Bart Lodewijks - Logis Floréal-tekeningen

Page 1

T E K E N I N G E N

Logis Floréal-tekeningen door Bart Lodewijks In de aanloop naar het honderdjarige jubileum van de coöperatieve tuinwijk Logis Floréal maak ik kennis met haar bewoners en breng ik krijttekeningen aan op hun woningen. Tegelijkertijd vinden er renovatiewerkzaamheden plaats. De tekeningen hechten goed op de grof gecementeerde gevels; regen en wind hebben er nauwelijks vat op. Als er geen renovatie zou zijn, zouden de tekeningen voor eeuwig blijven zitten. Sinds 2007 woon ik in Vlaanderen en doorkruiste ik menigmaal Brussel, maar de socialewoningbouw van Logis Floréal was mij volledig onbekend. De tuinwijk telt 1800 wooneenheden en rijst op tussen de dalen van Woluwe en Watermaalbeek, het lommerrijke en duurste deel van de stad. De wijk ligt op een 100 meter hoog plateau en heeft een oppervlakte van meer dan 80 hectare. De huurderscoöperatie die de tuinwijk in 1919 stichtte, legde van meet af aan strenge regels op, die ervoor zorgden dat het oorspronkelijke aanzicht niet verloren ging. In 2001 kreeg de wijk het predicaat ‘beschermd stadsgezicht’. Tot op de dag van vandaag mogen de bewoners geen verbouwingen uitvoeren; zelfs het plaatsen van bloembakken is verboden. Behalve een gezonde woning kregen de bewoners ook collectieve voorzieningen aangeboden: scholen, sportvelden, een verpleegpost, een bioscoop en een feestzaal, geheel in de optimistische geest van het Interbellum. Talrijke groene ruimtes, verschillende soorten hagen en rijen Japanse kerselaars, waarvan sommige honderd jaar oud zijn, verfraaien de straten van de wijk, die de namen van bloemen en vogels dragen. Zo mooi is het daarna nergens meer geworden. Logis Floréal bestaat uit twee vrijwel identieke buurten: het kleine Floréal is van socialistische origine en het grote Logis is oorspronkelijk liberaal. Het verschil is direct zichtbaar: de kozijnen, deuren, tuinpoortjes en brievenbussen in Floréal zijn geel en zwart en in Logis voornamelijk groen en zwart. De grote gelijkmaker is dat alle muren en gevels gecementeerd zijn met grint. Er zitten scheuren in het pleisterwerk en her en der zijn brokstukken losgekomen. In aanloop naar het jubileumjaar hebben de socialisten en de liberalen de handen ineengeslagen en knappen ze gezamenlijk de gevels op. Vrijwel gelijktijdig begin ik op uiteenlopende plekken in de wijk te tekenen. Isabelle uit de Salviastraat vindt het goed dat ik op haar huis teken. De gevel is net zo grof bepleisterd als elders in de buurt. Door de scherpe kiezels zal het aanbrengen van een tekening zoals ik die voor ogen heb, weken, zo niet maanden duren. Het heeft ook wel wat om drie keer na te denken voordat ik eraan begin. ‘Van de coöperatieve krijgen wij geen dubbel glas. Van hen moet alles bij het oude blijven. Ik woon in een openluchtmuseum’, zegt ze. ‘Ik heb altijd al willen tekenen in een museum waarin gewoond wordt’, zeg ik. Op het pleintje tegenover haar huis staat een werf van waaruit de renovatiewerken gecoördineerd worden. De cementmolen draait de hele dag, maar in Isabelles straat moeten de werken nog beginnen. Steeds meer inwoners staan mij toe om op hun huis te tekenen. Ze zien mij als een van de werflieden. Ik ben niet meer uit de straat weg te slaan. Binnen een tijdsbestek van acht maanden heb ik alle huizen betekend. ‘Ik had niet verwacht dat de tekeningen zo goed zouden blijven zitten. Als de regen ze niet wist, dan zou je toch verwachten dat monumentenzorg met hun strenge regels de tekeningen kwamen weghalen’, zegt Isabelle. ‘Omdat ik aan de droge kant van jullie huizen teken en niet op de westkant, blijven de tekeningen grotendeels gespaard van regen en wind. Ze zijn goed geconserveerd, zoals dat hoort in een museum’, antwoord ik. Terwijl ik dit zeg, voel ik de hete adem van de werklieden in mijn nek. Ze begeven zich in de richting van de Salviastraat en dragen spatels in hun met specie bedekte handen.

