Page 1

e-portafoli: un instrument d’avaluació competencial

SE Badalona 2 de febrer de 2011 Núria Alart www.xtec.cat/~nalart, nalart@xtec.cat, nalart@twitter.com


De quina manera avaluem?

2


3


4


5


6


7


Què fem nosaltres? Què volem fer?

8


Propòsits de l’avaluació AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE AVALUACIÓ SUMATIVA = CENTRADA EN LA INSTITUCIÓ

AVALUACIÓ PER A L’APRENENTATGE 9 AVALUACIÓ FORMATIVA = CENTRADA EN L’ESTUDIANT (Aula de classe)


A Finlàndia la metodologia de treball està centrada en l’alumnat i utilitza 10 poc els exàmens. Dediquen més temps a aprendre.Font: X. Suñé i J. Muñoz


Les competències comunicatives. Comunicant i creant oralment i expressant-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals. Fent ús del propi cos i les tecnologies de la comunicació, amb la diversitat de llengües i facilitant la diversitat cultural. Ens permet conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques.

Les competències metodològiques. Convertint la informació en coneixement eficaç per a guiar les accions, el raonament i l’esperit crític, amb la capacitat d’organitzar-se en les tasques amb responsabilitat i disciplina. Inclou la capacitat de cooperació i d’autoavaluar-se.

Les competències personals. Afirmant la identitat personal, els propis valors i actituds personals i interrelacionades, el control emocional i actituds d’apertura, flexibilitat i compromès en relació amb els demés.

Les competències específiques per a conviure i habitar en el món. Enriquint les relacions i les habilitats socials. Interaccionant amb el món físic i el món real.

11 http://www.slideshare.net/nalart/competencias-basicas-prat-2010


Competència aprendre a aprendre: pensar i reflexionar Cultura de la reflexió: hem de crear una cultura reflexiva i de pensament visible

La reflexió en un portafoli ajuda a l’estudiant a construir significat 12

Què?

Per a què?

I ara què?


Competència aprendre a aprendre mitjançant el portafoli

CONSCIÈNCIA I CONTROL D’UN MATEIX -Conduir el propi aprenentatge. -Adquirir consciència de les pròpies capacitats: intel·lectuals, emocionals i físiques -Desenvolupar competències personals: motivació, actituds, gust per aprendre... -Descobrir els estils d’aprenentatge. -Practicar hàbits, rutines... qualitats de pensament i preguntes APRENDRE A APRENDRE PER A CONSTRUIR CONEIXEMENT -Fomentar el pensament crític (R. Swartz) -Desenvolupar el pensament creatiu (K. Robinson) -Transformar informació en coneixement (T. Bloom) -Desenvolupar una adequada comprensió de la realitat (D. Perkins)

METACOGNICÓ -Identificar els processos de pensament i aprenentatge -Reconèixer les pròpies potencialitats i carències. -Ser conscient i regular habilitats per l’aprenentatge: la memòria, la concentració, l’atenció, la comprensió... -Ser capaç d’autoavaluar-se, heteroavaluar-se i autoregular-se.

RECURSOS I ESTRATÈGIES -Aprenentatge cooperatiu. -PBL (aprenentatge basat en problemes) -Treball per projecte, per contractes, per racons, tallers.. 13 -Mapes mentals. - Portafolis


http://www.slideshare.net/nalart/inteligencias-multiples-aula-20

Font: nalart, 2009

14 http://www.slideshare.net/nalart/preguntes-inteligencies


De quina manera podem fer visible l’aprenentatge?

Rutines de pensament Destreses Documentació Reflexió Representació

10 idees claus http://www.youtube.com/nuriaalart#p/u/1/p5MmOnRq6Ik

15


Aprendre a reflexionar a classe Disposar de temps per a la reflexió Mostrar i pautar hàbits a l’alumnat Oferir diferents estratègies Fer sentir seguretat en l’exploració dels propis sentiments 16

Crear situacions rellevants per l’alumnat


Competents digitals?

Escola 2.0: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/58/5twD62vbc2w Nativos digitales: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/55/LWVEL9AFUh0 17


Àmbits de la competència digital i tractament de la informació C. Informacional -Fer servir diferents habilitats coneixements, procediments... per crear nova informació i difondre. C. Cognitiva Transformar informació en coneixements Generar nous continguts, coneixements, solucionar problemes...

