ROMACT Leaflet- Bulgarian

Page 1

BUL

ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ ПОДХОДЪТ ROMACT


Европейско предизвикателство: необходимост да се действа на местно равнище Много от европейските 10-12 милиона роми продължават да се сблъскват с дискриминация, изключване и отричане на техните права. Необходими са съгласувани действия на всички равнища за работа по множеството причини за изключване на ромите. Социалната интеграция на ромските общности е съвместна отговорност на държавите-членки и на Европейския съюз. Ако интеграцията на ромите бъде успешна, те ще могат не само да се ползват от своите права като граждани, но и да допринасят за социалното и икономическо развитие на обществото. ЕС играе важна роля за координиране на дейностите на държавитечленки и подкрепя усилията на други органи като Съвета на Европа. През 2011 г. Европейската комисия предложи Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите, която е насочена към четири ключови области: достъп до образование, заетост, здравни грижи и жилища. Тази рамка е устойчив инструмент за координиране на действията по приобщаване на ромите. Тя е предназначена да направлява националните политики за ромите и да мобилизира налични средства на европейско равнище, по-специално, Европейския социален фонд, за подкрепа на усилията за интеграция. Днес всички държавичленки са приели стратегии и политики за интеграция на ромите, а Комисията следи напредъка в тяхното изпълнение. При все това постигането на интеграция на ромските общности изисква действие на местно равнище. Изпълнението на националните стратегии и планове за действие постепенно намира израз в мерки, които ангажират местните органи и ромските общности. Ето защо ролята на местните органи за интеграция на ромските общности, които живеят на тяхна територия, е от критична важност. Активните действия за интеграция на ромските общности на местно равнище, обаче, изискват политическа смелост и отдаденост, подходящ административен капацитет, последователни и продължаващи усилия и стратегически подход, които да се прилагат и извън избирателните цикли. Освен това, много местни органи са възпрепятствани да изпълняват ролята си, тъй като са възпирани в голяма степен от човешки и финансови ограничения, политически обстоятелства и езикови бариери, освен други.

Програма ROMACT Именно това подтикна Европейската комисия и Съвета на Европа да стартират през 2013 г. програма ROMACT, съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите. ROMACT е предназначена да подобрява отговорността и отчетността на местните органи, особено на официални лица на изборни длъжности и висши държавни служители, по отношение на маргинализирани ромски общности. Тя е съсредоточена върху създаването на постоянни политически ангажименти, които ще дадат импулс на устойчиви планове и мерки за приобщаване на ромите. ROMACT подкрепя механизмите и процесите на доброто управление в съответствие с принципите на Съвета на Европа за добро управление на местно равнище. Така тя насърчава сътрудничеството и партньорството между местните органи и ромските общности на основата на съвместно договорени работни стратегии и споделена отговорност за процеса и резултатите от него. Тя също така разчита на споделена ангажираност за открит диалог между мнозинството и малцинството. ROMACT предоставя на местните администрации работещи методи и инструменти, с чиято помощ те да достигат до общностите, в които живеят техните най-уязвими граждани, и да оценяват нуждите им. Като основен акцент в програмата е заложено подпомагането на изграждането на капацитета на местните органи за разработване и осъществяване на планове и проекти за приобщаване на ромите. Тя също така им съдейства при подаването на качествени кандидатури за подкрепа от ЕС и от национални фондове. Постепенно програмата води до предоставяне на обхватни публични услуги на местно равнище. Днес ROMACT се изпълнява в около 40 общини в България, Унгария, Италия, Румъния и Словашка република, в синергия с програма ROMED. ROMED също е съвместна програма на Европейската комисия и Съвета на Европа, предназначена за подобряване на местното управление със специален акцент върху управлението на училищата и процесите по медиация на местно равнище за посрещане на нуждите и очакванията на всички, включително на ромите.


Принципи и методология на ROMACT Програма ROMACT е насочена към изграждане на капацитета на местните органи за разработване и изпълнение на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите. Промените в политиките и в изграждането на капацитет са дългосрочни процеси. Необходими са разнообразни и взаимосвързани инструменти и намеси. С оглед на общите основни принципи за включване на ромите ROMACT е ръководена от необходимостта да се осигурят: • насърчаване на подход, основан на правата на човека, който включва принципите за равенство и недопускане на дискриминация; • целенасочено, но не изключващо обхващане ; • интегриран подход за избягване на фрагментирането; • задоволяване на местните нужди с местни решения, които да бъдат намирани от местни хора; • включване на измеренията за специфичните нужди на необлагодетелстваните роми във всички публични политики; • добро управление и прозрачни процеси на вземане на решения, участие на гражданите и отчетност; • подход, основан на обективни данни, и пренасяне на добри практики; • насърчаване на равенството на половете и включване на равенство на половете във всички политики; • по-добро използване на фондовете на ЕС; • оценка на постиженията.