L O G I S F L O R É A L

FR

Dessins du Logis-Floréal par Bart Lodewijks À l’approche du centenaire des cités-jardins Logis-Floréal, je fais la connaissance de ses habitants et réalise des dessins à la craie sur leurs habitations. Dans le même temps se déroulent des travaux de rénovation. Mes dessins se fixent bien sur ces façades en ciment grossier ; la pluie et le vent ne les altèrent guère. S’il n’y avait pas ces rénovations, ils resteraient là éternellement. Depuis 2007, j’habite en Flandre. J’ai traversé Bruxelles à de nombreuses reprises, mais je ne connaissais pas du tout les logements sociaux du LogisFloréal. Cette banlieue-jardin, qui compte 1 800 unités de logements, s’élève entre les vallées de la Woluwe et du Watermaelbeek, la partie la plus ombragée et la plus chère de la ville. Le quartier, qui s’étend sur un plateau, à une altitude de 100 mètres, couvre une superficie de plus de 80 hectares. Dès le début, la coopérative de locataires qui a fondé ces cités-jardins en 1919 a imposé des règles strictes, ce qui a permis de préserver l’aspect originel des lieux. En 2001, ils ont été reconnus « paysage urbain protégé ». À ce jour, les résidents ne sont toujours pas autorisés à effectuer des travaux ; tout, y compris la pose de bacs à fleurs, est interdit. En plus de logements salubres, les résidents se voient offrir des équipements collectifs : écoles, terrains de sport, un poste de soins, un cinéma et une salle des fêtes, le tout conçu dans l’esprit optimiste de l’entre-deux-guerres. De nombreux espaces verts, différentes sortes de haies ainsi que des rangées de cerisiers japonais, dont certains centenaires, agrémentent les rues, lesquelles portent des noms de fleurs et d’oiseaux. Nulle part on n’a par la suite construit un environnement aussi beau. Logis-Floréal est composé de deux quartiers quasiment identiques : le petit Floréal a une origine socialiste tandis que le grand Logis est d’origine libérale. La différence saute aux yeux : cadres des fenêtres, portes, portails de jardin et boîtes aux lettres de Floréal sont jaunes et noirs, tandis que ceux de Logis sont principalement verts et noirs. Le grand point commun, c’est le ciment grossier des murs et façades. Dans cet enduit, il y a des fissures ; çà et là, des morceaux se sont détachés. À l’approche du centenaire, socialistes et libéraux ont uni leurs forces pour rénover cela. C’est au même moment, pour ainsi dire, que j’ai commencé à faire des dessins dans divers endroits du Logis-Floréal. Rue des Salvias, Isabelle est d’accord pour que je dessine sur sa maison. La façade est recouverte du même enduit irrégulier que les autres maisons du quartier. À cause de ces graviers anguleux, faire un dessin comme celui que j’ai en tête prendra des semaines, voire des mois. Réfléchir à trois fois à ce qu’on se propose de faire, ça peut servir. « La coopérative, dit-elle, ne nous a pas permis d’installer un double vitrage. Ils veulent que tout reste en l’état. J’habite un musée en plein air. - J’ai toujours rêvé de dessiner dans un musée qui est habité », je lui explique. Sur la petite place en face de sa maison, il y a un chantier où l’on coordonne les travaux de rénovation. La bétonnière tourne toute la journée. Cependant, dans la rue d’Isabelle, les travaux n’ont pas encore commencé. De plus en plus de résidents m’autorisent à dessiner sur leur maison. Ils me voient comme l’un des ouvriers. Impossible de me déloger de la rue. En huit mois, j’ai dessiné sur toutes les habitations. « Je ne m’attendais pas à ce que les dessins résistent aussi bien aux éléments. Si la pluie ne les effaçait pas, on aurait pu croire que les autorités chargées de la protection du patrimoine, avec leurs règles strictes, viendrait les enlever, commente Isabelle. - Comme je dessine sur le côté le plus abrité des maisons, et non pas côté ouest, les dessins sont en grande partie épargnés par la pluie et le vent. Ils sont bien conservés, comme cela se doit dans un musée », je lui réponds. Tout en lui parlant, je sens que les ouvriers se rapprochent dangereusement. Armés de spatules, ils s’avancent dans la rue des Salvias, mains couvertes de mortier.

D E S S I N S


Een paar weken geleden stonden de kersenbomen in bloei en moet het hier een bloemenzee zijn geweest, realiseer ik me op mijn eerste wandeling door de wijk. In de lucht hangt de geur van regen. Tegen een grashelling is een betonnen trap gebouwd. Ik ga zitten op de eerste trede en neem de omgeving in ogenschouw. Ik ken hier helemaal niemand, hopelijk komt daar gauw verandering in.

Il y a quelques semaines, les cerisiers étaient en fleurs. Ça a dû être ici une foison de couleurs et de pétales, ce dont je prends conscience en me promenant pour la première fois dans le quartier. Aujourd’hui, on y respire une odeur de pluie. Sur le talus se profile un escalier en béton. Je m’assieds sur la première marche et contemple les alentours. Ici, je ne connais personne, j’espère que cela va bientôt changer.

In de bomen koeren enkele duiven. Het is hun domein, knus en gezellig bij elkaar. Het zijn lollige beestjes met hun wandelgangetjes, ze knipogen naar me, ze voelen mijn eenzaamheid meteen.

Dans les arbres, quelques pigeons roucoulent. C’est leur domaine, ils apprécient d’être ainsi ensemble. Leur façon de se dandiner fait qu’ils sont rigolos, ils me font des clins d’œil, ils ont tout de suite perçu ma solitude.

Het oppervlak van de trap bestaat uit grintbeton. Tijdens het tekenen haal ik mijn handen open aan de messcherpe steentjes.

La surface de l’escalier est constituée de béton gravillonné. En dessinant, je m’entaille les mains sur ces cailloux tranchants comme des lames de rasoir.

De afgelopen 21 jaar maakte ik in allerlei steden krijttekeningen. Zelden trof ik een gebouw of een ondergrond aan die geschikt is om te bekrijten, maar Logis Floréal spant de kroon.

Au cours de ces vingt-et-une dernières années, j’ai réalisé des dessins dans les villes les plus diverses. Je n’ai pratiquement trouvé nulle part une surface ou un bâtiment adapté à la craie, mais il me faut reconnaître que, sur ce point, le Logis-Floréal dépasse tout ce que j’ai connu jusqu’à présent.

2


Slechts een klein deel van het krijt blijft op de muur achter, de rest dwarrelt naar beneden en blijft op de stoep liggen.

Seule une partie infime adhère à la paroi, le reste poudroie avant d’atterrir le trottoir.

De tekeningen zullen weg regenen; ze zijn slechts enkele dagen zichtbaar, daarna volgt de aftakeling. Uiteindelijk verdwijnen ze zonder een spoor achter te laten.

