Page 1

Wi rb r i n g e nB e w e g u n gi n ‘ sWe r k z e u g

TECHNI KAPRO PODLAHÁŘE

STROJEANÁŘADÍ

Vy dání10. 19


Př ehl edr ubr i k Jednokot oučovést r oj e

J ednok ot ouč ov és t r oj e,ods áv ac ís y s t ém,s pec i ál nít al í ř e,br us i v opr oj ednok ot ouč ov és t r oj e

112

Sanačnípr ogr am

1315

Vysavačenapr of esi onál nívyuž i t í

1617

Odst r aňováníkr yt i n

1821

Pokl ádkal i na

2229

Čepel e,nož e,ř ez ačeanůž ky

3033

Nář adínapokl ádkukober ců

3435

Nář adínapokl ádkupar ketal ami nát u

3641

Nář adípr opokl ádku

4245

Měř í cípř í st r oj e

4648

Ruč níbr us nés t r oj e,di amant ov ék ot ouč epr or uč nís t r oj e

St av ebnív y s av ač e,obj ek t ov év y s av ač e

Hy dr aul i c k ýs t r i pper ,Bul l y s t r i pper ,r uč nís t r i pper ,š k r abk y ,br us nék ameny ,k oš ť at a

Br us k anas pár y ,ř ez ačok r aj ů,ř ez ačpás u,Li noc ut t er ,hobl í knas pár y ,s v ař ov ac ís t r oj e,s v ař ov ac ít r y s k y ,nož e,v ál c e,s v ař ov áníz as t udena.

Čepel e,nož e,uni v er z ál níř ez ač e,ř ez ač epás u,nůž k y ,nůž k ynapok os

Kol enov ýnapí nač ,napí načnas poj e,př í s l uš ens t v íkz at av ení ,měděnápás k a

Par k et ov ébr us k y ,br us i v o,podř ez áv ač edv eř í ,dor áž ec ípáč i dl a,dor áž ec ípr av í t k a,r az ni c el ami nát u,š pac ht l e,v ál eč k y

St ěr k y ,z edni c k él ž í c e,š pac ht l e,v l ož k y ,odv z duš ňov ac ív ál eč k y ,hr ot ov énás t av c enabot y

CCMpř í s t r oj ,v l hk oměr y ,př í s t r oj enaměř enít epl ot y ,k ont r ol nís ady ,pl anž et y ,s c hodov éš abl ony

Mí chacíst r oj eamí chadl a Mí c hac ís t r oj ,mí c hadl a

Upevňovacít echni ka

Pr ot i s k l uz népás k y ,l epi c ípás k y ,měděnépás k y ,l epi dl a,k ar t uš ov épi s t ol e,oc el ov éhř ebí k y

Ochr annépomůcky Oc hr annémas k y ,nák ol ení k y

Podkl adyapodl ož kyRol l

Podk l adov ýf i l c ,v y r ov náv ac ípodl ož k y ,pol y k ar bonát ov épodl ož k y

49

5051

52

5354


Jednokot oučovést r oj e Jednokot oučovést r oj eRol l

J ednok ot ouč ov és t r oj ej s ouuz náv anék v al i t nív ý r obk ypr opr of es i onál y , k t er és epr os adi l yi c el os v ět ov ě.Sv el k ounabí dk oupř í s l uš ens t v íj eRol l v edouc íf i r mounat r huanabí z íř eš enípr ok až dýpodk l ad. Vel mi v ý k onnémot or yspř ev odov ý mi oz ubený mi k ov ov ý mi k ol eč k y , s t av ební mi pr v k ynenár oč ný mi naúdr ž bu,s t abi l nís t av ebnídí l y , moder nídes i gn,v el k ádopr av ník ol eč k a,z es í l enás k oř epi naas y s t ém baj onet u( v hodnýt ak ékj ednok ot ouč ov ý ms t r oj ům Col umbus )kj ednoduc hé mont áž i s pec i ál ní c ht al í ř ů,t oj s ouz námk yj ednok ot ouč ov ý c hs t r oj ůRol l . Robus t nís t r oj eRol l j s ous pol ehl i v é,ef ek t i v níagar ant uj ípr of es i onál ní v ý s l edk yt ak évdl ouhol et ém at r v al ém nas az eníaj s ouv ý hodnoui nv es t i c í doVaš íbudouc nos t i . Vš ec hnys t r oj el z edopl ni tov el mi hodnot nýods áv ac ís y s t ém Rol l pr os t av ebníapr ůmy s l ov év y s av ač e. Ods áv ac ís y s t ém ROLLods t r anípr ac hna100%! J i népr ov edeníj ak o1 10Vnadot az !

Jednokot oučovýst r ojGi ant2500speed

Obl as t i použ i t í :pr oex t r émnípouž i t í .Zv l áš t ě,k dej s ouv y ž adov ányv el mi s i l nés t r oj e.Pr oagr es i v nípouž i t ísv y ni k aj í c í m pl oš ný mv ý k onem. Dopor uč enépr oč t y ř k ot ouč ov ýbr us nýt al í řnadř ev o19. 14500.

19. 14195

Techni ckádat a: Vý k onmot or u:2500W,230V Ot áč k y :270ot ./ mi n Hmot nos t :48k g Ší ř ez áběr u:400mm Kov ov áoz ubenápř ev odov ák ol eč k a Př i pr av enépr oods áv ac ís y s t ém Rol l

Jednokot oučovýst r ojGi ant2000

Obl as t i použ i t í :uni v er z ál nínas az enísv y s ok ý m pl oš ný mv ý k onem apr o t r v al ýpr ov oz ,pr opř í pr av uv š ec hpodk l adůat ak épr obr us népr ác es t ěž š í mi s pec i ál ní mi t al í ř i např .Pl anf r äs er .

19. 14218

Techni ckádat a: Vý k onmot or u:2000W,230V Ot áč k y :154ot ./ mi n Hmot nos t :45k g Ší ř ez áběr u:400mm Kov ov áoz ubenápř ev odov ák ol eč k a Př i pr av enépr oods áv ac ís y s t ém Rol l

Jednokot oučovýst r ojPower1800

Obl as tpouž i t í :uni v er z ál nínas az ení ,pr opř í pr av uv š ec hpodk l adů, br ouš ení ,č i š t ěníal eš t ění .

19. 14200

Techni ckádat a: Vý k onmot or u:1800W,230V Ot áč k y :154ot ./ mi n Hmot nos t :43k g Ší ř ez áběr u:400mm Kov ov áoz ubenápř ev odov ák ol eč k a Př i pr av enépr oods áv ac ís y s t ém Rol l

Jednokot oučovýst r ojFi ni sh1100

Obl as tpouž i t í :br ouš eníbet onuadř ev a,mez i br ouš ení , v os k ov ání ,č i š t ěníal eš t ění . Techni ckádat a: Vý k onmot or u:1 100W,230V Ot áč k y :154ot ./ mi n Hmot nos t :40k g Ší ř ez áběr u:400mm Př i pr av enépr oods áv ac ís y s t ém Rol l Dopor učení !Pr ac uj t esods áv ac í ms y s t émem Rol l Kv ůl i Vaš emuz dr av íaVaš i mz ák az ní k ům. Dopor uč uj emeods áv ac ís y s t ém nec hatnamont ov aný !

1|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ

19. 14198


Jednokot oučovést r oj e Jednokot oučovýst r ojRO3000V

Obl as tpouž i t í :pr oex t r émnív y už i t í ,nav el k épl oc hyak dej et ř eba dl ouhodobénas az ení .

19. 16250

1

Pr of es i onál nís t r oj vr obus t ní m pr ov edení :oc el ov ýk r y tmot or u, k l ouboj ni c ezv y s oc epev néoc el ov ék ons t r uk c e,z es í l enás k oř epi na vuz av ř enépev néf or měaz es í l enýal umi ni ov ýpl áš ťz ar uč uj ídl ouhou ž i v ot nos t ! Dí k ys t upňov i t ěr egul ov at el ný m ot áč k ám l z es t r oj apř í s l uš ens t v í I ndi v i duel něnas t av i tpr oopt i mál nív ý s l edk ypř i f r éz ov ání ,br ouš ení , s t ej něj ak opř i br ouš enídř ev a. Techni ckádat a: Vý k onmot or u:3000W Ot áč k y :120-280ot ./ mi n Hmot nos t :63, 5k g Ší ř ez áběr u:400mm Kov ov áoz ubenápř ev odov ák ol eč k a Př i pr av enépr oods áv ac ís y s t ém Rol l

Jednokot oučovýst r ojRO3000

Obl as tpouž i t í :uni v er z ál nípouž i t ínav ět š ípl oc hyapř i dl ouhodobém použ í v ání ,nav š ec hnyupr av ov anépodk l adys es pec i ál ní mi t al í ř i ROLL.

19. 16150

Pr of es i onál nís t r oj vr obus t ní m pr ov edení :oc el ov ýk r y tmot or u, k l ouboj ni c ezv y s oc epev néoc el ov ék ons t r uk c e,z es í l enás k oř epi na vuz av ř enépev néf or měaz es í l enýal umi ni ov ýpl áš ťz ar uč uj ídl ouhou ž i v ot nos t ! Techni ckádat a: Vý k onmot or u:3000W Ot áč k y :280ot ./ mi n Hmot nos t :55k g Ší ř ez áběr u:400mm Kov ov áoz ubenápř ev odov ák ol eč k a Př i pr av enépr oods áv ac ís y s t ém Rol l

Jednokot oučovýst r ojRO1800

Obl as tpouž i t í :uni v er z ál nípouž i t ínav š ec hnyupr av ov anépodk l ady s es pec i ál ní mi t al í ř i ROLL,s t ej něj ak onač i š t ěníaoš et ř ov ání .

19. 16100

Pr of es i onál nís t r oj s ez es í l enous k oř epi nouvuz av ř enépev néf or mě.

Techni ckádat a: Vý k onmot or u:1800W Ot áč k y :150ot ./ mi n Hmot nos t :44k g Ší ř ez áběr u:400mm Kov ov áoz ubenápř ev odov ák ol eč k a Př i pr av enépr oods áv ac ís y s t ém Rol l

Omez ovačpr oudupř iz apnut í spoz vol ným r oz během

19. 14925

Bez údr ž bov ý ,sdl ouhouž i v ot nos t í .Vhodnéř eš eníz abez peč enía t í mi z amez enípř er uš enípr ac ov ní hopr oc es u!Pl y nul ýr oz běhz ar uč uj e r oz běhuv ět š íj i š t ěníaz ar uč uj eš et r něj š ípr ác i s es t r oj em.Do3500W.

2


Jednokot oučovést r oj e Odsávacísyst ém Rol l

Ods áv ac ís y s t ém nov égener ac e! Uni v er s ál níods áv ac ís y s t ém,v hodnýpr ov š ec hnys t r oj eRol l pr o abs ol ut něbez pr aš noupr ác i !Ods t r anípr ac hna100%.

19. 14210

Ses t av enzr obus t ní c hk ov ov ý c hk ot ouč ů,z es í l ený c hv ni t ř ní c hk ot ouč ů, ods áv ac í c hnás t av c ůaods áv ac íhadi c e,s t ej něj ak opomoc néhomadl a. Mont ážods áv ac í hoz ař í z enínaj i žpř i pr av enýs t r oj ; př ess ac íhadi c i v č et něadapt ér uj epř i poj env y s av ačnapř .19. 1 15056. Vš ec hnys t r oj e( Power ,Gi ant ,Fi ni s h,RO3000V,RO3000,RO1800) j s ouj i žpř i pr av enypr omont ážods áv ac í hoz ař í z ení .Lz epouž í ti pr ov š ec hny s t r oj es t ar š í hopr ov edenísmot or em upr os t ř ed( nadot az ) . Kompak t ní mut v aramal ýv něj š ípr ůměrumož ňuj epr ác i ažt ěs něuok r aj e. Vněj š ík ot oučj eos az enex t r aš i r ok ouaměk k ougumoupr opr ác i podél s t ěny . Dí k ypohy bl i v émuul ož enív ni t ř ní hok ov ov éhok ot ouč epř i nas az ení j ak éhok ol i vs pec i ál ní hot al í ř eRol l s euz av í r áaut omat i c k ypr os t ormez i s t r oj em apodl ahout ak ,abyž ádnýpr ac hneuni k al v en. +ods t r anípr ac hna100% +s es t av enzr obus t ní c hmat er i ál ů +mož nos tpr ác eažus t ěny Dopor učuj emeods áv ac ís y s t ém nec hatnamont ov aný anes undáv atani př i t r ans por t u!

Zav ěš enéods áv ání

Dí k yuc hy c eníods áv ac í ho pr s t enc el z et ent opohodl ně z av ěs i tnebos pus t i t

Úchyt„ Cl ever “

Ods áv ánípos az enénaz emi

I nt egr ov anépomoc némadl o umož níj ednoduc hénoš enís t r oj e

Kuc hy c eníods áv ac íhadi c eai mbus ov éhok l í č enaoj s t r oj e.

3|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ

54. 00143


Jednokot oučovést r oj e Jednokot oučovést r oj e

Vý j i meč něj ednoduc héal ehk éov l ádání . Obl as tpouž i t í :kč i š t ěníal eš t ění . Dopor uč enépr ok oneč néhos pot ř ebi t el e. Vč et něunáš ec í hot al í ř epr opady .