C. Tecnologia i informàtica -Utilitzar les eines tecnològiques: ordinadors, càmera fotografies, vídeo, “gps”, telèfon mòbil... C. Ciutadania digital Desenvolupar habilitats socials a la xarxa com a la vida real: saber conviure en societat. Conèixer i fer valdre els drets de la ciutadania digital

C. Alfabetitzacions múltiples -Usar diferents llenguatges: sonor, visual, icònic, gràfic, còmic, numèric, fotogràfic... No només llenguatge lingüístic (oral i escrit) C. Reflexiva Tenir una actitud crítica i reflexiva en el tractament de la informació i ús de les tecnologies: Per què? Quina? Quan? Font: adap. Jordi Adell, 2010

18

Tecnologia o metodologia: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/123/IJY-NIhdw_4


Habilitats digitals: cercar, seleccionar, comparar, contrastar, analitzar, sintetitzar, organitzar, avaluar, criticar, defensar, reorganitzar, generar, crear...

GenĂ­s Roca: http://www.youtube.com/watch?v=aCDEg-5GhTg&feature=related 19


Qui té un blog? Qui té una pàgina web? Heu editat a la Wiquipèdia? Quins comptes teniu? Quants programes us heu baixat i instal·lat? ...

20

Litoral versió Internet: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/100/dWnEcbo1gj4


Internet ens serveix per:

Obrir finestres al món: comunicar, col·laborar, compartir, confiar... Portar el món a sobre Utilitzar múltiples llenguatges Crear la teva pròpia xarxa personal d’aprenentatge/social

21


L’e-portafoli una peça del PLE Quin és el vostre PLE? (Entorn personal d’aprenentatge)

Font: X. Suñé i J. 22 Muñoz

PLE se centra en l’usuari que crea i consumeix informació i coneixement


I un PLN? (Xarxa personal d’aprenentatge)

La xarxa social retroalimenta la reflexió sobre l’aprenentatge Font: J. Muñoz https://cacoo.com/diagrams/TxztKWm0bQLm1lnS

23


24


Utilitzem avaluacions alternatives? Avaluem només els resultats? De quina manera reflexionem l’aprenentatge? Què és un e-portafoli? Per a què serveix? Com podem utilitzar-lo? No és només un recull d’artefactes, ni recull de records!

25


Insatisfacció de les formes d’avaluació amb els enfocaments quantitatius, anem cap a enfocaments més qualitatius. Bigg,1996

Els factors en aquest canvi inclouen les noves teories sobre l’aprenentatge i els seu impacte sobre el currículum. 26


“És una metodologia d’avaluació alternativa que té en compte el nou paradigma educatiu centrat en l’estudiant”

27


Un e-portafoli és un instrument a la web, ajudat per les tecnologies de la informació i la comunicació (Internet), donant recolzament al procés d’aprenentatge de l’estudiant

28


Un portafoli és un: PROCÉS: una evolució que demostra un resultat (Diari) PRODUCTE: els resultats recopilats d’una activitat o procés (Final)

29


“L’ànima de l’e-portafoli és la reflexió”

La reflexió en un e-portafoli ajuda a l’estudiant a construir significat. 30


“Col·lecció d’evidències (materials, activitats, productes…) estructurades, ordenades i seleccionades amb la intenció d’explicar el rendiment o l’aprenentatge realitzat, reflexionar sobre aquest i avaluar-lo”

31


Connecta aspectes de la vida personal, acadèmica i social Què (Passat) Què he fet? I ara què (Present) Què he aprés? Per a què (Futur) què faré?

32


“Col·lecció de treballs que mostren a l’alumnat “com és”, quins són els seus interessos i les seves potencialitats en una o diverses àrees de contingut” Arter y Spandel 1991

33 Permet identificar els aprenentatges de: conceptes, procediments i actituds dels estudiants.


34 Font: nalart, 2008


Portafoli de l’alumnat (e-portafoli) Carpeta d’aprenentatge Portafoli del docent Portafoli del centre Portafoli de curs, tema, projecte...

35


El portafoli docent

Inicial Pla de recerca acció Que vull canviar específicament? De quina manera? Quan vull fer aquest canvi? Què necessitaria? Què m’ho impedeix? Com em beneficiaria com a professional? Com a persona? Pregunta de recerca

Intermedi Pregunta de recerca Observació Quin tipus d’informació vull recollir? Quins instruments faré servir? Què espero descobrir? Anàlisi de les dades Què has descobert? Reflexions/conclusions Justificació dels materials

Final Avaluació global Punt de partida/punt d’arribada Quin canvi has realitzat? Com ha estat el procés? Recopilació de materials Conclusions 36

Competència docent http://www.youtube.com/nuriaalart#p/u/4/XLur9oyL22c


Font: nalart, 2008

37


HISTÒRIA? Els artistes sempre han utilitzat el portafoli per a documentar els seus treballs (pintors, fotògrafs,…)

Les escoles Montessori inicien la seva utilització a l’escola primària.