La pluie va effacer les dessins. Ils ne sont visibles que pendant quelques jours, leur disparition ne tardera pas. Pour finir, ils ne laisseront aucune trace.

Een groep schoolkinderen passeert en een opgeschoten knul van een jaar of dertien zegt: ‘Een voetbalveld is ook met krijt betekend.’

Un groupe d’écoliers vient à passer, un grand de plus ou moins 13 ans me dit : « Un terrain de foot, on le dessine aussi à la craie. »

Ik probeer de tekening zo te maken dat niemand er iets in herkent.

Je m’applique à faire un dessin dans lequel personne ne reconnaît rien en particulier.

3


De groenstroken en de kronkelige zandpaden die tussen en achter de huizen lopen, ademen een landelijke sfeer.

Les espaces verts et sentiers sinueux entre les habitations et derrière elles dégagent une atmosphère rurale.

Het groepje schoolkinderen komt opnieuw langs en een wijs meisje met zwart haar kijkt naar mij. ‘Bent u van Telenet?’ vraagt ze enthousiast. ‘…?’ ‘In verband met het aanleggen van 5G’, licht ze toe. ‘Nee, nee, de lijnen staan er in verband met een kunstproject’, zeg ik. Teleurgesteld druipen de jongelui af.

Le groupe d’écoliers repasse. Une fille sensée aux cheveux noirs me regarde : « Vous êtes de Telenet ? me demande-t-elle avec enthousiasme. – ?... – Oui, pour l’installation de la 5G, explique-t-elle. – Non, non, ces lignes-là, c’est en rapport avec un projet artistique », je lui réponds. Déçus, ils s’éloignent sans plus rien dire.

Rechte, elementaire tekeningen zonder enige ruimtelijke suggestie vormen de kern van het werk.

Des lignes droites et élémentaires, qui n’éveillent aucune idée d’espace, constituent le noyau de mon travail.

‘Zo mooi als het hier is, is het daarna nergens meer geworden. Vroeger waren de mensen nog optimistisch’, refereert een keurig geklede dame aan de socialewoningbouw van weleer. Ze laat een ruwharig hondje met korte pootjes uit.

« Nulle part ailleurs, on n’a fait quelque chose d’aussi beau, dit une dame bien habillée en faisant référence aux logements sociaux. À l’époque, les gens étaient optimistes. » Elle est en train de promener un chien au poil dur, court sur pattes.

4


‘Om eerlijk te zijn verdoezelt het cement de slechte kwaliteit van de lokale bakstenen. Deze wijk is gebouwd als modelwijk, om te imponeren en niet om een eeuw te overleven’, zegt ze.

« Pour être honnête, ajoute-t-elle, le ciment cache la mauvaise qualité des briques locales. On a construit tout ça comme un quartier témoin, pour impressionner les gens, pas pour qu’il perdure un siècle. »

‘Ik zoek eigenlijk een huis waarop getekend mag worden. Kent u iemand die dat goed zou vinden?’ vraag ik. ‘Naast mij staat een huis leeg, niemand kijkt ernaar om. Je mag ook wel lijnen trekken op mijn woning als dat je leuk lijkt’, zegt ze.

« Je cherche une maison sur laquelle je pourrais dessiner. Vous connaissez quelqu’un qui serait d’accord ? je lui demande. - À côté de chez moi, il y en a une qui est vide, personne ne s’en soucie. Vous pouvez aussi tracer des lignes sur la mienne si vous voulez », me répond-elle.

‘Dat de socialisten en de liberalen zijn gefuseerd, daar heb ik niets van gemerkt, mijn huis is nog steeds niet opgeknapt’, zegt ze en draagt haar hondje naar binnen.

« Les socialistes et les libéraux ont fusionné, mais je n’en ai encore rien remarqué. Ma maison n’a toujours pas été rénovée », ajoute-t-elle en rentrant chez elle, son chien dans les bras.

Ik teken verder op de leegstaande woning naast het huis van de mevrouw met het ruwharige hondje.

Je dessine sur la maison inoccupée à côté de celle de la maîtresse du chien au poil dur.

5


De appartementen aan de overkant van de straat hebben witte kozijnen en zijn allemaal bewoond.

De l’autre côté de la rue, les appartements aux cadres des fenêtres blancs sont tous occupés.

‘Deze huizen zijn later gebouwd en hebben om die reden geen gekleurde kozijnen’, zegt bewoner Moustafa.

« Ces maisons ont été construites plus tard, c’est pour ça que les fenêtres n’ont pas de cadres colorés », m’explique Moustafa, l’un des habitants.

‘Vroeger kon je voor een lage huur verouderde accommodatie krijgen, vaak alleen met stromend water, de rest moest je dan zelf aanpassen. Maar dat mag niet meer, dat is verleden tijd’, zegt hij en maakt een wegwerpgebaar.

« Autrefois, on pouvait obtenir un logement vétuste pour un loyer modique, par exemple il y avait juste l’eau courante, le reste il fallait l’installer soi-même. Mais ce n’est plus le cas, ça appartient au passé », précise-t-il en faisant un geste du bras qui traduit son dépit.

‘Ik ben blij met de dieren en de vogels, dat is de reden waarom ik hier woon, maar in de winter is het binnen koud en in de zomer is het binnen heet’, zegt Moustafa.

« Les animaux, les oiseaux, ça m’enchante, c’est pour ça que j’habite ici, mais dedans, en hiver, il fait froid et en été il fait trop chaud », dit Moustafa.

6


Bij het intreden van de schemer krijgt Moustafa bezoek.

À la tombée du jour, Moustafa reçoit de la visite.

‘Ik geef de vos al vijf jaar eieren en melk. Soms ga ik haar zoeken en ben ik bang dat ze er niet meer is. Zolang zij haar snuit laat zien, blijf ik hier wonen.’