19. 14192

1

Techni ckádat a: Vý k onmot or u:750W,230V Ot áč k y :190ot ./ mi n Hmot nos t :25k g Ší ř ez áběr u:330mm

Unášecít al í řpadů330mm

19. 15341

Náhr adníj ehl ovádeska330mm

52. 00385

Kar t áčnal ešt ění330mm hnědý

19. 15331

Kar t áčnašamponování330mm bí l ý,měkký

19. 15332

Nádr žnakapal i nu pr oj ednokot oučovést r oj eRol l

19. 15300

pr oCl eaner19. 14192,k ompl et nísv ý měnnouj ehl ov oudes k ou kunáš enípadů.

pr ounáš ec ít al í ř19. 15341

pr oCl eaner19. 14192,kl eš t ěníav os k ov ání ,emul z eat d. , Nač i š t ěníuměl ý c hpov r c hůakč i š t ěnídl až di c . Př í r odníš t ět i ny .

pr oCl eaner19. 14192,naš amponov áníuměl ý c hpov r c hů, k ameneak ober c ůsk r át k ý mv l as em.

Mont uj es enaoj s t r oj e,pr opř í v odč i s t í c í ho r oz t ok uneboemul z epř i pr ác i . Obs ahaž7l r oz t ok u.Ov l ádás epáč k ounadr ž adl e.

4


Jednokot oučovést r oj e Rol l Pl anf r äser

Vhodnýkods t r aněníhr ubý c hz by t k ůj ak oj s ounapř .pr y s k y ř i c e, l epi dl a,f i l c ,gumaaz by t k ypodl ahov ék r y t i ny . Opr av dov éř eš enínaods t r aněníměk k ý c hz by t k ů,t ak énav el k épl oc hy !

19. 14325

Seš k r abov ac íef ek t !S12v něul ož ený mi v y měni t el ný mi bř i t ov ý mi des t i č k ami zt v r dok ov u,pr už něul ož ený mi ,k t er és eš k r abuj ínas podnía v něj š ís t r aně.Dv oj nás obněpouž i t el né–s t ač íot oč i taz nov upouž í v at ! Oc el ov ýz ák l adnít al í řØ 400mm.Hmot nos t :18, 5k g

Cer t i f i kovánouHenkelBaut echni kDeut schl and!

Sadanož ůzt vr dokovupr oRol l Pl anf r äser

19. 14326

Rot or scr aperRol l

19. 14322

Sadanož ůzt vr dokovupr oRot or scr aperRol l

19. 14323

Rot ačnít al í řRol l

19. 14327

12nož ův č et něš r oubůai mbus ov éhok l í č e

Kods t r aněníl epi del az by t k ůpodl ahov ý c hk r y t i n.Seš k r abov ac íef ek t ! S6nož i zt v r dok ov u,pr už něul ož ený mi .Nož ezt v r dok ov u,4nás obně použ i t el né–ot oč i taz nov upouž í t ! Oc el ov ýz ák l adnít al í řØ 400mm.Hmot nos t15k g.

6nož ův č et něš r oubůai mbus ov éhok l í č e

Kodf r éz ov ánís t ěr k y ,pot ěr uas i nt r ov ý c hpov r c hů. Roz bí j ec íef ek t !T ak éz by t k ypodk l adůbudour oz bí j ení m s t ěr k ys pol eč něods t r aněny . 5r ot uj í c í c hhr nk ůs9l ož i s k ov ěul ož ený mi f r éz ov ac í mi k ol eč k yzt v r dok ov u. Oc el ov ýz ák l adnít al í řØ 400mm,17k g. Tent or ot ač nít al í řj ek ompat i bi l nísos t at ní mi náhr adní mi s adami mul t i f unk č ní c ht al í ř ů!

Sadapr or ot ačnít al í řRol l

Sadaobs ahuj e45f r éz ov ac í c hk ol eč ekzt v r dok ov u, 15pr už i n,č epů,poj i s t ný c hk r ouž k ůaš r oubů.

Mul t i f unkčnít al í řRol l !

=1z ák l adnít al í ř +3r ůz nés ady( f r éz ov ac í ,di amant ov á,wol f r amk ar bi dov á) namont ážs v épomoc í ! Kaž dýs pec i ál nít al í ř-19. 14320,19. 14327,19. 17160–j es ouč ás t í mul t i f unk č ní hot al í ř eal z ej ej l i bov ol něodal š ís adydopl ni t . Ví c ei nf or mac ínas t r aně9.

5|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ

19. 14328


Jednokot oučovést r oj e Di amant ovýr ot ačnít al í řRol l

Ur č enýpr ot v r dépodk l ady-c ement ov épodk l ady ,s t ěr k y ,anhy dr i t y ,pot ěr y amenš íner ov nos t i j ak onapř .Zby t k yomí t k yapod.Vel mi agr es i v níbr us ný ef ek tsdl ouhouž i v ot nos t í .Čí mt v r dš íj epodk l ad,t í m ef ek t i v něj š íj e di amant ov ýt al í ř !S5ot oč ný mi ul ož ený mi dv ouř adý mi di amant ov ý mi k ot ouč i Ø 125mm naoc el ov ém z ák l adní mt al í ř i Ø 400mm.

19. 14320

1

Di amant ov ýr ot ač nít al í řj ek ompat i bi l nísos t at ní mi náhr adní mi s adami mul t i f unk č ní c ht al í ř ů!

Di amant ovýkot oučØ 125mm 2ř adýsv y s ok ý m podí l em di amant ů

19. 14321

Mul t i f unkčnít al í řRol l !

=1z ák l adnít al í ř +3r ůz nés ady( f r éz ov ac í ,di amant ov á,wol f r amk ar bi dov á) namont ážs v épomoc í ! Kaž dýs pec i ál nít al í ř-19. 14320,19. 14327,19. 17160–j es ouč ás t í mul t i f unk č ní hot al í ř eal z ej ej l i bov ol něodal š ís adydopl ni t .

Br usnýagr egátRol l

Pr obr us nýs t r oj RO3000VaRO3000 Vý k onnébr us néz ař í z eníz nás obuj ev ý k onaef ek t i v i t u! Použ i t ísdi amant ov ý mi k ot ouč i 125mm s pec i ál awol f r amk ar bi dov ý mi hr nk y125mm s pec i ál .

19. 16400

Naúpr av upodk l adu,s anac i bet onuapot ěr u, kods t r aněnínát ěr ů,nav el k ý c hpl oc hác h. 3nos nét al í ř epr ůměr u125mm s eot áč ej í1650ot ./ mi n, nebol i 6nás obekot áč eks t r oj e. +použ i t ínav el k épl oc hy +r ov noměr nébr ouš ení +v el k ýbr us nýv ý k on +l ehk éov l ádánís t r oj e +pl anet ov épř ev ody Dodání :br us nýagr egátbezpř í s l uš ens t v í

Di amant ovýkot oučØ 125mm speci ál

19. 16410

Wol f r amkar bi dovýhr nekØ 125mm z r ni t ost14speci ál

19. 16420

Sdodat eč ný m nos ný mv r t ání m pr obr us nýagr egát . 2ř adýsv y s ok ý m podí l em di amant ů. Nabr ouš enís t ěr k y ,anhy dr i du,nát ěr uapod. Dí k ypouž i t ísbr us ný m agr egát em j edos až enoef ek t i v ní v ý s l edekbr ouš ení .

Sdodat eč ný m nos ný mv r t ání m pr obr us nýagr egát . Nabr ouš enínát ěr ůat enk ý c hf i l můl epi dl a. Dí k ypouž i t ísbr us ný m agr egát em j edos až enoef ek t i v ní v ý s l edekbr ouš ení .

6


Jednokot oučovést r oj e Coj ewol f r amkar bi d?

Hl av nís l ož k ouwol f r amk ar bi duj et v r dok ov( 90–94%) . Wol f r amk ar bi ds ev y z nač uj ev y s ok out v r dos t íav el mi v y s ok ou ot ěr uv z dor nos t ípř i at r ak t i v ní m poměr u–c ena–v ý k on. Kombi nac epouž i t ý c hs l ož ekj ev el mi ef ek t i v ní př i př í pr av ěpodk l adu.

Tal í řs5wol f r amkar bi dovýmikot oučiz r ni t ost14 Nahr ubébr ouš enít v r dý c hc ement ov ý c hpodk l adů( z by t k ybar ev ,l ak ů, i z ol ac íapod. ) .Vel mi agr es i v níbr us nýef ek tdí k yot áč i v ý mk ot ouč k ům a hmot nos t i t al í ř e–15k g.S5ot áč i v ý mi l ož i s k ov ý mi k ot ouč k y Ø 127 mm naoc el ov ém t al í ř iØ 400mm.

19. 17160

Tal í řs5wol f r amk ar bi dov ý mi k ot ouč i j ek ompat i bi l ní sos t at ní mi náhr adní mi s adami mul t i f unk č ní c h

Wol f r amkar bi dovýkot ouč14Ø 127mm

19. 17165

Mul t i f unkčnít al í řRol l !

=1z ák l adnít al í ř +3r ůz nés ady( f r éz ov ac í ,di amant ov á,wol f r amk ar bi dov á) namont ážs v épomoc í ! Kaž dýs pec i ál nít al í ř-19. 14320,19. 14327,19. 17160–j es ouč ás t í mul t i f unk č ní hot al í ř eal z ej ej l i bov ol něodal š ís adydopl ni t .

Tal í řswol f r amkar bi dovýmipr st encem z r ni t ost14

19. 17180

Tal í řswol f r amkar bi dovýmipr st encem z r ni t ost10

19. 17182

Tal í řswol f r amkar bi dovýmipr st encem z r ni t ost6

19. 17181

Wol f r amkar bi dovýpr st enecØ 400mm z r ni t ost14 Wol f r amkar bi dovýpr st enecØ 400mm z r ni t ost10 Wol f r amkar bi dovýpr st enecØ 400mm z r ni t ost 6

19. 17185

Pr ohr ubébr ouš enínac ement ov éat v r dépodk l adya s i nt r ov és t ěr k ov anépov r c hy .Naz br ouš eníz by t k ůl ak ůanát ěr ů. Naz br ouš enímenš í c hner ov nos t í . Oc el ov ýz ák l adnít al í řØ 400mm,14, 5k g.

Pr ohr ubébr ouš enínac ement ov éat v r dépodk l adya s i nt r ov és t ěr k ov anépov r c hy .Naz br ouš eníz by t k ůl ak ůanát ěr ů. Naz br ouš enímenš í c hner ov nos t í . Oc el ov ýz ák l adnít al í řØ 400mm,14, 5k g.

Vel mi hr ubý .Kods t r aněníz by t k ůl epi del např .bi t umenov ál epi dl aa f i l c ov ýpapí r .Kods t r aněníhr ubý c hael as t i c k ý c hz by t k ůpodl ah. Kods t r aněníl epi del nadl až di c eaz by t k ůmal t y . Oc el ov ýz ák l adnít al í řØ 400mm,14, 5k g.

Dodáv ámev č et něš r oubůamat i c .

7|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ

19. 17188 19. 17187


Jednokot oučovést r oj e Tal í řshr nkovýmikar t áči

Uni v er z ál nípouž i t í ,naok ar t áč ov áníz br ouš enék r us t yuanhy dr i t ov ého pot ěr uaz neč i š t ěnébet onov épl oc hy .Kods t r aněnít enk ý c hz by t k ůf i l c e, z by t k ůbar v yaj .T ak énak ar t áč ov áník ov ov épodl ahy( dr át0, 5mm) . S5dr át ěný mi k ar t áč i ,dr át0, 8mm.Zák l adníal umi ni ov ýt al í řØ 400mm,7k g.

19. 14280

1

Náhr adníhr nkovýkar t áčØ 80mm

19. 14290

Dr át ěnýkar t áč400mm

19. 14300

Kar t áč400mm šedý

19. 15305

Tal í řskamenným cel opl ošným kot oučem

19. 14308

Br usnýkamen( Si C)Ø 400mm

19. 14309

Tal í řs5kamennýmibl oky

19. 14310

Br usnýbl ok( Si C)70x90mm z r ni t ost20

19. 14312

Tal í řs5kamennýmihr nky

19. 14315

Br usnýhr nek( Si C)Ø 100mm z r ni t ost20

19. 14317

Kar t áčs ez k ř í ž ený mi dr át y .Kods t r aněníměk k ý c hpěnov ý c h,f i l c ov ý c h aj ut ov ý c hz by t k ů.S34mm oc el ov ý mi dr át yØ 2mm.

Kč i š t ěnís i l něz neč i š t ěný c hpr ůmy s l ov ý c hpodl ah. Ny l onov év l ák noobs ahuj í c íbr us néč ás t i c e.

Kods t r aněnímenš í c hner ov nos t íbet onu,pot ěr uanapř ebr ouš enís t ěr k y . Agr es i v níbr us nýef ek tsv ý j i meč ný m pl ánov aný mv ý s l edk em. Al umi ni ov ýz ák l adnít al í řØ 400mm,8, 5k g.

Kods t r aněnímenš í c hner ov nos t íbet onuapot ěr u. Např ebr ouš enís t ěr k y .5k amenůz es i l i c i umk ar bi du70x 90mm z r ni t os t20j epev něpř i š r oubov ánonaal umi ni ov ém z ák l adní m t al í ř i Ø 400mm.

