay›t ücretine; kahve molalar›, sempozyum bas›l› malzemeleri, kongre çantas› ve bilimsel etkinliklere kat›l›m dahildir.

KONAKLAMA (3 GECEL‹K KONAKLAMA F‹YATLARI) 31 Ocak 2011 ve Öncesi 31 Ocak 2011 Sonras› Tek Kiflilik Oda ‹ki Kiflilik Oda Tek Kiflilik Oda ‹ki Kiflilik Oda Gloria Hotels&Convention Center 495 Euro 370 Euro 530 Euro 400 Euro KONAKLAMA (4 GECEL‹K KONAKLAMA F‹YATLARI) 31 Ocak 2011 ve Öncesi 31 Ocak 2011 Sonras› Tek Kiflilik Oda ‹ki Kiflilik Oda Tek Kiflilik Oda ‹ki Kiflilik Oda Gloria Hotels&Convention Center 660 Euro 495 Euro 710 Euro 535 Euro • Yukar›daki ücretler 3 veya 4 gece konaklamal› paket fiyatlard›r. • Konaklama ücretleri herfley dahil format›nda olup, KDV ilave edilecektir. Kay›t & Konaklama ‹ptal fiartlar›: Tüm rezervasyon iptalleri için Topkon Kongre Hizmetleri'ne yaz›l› olarak baflvurulmas› gerekmektedir. • 31 Ocak 2011 öncesi yap›lan iptallerde, banka havale masraflar› hariç geri ödeme yap›lacakt›r. • 31 Ocak 2011 tarihinden sonra yap›lacak iptallerde, geri ödeme yap›lmayacakt›r. BANKA B‹LG‹LER‹ ‹flbankas› R›ht›m Ticari fiube, fiube Kodu: 1394 TL Hesap No : 8163 TL IBAN No : TR39 0006 4000 0011 3940 0081 63 Euro Hesap No : 6065 EURO IBAN No : TR96 0006 4000 0021 3940 0060 65

10


Sempozyum Baflkan› Prof. Dr. Ayhan KAMANLI Sempozyum Bilimsel Sekreteryas› Yrd. Doç. Dr. Arzu KAYA Uzm. Dr. Hasan ULUSOY ‹letiflim Bilgileri: F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD. Romatoloji BD., 23200 Elaz›¤ Tel: 0424 233 35 55-2022 ve 2031 0533 768 91 92 - 0535 682 05 48 Faks: 0424 238 80 96 E-posta: drarzukaya26@hotmail.com ulusoyh@mynet.com

Organizasyon Sekreteryas› TOPKON KONGRE H‹ZMETLER‹ Tunus Cad. Bülten Sok. Belk›s Apt No: 1/1 Kavakl›dere, Ankara Tel: 0312 428 11 20 Faks: 0312 428 82 98 E-posta: turkrom2011@topkon.com

11


Romatoloji Sempozyumu  

romatoloji sempozyumu

Advertisement