« Ça fait cinq ans que je donne des œufs et du lait au renard. Il m’arrive de me mettre à sa recherche, j’ai peur qu’il ne soit plus là. Tant qu’il montre son museau, je reste vivre ici. »

Tegenover de ingang van basisschool De Bloeiende Kerselaar trek ik een krijtlijn op een betonnen plantenbak. Geen haan die ernaar kraait. De school is populair omdat er Nederlandstalig onderwijs wordt gegeven. Een deel van de leerlingen woont niet in Logis Floréal, maar verspreid over Brussel.

En face de l’entrée de l’école primaire De Bloeiende Kerselaar (Le Cerisier en fleurs), je trace une ligne à la craie sur une jardinière en béton. Personne n’y prête la moindre attention. Cet établissement est recherché car on y dispense un enseignement en néerlandais. Une partie des élèves habitent ailleurs à Bruxelles et non pas au Logis-Floréal.

Het scherpe grint is verraderlijk en dwingt mij om behoedzaam en traag te werk te gaan.

Les cailloux tranchants m’obligent à travailler avec prudence et lenteur.

7


‘Wij willen krijt, wij willen krijt’, joelen de leerlingen zodra ik op hun schoolgebouw teken. Er ontstaat tumult. Een van de kleintjes begint te huilen. ‘Laat de kunstenaar zijn werk doen’, sust een juf de gemoederen en leidt de kinderen terug naar de leslokalen. De kinderen mogen van haar niet op het gebouw tekenen.

« On veut des craies ! on veut des craies ! », crient les élèves dès que je me mets à dessiner sur leur bâtiment. Ça s’agite. L’un des petits se met à pleurer. « Laissez l’artiste faire son travail », dit une institutrice pour calmer les esprits en raccompagnant les enfants en classe. Elle ne leur permet pas de dessiner sur les murs.

Alles in mij roept dat krijt oorspronkelijk toebehoort aan de schoolkinderen.

Tout en moi dit que la craie appartient à l’origine aux écoliers.

Aan het einde van de middag worden de kinderen door hun ouders afgehaald. De straat staat vol met blinkende auto’s.

En fin d’après-midi, les parents passent chercher leurs enfants. La rue est pleine de voitures rutilantes.

Ik deel krijtjes uit aan de kinderen en adviseer hun om thuis te gaan tekenen. Tekenen gedijt het beste in stilte.

Je distribue des craies aux enfants et leur conseille de dessiner à la maison. Pour dessiner, le silence est roi.

8


Op een lage betonnen rand die aan de schoolpoort grenst, breng ik een tekening aan. ‘Wat bent u eigenlijk aan het doen?’ vraagt een grappig joch van een jaar of acht en wrijft bedenkelijk over zijn kin. ‘Dit is mijn beroep’, zeg ik. ‘Aha beroep, dat doet mijn papa ook’, zegt hij en gaat door met spelen.

Sur un muret près de l’entrée de l’école, je fais un dessin. « Vous faites quoi au juste ? me demande un gamin rigolo de plus ou moins 8 ans, en se frottant pensivement le menton. - C’est mon métier, je lui explique. - Ah, un métier, c’est comme mon papa », il dit et il se remet à jouer.

Achter de basisschool ligt een speelweide. Her en der staan betonnen banken. Het zijn de luchtschachten van een ondergrondse parkeerplaats.

Derrière l’école, il y a un terrain de jeu gazonné. Ici et là, des bancs en béton. Ce sont en réalité les puits d’aération d’un parking souterrain.

De achterkant van de rugleuning is open en is afgezet met een stalen rasterwerk. Uit de schacht stijgt een bedompte kelderlucht op. De krijtlijnen lopen in de richting van de ventilatiestroom.

L’arrière du dossier présente une ouverture grillagée. Une odeur confinée de cave s’en échappe. Les lignes de craie suivent le sens du flux de ventilation.

In het gras naast een appartementencomplex staan een kleine schoorsteen van een halve meter hoog en een grote van drie meter hoog. Ze voorzien de ondergrondse parkeerplaats van verse lucht, net als de iets verderop gelegen bankjes. Als ik op de schoorsteen aan het tekenen ben, wenkt een van de flatbewoners mij. Ze heet Natasja en laat een handgeschreven brief zien die ze heeft versierd met dramatische tekeningen. ‘De brief is voor een vriendin met wie het slecht gaat. Zou jij er een foto van willen maken, dan kan ik de brief naar mijn vriendin sturen en houd ik de foto voor mezelf als herinnering’, zegt ze.

Dans l’herbe, à côté d’un complexe d’appartements, se dressent une petite cheminée de cinquante centimètres et une autre de trois mètres de haut. Elles alimentent le parking souterrain en air frais, tout comme les bancs situés un peu plus loin. Alors que je dessine sur la cheminée, une des résidentes me fait signe. Elle s’appelle Natasja. Elle me montre une lettre écrite à la main qu’elle a décorée de dessins dramatiques. « Je l’ai écrite pour une amie qui ne va pas bien. Vous voulez bien la prendre en photo, comme ça je pourrai la lui envoyer et garder la photo en souvenir ? », me demande-t-elle.

9


Als ik haar een week later de foto geef, reageert ze verrast. Ik vraag of ze zich wil opwerpen als beschermvrouwe van de tekeningen die ik op de schoorsteen tegenover haar appartement en op het zitbankje maakte. ‘Dat zal moeilijk gaan, want ik weet niet of ik hier kan blijven wonen’, zegt ze.