Nabr ouš eníbet onu,pot ěr uas t ěr k y .Agr es i v něj š íbr us nýef ek tdí k y hr anám k amenný c hhr nk ů.5hr nk ůz es i l i c i umk ar bi duØ 100mm KG 20 j epev něpř i š r oubov ánonaal umi ni ov ém z ák l adní mt al í ř i Ø 400mm.

8


Jednokot oučovést r oj e Mul t i f unkčnít al í ř-Rol l 1t al í řse3mož nost mipouž i t í

Pr oi ndi v i duál nís v épomoc népouž i t íadopl něnípodl epř ání ! Naz ák l adnít al í řl z epodl el i bos t i namont ov ats adupř í s l uš ens t v í: ▪wol f r amkar bi dovékot ouče ▪di amant ovékot ouče ▪f r éz ovacíhr nky Umul t i f unk č ní hot al í ř ej epouž i ts t ej nýv y s oc ek v al i t nímat er i ál , j ak ouz námý c hs pec i ál ní c ht al í ř ůRol l ,al ev ar i abi l nípr omont áž s v épomoc í !Dí k yr ůz ný m př edv r t aný m ot v or ům vt al í ř i j emož né s v épomoc ípř í monas t av běs adyměni t .Kaž dás adaj edodáv ána v č et něnář adíapopi s u.

Zákl adníocel ovýt al í ř

19. 14010

Sadawol f r amkar bi dovýchkot oučů z r ni t ost14pr omul t i f unkční t al í ř

19. 17167

Sadadi amant ovýchkot oučů pr omul t i f unkčnít al í ř

19. 14324

Sadaf r éz ovací chhr nkůpr omul t i f unkčnít al í ř

19. 14329

Tal í řnahl az enípot ěr u600mm

19. 14183

Zák l adnít al í řv č et něpř edv r t aný c hot v or ů,j ak ounáš ec ík ot oučk uc hy c enínas t r oj .Kmont áž i s v épomoc ír ůz ný c hs adpř í s l uš ens t v í . Beznář adí .

5k ot ouč ůsdr t íkuc hy c enínaz ák l adníoc el ov ýt al í ř . Vč et něnář adíaš r oubů.Vi zt ak é19. 17160,s t r ana7

5di amant ov ý c hk ot ouč ů125mm kuc hy c enínaz ák l adníoc el ov ýt al í ř . Vč et něnář adíač epů.Vi zt ak é19. 14320,s t r ana6

5f r éz ov ac í c hhr nk ůs9l ož i s k ov ěul ož ený mi f r éz ov ac í mi k ol eč k y , kuc hy c enínaz ák l adníoc el ov ýt al í ř . Vč et něnář adíaš r oubů.Vi zt ak é19. 14327,s t r ana5

Khl az eníč er s t v éhobet onuapot ěr u. Oc el ov ýt al í ř600mm sol emov aný m ok r aj em.

9|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Jednokot oučovést r oj e Br usnýt al í řzal umi ni aØ 380mm

19. 1421 1

Br usnýt al í řzal umi ni aØ 410mm

19. 14212

Unášecípr yž ovýdí l I mbusovýkl í č12mm Př í chyt nýšr oubM 25

52. 00391

sv ý měnný m unáš ec í m pr y ž ov ý m dí l em pr obr us nék ot ouč e. Vč et něk l í č eapř í c hy t ný c hš r oubů.

sv ý měnný m unáš ec í m pr y ž ov ý m dí l em pr obr us nék ot ouč e. Vč et něk l í č eapř í c hy t ný c hš r oubů.

1

52. 00394 52. 00393

Br usnýkot oučØ 380mm

pr oj ednok ot ouč ov és t r oj e.Obous t r anné,nas az uj ís enabr us nýt al í ř 19. 1421 1.Vy s oc ek v al i t nípr ov edenípr opr of es i onál y . Si l i c i umk ar bi dnapapí r ust k ani nou.Bal eníà10k s KG 16 KG 24 KG 30 KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120 KG 150 KG 180

19. 14220 19. 14230 19. 14231 19. 14240 19. 14250 19. 14260 19. 14270 19. 14267 19. 14268 19. 14269

Br usnýkot oučØ 410mm

pr oj ednok ot ouč ov és t r oj e.Obous t r anné,nas az uj ís enabr us nýt al í ř 19. 1421 1/ 12.Vy s oc ek v al i t nípr ov edenípr opr of es i onál y .Si l i c i umk ar bi d napapí r ust k ani nou.Bal eníà10k s KG 16 KG 24 KG 40 KG 60 KG 80

19. 14271 19. 14272 19. 14273 19. 14274 19. 14275

Wol f r amkar bi dovýkot oučØ 400mm Nabr ouš enís t ěr k y ,pot ěr u,t enk ý c hv r s t evl epi dl a. Ef ek t i v něj š ínežbr us nýk ot ouč .Obous t r anný . Nas az uj es enabr us nýt al í ř19. 1421 1/ 12. KG 10 KG 14 KG 24( pot ěr ) KG 36( s t ěr k a)

19. 17125 19. 17130 19. 17135 19. 17140

Čt yř kot oučovýbr usnýt al í řnadř evo

19. 14500

pr ov š ec hnydr uhybr ouš enídř ev a,par k etak or k u. Ur č enýpr or enov ač níbr ouš eníapr ok oneč nouúpr av upř edl ak ov ání m. 4l ož i s k ov ěul ož enéhl av ysk ot ouč k ynas uc hýz i pa měk k ý mi podl ož k ami s es amoč i nněot áč ej ísr ot ac ís t r oj e. Vy s oc ek v al i t nímat er i ál av y s ok áv l as t níhmot nos tt al í ř egar ant uj í pr of es i onál nív ý s l edekpř i v y s ok ém v ý k onu. Naz ák l adní m oc el ov ém t al í ř i Ø 400mm,21k g. Dopor učuj emepouž í v atsods áv ac í ms y s t émem Rol l !

Br usnýkot oučnasuchýz i pØ 150mm

Vy s oc ek v al i t nípr ov edenípr opr of es i onál y . Uš l ec ht i l ýk or undnapev ném nos i č i .Bal eníà50k s KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120 KG 150 Dal š íbr us nék ot ouč enal ez net e KG 180 nas t r aně41.

24. 81040 24. 81060 24. 81080 24. 81 100 24. 81 120 24. 81 150 24. 81 180

10


Jednokot oučovést r oj e Tal í řpr opadyØ 400mm

19. 15340

Náhr adníj ehl ovádeska400mm kt al í ř i pr opady19. 15340

52. 00389

k ompl et nísv ý měnnouj ehl ov oudes k oukunáš enípadů.

Super pady20mm Ø 406mm

Nas az uj ís enat al í ř19. 15340.Od„ č er ného“po„ bí l ý “ k l es aj í c ít v r dos t .Bal eníà5k s . Čer ný –nahr ubéč i š t ění ,nenadř ev oamr amor Zel ený –nač i š t ěnís i l něz neč i š t ěný c hpl oc h( z ák l adníč i š t ění ) Čer vený–nas t ř edníč i š t ění ,nac houl os t i v épov r c hy Béž ový –nav os k ov ání ,l eš t ění ,pr oj emnéč i š t ění Bí l ý –nal eš t ění

19. 15350 19. 15360 19. 15370 19. 15380 19. 15390

Super pady20mm Ø 330mm pr oCl eaner Nas az uj ís enat al í ř19. 15341.Bal eníà5k s . Zel ený Béž ový Bí l ý

19. 15362 19. 15392 19. 15382

Nor mál pady8mm Ø 406mm

Nas az uj ís enat al í ř19. 15340.Od„ č er ného“po„ bí l ý “k l es aj í c ít v r dos t . Bal eníà5k s . Čer ný Zel ený Béž ový Bí l ý

19. 15351 19. 15361 19. 15381 19. 15391

Br usnámř í ž kaØ 410mm

Nas az uj es enapadsunáš ec í mt al í ř em. Bal eníà10k s . KG 60 KG 80 KG 100 KG 120 KG 150 KG 180

19. 15400 19. 15410 19. 15420 19. 15430 19. 15435 19. 15440

Tal í řsdi amant ovýmipady

19. 14600

Nabr ouš eníal eš t ěník amene,gr ani t u,mr amor uak er ami k y . Pr omok r éi s uc hél eš t ění !Se4ot áč i v ý mi l ož i s k ov ěul ož ený mi k ot ouč i 125mm s es uc hý mz i pem pr ouc hy c enídi amant ov ý c hpadů. Al umi ni ov ýz ák l adnít al í řØ 400mm,5, 5k g.

Di amant ovýpadsupí nacívr st vouØ 125mm shus t oudi amant ov ous t r uk t ur ouav y s ok ouž i v ot nos t í .Nak us y . Použ í v ás et ak énar uč níbr us k uRomo. KG 50 KG 100 KG 200 KG 400 KG 800 KG 1500 KG 3000

11|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ

19. 14605 19. 14610 19. 14615 19. 14620 19. 14625 19. 14630 19. 14635


Jednokot oučovést r oj e Hr ubýkar t áč400mm bí l ý,t vr dý

Uni v er z ál níč i s t í c ík ar t áčpr oobc hody ,v s t upníhal yapod. Nadl až di c eanauměl épov r c hy . Pol y pr opy l énov év l ák no0, 7mm.

19. 15310

1

Kar t áčnal ešt ění400mm hnědý( Uni on)

19. 15330

Kar t áčnašamponování400mm bí l ý,měkký

19. 15320

Nádr žnakapal i nu pr oj ednokot oučovést r oj eRol l

19. 15300

Kl eš t ěníav os k ov ání ,napouš t ěníemul z íapod. ,s t ej něj ak o nanáš eníl eš t i dl a.Nač i š t ěníuměl ý c hpov r c hůakdr hnut ídl až di c . Př í r odníš t ět i ny .

Kš amponov áníuměl ý c hpov r c hů,k amenea k ober c ůsk r át k ý mv l as em.

Mont uj es enaoj s t r oj e,pr opř í v odč i s t í c í ho r oz t ok uneboemul z epř i pr ác i . Obs ahaž7l r oz t ok u.Ov l ádás epáč k ounadr ž adl e.

12


Sanačnípr ogr am Ručníbr uskaRO125

ur č enákhl az eníner ov nos t íbet onov ý c has t ěr k ov aný c hpodl ah. Kods t r aněníomí t ek ,z by t k ůš al ov ání ,bar ev ný c hnát ěr ů,podk l adů, l ak ů,t enk ý mf i l mům l epi dl a.Kobr ouš enídl až di c .I deál nípr opr ác i u s t ěnyanas c hodec h.Vč et něods áv ac í hoz ař í z enípr opř i poj ení s t av ební hov y s av ač e.

19. 14780

Dodáv ánovk ov ov ém k uf r u. Vč et něv y s oc ek v al i t ní hodv ouř adéhodi amant ov éhok ot ouč e125mm.

Výhody:

ev ř enýk r y t Zav ř enýk r y tOt i x ov anýmagnet em pr obez pr aš nébr ouš eníf

•s ní mat el nýpř edník r y t j ednoduc hápr ác eus t ěny •k r y tl z epl y nul enas t av i to90° pr oj eš t ěk omf or t něj š íbr ouš eníus t ěny •ef ek t i v níods áv ání k depr už něul ož enýk ar t áč ov ýpr s t enuz av ř epr os t ormez i s t r oj em az emí •v ý š k ov ěnas t av i t el néods áv ac íz ař í z ení pr or ůz nédi amant ov ék ot ouč e •v ý j i meč něer gonomi c k épr ov edení pr opr av ák yi l ev ák y •sr egul ac íot áč ekod3400-8000ot ./ mi n pr or ůz nébr us nék ot ouč e •pr ac hot ěs néel ek t r i c k é dí l yaoc hr anapr ot i př et í ž enípr odl ouhouž i v ot nos ts t r oj e

Techni ckádat a: Vý k onmot or u:1530W,230V Ot áč k y :3400-8000ot ./ mi n Hmot nos t :4, 7k g Ší ř ez áběr u:125mm

ac eot áč ek Kr y tot oč enýo90°Regul

Di amant ovýkot oučØ 125mm dvouř adý

19. 14321

Di amant ovýkot oučTur boØ 125mm

17. 16461

Di amant ovýkot oučØ 125mm TSegment

17. 16462

dv ouř adýsv y s ok ý m podí l em di amant u. Naods t r aněníc ement ov ěv áz aný c hmat er i ál ů.

Naods t r aněníz by t k ůpodk l adů,l epi dl a. Nabr ouš eníbet onu.

Naods t r aněnít enk ý c hf i l můl epi dl aanabr ouš eníbet onu.

13|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Sanačnípr ogr am PKDhr nkovýkot oučØ 125mm PKD6

17. 16466

PKDhr nkovýkot oučØ 125mm PKD8

17. 16465

Wol f r amkar bi dovýhr nekØ 125mm z r ni t ost14

17. 16470

Wol f r amkar bi dovýhr nekØ 125mm z r ni t ost24

17. 16472

Br usnásadanadř evopr oRO125

24. 70400

S6pol y k r y s t al i c k ý mi di amant ov ý mi hr ot y( PKD) .Nahr ubéods t r anění hr ubý c hz by t k ůpodk l adůapot ěr uv š ehodr uhu. Nej v y š š ímož náž i v ot nos tPKDs egment ůpř i agr es i v ní m použ í v ání .

