Page 1

“O civilizaøie nu se bizuie pe folosirea invenøiilor, ci pe aspiraøia entuziastã de a inventa.” Antoine de Saint Exupéry 1900-1944

o r p f e n s î i o nali m i t s sm e v n I

UNIVERSITATEA LUMINA ÎNVÃøÃMâNT SUPERIOR PERFORMANT

Fundaţia “LUMINA” Instituții de învățământ a luat ființă în anul 2001, actul său de înfiinţare fiind încheierea judecătorească nr. 87/P2001 din 15.06.2001, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr.12/4.07/2001. Fundaţia are drept obiect principal de activitate înființarea și dezvoltarea de unități și instituții de învățământ la toate nivelurile arhitecturii structurale ale sistemului educaţional din România.

n Actul Constitutiv sunt precizate următoarele: “înființarea de instituții de învățământ preșcolar cu orar normal sau prelungit, înființarea de instituții de învățământ preuniversitar

în anul 2007-2008, rezultatele notabile din activitatea didactică s-au concretizat în premii şi medalii, certificate național și internațional şi înregistrate oficial în bazele de date româneşti.

și superior, susținerea de activități instructiv– educative la toate ciclurile de şcolarizare, editarea de reviste sau alte publicații de specialitate, editarea de cursuri, manuale, etc.” Fundația este înregistrată la Direcția juridică a Ministerului Educației și Cercetării la poziția 440, la data de 19.10.2004.

58 premii la olimpiadele naţionale: l 14 premii I; l 8 premii II; l 8 premii III; l 28 menţiuni.

21 premii la olimpiadele internaţionale: l 3 medalii de aur; l 11 medalii de argint; l 4 medalii de bronz; l 3 menţiuni.

Astfel, în această perioadă au fost înfiinţate unități de învățământ în Capitală şi Constanţa: m Liceul Internaţional de Informatică Constanţa; m Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti; m The International School of Bucharest; m Școala Spectrum Bucureşti; m Școala Spectrum Constanţa. Formarea şi instruirea elevilor noştri la standarde internaţionale, respectul faţă de culturi şi valori diferite, dobândirea capacităţilor de rezolvare a problemelor şi de recunoaştere individuală şi socială fără deosebire de limbă, religie, naţionalitate sau rasă au devenit axele fundamentale în jurul cărora s-a articulat viziunea fondatorilor, viziune asumată conștient de școlile noastre. Enumerăm câteva dintre rezultatele recente (2007-2009), înregistrate de elevii din unitățile noastre de învățământ preuniversitar:

2 premii la concursurile internaţionale din care 2 medalii de aur.

în anul 2008-2009, trendul s-a menținut ascendent, rezultatele obținute confirmând calitatea procesului de învățământ - având în vedere numărul relativ mare de elevi performanți - modificând, în parte, prejudecata conform căreia performanţa şcolară este datorată mobilizării semnificative a resurselor familiale şi a unui număr mic de cadre didactice dedicate: 63 premii la olimpiadele 14 premii la olimpiadele naţionale: internaţionale: l 14 premii I; l 6 medalii de aur; l 7 premii II; l 5 medalii de argint; l 7 premii III; l 3 medalii de bronz. l 35 menţiuni. 30 premii la concursurile internaţionale din care 14 medalii de aur, 1 medalie de argint şi 4 medalii de bronz.


Misiune

Unităţile noastre de învăţământ au obţinut recunoaşterea auto-

urmăreşte formarea competenţelor teoretice şi practice, generale

UL este gândită în raport cu principiile performanței și competi-

rităţilor de resort fiind autorizate de Ministerul Educaţiei și Cer-

şi specifice necesare pregătirii specialiştilor, absolvenţi de

tivității, cu dinamica fluidă a pieței forței de muncă naționale și

cetării începând cu anul 1999 în baza Hotărârii C.N.A.I.P. nr.24

învăţământ universitar cu licenţă.

europene, promovând, pe cale de consecință, o deschidere majoră

din 23.10.1999, prin OMEC nr. 5121/20.12.1999 pentru învăţământ

spre îmbinarea activității didactice cu activitatea de cercetare

al României, partea I, nr.1005bis din 18.12.2006.

în mod particular, UL vizează atât tinerii absolvenţi de studii medii din Sud-Estul Uniunii Europene, cât şi zonele geografice învecinate României (Balcanii de Vest, regiunea Mării Negre şi Estul Europei).