Une semaine plus tard, quand je lui donne la photo, elle se montre surprise. Je lui demande si elle veut bien être la marraine des dessins que j’ai faits sur la cheminée et sur le banc en face de son appartement. « Ce n’est pas simple, répond-elle, car je ne sais pas si je vais pouvoir rester habiter ici. »

Langzaamaan raken de tekeningen verspreid over de wijk.

Peu à peu, les dessins se multiplient dans le quartier.

Sommige bewoners kom ik de hele dag door tegen. In het appartementencomplex aan de Bosnimfenlaan wonen drie vrouwen die Chantal heten.

Certains résidents, je les croise à longueur de journée. Trois femmes prénommées Chantal vivent dans le complexe d’appartements de l’avenue des Dryades.

Een kortstondige regenbui doet mijn inspanningen in één keer teniet. ‘U kunt beter een plek kiezen die uit de regen ligt’, adviseert de jongste Chantal.

En quelques secondes, une averse ruine mes efforts. « Vous feriez mieux de choisir un endroit à l’abri de la pluie », me conseille la plus jeune des Chantal.

10


Ze draagt een spijkerbroek en een rood T-shirt. Ze woont op de begane grond en verdient een centje bij met het trimmen en uitlaten van honden.

Elle porte un jean et un T-shirt rouge. Elle vit au rezde-chaussée et gagne un peu d’argent en toilettant des chiens et en les sortant.

Deels uitgewiste en vers aangezette tekeningen verdragen elkaar goed.

Des dessins partiellement effacés et d’autres tout juste réalisés s’accordent bien les uns avec les autres.

‘Wat u daar tekent lijkt op een pistool’, zegt een oude heer die al heel zijn leven in de Zeegodenlaan woont.

« Ce que vous dessinez là, ça ressemble à un pistolet », me dit un vieux monsieur qui vit depuis toujours avenue des Tritons.

15


‘Monumentenzorg ziet streng op ons toe,’ zegt de oude man, ‘u bent gewaarschuwd.’

16

« La Protection du Patrimoine nous surveille de près, me dit-il, vous êtes prévenu. »


Salviastraat Op een grote aluminium aanhanger staan potten gele verf en een groot aantal zakken cement. Werklui lopen af en aan, het is een gehamer en geboor van jewelste. Op het geasfalteerde deel van het plein staan witte bedrijfswagens en pick-ups, een dieselgenerator voorziet de arbeiders van stroom. Op een stadsbankje kijk ik naar de werklui, het geronk van de generator is opzwepend, het vervult me met werklust en optimisme. Naast het bankje staat een mobiele toiletcabine. De penetrante geur van desinfectiemiddelen en ammoniak kruipt in mijn neus, waardoor mijn zit van korte duur is. Ik loop naar het woningblok aan de overzijde van het plein en beland in de Salviastraat, waar de renovatiewerkzaamheden nog niet zijn begonnen. De houten kozijnen tonen tekenen van verval, de gele lak is her en der gebarsten. In het begin van de straat staat een wat louche zilveren BMWsportwagen; losse onderdelen en gereedschap liggen verspreid op het wegdek. De motorkap van de wagen staat open, wat een angstaanjagende inkijk geeft in het hart van het racemonster. Er klinkt hamergeklop uit het onderstel. Een stevig gebouwde jongeman kruipt, zodra hij mij gewaarwordt, onder de wagen uit. Hij draagt een donkergrijs T-shirt en een pet. Een beetje argwanend treedt hij mij tegenmoet. Het geklop onder de auto gaat onverminderd door. Zo te horen ligt er nog iemand. Vluchtig werp ik een blik onder de auto. Onder het motorblok neem ik twee dameslaarzen waar die lichtjes met het geklop meebewegen. Er ligt een blonde jongedame op haar rug en als ze zo doorgaat timmert ze het hele onderstel aan gort. Het blonde haar tekent af tegen het asfalt, alsof er een lamp brandt. Ze klautert overeind. In het Frans vraag ik aan het tweetal of ik op de gevel van hun woning een krijttekening mag maken. De jongen knikt, niet precies begrijpend waar hij toestemming voor verleent. Ik haal een krijtje uit mijn rugzak en wijs naar de gevel achter hem. Zij haalt haar schouders op en maakt aanstalten om weer onder de wagen te verdwijnen, terwijl hij tussen het gereedschap dat op straat ligt rommelt. Ik besluit ze niet langer van hun werk af te houden en aan de slag te gaan.

Rue des Salvias Sur une grande remorque en aluminium, il y a des pots de peinture jaune et un grand nombre de sacs de ciment. Des ouvriers vont et viennent, ça martèle et ça perce allègrement. Sur la partie asphaltée de la place, on peut voir des véhicules d’entreprise et des pick-up blancs ; un générateur diesel fournit de l’électricité aux ouvriers. Assis sur un banc, je les regarde ; le vrombissement du groupe électrogène me donne un coup de fouet, ça me donne envie de travailler et me remplit d’optimisme. À côté du banc, il y a une cabine mobile qui sert de toilettes. L’odeur âcre des désinfectants et de l’ammoniaque s’insinue dans mes narines, si bien que je ne m’attarde pas plus longtemps. Je gagne les bâtiments de l’autre côté de la place et arrive rue des Salvias où les travaux de rénovation n’ont pas encore commencé. Les cadres en bois des fenêtres montrent des signes de dégradation ; çà et là, la peinture jaune est craquelée. Au début de la rue, une drôle de BMW sport couleur argent est garée ; pièces détachées et outils sont éparpillés sur la chaussée. Le capot de la voiture est levé, donnant un aperçu effrayant des entrailles du monstre. Des martèlements retentissent. Dès qu’il se rend compte de ma présence, un jeune homme corpulent sort de dessous la voiture. Il porte un T-shirt gris foncé et une casquette. Un rien méfiant, il s’avance vers moi. Les coups sous la BWM ne continuent pas moins de retentir. On dirait donc qu’il y a quelqu’un d’autre là dessous. Je jette un œil et vois, sous le bloc moteur, deux bottes de femme qui remuent au rythme des coups. Une jeune femme blonde est allongée là sur le dos ; si elle continue comme ça, elle va bousiller tout le châssis. Les cheveux blonds se détachent sur l’asphalte comme une lampe allumée. Elle finit par s’extirper à son tour de dessous le bolide. En français, je leur demande si je peux faire un dessin à la craie sur la façade de leur maison. L’homme acquiesce, sans trop comprendre ce qu’il vient de m’autoriser à faire. Je sors une craie de mon sac à dos et désigne la façade derrière lui. La femme hausse les épaules et s’apprête à retourner à sa tâche tandis que son compagnon farfouille dans les outils qui traînent par terre. Je décide de ne pas les détourner plus longtemps de leur travail pour me consacrer au mien.