S8pol y k r y s t al i c k ý mi di amant ov ý mi hr ot y( PKD) . Naods t r aněníz by t k ůl epi dl a,f i l c ov éhopapí r u,nát ěr ů, bar evnabet onu,pot ěr u,dř ev anebooc el i . Nej v y š š ímož náž i v ot nos tPKDs egment ůpř i agr es i v ní m použ í v ání . Agr es i v níbr ouš ení !

Naz br ouš eníz by t k ůbar evanát ěr ů. Ods t r aňuj edobř et ak éz by t k yl epi del .

Sadapr oRO12519. 14780.nas az enís t ej néj ak obr us k aus t ěny . Nabr ouš enídř ev aapar k et ,br ouš eníuok r aj ůanas c hodec h.

2

Br us nás adaobs ahuj e:br us nýt al í řnas uc hýz i pØ 125mm směk k ou podl ož k oupr obr us nýk ot ouč( al t er nat i v něpr oděr av ýk ot ouč ) ,s t ej něj ak o dr ž ákbr us k yv č et ně2nas t av i t el ný c hk ol eč ekpr opř í j emnoupr ác i a s pr áv nýpr ac ov nís k l on. ( Obr áz ekuk az uj ebr us nous adunar uč níbr us c e19. 14780,v i zt ak é s t r ana13,36,dodáníbezs t r oj e)

Zav ř enýk r y t pr obez pr aš nébr ouš ení

Br us nýt al í ř125mm pr ok ot oučnas uc hýz i p

Ot ev ř enýk r y t f i x ov anýmagnet em

Dr ž ákbr us k y snas t av i t el ný mi k ol eč k y

Kot oučnasuchýz i pØ 125mm

Vy s ok ák v al i t apr opr of es i onál y .Uš l ec ht i l ýk or undnapev ném k ot ouč i . Pr or uč níbr us k uRO125,bal eníá25k s . KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120

24. 70540 24. 70560 24. 70580 24. 70590 24. 70595

14


Sanačnípr ogr am Ručníbr uskaRO180

Ruč níbr us k asmot or em Fei npr of es i onál nít ř í dy , Khl az eníner ov nos t íbet onov ý c has t ěr k ov aný c hpodl ah. Kods t r aněníomí t ek ,z by t k ůš al ov ání ,bar ev ný c hnát ěr ů, podk l adů,l ak ů,t enk ý mf i l mům l epi dl a.Kobr ouš enídl až di c . uok r aj eavr oz í c h.Ef ek t i v níods áv ání ,k depr už něul ož enýk ar t áč ov ý pr s t enadi amant ov ýk ot oučsods áv ac í mk r uhem uz av ř epr os t ormez i s t r oj em apodl ahou.

19. 14790

Vč et něv y s oc ek v al i t ní ho, dv ouř adéhodi amant ov éhok ot ouč e180mm.

Výhody:

Zav ř enýk r y t pr obez pr aš nébr ouš ení

Ot ev ř enýk r y t f i x ov anýmagnet em

•s ní mat el nýpř edník r y t t í m pádem j ednoduc hápr ác eus t ěny •ef ek t i v níods áv ání k depr už něul ož enýk ar t áč ov ýpr s t enuz av ř epr os t ormez i s t r oj em az emí •v ý š k ov ěnas t av i t el néods áv ac í z ař í z enípr or ůz nédi amant ov ék ot ouč e •př edník r y tl z epl y nul eot oč i to90s t upňů pr opohodl nébr ouš eníus t ěny •v ý j i meč něer gonomi c k épr ov edení pr opr av ák yi l ev ák y •dr ž adl os edáot oč i to90a180s t upňů pr oj eš t ěpohodl něj š ípr ác i •opt i mál nír oz l ož enís í l ynadi amant ov ýk ot ouč př i 6500ot ./mi nav ý k onu2000W Techni ckádat a: Vý k onmot or u:2000W,230V Ot áč k y :6600ot ./ mi n Hmot nos t :9, 7k g Ší ř ez áběr u:180mm

Di amant ovýkot oučØ 180mm dvouř adý

19. 14802

Di amant ovýkot oučTur boØ 180mm

19. 14808

Di amant ovýkot oučØ 180mm TSegment

19. 14807

PKDhr nkovýkot oučØ 180mm PKD9

19. 14805

PKDhr nkovýkot oučØ 180mm PKD12

19. 14806

Kovovýkuf rRO180

27. 00195

dv ouř adýsv y s ok ý m podí l em di amant u. Naods t r aněníc ement ov ěv áz aný c hmat er i ál ů.

Naods t r aněníz by t k ůpodk l adů,l epi dl a. Nabr ouš eníbet onu.

Naods t r aněnít enk ý c hf i l můl epi dl aanabr ouš eníbet onu.

S9pol y k r y s t al i c k ý mi di amant ov ý mi hr ot y( PKD) .Nej v y š š ímož ná ž i v ot nos tPKDs egment ůpř i agr es i v ní m použ í v ání . Nahr ubéods t r aněníhr ubý c hz by t k ůpodk l adůanát ěr ův š ec hdr uhů.

v i z17. 16465,s t r ana14

650x 230x 230mm

15|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Vysavačenapr of esi onál nípouž i t í St avebnívysavač2800

St av ebnív y s av ačpr oex t r émnípouž i t ív es t av ebni c t v ípř edev š í m nav el k épl oc hypř i br ouš eníaf r éz ov ání .Si nt egr ov aný m opt i c k ý m uk az at el em č i š t ěníf i l t r u.Ef ek t i v nís y s t ém č i š t ěníf i l t r u„ Ai rPul s eSy s t ém“ , t z n.s t ř ednípodt l akai mpul ss t l ač enéhov z duc huv y s oc eef ek t i v něč i s t íf i l t r az ar uč uj et akv y s ok ouf i l t r ač nít r v anl i v os t .Vý k onnýmot or1400W, opt i mál nínas t av enípol ohymi k r of i l t r uaobs ah40l z ar uč uj eef ek t i v ní pr of es i onál nípouž i t í .Podl ev ol byl z ev y s át ýpr ac hs hr omaž ďov atv nádoběnebopl as t i k ov ý c hs áč c í c h.Včet něz abudovanéel ekt r i cké z ásuvkysaut omat i ckým vypí načem kpohodl némupř i poj ení el ek t r opř í s t r oj ekv y s av ač i .Vč et něv y s oc ek v al i t nípodl ahov és ac íhubi c e, ant i s t at i c k és ac íhadi c e5m as ac ír our y .Sj emný mf i l t r em ami k r of i l t r em, v y hov uj enej v y š š ímož néf i l t r ač nít ř í děH,odpov í dáev r ops k énor mě DI NEN60335.

19. 15056

3

Techni ckádat a: Vý k onmot or u:1400W,230V Množ s t v ív z duc hu:190m³ / h Podt l ak :24k Pa Obs ah:40l Hmot nos t :14k g Pl oc haj emnéhof i l t r u:1, 5m² Pl oc hami k r of i l t r u:0, 85m² Úč i nnos tj emnéhof i l t r u:99, 9% Úč i nnos tmi k r of i l t r u:99, 995% ( Hs c hv ál eno! ) Roz měr y :1032x 420x 420mm Sac íhadi c e:5m,Ø38mm Hl uč nos t :70dB( A) Homol ogovanáf i l t r acenaaz bestpr ost avebnívysavač2800nadot az .

Pl ast i kovésáčkypr ost avebnívysavač2800

19. 15076

St avebnívysavač1800

19. 15055

Zes í l enédno,bal eníà10k s

St av ebnív y s av ačpr oex t r émnípouž i t ív es t av ebni c t v í . Lehk ý ,k ompak t ník ons t r uk c e,ef ek t i v nív ý k on.Si nt egr ov aný m opt i c k ý m uk az at el em č i š t ěníf i l t r u.Ef ek t i v nís y s t ém č i š t ěníf i l t r u„ Ai rPul s eSy s t ém“ , t z n.s t ř ednípodt l akai mpul ss t l ač enéhov z duc huv y s oc eef ek t i v něč i s t íf i l t r az ar uč uj et akv y s ok ouf i l t r ač nít r v anl i v os t .Podl ev ol byl z ev y s át ý pr ac hs hr omaž ďov atvnádoběnebopl as t i k ov ý c hs áč c í c h. Včet něz abudovanéel ekt r i ckéz ásuvkysaut omat i ckým vypí načem kpohodl némupř i poj eníel ek t r opř í s t r oj ekv y s av ač i .Vč et něv y s oc ek v al i t ní podl ahov és ac íhubi c e,s ac íhadi c e5m,s ac ír our ya5pl as t ov ý c hs áč k ů. Sj emný mf i l t r em ami k r of i l t r em,v y hov uj enej v y š š ímož né f i l t r ač nít ř í děH,odpov í dáev r ops k énor měDI NEN60335. Vč et nědr ž adl a. Techni ckádat a: Vý k onmot or u:1400W,230V Množ s t v ív z duc hu:190m³ / h Podt l ak :24k Pa Obs ah:20l Hmot nos t :10k g Pl oc haj emnéhof i l t r u:1, 5m² Pl oc hami k r of i l t r u:0, 85m² Úč i nnos tj emnéhof i l t r u:99, 9% Úč i nnos tmi k r of i l t r u:99, 995% ( Hs c hv ál eno! ) Roz měr y :740x 380x 380mm Sac íhadi c e:5m,Ø38mm Hl uč nos t :68dB( A) Homol ogovanáf i l t r acenaaz bestpr ost avebnívysavač1800nadot az .

Pl ast i kovésáčkypr ost avebnívysavač1800

19. 15075

DCAi r Cube–odst r anípr achz evz duchu

19. 15050

Zes í l enédno,bal eníà10k s

Př í s t r oj nač i š t ěnív z duc hu.Dí k y Ai r Cubebudouz ev z duc hu ods t r aněnyv š ec hnyr uš i v éaohr ož uj í c íz dr av ípr ac hov éč ás t i c e,k t er é v z ni k aj ípř í monas t av eni š t i př i s t av ební c hpr ac í c h,al et ak évok ol íav e v edl ej š í c hpr os t or ác h.Popi sf unk c e:Ai r Cubeods áv áz neč i š t ěnýv z duc h af i l t r uj eaž400m3/ h,par al el nět í mv z ni k áaut omat i c k ypř í v odč er s t v ého v z duc hu.Sv y s oc e ef ek t i v ní m Hepaf i l t r em. Techni ckádat a: Vý k onmot or u:170W,230V Množ s t v ív z duc hu:400m³ / h Podt l ak :max .400Pa Hmot nos t :13k g Roz měr y :380x 380x 340mm

16


Vysavačenapr of esi onál nípouž i t í Obj ekt ovývysavač2mot or ový

Pr of es i onál nív y s av ačs es upers ac í mv ý k onem as pec i ál ní mf i l t r em. Obs ahv y s át éhoj emnéhopr ac huj epř es25k g.Soc hr anoupr ot i př et í ž ení . Dopor uč uj emekj ednok ot ouč ov émus t r oj i aods áv ac í mus y s t émuRol l 19. 14210.Vč et něobj ek t ov éhubi c e45mm,s ac íhadi c eas ac ír our y .

19. 15040

T ak énamok r év y s áv ání( v ý měnnás ada86. 00175) . Spec i ál níf i l t r :f i l t rs epouž í v ámí s t os áč k ůnapr ac hpř i nas az enívobj ek t ec h, k dej ev el k émnož s t v íj emnéhopr ac hu.Vý hodnác enaaús por ač as u, v y s ok ýpoč etpr ov oz ní c hhodi n. Techni ckádat a: Vý k onmot or u2mot or y :1900W,230V Sac ív ý k on:106l / s Sac ís í l a:190mbar Obs ah:58l Hmot nos t :27k g Fi l t r ač nípl oc ha:4, 5m² Roz měr y :610x 520x 920mm

Speci ál níf i l t rpr oobj ekt ovývysavač

Vy s oc ek v al i t níf i l t r ač nípat r onasv y s ok ouúč i nnos t ínaj emnýpr ac h, Odpov í daj í c ínor mám BGI A,vdet ai l upož adav k ům nor my DI NEN60335269př i nas az ov ánís t r oj ůnaods t r aněnípr ac huv pr ac hov ét ř í dy„ M“

85. 00450

Techni ckádat a: Mat er i ál f i l t r uz e100% pol y es t er ov éhor ouna Pl oš náhmot nos t :265g/ m² Pr opus t nos tv z duc hu400m³ / m² / hpř i 200Pa Fi l t r ač nít ř í daBGI A:M Či š t ění :v el mi dobr é

Obj ekt ovásacíhubi ceskol ečky45cm ši r oká

19. 15044

VysavačDi avol o

19. 15025

Al umi ni ov ýr ám s2k ar t áč ov ý mi l i š t ami av ý š k ov ěnas t av i t el ný mi z abudov aný mi k ol eč k y .Sv ý měnný mi k ar t áč ov ý mi popř í paděgumov ý mi l i š t ami .Pr oobj ek t ov év y s av ač e2800,1800aobj ek t ov ýv y s av ač .Ø 36mm.