în acelaşi timp, au fost îndeplinite toate standardele cerute pentru

Drept urmare, noua instituție de învățământ superior va fi

a fi recunoscut Centrul Internaţional Cambridge (Centrul

persoană juridică privată de drept public, în conformitate cu

Nr.RO006 din ianuarie 2001) care funcţionează la Bucureşti, iar

legislația statului român în materie de educație – exigențele

Structurile academice și instituționale ale instituției de

începând cu data de 1 iulie 2000 şcolile sunt membre ale European

legale specifice procedurilor de autorizare provizorie, de program

învățământ superior respectă litera și spiritul legislației române

preşcolar, primar, gimnazial și liceal. în anul 2006, Ministerul Educaţiei și Cercetării a acordat acreditarea finală pentru învăţământ preşcolar și liceal prin OMEC nr.5656/14.11.2006, 5641/14.11.2006 și 5640/14.11.2006 publicate în Monitorul Oficial

Council of International Schools (E.C.I.S.). în mod firesc, a fost configurată misiunea și viziunea unei universităţi care să continue şi să îmbogăţească, la un nivel superior, modelul educaţional performant, propus şi validat de Fundaţia Lumina Instituţii de învăţământ.

și instituțională, și de acreditare de către organismele de resort (Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Superior - ARACIS) - și recunoscută de către autoritățile naționale competente: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. De asemenea, au fost luate în calcul și exigențele deri-

Sintetic, ea constă în pregătirea și formarea de specialiști în

vate din articularea spațiului european al învățământului supe-

domeniul științelor socio-politice, economice și inginerești,

rior (Declarația de la Bologna). Cele patru programe de studii au

printr-un proces didactic și de cercetare de înaltă calitate care se

fost autorizate de către ARACIS conform Rapoartelor Consiliului

adresează atât potențialilor beneficiari români, cât și celor din

ARACIS din 22.04.2010 și 20.05.2010.

regiunea noastră geografică, având în vedere exigențele impuse de dinamica vieţii economice, sociale și tehnico-științifice

Universitatea Lumina (UL) are un puternic caracter

contemporane.

interdisciplinar prin programele și domeniile de studii emergente

Formarea și dezvoltarea competențelor profesionale, a aptitudinilor

în raport cu societatea cunoașterii (științe economice, științe

și abilităților necesare unui parcurs profesional performant vor

politice și științe inginerești), în condițiile îndeplinirii condițiilor

stimula, în opinia noastră, atât transformările și dezvoltările

legale de acces la învățământul superior de licență.

naționale, europene și internaționale, în domeniile de referință cât și accelerarea cunoașterii, asumarea valorilor și principiilor democratice, deschiderea spre cooperare, la nivel zonal și european și, drept urmare, va asigura participarea directă, implicată

UL este structurată în raport nemijlocit cu principiile autonomiei universitare, ale accesului egal la educația de nivel superior,

și conștientă la articularea societății cunoașterii și informației a

indiferent de apartenența etnică, religioasă sau de rasă, de gen

viitorilor absolvenți.

sau de mediul social de proveniența.Astfel, UL va urmări apărarea

Prin structura planurilor de învăţământ şi prin conţinutul

şi dezvoltarea cadrului democratic, respectarea drepturilor şi

programelor analitice pentru toate disciplinele de studiu se

libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului în statul de drept.

2 | Lumina University

științifică în domeniile emergente. Nu în ultimul rând, UL se fundamentează pe principiul parteneriatului public-privat, în contextul în care ambele părţi investesc în rezultatele educației de nivel superior şi obţin beneficii împreună, pe termen scurt, mediu și lung.

cu privire la învățământul superior, precum și exigențele care decurg din Declarația de la Bologna.


Misiune

Biblioteca Universității Lumina din București

Misiunea activităţii de cercetare ştiinţifică

Departamentul Educaţie al Universității Lumina

- destinată anume mediului academic transdisciplinar

se realizează în colective de cercetare sau individual,

are misiunea de a concepe şi proiecta activităţi prin

şi multicultural, caracteristic instituţiei tutelare – va

în cadrul proiectelor de cercetare naţionale sau inter-

care să valideze atât modelul educațional asumat de

pune la dispoziţia studenților un „all-inclusive” edu-

naţionale, încheiate cu beneficiari interni sau externi.

către instituţia de învăţământ superior, cât și rezulta-

cativ-cultural-informaţional, devenind dintr-un servi-

Diseminarea rezultatelor acestor cercetări se va realiza

tele din cercetarea de profil desfășurată în cadrul Cen-

ciu auxiliar procesului didactic, o condiție esențială

prin publicarea de articole şi prin prezentarea de lucrări

trului de Cercetare de Excelenţă Multidisciplinar.

pentru performanţa educațională, abilitățile necesare

în cadrul manifestărilor ştiinţifice din ţară şi din stră-

Valorificarea și includerea rezultatelor cercetărilor

implicării în proiecte de cercetare transdisciplinare și,

inătate.

avansate în circuitul educațional al Universității și

nu în ultimă instanță, în dezvoltarea personală a stu-

O atenţie semnificativă va fi acordată antrenării stu-

validarea de modele pedagogice bazate pe eficiență și

denților sau în succesul carierei cadrelor didactice sau

denţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, cu for-

orientare spre viitor, constituie esența misiunii

cercetătorilor.

marea abilităţilor necesare.

asumate de Departamentul Educaţie.

Rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti se diseminează cu prilejul manifestărilor ştiinţifice studenţeşti organizate în cadrul facultăţii: sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, workshop-uri studenţeşti. Mai mult, activitatea de cercetare științifică fundamentală, cu caracter interdisciplinar se desfășoară în cadrul Centrului de Cercetare de Excelenţă Multidisciplinar – compus din trei centre de studii şi cercetare multidisciplinară în științe economice și politice, în geopolitică, geoeconomie şi geostrategie şi în domeniile ce ţin de tehnologia informaţiei, tehnologia comunicaţiei şi inteligenţa artificială.

Lumina University |

3


Programe

FACULTATEA DE šTIInøE InGInEREšTI Atunci când computerul şi tehnologiile de comunicaţii îşi dau mâna, rezultatul este Tehnologia Informaţiei și a Comunicațiilor sau IT&C. Prin dezvoltarea sa impetuoasă,IT&C a schimbat modul de viaţă al omenirii, a micşorat distanţele, a comprimat timpul şi ne grăbește către viitor. Facultatea oferă două opțiuni de pregătire a studenților în cadrul programelor de studii de licență Tehnologia Informației și Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii.

Misiune Misiunea programului de studii Tehnologia Informaţiei constă în formarea inginerilor în domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, care să posede competenţe în domeniul proiectării, exploatării şi mentenanţei sistemelor moderne de prelucrare a informaţiei, prin însuşirea de cunoştinţe şi deprinderi generale, în domeniul de studii şi de specialitate. Misiunea programului de studii Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații constă în formarea de ingineri în domeniul Ingineriei Electronice şi Telecomunicaţii, cu competenţe în domeniul proiectării, exploatării şi mentenanţei echipamentelor, sistemelor

fizice specifice domeniului științelor inginerești şi posibilitatea

Sisteme de Telecomunicaţii acoperă o gamă largă de aplicaţii ale

modelării matematice a acestora, iar pe de altă parte asigurarea

electronicii şi telecomunicaţiilor, asigurând posibilitatea absol-

unei pregătiri solide în domeniul tehnologiilor moderne de pre-

venților să găsească uşor un loc de muncă în următoarele sectoare

lucrare informațională și de telecomunicații, cu instrumentație

de activitate: exploatare, proiectare, instalare şi întreţinere de

software și hardware, dublată de o pregătire de specialitate.

echipamente, sisteme și rețele fixe și mobile; elaborare de software; cercetare-dezvoltare; servicii de consultanţă în elec-

Profilul studenților Studenţii facultății noastre trebuie să posede cunoştinţe în domeniul fizicii, matematicii şi informaticii, capacităţi de comunicare eficientă, orală şi scrisă, în limbile română şi engleză, să fie riguroși şi consecvenţi în comportament, cu spirit de echipă bine dezvoltat.

şi reţelelor moderne de telecomunicaţii. O misiune permanentă a ambelor programe este și aceea de an-

tronică și telecomunicaţii. Atât datorită schimbărilor rapide din sfera tehnologiei informației și a telecomunicațiilor cât şi a transferului acesteia către societate, în activitatea companiilor, absolvenții vor înţelege importanţa formării continue şi a auto-educaţiei, în scopul dezvoltării ca profesioniști în domeniul IT&C.

Dotare

Oportunități Laboratoarele facultății noastre sunt dotate cu tehnică de ultimă

trenare a studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, pentru formarea lor cu o bază largă de cunoştinţe, cu spirit de acţiune şi

Pentru o specializare aprofundată și pentru dezvoltarea de com-

generație, reprezentând aparatură de măsură și control, platforme

creativitate tehnică, astfel încât să se poată adapta cu uşurinţă

petențe noi, diploma de licenţă dă dreptul absolvenţilor facultății

hardware pentru dezvoltare de aplicații specifice, stații de lucru,

schimbărilor rapide ce au loc la nivel tehnologic şi social în eco-

noastre să continue pregătirea prin studii universitare de mas-

stații grafice, rețele, având instalate pachete software licențiate,

nomia modernă.

terat şi doctorat.

de uz general sau specializate.