Als ik tijdens het tekenen te veel druk op een krijtje uitoefen, breekt het en schiet mijn hand uit over het grint.

Quand j’appuie trop fort sur une craie, elle se casse et ma main heurte la paroi rugueuse. Le jeune couple ne me prête aucune attention.

Het jonge stel slaat geen acht op mij.

17


‘Heb je toestemming?’, vraagt een man die een boodschappentas op wieltjes voorttrekt. Ik knik in de richting van het stel en zeg: ‘Zij vinden het goed.’ ‘Het huis waarop je tekent is onbewoond’, zegt hij. ‘Die twee wonen aan de overzijde van de straat en hebben hun kapotte auto hier geparkeerd zodat niemand er iets van kan zeggen.’ Ik kan me niet voorstellen dat iemand er bezwaar tegen heeft dat ik op het huis teken. Vergeleken met de grote olievlek onder de auto is mijn tekening kinderspel.

« Vous avez une autorisation ? me demande un homme qui tire un chariot de courses à roulettes. « Ils sont d’accord, je réponds en faisant un signe de la tête en direction du couple. – La maison sur laquelle vous dessinez est inhabitée, fait-il. Eux deux habitent en face. Ils ont garé leur voiture en panne ici pour que personne ne puisse se plaindre. » Je ne peux pas imaginer que quelqu’un s’oppose à ce que je dessine sur cette façade. Comparé à la nappe d’huile sous la voiture, mon dessin, c’est une vétille.

Centimeter voor centimeter druk ik het krijt in de poriën van het ruwe kiezelbeton. Het heeft iets bruuts en gewelddadigs, maar ik doe het met aandacht en liefde. Door de traagheid van het tekenen leer ik de bewoners kennen en zij mij.

Centimètre par centimètre, j’appuie la craie dans les pores du béton irrégulier. Ça a quelque chose de brutal, de violent. Mais je m’affaire avec attention et amour. En raison du temps que cela exige, je fais connaissance avec les résidents et eux avec moi.

‘Wat u tekent doet mij denken aan het pointillisme’, spreekt een vriendelijke oude man mij aan. Hij is de buurman van het onbewoonde huis en heet André. Aandachtig neemt hij de tekening in zich op en zegt: ‘Het is een schitterend samenspel tussen de stuctuur van de muur en krijtlijnen. Ik ben onder de indruk van uw kunst.’

« Ce que vous dessinez, ça me rappelle le pointillisme », commente un vieil homme sympathique. Il vit à côté de la maison inhabitée. Il s’appelle André. Il observe attentivement le dessin. Puis il me dit : « C’est une magnifique interaction entre la structure du mur et les lignes de craie. Je suis impressionné par votre art. »

André biedt mij koffie aan en ik mag gebruikmaken van zijn toilet. ‘Ik ben 81 jaar en heb in mijn jonge jaren ook kunst beoefend’, vertelt hij als we in zijn gezellig ingerichte woonkamer aan tafel zitten. ‘Ik beoefende tai chi, wat “zachte kracht” betekent.’

André m’offre de prendre une tasse de café et me permet d’accéder à ses toilettes. « J’ai 81 ans. Quand j’étais jeune, moi aussi, je me suis adonné à l’art, me dit-il alors qu’on a pris place dans son confortable salon. J’ai pratiqué le tai-chi, le terme veut dire ‘‘puissance douce’’. »

18


‘Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou ik de tekening mogen voortzetten op uw huis?’ vraag ik. ‘U zou mij een eer bewijzen’, zegt hij. ‘Heeft u mijn buurvrouw Isabelle al ontmoet?’

« J’ose à peine vous le demander, mais est-ce que je pourrais prolonger le dessin sur votre maison ? – Vous me feriez un honneur, il me répond. Vous connaissez ma voisine Isabelle ? »

Als André en ik in de deuropening nog wat napraten, passeert Isabelle toevallig. Ze is een vriendelijke dame van in de vijftig en draagt een lange rode jas van wol. André en Isabelle zijn goede vrienden. ‘Mag hij ook op jouw huis tekenen? De tekening is van tijdelijke duur’, zegt hij haar. Ze kijkt alsof ze het antwoord al weet. ‘Het enige wat ik betreur is dat we maar kort van de tekening mogen genieten’, zegt ze. ‘Dat valt te bezien’, zeg ik. ‘De tekeningen in jullie straat bevinden zich niet aan de westkant en blijven daardoor gespaard van regen en wind.’