Pr of es i onál nís t ř edněv el k ýv y s av ačs et ř emi f i l t r y :hl av níf i l t r( mi k r of i l t r ) , bez peč nos t níf i l t rav ý f uk ov ýf i l t r .Opt i c k éz obr az enís t av uf i l t r u.Lehk ý ,t i c hý , s i l nýsj ednoduc hý mv l ádání m pr oby t y ,k anc el ář e,obc hody ,nemoc ni c e, hot el yapr ůmy s l ov éz óny . St andar dnípř í s l uš ens t v í :k ul at áhubi c es e š t ět i nami ,hubi c enas pár y ,hubi c enač al ouněníapodl ahov áhubi c e. Techni ckádat a: Vý k onmot or u:1300W,230V Sac ív ý k on:50l / s Sac ís í l a:250mbar Obs ah:5l Hmot nos t :8, 5k g Roz měr y :350x 450x 375mm

Sáčkynapr achDi avol o

19. 15027

Podl ahováhubi ceuni ver z álskol ečky

19. 15029

Vakuováhubi ce

19. 15031

Hubi cenaspár y

19. 15028

bal eníá10k s

Ø 32mm

Ø 32mm Např epí nánísnebobezk ar t áč ů

Ø 32mm

17|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Odst r aňováníkr yt i n St r at omobi l

Vel mi s i l nýs t r i pov ac ís t r oj .Kods t r aňov ánís i l něpř i l epený c hs t ar ý c h podl ahov ý c hk r y t i n.I deál nípr ov el k éobj ek t y .Nas t av i t el náhmot nos t , v y s ok ýk omf or tobs l uhy ,sv l as t nípohonem v př edi v z ad.Shy dr aul i c k ý mi s t av ební mi dí l ynenár oč ný mi naobs l uhu.Ex t r émnět i c hýpr ov oz , odní mat el nédí l ykt r ans por t u.Vč et něs adynož ů,pr odl už ov ac í hok abel u as adynář adí .

17. 14700

Techni ckádat a: Vý k on:1, 1k W,230V Hmot nos t :163k gv č et něv edl ej š í hoa př ední hoz áv až í Či s t áhmot nos t :1 15k g Ší ř ez áběr u:305mm

4 Nůžpr ost r at omobi lhl adký

17. 14703

Nůžpr ost r at omobi l15°

17. 14702

Nůžpr ost r at omobi lsamoř ez ný

17. 14701

Mast er mobi l

17. 14800

305x 75x 1, 5mm,uni v er z ál nípouž i t í

305x 75x 1, 5mm,v el mi agr es i v nídí k y15°s k l onu

305x 75x 1, 5mm,naměk k épov r c hy

Vel k ýs t r i pov ac ís t r oj sv l as t nípohonem v př edi v z ad. Shy dr aul i c k ý mi s t av ební mi dí l ynenár oč ný mi naobs l uhu. Ti c hýpr ov ozanas t av i t el nár y c hl os t .I deál nípr os t ř edněv el k éobj ek t y . Vč et něs adynož ů,pr odl už ov ac í hok abel uas adynář adí . Techni ckádat a: Vý k on:0, 75k W,230V Hmot nos t :93k gv č et něpř ední hoz áv až í Př edníz áv až í :14k g Ší ř ez áběr u:230mm

Nůžpr oMast er mobi lhl adký

17. 14803

Nůžpr oMast er mobi l15°

17. 14802

Nůžpr oMast er mobi lsamoř ez ný

17. 14801

230x 75x 1, 5mm,uni v er z ál nípouž i t í

230x 75x 1, 5mm,v el mi agr es i v nídí k y15°s k l onu

230x 75x 1, 5mm naměk k épov r c hy

18


Odst r aňováníkr yt i n Bul l yst r i pper-FEI N

Bul l y s t r i pperodr .1980nepor az i t el ný ! St ál enej úč i nněj š íz br aňkods t r aněnís t ar ý c hpodl ahov ý c hk r y t i n, j ak ok ober c e,l i no,PVCaCV.

17. 14555

Sv el mi dobř ev y v edený m ot oč ný ms pí nač em naTdr ž adl epr oz v l áš t ě př í j emnouobs l uhu. Sv el mi hodnot ný m mot or em Fei nas i l ný mi s ek t or ov ý mi dí l ypr odl ouhou ž i v ot nos t . St r ans por t ní m podv oz k em.

Techni ckádat a: Vý k onmot or u:2000W,230V Hmot nos t :14, 5k g Ší ř ez áběr u:210mm

Použ i t íbezt y č e, st l umi č em v i br ac ívdr ž adl e

Bul l yst r i pper’ Kl asi k’

Podobr ý c hz k uš enos t ec hspův odní ms t r oj em j eny níBul l y s t r i pper„ Kl as i k “ v y bav ennov ouanat r huobl í benoupř es t av i t el nour uk oj et í .

17. 14565

Os v ědč enát ec hni k aBul l y s t r i pperz ůs t al az ac hov ánaaz ár ov eňby l ana r uk oj et i dopl něnaopr ak t i c k ék ov ov émont áž nís poj k y .2v1. Bul l y s t r i pper„ Kl as i k “j s out edyny nídv as i l nés t r oj evj ednom. Pr ok l as i c k épouž i t ínav ět š ípl oc hyneboj ak or uč nís t r i pper , v hodnýpr ot ěž c epř í s t upnámí s t aanas c hody T oppoměrc ena–v ý k on. Dodánív č et nět r ans por t ní c hk ol eč ekas t r i pov ac í ho nož enauni v er z ál nípouž i t í . Techni ckádat a: Vý k onmot or u:2200W,230V Hmot nos t :14, 3k g Ší ř ez áběr u:210mm

Použ i t íbezt y č e, st l umi č em v i br ac ívdr ž adl e

Nůžpr oBul l yst r i pper

17. 14580

Nůžpr oBul l yst r i pper’ pl us’

17. 14581

Nůžpr oBul l yst r i pper130x210mm

17. 14590

NůžJumbopr oBul l yst r i pper

17. 14595

Nůžt var uUpr oBul l yst r i pper

17. 14592

St andar dnínůž60x 210mm pr ouni v er z ál nípouž i t í . Spec i ál nínůž60x 210mm t v r z ený ,1, 5mm s i l ný , sv y š š íodol nos t ípr ot i ot ěr u.

Naměk k épov r c hy .

Snepř i l nav ý m pov r c hem ( t ef l on)av l nov i t ět v ar ov aný , i deál nínaz by t k yf i l c e,PVCal i no.Čepel š i r ok á210mm.

Nůžt v ar uU60mmx 210mm 45°s r až enéhr any . Umož ňuj eods t r aňov atměk k épodl ahov i nybeznař ez áv ánípás ů.

19|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Odst r aňováníkr yt i n Ručníst r i pper

Si l nýar uč níodř ez áv ačnaods t r aněnís t ar ý c hpodl ahov i nj ak oj s ou k ober c e,l i no,PVCaCV,v hodnýpr opr ác i nat ěž k opř í s t upný c hmí s t ec h, nas c hodec h,pr ác i us t ěnyapod.Ses t av enzr obus t ní c hdí l ů. Dodáv ánovk ov ov ém k uf r u,v č et nět r apéz ov éhonož e.

17. 14505

Techni ckádat a: Vý k onmot or u: 1250W,230V Hmot nos t :5, 1k g Ší ř ez áběr u:145mm

Nůžpr or učníst r i pper

St andar dnínůž145mm,t r apéz ov ýpr ouni v er z ál nípouž i t í

17. 1451 1

4 Nůžpr or učníst r i pper’ pl us’

17. 14512

Tr hacíst ěr kadel ux

17. 14630

Škr abkanapodl ahust el eskopi ckounásadou

15. 12655

Náhr adníčepel epr oškr abkunapodl ahu

15. 12657

Škr abkanapodl ahuRol l

15. 13490

Náhr adníčepel epr oškr abkuRol l

15. 13491

Škr abka Al l waydél ka500mm

15. 12645

Škr abkaAl l way250mm

15. 12650

Spec i ál nínůž108mm,v ý j i meč něagr es i v ní sv y š š íodol nos t ípr ot i ot ěr u.

Nez by t nápomůc k apr odopl něnís t r i pov ac í hopr ogr amu! Er gonomi c k éuc hy c ení .Vy r obenoz es pec i ál níhl i ní k ov és l i t i ny .

Vč et nět el es k opi c k énás ady ,s t abi l nípr ov edení . Dél k a97–175c m,š í ř k ač epel e210mm. Lehc eš i k ménas t av eníč epel epr oef ek t i v nípouž i t í .

210mm,bal eníà10k s

Dél k a150c m,š í ř k ač epel e300mm,s t abi l nípr ov edení . Vč et nět y č e.Vhodnánas r áž ení .

Ší ř k ač epel e300mm

Ší ř k ač epel e100mm. Pouhý m ot oč ení m hl av yš k r abk ybez peč něupev ní me nebouv ol ní meč epel např í padnouv ý měnu.

Ší ř k ač epel e100mm. Pouhý m ot oč ení m hl av yš k r abk ybez peč něupev ní me nebouv ol ní meč epel např í padnouv ý měnu.

20


Odst r aňováníkr yt i n Ručníškr abka300mm

15. 12642

Škr abka250mm

15. 12641

Čepel epr oškr abku100mm

15. 12600

Sr áž ecíšpacht l e80mm

15. 13328

Seškr abovacíšpacht l e70mm

15. 13330

Ší ř k ač epel e100mm. Pr emi um š k r abk asuk onč ení m pr oúder yk l adi v a

Ší ř k ač epel e100mm. Šk r abk anauni v er z ál nípouž i t ísuk onč ení m pr oúder yk l adi v a

Bal eníà100k s

Ex t r émněs i l nýl i s ts eš i r ok ouz k os enouhr anoua uk onč ení m pr oúder yk l adi v a.

Zbr ouš enýl i s t

Ručníbr usnýkámen

z es i l i c i umk ar bi du,50x 50x 200mm KG 20 KG 40

19. 13479 19. 13480

Br usnýkámen

sdr ž adl em,děr ov anábr us nápl oc haz es i l i c i umk ar bi du, obz v l áš ťagr es i v ní .Vel i k os t :200x 100x 35mm KG 20 KG 36

19. 13482 19. 13481

Br usnýbl oknaokr aj e200mm

swol f r amk ar bi dov ý m pov r c hem anas t r aněz ahnut ý pr oef ek t i v něj š ípr ác i us t ěny .Vel i k os t :200x 100x 20mm. KG 24 KG 36

19. 13485 19. 13486

Ží něnékošt ě60cm

15. 14360

Košt ěsuměl ým vl asem Ar enga60cm

15. 14361

Ocel ovánásadapr okošť at a15. 14360/ 61ast ěr ky

15. 14364

Tel eskopi ckánásada

19. 15815

Dr ž ákpr ot el eskopi ckénásady

19. 15816

beznás ady

beznás ady

Vy s oc ek v al i t nít el es k opi c k ánás adazal umi ni a,v y s unov ac ído2m. Pr os t ěr k y ,hr ot ov és t ěr k yadr ž ák ypr onat í r ac ív ál eč k y .

21|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Kl adeníl i na Řez ačpásul i naVar i o110

Mnohos t r annýnás t r oj pr of es i onál ů,kř ez ánípás uod0do1 10mm akodř ez ánív ý r obní c hhr an.Můž ebý tpouž i ti j ak oř ez ačok r aj ů. Spl y nul ý m nas t av ení m dí k ypr odl už ov ac ík ol ej ni c i do350mm. Ser gonomi c k ý mr uč ní mv edení m.

15. 12421

Sj edi neč ný m Rol l s y s t émem s e3č epel emi –3s t upně, l ehc eš i k mápol ohaa3s pec i ál ní c hos t ř íz aj i s t íz v l áš t ěl ehk éř ez ání : č epel 1ř ež ev př ed,č epel 2ř ež epr ot i ,č epel 3ř ež es k r z . Nas t av i t el nésv ý měnnoupr odl už ov ac ík ol ej ni c íod220mm aždo355mm!

Řez ačpásul i naVar i o220

St ej néj ak oVar i o1 10.Km ř ez ánípás ůod0do220mm.

15. 12415

5 Řez ačpásul i naVar i o355

15. 12425

Kol ej ni cepr oVar i o110

15. 12428

Kol ej ni cepr oVar i o220

15. 12431

Kol ej ni cepr oVar i o355

15. 12424

Náhr adníčepel epro15. 12421/ 415/ 425, bal eníà20č epel í

15. 12423

Řez ačokr aj ůl i naRol l12mm

15. 12434

Řez ačokr aj ůl i naRol lLi no22mm

15. 12436

Náhr adníčepel epro15. 12434,bal eníà10k svdáv k ov ač i

15. 12435

pr o15. 12434,bal eníà10ksvdávkovači

15. 12445

St ej néj ak oVar i o1 10.Km ř ez ánípás ůod0do355mm.

pr oř ez ačpás ůVar i o220a355,napás ydo1 10mm š í ř k y . Pr ac uj et ak ésROLLs y s t émem s e3č epel emi .

pr oř ez ačpás ůVar i o1 10a355,napás ydo220mm š í ř k y . Pr ac uj et ak ésROLLs y s t émem s e3č epel emi .

pr oř ez ačpás ůVar i o1 10a220,napás ydo355mm š í ř k y . Pr ac uj et ak ésROLLs y s t émem s e3č epel emi .