Licențiații în Tehnologia Informaţiei își vor putea desfășura ac-

Programe

tivitatea ca inginer de reţea, administrator de sistem, administrator de securitate a informației, proiectant de software specializat, cât și în profesii ca: specialist în sisteme distribuite

Pentru accesul la internet, campusul universitar dispune de facilități wireless și de un laborator cu funcționare permanentă. Trebuie menționate tehnologiile moderne din cadrul facultății,

Prin programele analitice ale disciplinelor din cadrul celor două

avansate, în dezvoltarea reţelelor informaționale, în cercetări de

utilizate ca suport al metodelor didactice, LAN-uri, proiectoare

programe de studii se urmăreşte, pe de o parte asigurarea unei

criminalitate informatică și în expertiză judiciară informatică.

video și smart boarduri, prezente atât în săli de seminar, cât și în

pregătiri fundamentale care să permită înţelegerea fenomenelor

Oferta de program de studiu pentru specializarea Tehnologii şi

laboratoare.

4 | Lumina University


Programe

FACULTATEA DE šTIINȚE ECONOMICE šI POLITICE Organizațiile recunosc astăzi că resursele de muncă cu o bună pregătire le creează un avantaj competitiv, deoarece specialiştii le pot ajuta să devină mai performante.

Misiune Programul de licenţă”Administrarea Afacerilor” (AdA) are menirea să formeze specialişti la nivelul exigenţelor de pe piaţa internă şi internaţională a muncii. Programul de licenţă „Relaţii Internaţionale şi Studii Europene”

III va fi aprofundată specializarea, cu accent pe operaționalizarea

și de conducere în oricare domeniu de activitate al unei companii

cunoștințelor dobândite, în vederea dezvoltării de abilități și

– management, marketing, finanţe, contabilitate, conducerea re-

competențe practice.

surselor umane, relații publice, vânzări și negociere.

Profilul studenților

Absolvenţii specializării RISE obţin calificarea recunoscută de „Licenţiat în RISE” (consiliere, evaluare, analiză, expertizare economică, juridică, socio-politică) şi au posibilităţi de plasament

Candidații la cele două profiluri trebuie să fie motivați în con-

pe piaţa muncii în: organizaţii internaţionale care îşi au sediul

struirea unei cariere de succes și să fie interesați de domeniul

în România şi în alte ţări; instituţii centrale ale statului român;

pentru care optează. Studenții pasionați de lumea afacerilor, de

instituţii locale; camere de comerţ şi industrie şi centre de afa-

felul în care funcționează firmele și de cum pot deveni acestea

Sud-Est şi regiunii Mării Negre.

ceri; firme de consultanţă în domeniile managementului politic

competitive găsesc în programul AdA mediul adecvat pentru

şi public, al proiectelor europene şi al fondurilor structurale;

Programe

dezvoltarea competențelor necesare unor buni specialiști. Stu-

ONG-uri naţionale şi internaţionale; reprezentanţe ale unor com-

denţii de la programul RISE vor fi preocupaţi de prezentul şi vii-

panii multinaţionale; mass-media; învăţământ şi cercetare.

torul acestei lumi, de fenomenele globalizării şi ale integrării

Numărul relativ mic de studenți care vor fi înscriși la facultatea

Cele două programe de licenţă combină teoria şi practica, urmă-

europene. Ei vor fi încurajaţi să dezvolte o atitudine deschisă

noastră (maxim 50 pentru fiecare profil) permite o interactivitate

rind să dezvolte gândirea economică și politică a studenţilor şi

faţă de valori culturale diferite.

optimă cu profesorii. Fiecare student va fi consiliat și va avea un

Oportunități

mentor personal din rândul cadrelor didactice cu experiență.

(RISE) îşi propune să construiască un mediu al excelenţei învăţării şi cercetării, având ca problematică specifică studiile de arie, cu opţiuni vizând problematica Europei de Est, Europei de

formarea unor abilităţi şi competenţe necesare în exercitarea activităţii profesionale din domeniul ales. Conţinutul acestora

Dotare

corespunde standardelor naţionale şi este în acord cu tendinţele educaţiei universitare pe plan internațional.

În cadrul programelor noastre, învățământul va fi centrat pe

studenți, avându-se continuu în vedere finalitatea educațională, Studenții vor beneficia de resurse educaționale performante, fundamentale ale domeniului, de specialitate şi complementare. anume satisfacerea cerințelor pieței muncii la standarde de vârf. spații pentru cursuri și seminare, laboratoare, mijloace video, Cităm pe cele mai importante din anul I: în cazul AdA – Econo- Astăzi, specialitățile facultății noastre au o tot mai mare căutare fond de carte valoros, abonamente la reviste internaționale de Planurile de învățământ de la AdA și RISE cuprind discipline

mie, Management, Marketing, Informatică, Contabilitate, Fi-

în plan național și internațional, absolvenţii având şansa să-şi

nanțe; în cazul RISE - Teoria relaţiilor internaţionale, Introducere

găsească cu uşurinţă locul de muncă pentru care s-au pregătit.