Alors qu’André et moi échangeons quelques dernières paroles sur le seuil, Isabelle vient à passer. C’est une dame sympathique dans la cinquantaine, elle porte un long manteau de laine rouge. André et Isabelle sont de bons amis. « Tu es d’accord pour qu’il dessine aussi sur ta maison ? lui demande-t-il. Il réalise des dessins éphémères. » On dirait qu’elle connaît la réponse avant de la fournir : « La seule chose que je regrette, c’est justement qu’on ne puisse pas profiter du dessin plus longtemps. » « Ça reste à voir, je lui dis. Dans votre rue, les dessins ne se trouvent pas côté ouest, ils sont donc épargnés par la pluie et le vent. »

Ik heb mijn handen vol aan de woningen van André en Isabelle. Het werk raakt in een stroomversnelling. ‘Er is een probleem’, zegt Isabelle streng, ‘Werkelijk overal in het gras en op de stoep liggen gebroken krijtjes. Ik dacht eerst, wat doet al dat stof in mijn huis, maar het is krijtpoeder. Jouw tekeningen zijn prachtig, maar je moet de rommel die je maakt wel opruimen.’

Avec la maison d’André et celle d’Isabelle, j’ai de quoi m’occuper. Le travail s’accélère. « Il y a un problème, me dit Isabelle d’une voix grave. Il y a des bouts de craie partout, dans l’herbe et sur le trottoir. Au début, je me suis demandé ce que c’était, toute cette poussière chez moi. En réalité, il s’agit de poudre de craie. Vos dessins sont magnifiques, mais il faut que vous nettoyiez tout systématiquement derrière vous. »

Naast Isabelle woont Valerie met twee opgroeiende dochters. ‘Ik begreep eerst niet wat u tekende, maar ik heb geleerd om me te interesseren voor alles wat vreemd overkomt. Dat is mijn levensinstelling’, zegt ze. ‘Nu ik u heb leren kennen, ben ik benieuwd wat u op mijn huis gaat tekenen.’

La voisine d’Isabelle, Valérie, vit avec ses deux filles ados. « Au début, je ne comprenais pas ce que vous dessiniez, mais j’ai appris à m’intéresser à tout ce qui semble bizarre. C’est l’attitude que j’adopte face à la vie, me dit-elle. À présent qu’on a fait connaissance, je suis curieuse de voir ce que vous allez dessiner sur ma maison. »

19


Om verwondingen aan mijn vingers te voorkomen plak ik mijn kootjes af met pleisters.

Pour éviter de me blesser, je protège mes phalanges avec du sparadrap.

Omdat André en ik donderdag 11 november allebei jarig zijn, organiseert Isabelle een feestje in haar huis.

Comme André et moi sommes nés tous les deux un 11 novembre, Isabelle organise une petite fête chez elle à la date en question, qui tombe un jeudi cette année.

Om het feestje luister bij te zetten voltooi ik de tekening op haar woning.

Pour ajouter du lustre à la fête, je termine le dessin sur sa maison.

20


Bij binnenkomst word ik verrast door een verjaardagsslinger die dwars door de woonkamer hangt. ‘Happy André & Bart!’ staat er in vrolijke letters.

En entrant chez elle, j’ai la surprise de découvrir une guirlande suspendue d’un côté à l’autre du salon. « Happy André & Bart », nous disent des lettres colorées.

De herfst is ingetreden, het regent veel en de dagen worden korter.

L’automne est arrivé, il pleut beaucoup et les jours raccourcissent.

‘De tekening is door de regen alleen maar krachtiger geworden’, zegt Isabelle.

« La pluie n’a fait qu’accentuer la force du dessin », dit Isabelle.

De tuinlieden snoeien de hagen en André, Isabelle en Valerie monteren mij bij koud weer op met warme dranken.

Les jardiniers taillent les haies. Quand il fait froid, André, Isabelle et Valérie m’approvisionnent en boissons chaudes.

21


Stefan, een van de werflieden, zet de radio van zijn bestelwagen extra luid, zodat ik mee kan genieten.

Stefan, l’un des ouvriers, augmente le son de la radio de sa camionnette pour que je puisse profiter moi aussi de la musique.

Ik beteken ongeveer één vierkante meter per dag.

Je dessine plus ou moins un mètre carré de façade par jour.

Het is mij nog nooit gelukt om een hele straat te betekenen, maar nu begint het er wel op te lijken.

Je n’ai encore jamais réussi à faire des dessins dans une rue entière, mais cette fois, ça s’en rapproche.

De Salviastraat is een monument van eensgezindheid.

La rue des Salvias est un monument de concorde, d’harmonie.

22


Op een dag verschijnt er een keurig gekleed gezelschap in de straat. In niet mis te verstane woorden maken ze duidelijk dat er absoluut niet getekend mag worden op de gevels van de huizen. Deze mensen zijn van het agentschap Onroerend Erfgoed, ze zijn in alle staten en zeggen dat ik nog wel van hen zal horen. Ik werk tot nader order door. Het blijft echter stil.

Un beau jour, une compagnie de gens bien habillés fait son apparition dans la rue. En termes non équivoques, ils me font comprendre qu’il est absolument interdit de dessiner sur les façades. Ce sont des membres de l’Agence du Patrimoine, ils sont dans tous leurs états et m’assurent que j’aurai bientôt de leurs nouvelles. Jusqu’à nouvel ordre, je continue à travailler. En réalité, je n’entends plus parler d’eux.

Toen ik afgelopen voorjaar met tekenen begon, heb ik geen toestemming aan het agentschap gevraagd. Ik heb goedkeuring gekregen van Isabelle, André en Valerie, en dat is veel waard.

Quand j’ai commencé à dessiner au printemps dernier, je n’ai pas demandé l’autorisation de l’agence en question. J’ai obtenu celle d’Isabelle, celle d’André, celle de Valérie, ce qui a beaucoup de valeur.