Dí k ys pec i ál ní muul ož eníč epel íj et ř ebav y nal ož i tmnohem méněs í l ynežuj i ný c hv ý r obk ů.Ser gonomi c k ý m uc hy c ení m. Vý měnač epel íj es nadnáaj ednoduc há.

Pr oš i r š íř ez áníod22mm.Dí k ys pec i ál ní muul ož ení č epel íj et ř ebav y nal ož i tmnohem méněs í l ynežuj i ný c hv ý r obk ů.

pr o15. 12444( č er nýmodel ,bezobr áz k u) bal eníà5k svdáv k ov ač i

22


Kl adeníl i na Or ýsovačpodl ahovýchkr yt i n

16. 14060

Špi čat áčepelpro16. 14060,bal eníà5k s Rýsovacíj ehl apro16. 14060,bal eníà10k s

16. 14061

Výškovýor ýsovačRol l

16. 14051

Or ýsovač385mm

16. 14067

Seř ez ávačdor ohu

16. 13984

Náhr adníč epel eč .1,bal eníà2k s Náhr adníč epel eč .2,bal eníà2k s Náhr adníč epel eč .3,bal eníà2k s Náhr adníč epel eč .4,bal eníà2k s

16. 13988 16. 13986 16. 13987 16. 13985

Hobl í knaspár y

16. 13950

Náhr adníčepel eprohobl í knas pár y ,16. 13950,bal eníà10k s

16. 13960

Hobl í knaspár ypr obez pečnost nípovr chy

16. 13981

Náhr adníčepel eprohobl í k16. 13981

16. 13982

Hobl í knaspár y

16. 13965

Náhr adníčepel eprohobl í kJ16. 13965,bal eníà10k s16. 13966

16. 13966

Škr abkanaspár ynagumuaPVC

16. 13970

Náhr adníčepel eproškrabkuU16. 13970,

16. 13980

Tř í hr annáškr abkazt vr dokovu

16. 13968

Náhr adníčepel eprot ř í hr annouš k r abk u16. 13968

16. 13969

Kombi nov anýor ý s ov ač .Lz et ak épouž í tj ak ok r at š íor ý s ov ačus t ěny pr os ok l ov él i š t y .Vč et něš pi č at éč epel eaor ý s ov ac íj ehl y .

Koz nač enív ý š k y ,např .pr os ok l ov él i š t y . Nav ý š k uod10do150mm. St abi l nípr ov edení . Vč et nět es ař s k ét už k y . Vpr ak t i c k ém uměl ém box u.

sor ý s ov ac íj ehl ou( k opí r ov ánís t ěny )

pr ov y měni t el nés pec i ál níč epel eki ndi v i duál ní mupouž i t í . Použ í v ás evr oz í c h,k l enbác h.Pr ác eus t ěny . ( dr ž adl obezč epel í )

s5č epel emi vdr ž adl e

sv odí c í m nos em ač epel ít v ar uJ

sč epel ít v ar uU

bal eníà10k s

Šk r abk anas pár ynabez peč nos t nípov r c hy .Vč et nět ř í hr annéč epel e.

16. 14062


Kl adeníl i na Li nocut t erROLLl i no

Pr of es i onál níř ez ačs poj ůpr oLi noaPVC. Řež epr uhyk r y t i nyi dent i c k yks obě.Mož néř ez atoběmas měr y . Ser gonomi c k ý mv edení m.Hl oubk ař ez uař ez nés pár ypl y nul enas t av i t el né. Li noc ut t erj eos az ens t andar dní mi t r apéz ov ý mi č epel emi .

15. 12639

Výhody: •St abi l níz ák l adnídes k ask ul i č k ov ý mi l ož i s k y pr ol ehč ív edení z v l áš t ědůl ež i t éunác hy l ný c hdes i gnov ý c h podl ahPUpov r c hů. •dí k yl ehk émunas t av eníz eš i k meníč epel íknař í z nut í j epr ác emnohem j ednoduš š í ,nežuj i ný c hmodel ů. •spl y nul ý m nas t av ení m hl oubk yaš í ř k yř ez u •v edenípomat er i ál uj edí k yodl ehč enínaz ák l adnídes c e v el mi l ehk éapl y nul é •uLi noc ut t erROLLl i nos epouž í v aj íběž néč epel e •v edl et r apéz ov ý c hč epel íl z epouž í v ati č epel eháč k ov é: t omáv ý hoduvt om,ž et enk épov r c hys edaj ípř í mo k ompl et něpr oř í z nout( bezpř edc hoz í honař í z nut í ) •v ý měnač epel íbeznář adí

Br uskanaspár yEasy5000

Pr ov š ec hnyuměl épov r c hy ,l i noagumu.Obz v l áš t ěs nadno ov l adat el ná,k opí r uj ev š ec hnyner ov nos t i az ar uč uj et ak pr of es i onál nív ý s l edek .Pohonpř ev odov k ouz ar uč uj es t ál ý poč etot áč ek . Spl y nul ý m nas t av ení mf r éz ov anéhl oubk y ,j ak oži nas t av i t el ný m boč ní mk ol eč k em pr obez peč népouž í v ání . Dodáv k avk ov ov ém k uf r u,sk ot ouč em zt v r dok ov u. Naodf r éz ov anéš ponydopor uč uj emepouž í v atpř i poj eník v y s av ač i př esz abudov anouods áv ac ík onc ov k u.

16. 13670

5

Techni ckádat a: Vý k onmot or u:830W,230V Ot áč k y :5000ot ./ mi n Hmot nos t :4, 5k g Kot ouč :t v r dýk ov ,Ø 130mm,12z ubů Hl oubk af r éz ov ání :0-5, 0mm

Kot oučzt vr déhokovupr oEasy5000

16. 13680

Di amant ovýkot oučpr oEasy5000

16. 13690

130x3, 3mm,12z ubůt r apéz ov ý c h

130x3, 3mm,nabez peč nos t nípov r c hy

24


Kl adeníl i na Lei st ersvař ovacíaut omatUni f l oorHi ght ech

Kes v ař ov áníPVC,gumy ,l i nol eaapol y ol ef i nu. Vč et němač k anét r y s k yat udí žuni v er z ál ní hopouž i t ípr ov š ec hny podl ahov ék r y t i ny .Si nt egr ov aný mz as t av ení m us t ěnyapoj ez dov ou aut omat i k ou,j ednoduc háak omf or t níobs l uha.Vř et něz ař í z enínak t er é s emot ádr át .Sdi gi t ál ní m di s pl ej em v š ec hdůl ež i t ý c hs v ař ov ac í c h par amet r ů.T openíel ek t r oni c k yř í z ené,j ak oži pl y nul enas t av i t el né množ s t v ív z duc hu.Dodáv ámevk uf r u.

16. 13892

Techni ckádat a: Vý k on:2300W,230V,50/ 60Hz T epl ot a:20-620° Cpl y nul enas t av i t el ná Množ s t v ív z duc hu( 20° C) :300l / mi n Ry c hl os t :1, 0-7, 5m/ mi n Roz mez ímnož s t v ív z duc hu:50–100% Emi s eLpA:67dB Roz měr y( dš v ) :420x270x215mm Hmot nos t :1 1k g Kabel 3m

Svař ovacívoz í k

16. 13795

Svař ovacísyst ém 1 Sadasvař ovací hovoz í kuaTr i acS

16. 13880

Hor kovz dušnýsvař ovacíst r ojLei st erTr i acS

16. 13790

Pr of es i onál nír uč nív oz í ksc har ak t er em aut omat u! St abi l nív oz í kpr os v ař ov ac ípř í s t r oj ur č enýnej ennak r át k és pár y , al et ak énav ět š ípl oc hy .Př i pev ňov ac ígumour y c hl epř i c hy t í t es v ař ov ac í př í s t r oj .Ses v ař ov ac í mv oz í k em můž et er y c hl eapohodl něs v ař ov ats pár y ul i nol eaneboPVC.Vodí c ík ol eč k az ar uč uj ípř es név edenív es pář e at í mi př es nés v ař ov ání .J ednoduc héov l ádáníaz ár ov eňoc hr anapř ed popál ení m.Ses v ař ov ac í mv oz í k em spř i pev něný ms eř í z ený ms t r oj em j edos až enopt i mál níúhel kpodl az epř i v edenís t r oj e. Dí k yar et ač ní muš r oubul z epr ac ov níúhel l i bov ol něnas t av i t . Př i oc hl az ov ánínak l opi tdoz adu. ( v oz í kbezr uč nís v ář eč k y )

Sv ař ov ac ív oz í ksr y c hl ý m upí nač em v č et něr uč nís v ář eč k y Tr i acS,k ul at ét r y s k yat r y s k ynar y c hl és v ař ov ání . Sy s t ém sc har ak t er em aut omat u. Dodáv ánovk uf r u.

Nas v ař ov áníPVC,gumy ,pol y ol ef i nual i nol ea. I deál nís pol eč něs es v ař ov ac í mv oz í k em 16. 13795. Vč et něk ul at ét r y s k y16. 13830. Dodáv ánovk uf r u. Techni ckádat a: Vý k on:1600W,220V T epl ot a:20–620° C,pl y nul er egul ov at el né

Svař ovacíkuf rRol l

Kuf rspř í s l uš ens t v í m nahor k ov z duš nés v ař ov ání : •hor k ov z duš nýs t r oj Lei s t erTr i acS( 16. 13790) •hobl í knas pár y( 16. 13950) •r y c hl os v ař ov ac ít r y s k a( 16. 13860) •č t v r t měs í č nínůž( 16. 14040) •s v ař ov ac ís áňk y( 16. 14050) •k ul at át r y s k a( 16. 13830) •di amant ov ýbr us nýbl ok150x 60mm ( 16. 13865)

25|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ

16. 13791


Kl adeníl i na Kul at át r yska

16. 13830

Tr yskapodr adi át or y

16. 13785

Kpouž i t ípr os pec i ál nít r y s k y .Us v ář eč ekodROLL s ouč ás t ídodáv k y .

Pr os v ár ypodr adi át or yas c hodi š t ě.Př i s pec i ál ní ms k l onu k r uhov ét r y s k ymůž ebý ts v ář eč k av edenav es pář ev odor ov ně. Použ í v ás es pol eč něsr y c hl os v ař ov ac ít r y s k ou.

Rychl osvař ovacít r yskaSt andar d 5mm:pr o4mm s v ař ov ac ídr át 4mm:pr o3mm s v ař ov ac ídr át

16. 13860 16. 13859

Kek až dét r y s c edóz anaus c hov ání .

Rychl osvař ovacít r yska5/ 2mm 2mm

1mm

Nas v ař ov áníPVCpodl ahov ý c hk r y t i n,nác hy l ný c hnal es k l épr ouž k y at enk éobk l adys t ěn.Sk r zz úž enýpr ůduc h( 2mm)j ehor k ýv z duc hv eden př í modof r éz ov ac í hok anál u,Nef ouk át edypř esc el ous pár uat í m z abr aňuj ev y t v oř eníl es k l ý c hpr ouž k ů.Kek až dét r y s c edóz anaus c hov ání .

16. 13856

5

Rychl osvař ovacít r yska5/ 1mm

16. 13855

Svař ovacít r yska„ Speci ál “

16. 13780

Tr yskaMi pol am PO 6E. 30

16. 13782

Kar t áčnasvař ovacít r ysky

16. 13872

Př í t l ačnékol ečkokonkávní

15. 13650

Př í t l ačnékol ečkokonvexní

16. 14010

Tr y s k anapol y ur et an,Nas v ař ov áníPVCpodl ahov ý c hk r y t i n, nác hy l ný c hnal es k l épr ouž k yat enk éobk l adys t ěn. Sk r zz úž enýpr ůduc h( 1mm)j ehor k ýv z duc hv edenpř í modo f r éz ov ac í hok anál u,nef ouk át edypř esc el ous pár uat í mz abr aňuj e v y t v oř eníl es k l ý c hpr ouž k ů.Kek až dét r y s c edóz anaus c hov ání .

Nas v ař ov ánís v ět l ý c h PVCpodl ahov ý c hk r y t i n. Tr y s k aj eos az enav el mi j emnouš pi c íj en3mm. Tr y s k at akmůž ebý tpř es nědof r éz ov ac í hok anál uat í mz abr aňuj e v y t v oř eníl es k l ý c hpr ouž k ů. Použ í v ás es pol eč něspř í t l ač ný mk ol eč k em.

Nas v ař ov ánípol y of i nov ý c hk r y t i n.Tr y s k aj eos az enav el mi dl ouhou š t ěr bi nousot v or em nas podk upr odopl ňk ov ýohř evf r éz ov anéhok anál u. Tr y s k aj ev edenanav ý š k uv ef r éz ov ac í mk anál u. Použ í v ás es pol eč něspř í t l ač ný mk ol eč k em.

Zmos az i ,nač i š t ěnív ni t ř k us v ař ov ac í c ht r y s ek . . Roz měr y300x 100x 5mm

Použ í v ás epř i s v ař ov ánís es pec i ál ní mi t r y s k ami , kpř i t l ač enís v ař ov ac íš ňůr y .

Použ í v ás epř i s v ař ov ánís es pec i ál ní mi t r y s k ami , vr oz í c hapř i s v ař ov ánís ok l ů.