în ştiinţe politice, Politică externă şi diplomaţie, Introducere în

Finalizarea programului AdA conferă absolvenților calificarea

ticipare la activități cultural-educaționale și de loisir, de volun-

studii europene, Analiza conflictelor internaționale. În anii II și

de”Economist”, având posibilitatea de a ocupa poziţii executive

tariat, servicii de cazare şi servire a mesei în campusul universitar.

specialitate prestigioase și rețea wireless pentru accesul la internet. Ambientul educațional va asigura condiții optime de par-

Lumina University |

5


Programe

CENTRUL DE LIMBI STRÃINE Obiectivele noastre Centrul de Limbi Străine din cadrul Universității Lumina oferă cursanților posibilitatea de însușire și aprofundare a cunoștințelor de limba engleză, franceză, germană și turcă, prin forme intensive de predare și învățare. Cursurile urmăresc dezvoltarea capacităților de comunicare în limba respectivă, în strânsă legătură cu limbajele specifice programelor de studiu oferite de Universitatea Lumina. Prin caracterul transdisciplinar, Centrul de Limbi Străine țintește dezvoltarea unui set complet de abilități lingvistice și culturale, menite să deschidă viitorului absolvent noi orizonturi profesionale.

lului de pregătire al celor cărora li se adresează.

nelor pentru obținerea certificatelor Cambridge. Centrul va desCentrul colaborează cu profesori și consultanți lingvistici români, fășura proiecte pe domenii conexe celorlalte patru programe de dar și vorbitori nativi, profesioniști, calificați și cu experiență în studiu din cadrul Universității Lumina, astfel încât să existe o permanentă colaborare între studenți și profesori, indiferent de lucrul cu studenții, motive pentru care necesitățile legate de îndomeniul lor de activitate. vățarea limbii sunt foarte bine înțelese. În dotarea Centrului de Limbi Străine sunt incluse laboratoare acces la internet, videoproiectoare, casetofoane și table interactive.

Beneficii și oportunități

Centrul de Limbi Străine asigură parteneriate și schimburi de Nivelul de pornire este stabilit în urma unor teste de plasare, bune practici cu universități de renume din Europa, din țările menite să verifice fondul noțiunilor conversaționale, gramaticale non-europene sau aflate în proces de preaderare. Astfel cursanții și lexicale. În funcție de rezultat, studenții vor urma cursurile de se vor familiariza cu medii de lucru și mentalități noi fiind pregătiți pentru piața muncii datorită dobândirii experienței praclimbă străină la nivelul corespunzător cunoștințelor. tice. Centrul înlesnește accesul la evenimente artistice și cultuMaterialele auxiliare provin de la edituri de renume precum rale, dezvoltând colaborarea cu Institutul Goethe, Institutul Cambridge, Oxford sau Garnet Publishing, fiind adaptate nive- francez și Consiliul Britanic, principalul organizator al exame-

6 | Lumina University

Cui ne adresăm?

multimedia în cadrul cărora există computere performante cu Cursurile Centrului de Limbi Străine se adresează studenților facultăților din cadrul Universității Lumina, în special celor interesați de perfecționarea cunoștințelor, dar și unui public larg, de vârste și formații profesionale diferite.

Diplome, atestate, certificări Scopul final al cursurilor organizate în cadrul Centrului de Limbi Străine este obținerea certificatelor de limbă recunoscute internațional, acordate de comisii care reprezintă instituțiile universitare ce aparțin comunității lingvistice respective. Astfel, cursanții vor avea noi șanse de dezvoltare profesională și de evoluție în carieră.


Programe

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGÃTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

DEPARTAMENTUL DE CERCETARE šTIINøIFICÃ

Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor Didactice al Universității Lumina are misiunea de a concepe şi proiecta activităţi prin care să valideze atât modelul educațional asumat de Universitate, cât și inovația rezultată din cercetarea desfășurată în cadrul Departamentului de Cercetare. Valorificarea și includerea rezultatelor cercetărilor avansate în circuitul educațional al Universității și validarea de modele pedagogice bazate pe eficiență și orientare înspre viitor constituie esența misiunii asumate de Departament.