A partir de 1990 s’utilitza en les Univesitats (Austràlia, Canadà, USA i altres universitats del nort d’Europa

H. Gardner parla del “portfolio” com el procediment d’avaluació de les intel·ligències múltiples.

Estudiants del Regne Unit que abandonen la secundària l’utilitzen per a38 documentar les seves competències.


“Aquesta qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el portafoli en un sistema d’avaluació coherent amb el marc de l’avaluació continuada i formativa”. C.Coll, 2004

L’alumnat té un paper fonamental com a persona ACTIVA en el procés avaluatiu, ha de 39 i ser conscient del seu progrés en l’aprenentatge, identificant quins aspectes domina quins necessita millorar. Mateo, 2005


Helen C. Barret, 2009 http://electronicportafolio.org

40


Autoconeixement com a assoliment d’aprenentatge

Documentació

Portafoli d’aprenentatge Reflexió

Col·laboració

Font: Zubizarreta,2004

41


Autoconeixement Coneixement estudiant

Autoavaluació Avaluació aprenentatge

REFLEXIÓ

Autogestió Planificació de l’aprenentatge

Meta- aprenentatge Entendre com s’aprèn

Adatpació: Barbara Stäuble, Universitat Tecnològica Austràlia

42


E-portafoli i l’aprenentatge

les tatge r a ion renen x e fl p Re s d’a tat i v i act

Planificar

Compartir

Ob mi tenir tja nç expe an t a riènc ctiv ia it a ts

Fer

Reflexionar

Seleccionar Es sup tratè era gies rp rob per a lem es

Recollir Evidències

Plantejar problemes

b r am enta s e erim Exp stratègi e

e-portafoli

Analitzar ssit e c e la n re r e ix d onè ’apren c e d R

at

43 Adapt. Gabineteinformatica.net 2008


Gairebé tots els documents es fan amb ordinador Els enllaços permeten fer connexions amb les evidències

Desenvolupar les destresa i habilitats multimèdia Per compartir amb altres persones

44


Propicia l’expressió de diferents llenguatges

45


Facilita la comunicaci贸

46


Desenvolupa les competències: sobre tot la digital i tecnològica

47


Facilita l’avaluació.

48


Fomenta el pensament crĂ­tic.

49


Desenvolupa la creativitat

50


Augmenta les habilitats emocionals i socials

51


Fomenta activitats cooperatives: professorat- alumnat

Cooperaci贸: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/108/gBnvGS4u3F0

52


Resolt els problemes d’emmagatzament de materials

53


Desenvolupa l’aprenentatge reflexiu

Jo penso Jo reflexiono

54


PERSONAL Presentació: Visual, sonora, escrita, gràfica... Fotografia. Dibuix. Mapa mental Eix cronològic Autobiografia Autoretrat...

ACADÈMIC Currículum Llengües Matemàtiques Naturals Socials Tecnologia Música Crèdits variables...

REFLEXIÓ El meu millor treball Objectius assolits Objectius no assolits Els treballs cooperatius: WebQuest, MTW, Caceres... Necessito millorar

Suggerències 3. Reflexió: narracions 1. Recollida: arxius

2. Selecció: enllaços

4. Projecció: col·laboracions

5. Avaluació: rúbrica i diari (blog) 55


El portfoli és una forma de recopilar la informació que demostra les habilitats i els èxits dels estudiants pensen produeixen

COM qüestionen

sintetitzen

creen analitzen

56


Documentar el creixement de l’estudiant en un temps.

No comparar els estudiants entre si.

Destacar la força positiva dels estudiants, (potencialitats) en comptes de les debilitats.

Considerar els estils d’aprenentatge, totes les capacitats, les experiències culturals i educatives i els nivells d’estudi. 57


Per a què ens serveix? Com a eina que revela a l’estudiant allò que ha après d’una forma personal i completa. Proporciona evidència d’allò que s’aprèn i del grau d’assoliment dels objectius en relació amb el pla de treball. Per incrementar la responsabilitat de l’estudiant en el seu aprenentatge.