26


Kl adeníl i na Odř ez ávacínůžMoz ar t

16. 14025

Náhr adníčepel epr onůžMoz ar t

16. 14026

Čt vr t měsí čnínůž

16. 14040

Čt vr t měsí čnínůžz al omený

16. 14041

Kož enépouz dr onačt vr t měsí čnínůž

16. 14042

Svař ovacísáňky

16. 14050

Di amant ovýbr usnýbl ok

16. 13865

Pr yžnamaz ání

16. 13861

Kar t áčnasvař ovacít r ysky

16. 13872

Kr y c hl émuabez peč némuodř ez áv ánís v ař ov ac íš ňůr y . Si nt egr ov aný mi s áňk ami av ý měnný mi č epel emi . Vč et ně1č epel e

bal eníà5k s

kodř ez áv ánís v ař ov ac íš ňůr y ,obous t r anněbr ouš ený .

kodř ez áv ánís v ař ov ac íš ňůr y ,br ouš enýnaj ednés t r aně.

pr oč t v r t měs í č nínůž

Obous t r annýz r ni t os t400az r ni t os t600.Br us nápl oc ha150x 60mm Nabr ouš enínož ů,č t v r t měs í č nínůžat d. , Spr ot i s k l uz ný m pov r c hem.

80x 50x 20mm.Dopor uč enokods t r aňov ánís pál ený c hal es k l ý c hmí s t , k t er és emohouus v ař ov áníPVCal i nav y s k y t nout .Al et ak ékbr ouš ení , l eš t ění ,mat ov áníač i š t ěník ov u,dř ev a,k er ami k yauměl éhmot y .

Zmos az i ,nač i š t ěnív ni t ř k us v ař ov ac í c ht r y s ek . Roz měr y300x 100x 5mm

27|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Kl adeníl i na Vál ecnal i no

Př í t l ač nýv ál ecpoz i nk ov aný 4dí l ný ,50k g,500mm š i r ok ý 3dí l ný ,34k g,370mm š i r ok ý

15. 13620 15. 13630

Př í dav néz áv až ínadot az !

5 Tr anspor t níz ař í z enípr ovál ecnal i no50kg

15. 13635

Vyhl az ovač

15. 13690

Vyhl az ovacíkor ek

15. 13510

Vyhl az ovacíkl adi vo

15. 12840

sel as t i c k ý mi k ol eč k y .

400mm š i r ok ý ,poz i nk ov aný ,6k g,Ø 40mm,uni v er z ál nípouž i t í , Vč et něnás ady .

300x 120x 25mm

v y k ov anézj ednohok us usv y l eš t ěný m uk onč ení m.

28


Kl adeníl i na Pr ost ř edeknast udenésvař ování1l i t r

16. 14100

Apl i kát orst r yskou1( A)

16. 14090

Apl i kát orst r yskou2( C)

16. 14120

Apl i kát orst r yskou2( C)speci ál

16. 14150

Opr avnápast a1l i t r

16. 14130

Či st í cínádoba

16. 14160

Odst r aňovačpast y1l i t r

16. 14170

j ev y s oc ek v al i t nív ý r obekpr os t udenés v ař ov áníl i naPVC. Ur č enpr ot r y s k u1as t ač ína300–400m s poj e.

Nas t udenés v ař ov ání ,nanov ét ěs něř ez anés poj e( <1mm) . Lahevv č et nět r y s k ynapl něnís v ař ov ac í hopr os t ř edk u.

Nas t udenés v ař ov ání ,naš pat něř ez anés poj e, Sc v r k l és pár yas ok l ov és pár yzPVC( >1mm) . Lahevv č et něk ul at ét r y s k ynapl něnís v ař ov ac í hopr os t ř edk u neboopr av népas t y .

Naopr av noupas t u,pr oobl ož enís t ěnzPVC. Lahevv č et něr ý hov anét r y s k ynapl něnís v ař ov ac í ho pr os t ř edk uneboopr av népas t y .

Použ í v ás est r y s k ou2at r y s k ou2s pec i ál , v y s t ač ína200m s pár y

sč i s t í c í m př í pr av k em kč i š t ěníauk l ádánít r y s ek .

Kč i š t ěníaz mat ov áníl es k l ý c hs poj ů.

Pr ost ř edeknast udenésvař ovánívt ubě

Vy s oc ek v al i t nípr os t ř edeknas t udenés v ař ov áníPVCaCV,odv š ec h dopor uč enéhoauz náv anéhov ý r obc e.Nac a.25m s poj e,50gt uba.

Tr yska1nanové,t ěsnéspoj e

16. 14180

Tr yska2pr oši r šíspoj e

16. 14190

Cenaz at ubu.

Cenaz at ubu.

29|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Čepel e Kval i t níčepel evysokákval i t az eSol i ngenu,

v y s oc el egov anás pec i ál níoc el 0, 65mm t v r z enáz as t udena bal eníá10x 10k s=100k s . 10k svdáv k ov ač i kj ednoduc hémuv y bí r áníč epel í . Tr apéz ováčepel Tr apéz ováčepelvel ká Háčkováčepel Háčkováčepelvel ká

15. 12450 15. 12460 15. 12470 15. 12490

Kval i t níčepel est i t anovým pot ahem

Vy s ok ák v al i t az eSol i ngenut v r z enáz as t udena,0, 65mm, bal eníá10x 10k s =100k s .Se3v ý ř ez ypr ol epš íř ez ání , st i t anov ý m pot ahem pr odel š ípr ac ov níž i v ot nos t . „ Méněv ý měn,v í c eř ez ání “ . Bal eníà10x 10=100k s . 10k svdáv k ov ač i kj ednoduc hémuv y bí r áníč epel í . Ti t anovét r apéz ovéčepel e Ti t anovét r apéz ovéčepel evel ké Ti t anovéháčkovéčepel e Ti t anovéháčkovéčepel evel ké

15. 12455 15. 12465 15. 12475 15. 12495

Oboust r anněbr oušenáčepel

15. 12480

Konkávníčepel

15. 12485

Odl amovacíčepel18mm

15. 12590

Náhr adníčepelpr or ůz néř ez ače

15. 12560

Náhr adníčepel

15. 12580

Náhr adníčepelpr oř ez ačepodl eř adysmyček

15. 12570

Náhr adníčepelpr oř ez ačepásůVar i o

15. 12423

Čepelpr oškr abky100mm

15. 12600

Háč k ov áat r apéz ov áč epel vj ednom, t v r z enáz as t udena,0, 65mm, bal eníà10x 10k s =100k s .

t v r z enáz as t udena,0, 65mm, bal eníà10x 10k s =100k s

t v r z enáz as t udena,pr onůžCut t er15. 12494,15. 12596 bal eníà10x 10k s =100k s

Pr ouni v er z ál níř ez ač e15. 12400,ř ez ač epas ů15. 12420 bal eníà100k s

t v r z enáz as t udena,pr ouni v er z ál nímodr ýř ez ač15. 12410 bal eníà100k s

bal eníà100k s

t v r z enáz as t udena,bal eníà20s ad

bal eníà10x 10k s =100k s

6

30


Nož e NůžRol lspouz dr em

15. 12546

NůžDel f í nspouz dr em

15. 12550

NůžŽr al okspouz dr em

15. 12555

NůžCut t erNT2000

15. 12494

NůžCut t erl ehký

15. 12596

Uni ver z ál nínůžz i nkový

15. 12520

Rukoj eťnaspeci ál níčepel enal i no

15. 12630

Speci ál níčepel eč.22

15. 12610

J ednoduc háar y c hl áv ý měnač epel íbeznář adí . Sf i x ač ní m magnet em pr oč epel e. Vy s ok ák v al i t apr opr of es i onál nípodl ahář e.

Vy s oc ek v al i t nínůžzk ov us ez ás obní k em. Vč et ně3odl amov ac í c hč epel í15. 12590.

Vč et něodl amov ac í c hč epel í

Vč et ně5č epel í15. 12460

Bezč epel í

pr o15. 12630 bal eníà10k s

Pr ůboj ní k

naopr av upov r c hů Ø 30mm Ø 40mm

31|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ

15. 12675 15. 12676


Řez ačeanůž ky Uni ver z ál níčer venýř ez ač

15. 12400

Náhr adníčepel epro15. 12400

15. 12560

Uni ver z ál nímodr ýř ez ač

15. 12410

pr ot k anék ober c esj ut ouaz dv oj enér ubyk ober c ů. ,v č et ně10č epel í

bal eníà100k s

napěnov ék ober c e.Vč et ně10č epel í

Náhr adníčepel epro15. 12410 bal eníà100k s

15. 12580

Řez áčpásu

15. 12420

Náhr adníčepel epro15. 12420

15. 12560

Nůž kynakober ce10pal ců( 25cm)

15. 12690

Nůž kynakober ce10pal ců( 25cm)pr ol eváky

15. 12700

Nůž kynakober ce12pal ců( 30cm)

15. 12710

Nůž kynavl as6pal ců( 15cm)l omené

15. 12720

kř ez ánípás uzk ober c enas ok l y ,nas t av i t el náš í ř k a45–100mm. Kober ecř ez atnar uby .

bal eníà100k s

Kov anéz at epl a,z es pec i ál níoc el i ,v y s ok of r ek v enč nět v r z ené, pol ohov at el né,s es nadnouúdr ž bouš r oubu. Kv al i t az es ol i ngenu.

Kov anéz at epl a,z es pec i ál níoc el i ,v y s ok of r ek v enč nět v r z ené, pol ohov at el né,s es nadnouúdr ž bouš r oubu.

Kov anéz at epl a,z es pec i ál níoc el i ,v y s ok of r ek v enč nět v r z ené, pol ohov at el né,s es nadnouúdr ž bouš r oubu.

Kov anéz at epl a,z es pec i ál níoc el i ,v y s ok of r ek v enč nět v r z ené, pol ohov at el né,s es nadnouúdr ž bouš r oubu. Ruk oj eťpot až enáPVC.

6

32


Řez ačeanůž ky Uni ver z ál nínůž ky8pal ců( 20cm)

15. 12735

Nůž kynakober ce10Zol l( 25cm)

15. 12750

Nůž kynal i št y

15. 12800

Nůž kynal i št ydl ouhé

15. 12795

Řez ačokr aj ůl i naRol l12mm

15. 12434

Řez ačokr aj ůl i naRol lLi no22mm

15. 12436

Náhr adníčepel epro15. 12434,bal eníà10k svdáv k ov ač i

15. 12435

Náhr adníčepel e

15. 12445

Ner ez av ěj í c í ,sobl ouk ov i t ý mt v ar em pr obr i l ant nís t ř i hal ehk épouž í v ání . Zal omenádr ž adl azuměl éhmot ysnek l ouz av ouv l ož k ouzměk k épr y ž e. Kv al i t az eSol i ngenu.

Ner ez av ěj í c í ,sobl ouk ov i t ý mt v ar em pr obr i l ant nís t ř i hal ehk épouž í v ání . Zal omenádr ž adl azuměl éhmot ysnek l ouz av ouv l ož k ouzměk k épr y ž e. Kv al i t az eSol i ngenu.

nadř ev ěnéauměl épr of i l y ,2x45s t upňů.6c m os t ř í .

Nadř ev ěnéauměl épr of i l y ,1x 45s t upňůa1x 90s t upňů. 8, 5c m os t ř í .Kdy žj epož adov ándel š íř ez .

Dí k ys pec i ál ní muul ož eníč epel íj et ř ebav y nal ož i tmnohem méněs í l ynežuj i ný c hv ý r obk ů.Ser gonomi c k ý m uc hy c ení m. Vý měnač epel íj es nadnáaj ednoduc há.

Pr oš i r š íř ez áníod22mm.Dí k ys pec i ál ní muul ož ení č epel íj et ř ebav y nal ož i tmnohem méněs í l ynežuj i ný c hv ý r obk ů.

pr o15. 12444( č er nýmodel ,bezobr áz k u) bal eníà5k svdáv k ov ač i

33|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Nář adípr okl adeníkober ců Kol enovýnapí načdeLux

13. 11490

Dvouhl avýnapí načnaspoj e

13. 11630

Konf ekčnísyst ém

13. 11710

Použ í v ás eknapí náník ober c ů. Ot oč nér oz š í ř enéz áhl av í .Shl oubk ov ěnas t av i t el ný mi př í c hy t ný mi j ehl ami ahr ubý mi dr apák y kúpr av ěpodl ahov ý c hk r y t i n.Nas t av i t el nýnadél k u.

Ot oč nér oz š í ř enéz áhl av í ,knapí náníhř ebí k ov ý c hl i š t . Vel k áupí nac ís í l apůs obení m pák y !Shl oubk ov ěnas t av i t el ný mi př í c hy t ný mi j ehl ami ahr ubý mi dr apák ykúpr av ěpodl ahov ý c hk r y t i n. Dodáv ánovk ov ov ém k uf r u.

Pr os poj eník ober c ov ý c hdí l ůponapnut í . Př í s t r oj sodk l ádac ídes k oukohř ev uk onf ek c e. Dodáv ánok ompl et něvk ov ov ém k uf r u.

7

Obs ah: 1k onf ek č nípř í s t r oj 13. 11720 1odk l ádac ídes k a 1pr odl už ov ac ík abel 1r ol ek onf ek č nípás k y

Konf ekčnípř í st r oj220V

13. 11720

Superz l at ákonf ekčnípáska60g

14. 1 1730

Kz at av eník ober c ov ý c hs poj ů. Spodnídes k apot až enát ef l onem,hl adk á, pr or ov noměr nér oz l ož enít epl ot y .