De reden dat het agentschap geen contact meer met mij opneemt, is dat de gevels toch gerenoveerd gaan worden. De tekeningen zullen nog voordat het jubileumfeest van start gaat, verdwijnen achter een laag grintbeton.

Si l’agence n’a pas pris contact avec moi, c’est parce que les façades vont en réalité être rénovées. Avant même qu’on ne célèbre le centenaire, mes dessins auront disparu sous une nouvelle couche d’enduit.

‘Behalve de tekening op míjn huis’, zegt André. ‘Ik ben de enige bewoner in de straat die huiseigenaar is en heb het agentschap laten weten dat mijn gevel niet gerenoveerd mag worden.’

« Sauf les dessins sur ma maison, me dit André. Je suis le seul habitant de la rue à être propriétaire. J’ai fait savoir à l’agence que ma façade n’a pas besoin d’être rénovée. »

23


‘De tekening op mijn huis blijft zichtbaar zolang ik hier woon. Dat zal gezien mijn hoge leeftijd geen honderd jaar gaan duren, maar enige vertraging zal het wel geven.’

« Le dessin sur ma maison restera visible aussi longtemps que je vivrai ici. Étant donné mon âge, ça ne durera pas cent ans, mais ça retardera d’autant le moment de la rénovation. »

Ook de andere tekeningen in de Salviastraat gaan niet weg. Ze worden alleen maar aan het oog onttrokken en blijven voor altijd bewaard achter een laag grintbeton. In het kader van het eeuwfeest heb ik daar niets op tegen.

Les autres dessins de la rue des Salvias ne disparaîtront pas non plus. Ils seront simplement cachés à la vue et resteront préservés à jamais derrière une couche de béton irrégulier. Compte tenu du centenaire, cela ne me dérange aucunement.

Nu de tekeningen in de Salviastraat de tand des tijds gaan overleven, kan het feest beginnen. De vlaggen mogen uitgehangen worden. Wat mij betreft kunnen de bloempotten naar buiten en is de tijd rijp om dubbel glas te installeren. Mijn werk zit erop. Of toch niet helemaal?

Puisque les dessins de la rue des Salvias vont survivre aux affres du temps, la fête peut commencer. Que les drapeaux flottent au vent ! Pour ma part, je n’ai aucune objection à ce qu’on sorte les pots de fleurs ; le moment me paraît venu d’installer le double vitrage. Mon travail est terminé. Ou pas encore tout à fait ?

Terwijl de werklieden zich in de richting van de Salviastraat begeven, komt er een man met zwart haar en prachtig gekapte bakkebaarden naar mij toe. Zijn naam is Reza Farnoud en hij wil meer over mijn project weten. Hij werkt sinds kort voor WaBo, de organisatie die mij de opdracht gaf om in Logis Floréal te gaan tekenen. Ik vertel hem over de bewoners en de tekeningen. ‘Kom,’ zeg ik, ‘dan stel ik je voor aan Isabelle, André en Valerie en de anderen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.

Alors que les ouvriers se dirigent vers la rue des Salvias, un homme aux cheveux noirs et aux favoris magnifiquement taillés s’approche de moi. Il s’appelle Reza Farnoud. Il veut en savoir plus sur mon projet. Il travaille depuis peu pour WaBo, l’organisme qui m’a confié la tâche de faire des dessins au Logis-Floréal. Je lui parle des habitants et de ce que j’ai fait. « Venez, je lui dis, je vais vous présenter à Isabelle, à André, à Valérie et aux autres qui ont rendu tout cela possible. »

Logis Floréal-tekeningen / Dessins du Logis-Floréal Tekeningen, tekst en foto’s / Dessins, textes et photographies : Bart Lodewijks Filmbeeld vos / Images du renard : Griet Teck Foto middenpagina / Photographie page du milieu : Jan Kempenaers Redactie / Rédaction : Danielle van Zuijlen Eindredactie NL / Édition finale NL : Lucy Klaassen Vertaling NL-FR / Traduction NL-FR : Daniel Cunin Ontwerp / Conception : Roger Willems (Roma Publications, Amsterdam) Beeldbewerking / Traitement des images : Huig Bartels Druk Impression : Rodi Rotatie, Diemen (NL)

Ontdek meer in Bart Lodewijks’ online bibliotheek.

Logis Floréal-tekeningen kwam tot stand in opdracht van het gemeenschapscentrum WaBo en N22, het netwerk van de 22 Brusselse gemeenschapscentra, met als doel om via kunst ontmoetingen te stimuleren en connecties te leggen in de wijk. Ontmoetingen waar WaBo verder mee aan de slag kan. Deze krant geeft een inkijkje in het ontstaan van de krijttekeningen die beeldend kunstenaar Bart Lodewijks er maakte, op straat, en op muren en gevels. Tijdens het tekenen bouwde hij relaties op met de buurtbewoners. Hun verhalen zijn verzameld in deze krant. Speciale dank aan Lieve De Beir, Els De Greef, Steffi De Cuyper, Niek Verheyen, Stephanie Pysson, Jan De Paepe, Reza Farnoud, Luk Lambrecht. « Dessins du Logis-Floréal » est une commande du centre socio-culturel WaBo et du N22 : stimuler les rencontres et créer des liens dans le quartier par l’art. Des rencontres sur lesquelles WaBo peut travailler davantage. Le présent journal nous permet d’assister à la naissance des dessins que Bart Lodewijks a faits dans la rue, sur les murs et les façades. Tout en se livrant à son travail, l’artiste a établi des liens avec plusieurs résidents. Ce sont ces histoires qu’il a réunies dans cette publication. Merci à Lieve De Beir, Els De Greef, Steffi De Cuyper, Niek Verheyen, Stephanie Pysson, Jan De Paepe, Reza Farnoud, Luk Lambrecht.