58


59

Escola digital: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/2/5_PvafoH4ss


• • • • • •

Determinar el propòsit del portafoli Seleccionar el contingut i l’estructura Decidir com s’utilitzarà i conservarà Establir els criteris d’avaluació Avaluar el contingut. Comunicar els resultats a l’alumnat Medina i Verdejo, 1999

60


“Dissenyar una gràfica o graella d’avaluació entre el professorat i alumnat”

61 Rúbrica http://www.youtube.com/watch?v=VcjxcFqi8U4 Rubistar Generadors de rúbriques: http://rubistar.4teachers.org/index.php?&skin=es&lang=es&


• Promou la participació de l’alumnat. • Responsabilitat dels seus aprenentatges • Oportunitat de conèixer actituds de l’alumnat • Té una estructura de llarga durada • Es pot adaptar a les diverses necessitats, interessos i habilitats de cada estudiant

• Els professors poden examinar les seves destreses. • Es pot utilitzar en tots els nivells escolar. • Promou l’autoavaluació i el control de l’aprenentatge. • Permet una visió més àmplia i profunda d’allò que l’alumnat sap i pot fer.

62


• Cal dedicar-hi temps, tant el professorat com l’alumnat. • Resulta inapropiat per a mesurar el nivell de coneixements de fets i conceptes, per això, cal combinar amb un altre tipus d’avaluacions. • L’alumnat no està acostumat i cal explicar bé.

63


RECORDEM... La reflexió: ÉS EL COR I L’ÀNIMA DE L’E-PORTAFOLI, NO LES EINES, NI EVIDÈNCIES UTILITZADES

64


Plantilla e-portafoli:https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/ Plantilla e-portafoli universitat: https://sites.google.com/site/eportafoliuniversitat/

DISPLAY CARPETA

CAPSA O FITXER

CD; DVD

DIARIS; QUADERNS DE NOTES DIGITAL

65


Papiroflèxia

66


Volum

67


Imatges, corporals

68


Quadres, tres dimensions...

69


Presentació “display” tríptic

70


Presentació “Power Point”

http://www.slideshare.net/nalart/portfoli-aula-acollida

71


Plataforma Google Sites per crear e-portafolis Incloure text, imatges, fotografies, vídeos, enllaços... Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=7x0UneYP7PU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=VUG5-sJoQEI&feature=related

72


e-portafoli secundĂ ria

e-portafoli universitat

https://sites.google.com/site/portafoliplantilla/

https://sites.google.com/site/eportafoliuniversitat/

73


Micro tallers: https://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolio Micro tallers TAC http://sites.google.com/site/microtallerstac/

74


Com fer un portafoli http://www.xtec.cat/~nalart/coleccio/WQ_PORTFOLIO/index.htm

75

Portafoli http://www.xtec.cat/~nalart/evaluation.htm


Mahara http://mahara.org/ Possibiltats del Mahara http://camarotic.es/?p=505

Programari lliure Integració al Moodle Permet l’exportació Traduït al català

76


Entorn personal d’aprenentatge (PLE) PLE: http://www.youtube.com/nuriaalart#p/f/64/187srtzXrPQ

Esteu en alguna xarxa social? Quina? Amb quina freqüència us connecteu? Per quina raó us connecteu a les xarxes socials? Heu utilitzat les xarxes socials amb finalitats educatives? Quines?

Xarxes socials: J.J de Haro https://sites.google.com/site/redessocialesparaorientadores/home

77


MOLTES GRĂ€CIES!

Imatges:http://www.goliart.com/es/album-fotos-digital.html http://arrecifesutn.blogspot.com/ http://www.ikus.com.es/identidad/mision/ http://juandomingofarnos.wordpress.com/tag/e-portafolio/ http://mdrsimon.blogspot.com/2010/11/reflexiones-sobre-el-propio-aprendizaje.html http://nntt-eleganes.blogspot.com/2010/05/mapa-conceptual-tics-y-aprendizaje.html http://mdelpueyoenticea.blogspot.com/2010/11/mi-cambio-conceptual.html http://izaskunpaternain-aula.blogspot.com/2009/11/el-diseno-de-mi-portafolios.html http://www.flickr.com/photos/88906052@N00/1567300015/ http://www.flickr.com/photos/33496400@N03/5065937987/sizes/s/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/mapijunio/4850811468/sizes/m/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/vbarreroc/4545669456/sizes/m/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/24060976@N07/3368678877/sizes/m/in/photostream/ http://www.tajavinagre.es/archives/221 http://www.flickr.com/photos/cityyear/4596138066/sizes/z/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/uwriverfalls/5015291506/sizes/m/in/photostream/ http://www.flickr.com/photos/ocsa92623/5010007836/sizes/z/in/photostream/ http://grupoeducativa.blogspot.com/2010/09/estilos-de-aprendizaje-de-los-alumnos.html

SE Badalona 2 de febrer de 2011 78 NĂşria Alart www.xtec.cat/~nalart, nalart@xtec.cat, nalart@twitter.com

e-PORTFOLI  

PRESENTACIO NURIA ALART