Departamentul desfășoară activități de cercetare științifică pe

Obiective a) formarea iniţială a studenţilor și a absolvenților învățământului universitar cu privire la dobândirea competențelor necesare ocupării posturilor didactice. b) formarea continuă, prin programe de formare/perfecţionare periodică, în acord cu exigențele programului Educația

Nivelul I

baza planurilor Centrului de Cercetare „Științele Educației”. Cercetarea științifică abordează teme din aria științifică a domeniului ştiinţelor educaţiei, psihologiei, sociologiei și/sau studii integrate/interdisciplinare. Departamentul va organiza periodic sesiuni ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, iar comunicările vor fi publicate în reviste/volume cotate ISSN sau ISBN.

- acordă dreptul de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar obligatoriu; - include 30 de credite transferabile; - se desfășoară în timpul studiilor de licenţă sau în regim postuniversitar, pentru absolvenți.

Nivelul II

2010; cursuri de pregătire pentru examenele de definitivat și

- acordă dreptul de ocupare a posturilor didactice în învățământul liceal, postliceal și universitar. Implică obligatoriu abmentorat din școli şi educarea adulţilor prin programe de solvirea unui program de master în domeniul diplomei de lidezvoltare a competențelor de bază specifice acestei categorii. cență; - include 60 de credite transferabile. Beneficiarii ofertei educaționale a Departamentului sunt stuc) dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor denţii Universității Lumina, absolvenţii învățământului unieducaţiei, psihologiei învăţării, al inovării teoriei şi practicii versitar înscriși în regim postuniversitar, cadrele didactice sau alte categorii de solicitanţi înscriși în program. educaţionale. Programele de formare iniţială se realizează în Programul de studii al Departamentului este facultativ, fiind baza Ordinului M.E.C.T. nr.4316 din 3 iunie 2008, pe două ni- permis accesul tuturor studenţilor și absolvenţilor învățământului universitar. veluri:

grade didactice; consilierea și coordonarea activităţilor de

CERCETAREA TRANSDISCIPLINARÃ Activitatea de cercetare–dezvoltare-inovare a Universităţii LUMINA din Bucureşti va reprezenta factorul de tranziţie de la un model educaţional disciplinar spre unul transdisciplinar. Integrarea rezultatelor cercetării în procesul educaţional va promova excelenţa în educaţie, relevând calitatea de promotor al cercetării ca premisă a „economiei bazată pe cunoaştere” având ca ţintă realizarea „societăţii cunoaşterii şi informaţiei”.

Scop Realizarea unui Centru de Cercetare de Excelenţă Multidisciplinar – CEXLUM, pentru creşterea competitivităţii sectorului de cercetare-dezvoltare, inovare şi a capacităţii administrative la nivel regional.

Misiune Departamentul de cercetare al Universităţii LUMINA şi-a stabilit ca deziderat crearea de centre de cercetare. Proiectele pe care le vom realiza vor releva valenţele transdisciplinare ale domeniilor ştiinţifice corespunzătoare modelului educaţional. Pe de altă parte, prin experienţa acumulată şi rezultatele obţinute din activitatea de cercetare, viitorii absolvenţi vor avea un orizont deschis, creându-şi premizele unei cariere de succes.

Obiective Specifice

Oportunităţi

Studenţii implicaţi în activitatea de cercetare vor disemina rezultatele atât în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice inturală şi funcţională a unor centre de cercetare de excelenţă ternaţionale, a celor studenţeşti, cât şi în cadrul activităţilor multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare, staţii desfăşurate la cercul ştiinţific studenţesc. Cele mai bune lucrări pilot de cercetare, poli de excelenţă, platforme regionale şi reţele, vor fi premiate, acordându-se burse şi acces la granturi de cercetare încă din perioada formării iniţiale a cercetătorilor prin centre de competenţe (autorizate). doctorate (stimulându-se cotutela internaţională şi mobilitatea), și programe post-doctorale, cu precădere în domenii interdisciplinare. Atingerea obiectivului general se va face prin organizarea struc-

Profilul Studentului

Acesta trebuie să posede o cunoaştere aprofundată a domeniilor

Dotare

corespunzătoare programelor de studii, să pună în evidenţă, în mod critic, existenţa unor relaţii între evenimente şi procese din specializări diferite, să fie capabil să definească teme de cercetare, să poată structura şi organiza informaţiile relativ complexe

Obiectivul general se va sprijini pe trei direcţii strategice: crearea de cu-

într-o formă coerentă,să poată evidenţia diferenţele dintre concep-

noaştere,creşterea competitivităţii,creşterea calităţii vieţii sociale.

ţiile şi abordările dintre ştiinţe şi contexte diferite.

Printre echipamentele de cercetare se vor regăsi: supercalculator TERA-10, cameră anecoidă, camere de termoviziune, cameră adiabată, instalaţie criogenie, roboţi industriali şi mobili de laborator, analizoare de reţea, Data Storage; software specializat: LabView, Solid Works, CAD, MatLab, Recurdyne, Absys, RoboTeq, Scientific Work Place, Maple 14 academic, DasyLab v9.0 etc.

