Page 1

Redactioneel

Inhoud

Kiezen Er valt wat te kiezen bij en na de Tweede Kamerverkiezingen. Voor een duurzame samenleving bijvoorbeeld. Met de windenergie, de meest kansrijke bron voor grootschalige duurzame energieproductie, blijft het moeizaam gaan. Iedereen zegt ervoor te zijn, maar de opgave voor nog eens ruwweg duizend grote windturbines op het land wordt als een hete aardappel doorgeschoven. Is uitbreiding van de windenergieproductie op zee, ver weg van het gewoel om ruimte, dan de enige optie? Ondertussen lijkt de markt voor zonne-energie wel opengebroken. Daar is de politiek niet of nauwelijks nog bij nodig, behalve dan voor het versoepelen van wetgeving die de ontwikkeling van smart grids mogelijk maakt. De regelgeving voor de RO en de leefomgeving is zeker een issue. Maar de Omgevingswet komt eraan. Daarmee zal er ruimte en lucht komen voor nieuwe ontwikkelingen. Of die wordt benut, hangt af van de marktomstandigheden en lokale politieke afwegingen. Bij veel gemeenten hangen de verliezen bij het grondbedrijf de komende jaren als een molensteen om de nek. Uit een analyse van Kadaster en DHV blijkt dat buiten de Randstad de problemen structureel zijn. Over rekeningrijden hoor je geen politicus meer. De keuze voor tolpoorten en milieuzones is vooral een lokale zaak. De verdere uitbreiding van het wegennet is niet meer zo’n issue, nu de keuzes voor de laatste grote infrastructuurwerken zijn gemaakt. Wel is de verdeling van het goederenvervoer over het spoor en de binnenwateren actueel, en de verbetering van het OV. En natuurlijk staat de hervorming van de woningmarkt nog altijd op de politieke agenda. Er is vrijwel geen partij meer die de noodzaak daarvan niet inziet. Het gaat om de mate waarin. De verdeling vrije markt, sociaal, zelfbouw (al dan niet in collectief verband) zal de komende tijd de discussie gaan bepalen. Mogelijk dat de terugkeer van Volkshuisvesting in de schoot van het ‘ruimte’ ministerie zorgt voor samenhangend beleid op de woningmarkt. Of wordt het tijd voor een Ministerie voor de Leefomgeving?

4

ROm2 - Ruimtelijke agenda voor het nieuwe kabinet - Op sloop volgt vergroening in Heerlens krachtwijk MSP Column: De omgevingsmanager

8

Ruimtelijk bekeken

Structureel overschot aan bouwgrond in veel regio’s Voor ruim 10.000 ha door gemeenten aangekochte bouwgrond bestaat nagenoeg geen eigen ruimtevraag. Regionale afstemming van bouwplannen is een oplossing om dat overschot bij gemeenten deels weg te werken.

pag.

12 Trend

Nieuw energielandschap

Duurzame energie heeft de toekomst en windmolens horen bij Nederland. De werkelijkheid is minder idyllisch. ‘Wind op land’ is uitgegroeid tot een gevecht om de ruimte. De grootschalige productie van biogas komt niet van de grond, omdat niemand wil investeren in de infrastructuur. Inmiddels lopen er wel twaalf proeftuinen om te experimenteren met smart grids.

é Marcel Bayer

hoofdredacteur

september 2012 2

8

pag.

12


21 22

30 Systeemsynchronisatie bij gebiedsont-

Uitgesproken

Oppassen bij asbest

wikkeling Avenue2 Maastricht

Integrale opgaven kunnen alleen efficiënt en effectief worden gerealiseerd als taken en verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld zijn.

Naar de Omgevingswet

Aangescherpt Bouwbesluit voor energieneutrale wijk De Gemeente Meppel heeft met de Crisis- en herstelwet (Chw) het Bouwbesluit aangescherpt om het gewenste duurzaamheidniveau in de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen te krijgen.

pag.

22

24 Bruggenbouwers

pag.

34

Jan van der Perk

Na tien jaar inrichten, met de nodige procedures en vertragingen, zou de nadruk voor het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren op het beheer moeten liggen. Niets is minder waar, maar programmamanager Jan van der Perk blijft optimistisch

Waterschap Velt en Vecht en de Gemeente Hardenberg werken intensief samen om waterdoelen te combineren met die voor beleving en natuur.

Podium

Innovatieve wetgeving voor grondbeleid Drie controversiële discussiethema’s rond het grondbeleid staan centraal op het symposium van Purple Blue.

36 Naar een doelmatige m.e.r. Het MER moet antwoord moeten geven op de ultieme vraag: wat is concreet de ontwikkelruimte voor nieuwe activiteiten en hoe is die desgewenst te vergroten?

27 Praktijk

Overijsselse Vecht bij Hardenberg

30

38 Investeren in stedelijke vernieuwing met ‘terugploegen’

40 42

RO-beroepsgroepen

VVM ROm Snippers

Agenda, recensies Voorpagina Beeld Agentschap NL

pag.

27

september 2012 3

ROm 9  

Tijdschrift over Ruimtelijke Ordening, infrastructuur en milieu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you