Наборът от инструменти ROMACT ще се предоставя на местните органи, които желаят да прилагат методологията на ROMACT за интегриране на маргинализирани ромски общности, живеещи в техните общини.

Методологията на ROMACT включва 4 стъпки: ПЪРВА СТЪПКА: ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА АНГАЖИРАНОСТ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ТЯХНОТО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ. Екипът на ROMACT първо повишава осведомеността на местните органи за необходимостта от интегриране на ромското население и възможностите, по-специално икономическите възможности, предлагани от приобщаването на ромите. Местните органи (кметове и местни висши служители) участват в национални работни семинари, посветени на основните принципи на доброто управление, потенциалния принос на ромите за местното развитие и необходимостта от политически мерки, които вземат предвид нуждите на всички. Това води до подписване на писмен ангажимент от кмета и разпределяне на общински средства за процеса ROMACT. След като местните органи бъдат убедени в необходимостта да се приобщават ромите като пълноправни членове на общността и се ангажират да работят за тази цел, екипът на ROMACT им помага да работят заедно с местната ромска общност, представлявана от Местната активна група на ромската общност (МАГ). МАГ е съставена от местни лица роми, които са се ангажирали да работят с предизвикателствата, с които се сблъсква тяхната общност, и са готови да влязат в диалог с местните органи. МАГ става партньор на местните органи. Във всяка община екипът на ROMACT улеснява редовните контакти и срещи между местните органи и Местната активна група.

ВТОРА СТЪПКА: ПОСТИГАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ. Екипът на ROMACT подпомага местните органи в определянето на причините за маргинализирането на местната ромска общност и оценката на необходимите действия за борба с това. Този процес, който се провежда в партньорство с Местната активна група на общността, допринася за включване на въпросите, свързани с ромите, в плана за действие за местно развитие на общината.


Екипът на ROMACT подпомага местните органи да пренасят плана за действие за местно развитие в конкретни мерки и проекти, които да приобщават всички, включително ромите. Когато е необходимо, екипът на ROMACT осигурява експертен опит и работни инструменти за изготвяне на политики и проекти. Ако е необходимо, се организира специална програма от обучителни сесии и други услуги за изграждане на капацитет, включително инструктиране и наставничество. Екипът на ROMACT също така подпомага местните органи да откриват налични ресурси и капацитети.

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА: ФИНАНСИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МЕРКИ И ПРОЕКТИ, КОИТО ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРАТ СЪВМЕСТНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. Екипът на ROMACT подпомага местните органи да откриват налични ресурси на местно равнище и когато е уместно, да кандидатстват за получаване на национално и европейско съфинансиране. След финансирането и стартирането на мерките и проектите екипът на ROMACT осигурява, когато е необходимо, управленски експертен опит на местните органи. Той също така им помага да следят изпълнението на мерките и проектите, както и да оценяват тяхното въздействие. Осигуряването на обучителни сесии и други услуги за изграждане на капацитет е модулен процес. Не е необходимо да се обучават или да се развива капацитет у всички участници по всички теми: изграждането на капацитет е съобразено с местните нужди. Чрез програма ROMACT местните органи започват обхватен процес, който им помага да оценяват нуждите, да развиват и изпълняват целенасочени политики, планове и проекти, както и да включват нуждите от приобщаване на ромите в основните политики. В хода на целия процес МАГ продължава да бъде пълноценна част от процеса.

Управление на ROMACT Програма ROMACT е съвместна програма на Европейската комисия и на Съвета на Европа, изпълнявана от последния. Централният екип в Страсбург отговаря за общото управление на програмата, което включва разработване на методология, предоставяне на насоки за изпълнение на екипа на национално и местно равнище, проследяване на изпълнението, а също така, административно и финансово управление. ROMACT се изпълнява във всяка страна от екип, съставен от двама национални координатори за проекта и редица фасилитатори, които действат на местно равнище в участващите в програма ROMACT общини.

КООРДИНАТОРИТЕ НА ПРОЕКТА: • осигуряват връзката с участниците на национално равнище, по-специално, националните органи и националните асоциации на местните власти; • във всяка от участващите общини посредничат между местните власти, Местната активна група на ромската общност и местния фасилитатор на ROMACT; • координират дейностите на фасилитаторите.

ФАСИЛИТАТОРИТЕ ДОПРИНАСЯТ ЗА: • насърчаване на диалога между местните власти и Местната активна група на ромската общност; • оценка на нуждите на местната ромска общност; • интегриране на тези нужди в плана за действие за местно развитие; • изработване на местни политики, мерки и проекти за изпълнение на плана за действие за местно развитие.

Print : www.optemis.com

ТРЕТА СТЪПКА: ИЗРАЗЯВАНЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ В КОНКРЕТНИ МЕРКИ И ПРОЕКТИ.