Lumina University |

7


Facilităţi

BiBlioteca UniversitÃøii lUMina din BUcUrešti

loisir

În calitatea sa de parte integrantă a unui model educaţional european şi internaţional, biblioteca îşi asumă următoarele misiuni:

Misiunea activităţii de loisir educaţional este cea de catalizator al dialogului intercultural şi interdisciplinar cu rol armonios - coeziv în configurarea unei comunităţi academice distincte şi representative, abilitată în implicarea şi realizarea de proiecte transdisciplinare.

Educativă - de „formator” de „consumatori” şi diseminatori avizaţi de cunoaştere şi informaţie, prin implicarea directă a studenţilor – benevol şi voluntar – în activităţile bibliotecii;

În acest sens, vom dezvolta următoarele tipuri de activităţi:

Culturală - destinată propagării educaţiei interculturale la nivelul comunităţii academice, astfel încât fiecare membru al acesteia să fie abilitat în a identifica valoarea culturală autentică şi să manifeste disponibilităţi de apreciere pozitivă a valorilor tradiţionale compatibile cu familia valorilor consacrate;

Ludoteca - menită să surprindă latura ludica a diverselor specializări (economică, politică, ştiinţe inginereşti, etc.) şi să faciliteze familiarizarea cu varii forme de expresie caracteristice culturii orale specifice ariei de adresabilitate a universităţii;

Socială - menită să configureze acel forum interactiv (pe teme: ştiinţifice, culturale, civice, de loisir educaţional, etc.) cu impact pozitiv asupra coeziunii, calităţii şi vizibilităţii mediului academic de apartenenţă;

Mediateca - destinată stimulării sensibilităţii ar-

Info-documentară - pentru asigurarea accesului la cele mai actuale şi relevante informaţii ştiinţifice şi de interes general din sfera mişcării de idei universale. Realizarea misiunilor asumate va îmbrăca forma unui parteneriat permanent între destinatarii prioritari (studenţi, profesori, cercetători) pe de o parte, iar pe de altă parte, specialiştii în biblioteconomie şi cei din domeniul informatic responsabili de bună funcţionare a bibliotecii, în colaborare cu reprezentanţi ai sistemului bibliotecilor (din ţară şi străinătate), precum şi cu instituţiile naţionale, europene şi internaţionale din domeniile de referinţă.

tistice şi iniţierii şi/ sau dezvoltării educaţiei cinematografice, muzicale, interculturale, multimedia, informaţionale, plastice, etc., cu concursul unor personalităţi cultural-artistice şi/ sau media;

Clubul sportiv - cu scopul de a forma gustul pentru performanţă, spiritul de echipă, spiritul de competiţieîn limitele „fair-play”-ului;

La momentul actual, biblioteca dispune de: l suprafaţă de 130 mp; l 2300 resurse documentare în format print şi peste 8000 în

Forumul pro-activ - pe teme sensibile / de

format electronic; l sală de lectură multimedia; l oportunităţi de loisir educaţional (mediatecă, ludotecă); l program flexibil (model”learning center”).

largă respiraţie (dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, prezervarea şi/ sau restaurarea patrimoniului cultural, civice, etc).

stUdenøii UniversitÃøii lUMina din BUcUrešti vor Beneficia de: l burse de merit pentru performanţe educaţionale de excepţie, menite să acopere integral sau parţial ( în funcţie de nivelul performanţei) cheltuielile de şcolarizare;

l cafeterie şi terasă (250 de locuri);

l campus universitar, în suprafaţă de

l centru de consiliere în carieră

7.500 mp; l 3 corpuri de clădire (S, P+2) cu dotări

ultramoderne; l 7 săli curs, 7 de seminar, 3 săli

multimedia-integral echipate pentru video-conferinţe, 16 laboratoare; l 2 amfiteatre

(100, respectiv 300 locuri); l cazare (100 locuri); l sală de mese (250 locuri) cu “menu à

la carte” şi bufet cu bucătărie proprie;

6 | Lumina University

în profesiona m i t s lism e Inv

l bibliotecă; l centru de cercetare avansată;

(economică, politică, ştiinţe inginereşti); l sală şi teren de sport; l zonă multifuncţională de petrecere

contact:

a timpului liber (echipamentele putând fi reconfigurate în funcţie de specificul activităţilor de loisir);

Şos. Colentina nr. 64B, sector 2, Bucureşti, România

l cabinet medical şi de consiliere psihologică;

e-mail: admissions@lumina.org www.lumina.org

l sistem integrat de pază şi supraveghere; l parcare (100 locuri).

tel: 021-240.30.22 fax: 021-240.30.33


Facilităţi

BiBlioteca UniversitÃøii lUMina din BUcUrešti

loisir

În calitatea sa de parte integrantă a unui model educaţional european şi internaţional, biblioteca îşi asumă următoarele misiuni:

Misiunea activităţii de loisir educaţional este cea de catalizator al dialogului intercultural şi interdisciplinar cu rol armonios - coeziv în configurarea unei comunităţi academice distincte şi representative, abilitată în implicarea şi realizarea de proiecte transdisciplinare.

Educativă - de „formator” de „consumatori” şi diseminatori avizaţi de cunoaştere şi informaţie, prin implicarea directă a studenţilor – benevol şi voluntar – în activităţile bibliotecii;

În acest sens, vom dezvolta următoarele tipuri de activităţi:

Culturală - destinată propagării educaţiei interculturale la nivelul comunităţii academice, astfel încât fiecare membru al acesteia să fie abilitat în a identifica valoarea culturală autentică şi să manifeste disponibilităţi de apreciere pozitivă a valorilor tradiţionale compatibile cu familia valorilor consacrate;

Ludoteca - menită să surprindă latura ludica a diverselor specializări (economică, politică, ştiinţe inginereşti, etc.) şi să faciliteze familiarizarea cu varii forme de expresie caracteristice culturii orale specifice ariei de adresabilitate a universităţii;

Socială - menită să configureze acel forum interactiv (pe teme: ştiinţifice, culturale, civice, de loisir educaţional, etc.) cu impact pozitiv asupra coeziunii, calităţii şi vizibilităţii mediului academic de apartenenţă;

Mediateca - destinată stimulării sensibilităţii ar-

Info-documentară - pentru asigurarea accesului la cele mai actuale şi relevante informaţii ştiinţifice şi de interes general din sfera mişcării de idei universale. Realizarea misiunilor asumate va îmbrăca forma unui parteneriat permanent între destinatarii prioritari (studenţi, profesori, cercetători) pe de o parte, iar pe de altă parte, specialiştii în biblioteconomie şi cei din domeniul informatic responsabili de bună funcţionare a bibliotecii, în colaborare cu reprezentanţi ai sistemului bibliotecilor (din ţară şi străinătate), precum şi cu instituţiile naţionale, europene şi internaţionale din domeniile de referinţă.

tistice şi iniţierii şi/ sau dezvoltării educaţiei cinematografice, muzicale, interculturale, multimedia, informaţionale, plastice, etc., cu concursul unor personalităţi cultural-artistice şi/ sau media;

Clubul sportiv - cu scopul de a forma gustul pentru performanţă, spiritul de echipă, spiritul de competiţieîn limitele „fair-play”-ului;

La momentul actual, biblioteca dispune de: l suprafaţă de 130 mp; l 2300 resurse documentare în format print şi peste 8000 în

Forumul pro-activ - pe teme sensibile / de

format electronic; l sală de lectură multimedia; l oportunităţi de loisir educaţional (mediatecă, ludotecă); l program flexibil (model”learning center”).

largă respiraţie (dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, prezervarea şi/ sau restaurarea patrimoniului cultural, civice, etc).

stUdenøii UniversitÃøii lUMina din BUcUrešti vor Beneficia de: l burse de merit pentru performanţe educaţionale de excepţie, menite să acopere integral sau parţial ( în funcţie de nivelul performanţei) cheltuielile de şcolarizare;

l cafeterie şi terasă (250 de locuri);

l campus universitar, în suprafaţă de

l centru de consiliere în carieră

7.500 mp; l 3 corpuri de clădire (S, P+2) cu dotări

ultramoderne; l 7 săli curs, 7 de seminar, 3 săli

multimedia-integral echipate pentru video-conferinţe, 16 laboratoare; l 2 amfiteatre

(100, respectiv 300 locuri); l cazare (100 locuri); l sală de mese (250 locuri) cu “menu à

la carte” şi bufet cu bucătărie proprie;

8 | Lumina University

în profesiona m i t s lism e Inv

l bibliotecă; l centru de cercetare avansată;

(economică, politică, ştiinţe inginereşti); l sală şi teren de sport; l zonă multifuncţională de petrecere

contact:

a timpului liber (echipamentele putând fi reconfigurate în funcţie de specificul activităţilor de loisir);

Şos. Colentina nr. 64B, sector 2, Bucureşti, România

l cabinet medical şi de consiliere psihologică;

e-mail: admissions@lumina.org www.lumina.org

l sistem integrat de pază şi supraveghere; l parcare (100 locuri).

tel: 021-240.30.22 fax: 021-240.30.33

Universitatea lumina  

Universitatea lumina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you