Sodr az ov ouz l at ouf ól i í .Nak ober c esv el mi hr ubý mr ubem, j ut ov ounebos y nt et i c k ous ek undér k ouat k anék ober c e. Rol eá50m.

34


Nář adípr okl adeníkober ců Svor kanaspoj e

13. 1 1650

Páči dl o250mm

15. 12280

Dl át o70mm

15. 12290

Vál ečeknaspoj e80mm

15. 1 1661

Kar t áčnavl as

15. 1 1660

Měděnápáska0, 08x10mm samol epi cí

19. 13944

St ř í kačkanal epi dl o

15. 12330

Náhr adníj ehl ypro15. 12330,s adaà3k s

15. 12340

St abi l nípr ov edení

s1 1hv ěz di c ov ý mi k ol eč k y

kz at l ač eník ober c ov ý c hs poj ůdol epi dl a

kodv áděnís t at i c k éel ek t ř i nyzpodl ahov ý c hk r y t i n. Dodáv ánovpr ak t i c k ém box upr ol ehč íi ns t al ac i . Rol eá50m.

Sbaj onet ov ý m uz áv ěr em s e3v y měni t el ný mi j ehl ami ( j ehl yv e3r ůz ný c hv el i k os t ec h) .Vhodnét ak énaods t r aněníbubl i n.

35|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Nář adínapar ket yal ami nát y Par ket ovábr uskaWoody

Pr of es i onál níbr us k anadř ev osv er t i k ál ní m br ouš ení m -t oj ebr ouš eníbudouc nos t i ,nahr adípás ov oubr us k u!

24. 70100

Sbr us k ounapar k et yWoodyj ez ar uč enaef ek t i v nípr ác e, př i v y s ok ém v ý k onuaex c el ent ní mv ý s l edk uodhr ubéhobr ouš eníaž pok oneč nouúpr av u.Použ í v ás enadř ev o,par k et yak or ek . Naods t r aněníl ak ůanav y r ov náníner ov nos t í . Techni ckádat a Vý k onmot or u:3000W,230V Br us nýt al í řØ:3x150mm Ot áč k ybr us néhot al í ř e:800ot ./ mi n Ší ř ez áběr u:450mm Hmot nos t :94k g Dodáv k av č et ně3nos ný c ht al í ř ů150mm pr ok ot ouč enas uc hýz i pa ods áv ac í hoz ař í z enípr opr ůmy s l ov év y s av ač e.

Kot oučenasuchýz i pz i r konovéØ 150mm

St andar dnív el i k os tpr ov š ec hnybr us k ynaok r aj e. Vy s ok ák v al i t apr opr of es i onál y .Zi r k onov ýk or undnapev ném nos i č i s poj enýpev noupr y s k y ř i c í . Bal eníà50k s . KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120

24. 82040 24. 82060 24. 82080 24. 82100 24. 82120

Br uskanaschodyaokr aj eRomo125

24. 70300

Ví c eúč el ov ábr us k anadř ev ěnépov r c hy ! Lehc eov l adat el nár uč níbr us k asní z k ouhmot nos t í . Nabr ouš enídř ev a,par k etak or k u,nas c hodec ha t ěž c edos t upný c hmí s t ec h.Dí k ys k l opnéč ás t i př ední ho k r y t uj emož nébr ous i tažpř í mous t ěny .

8

Techni ckádat a Vý k onmot or u:1530W,230V Ot áč k y :3400-8000ot ./ mi n Hmot nos t :4, 7k g Br us nás adaobs ahuj e:br us nýt al í řnas uc hýz i pØ 125mm směk k ou podl ož k oupr obr us nýk ot ouč( al t er nat i v něpr oděr av ýk ot ouč ) ,s t ej něj ak o dr ž ákbr us k yv č et ně2nas t av i t el ný c hk ol eč ekpr opř í j emnoupr ác i a s pr áv nýpr ac ov nís k l on.

Výhody:

Ot ev ř enýpř edník r y t af i x ov anýnamagnet

Br us nýt al í ř125mm pr ok ot oučnas uc hýz i p

•s nadnoov l adat el nýs t r oj •ní z k áhmot nos t •f l ex i bi l nídí k ydal š í mupř í s l uš ens t v í ,v i zs t r ana13/ 14 •v č et něz ař í z enínaods áv ání •pr ác eažpř í mous t ěny

Kot oučnasuchýz i pØ 125mm

Vy s ok ák v al i t apr opr of es i onál y .Uš l ec ht i l ýk or undnapev ném nos i č i s poj enýpev noupr y s k y ř i c í .Pr obr us k unaok r aj eRomo125,bal eníá25k s KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120

24. 70540 24. 70560 24. 70580 24. 70590 24. 70595

36


Nář adínapar ket yal ami nát y Podř ez ávačdveř íDoor Tr i mmerI I

St í mt opodř ez áv ač em můž emedv eř ebezpr obl émůpodř í z nout , ani žbyby l onut nédv eř ev y s az ov at .J et ak év hodnýpr ododat eč né v y ř í z nut ímez er yvpol ož ený c hpar k et ác h. Vý hodouj enas t av eníř ez néhok ot ouč ej i žod0mm. Dodáv ámesk ot ouč em zt v r dok ov uař ez néhok ot ouč enak ov . Odpov í dáamer i c k énor mě.Dodáv ás evk uf r u.

15. 12945

Techni ckádat a: Vý k onmot or u:930W,230V Ot áč k y :8000ot ./ mi n Kot oučØ:168mm Hmot nos t :6k g Vý š k ař ez u:0až25mm

Kot oučzt vr dokovu

15. 12947

Dor áž ecípar ket ovépáči dl o55mm

19. 15701

Dor áž ecípar ket ovépáči dl o43mm

19. 15700

Dor áž ecídeskauni ver z ál

19. 15704

Dor áž ecídeska6mm

19. 15705

Dor áž ecídeska11mm

19. 15706

Dor áž ecídeskahl adká

19. 15707

pr oDoor Tr i mmerI IØ 168mm

Těž k épr ov edení ,spl as t ov ý m nár az ní k em. Sez es í l enouš pi č k ou.

Těž k épr ov edení ,spl as t ov ý m nár az ní k em. Sez es í l enouš pi č k ou.

2v edení3, 5mm napodél néav něj š ís t r aně 300x70mm

Shr anou6mm x400mm nal ami nát y .

Shr anou1 1mm x400mm napar k et y .

400mm napl ov ouc íl ami nát ov épodl ahyapar k et y .

37|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Nář adínapar ket yal ami nát y Raz ni cel ami nát uSt r at i cut

Kř ez áníl ami nát ov ý c hpanel ůj en2úk ony . Pr os í l umat er i ál uod7do15mm,s pec i ál někř ez áníl ami nát uaMDF . Bez pr aš nýabeznut néhoel ek t r i c k éhopř i poj ení .

15. 12952

Techni ckádat a: Dél k a:68c m Hmot nos t :6, 5k g Max .š í ř k ař ez u:210mm Vč et něv y r ov náv ac í hok l í nu

Di st ančnídr ž ákpar ketšr oubovací

19. 15725

Di st ančnídr ž ák„ Spacer “

19. 15755

Kpok l ádc epar k et ov épodl ahyal ami nát u. Kor i guj ener ov nos t i s t ěny ,gar ant uj es t ej ně t r v al émez er yus t ěny .

Fl ex i bi l nídi s t anč nídr ž áknapok l ádk upar k etal ami nát u Pr onas t av eníus t ěnyod8do15mm. Vý j i meč něj ednoduc hénas t av enídí k ys y s t émur áč na, s t ej něj ak or y c hl ádemont áždí k yř emí nk u. bal eníá20k s

Par ket ovéčepel e

Nar oz t až enípar k et . Čepel zt v r z enéoc el i ,v y br ouš ená,vdř ev ěnér uk oj et i . 40mm 60mm 90mm

19. 15730 19. 15740 19. 15750

8 15. 13088 15. 13089 15. 13087

15. 13098 15. 13099

Gumovášpacht l e300mm

15. 13320

Či st í cíubr ousky

22. 12980

Napenet r ac e.

Či s t ír uc e,nář adí ,s t r oj e. Ods t r aňuj el epi dl o,ol ej ,t uk ,v os k ,bar v u,s i l i k on,ak r y l át , bi t umen,t ér ,gr af i tamnohodal š í ho. Či s t íbezv ody ,bezmý dl a,bezz by t k ů. Bi ol ogi c k yodbour at el né. Obs ah72ubr ous k ů.

38


Nář adínapar ket yal ami nát y Mohér ovývál eček

19. 15801

Par ket ovývál eček„ Paci f i k“

19. 15803

St andar dnír oz t í r acívál eček

19. 1581 1

Vál ečeknapenet r ace„ I ndust r i e“

19. 15810

Dr ž ákw

19. 15813

Vál ečeknapenet r aceal epi dl a

19. 15805

Tel eskopi ckánásada

19. 15815

Pr of es i onál nív ál eč ek ,250mm,bezdr ž ák u. Vy s oc ek v al i t nípr ov edeníz es t ř i ž nív l nysdobr ý ma s t ej noměr ný m nanáš ení m.Vel mi dobr ýpr ov y s oc e v i s k óz nímat r i ál y .

Pr of es i onál nív ál eč ek ,250mm,bezdr ž ák u. Zpol y es t er unal ak ov áníanát ěr y podl ahsv odní ms y s t émem.

J emnás t r uk t ur apěnov éhov ál eč k u( bezFCKW ar oz pouš t ědel ) pr oef ek t nít ec hni k u.Ší ř k a250mm.

Sny l onov ý m pot ahem sv el mi dobr ý m as t ej noměr ný m nanáš ení m. Hl adk ápov r c hov áúpr av asv y s ok ouk r y c ís c hopnos t í ,v hodnýpr o z ák l adníbar v u,epox i da2Kl ak y ,ant i k or oz nínát ěr y ,s y nt et i c k él ak y apol y es t er .T ak éper f ek t nípr opodl ahov énát ěr y . Ší ř k a250mm.

pr ov ál eč k y250mm

250mm sdr ž ák em amř í ž k ou. Pr oj ednoduc hénat í r ání ,nanáš eníl epi dl aapod.

Vý s uv nádo2m.Vhodnápr os t ěr k yav ál eč k y . T el es k opi c k ánás adaz es t abi l ní hohl i ní k ov éhopr of i l u. Spat ent ov aný mk ónus em kuc hy c enípř í s l uš ens t v í . Dél k ov énas t av enídí k yv ni t ř ní muupí nání .

39|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Nář adínapar ket yal ami nát y Tkanébr usnépásy750x200mm

St andar dnív el i k os t ,v hodnápr ov š ec hnypás ov ébr us k y .Těž k ábav l něná t k ani naspev ný ms poj em ahus t ý mk or undov ý m pos y pem. Vel mi hodnot nák v al i t a,v hodnépr ov y s ok éz at í ž ení . Bal eníá10k s . KG 16 KG 24 KG 36 KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120

24. 00016 24. 00024 24. 00036 24. 00040 24. 00060 24. 00080 24. 00100 24. 00120

Zi r konovét kanébr usnépásy750x200mm

Zi r k onpr opods t at něv y š š íbr us nýv ý k onSt andar dnív el i k os t , v hodnápr ov š ec hnypás ov ébr us k y .Těž k ábav l něnát k ani naspev ný m s poj em ahus t ý mk or undov ý m pos y pem. Vel mi hodnot nák v al i t a,v hodnépr ov y s ok éz at í ž ení . Bal eníá10k s . KG 24 KG 36 KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120

24. 50024 24. 50036 24. 50040 24. 50060 24. 50080 24. 50100 24. 50120

Br usnýpás480x200mm

Vhodnýpr ov ál c ov ébr us k ysods t ř edi v ý mv ál c em. Si l náXbav l něnát k ani naspev ný ms poj em a Hus t ý mk or undov ý m pos y pem.Vy s ok ák v al i tpr opr of es i onál y . Bal eníá10k s . KG 24 KG 36 KG 60 KG 80 KG 100

24. 30024 24. 30036 24. 30060 24. 30080 24. 30100

8

Super pady20mm Ø 406mm

Nas az uj ís enat al í ř19. 15340.Od„ č er ného“po„ bí l ý “ k l es aj í c ít v r dos t .Bal eníà5k s . Čer ný –nahr ubéč i š t ění ,nenadř ev oamr amor Zel ený –nač i š t ěnís i l něz neč i š t ěný c hpl oc h( z ák l adníč i š t ění ) Čer vený–nas t ř edníč i š t ění ,nac houl os t i v épov r c hy Béž ový –nav os k ov ání ,l eš t ění ,pr oj emnéč i š t ění Bí l ý –nal eš t ění

19. 15350 19. 15360 19. 15370 19. 15380 19. 15390

Nor mál pady8mm Ø 406mm

Nas az uj ís enat al í ř19. 15340.Od„ č er ného“po„ bí l ý “ k l es aj í c ít v r dos t .Bal eníà5k s . Čer ný Zel ený Béž ový Bí l ý

19. 15351 19. 15361 19. 15381 19. 15391

Br usnámř í ž kaØ 410mm

Nas az uj es enapadsunáš ec í mt al í ř em. Bal eníà10k s . KG 60 KG 80 KG 100 KG 120 KG 150 KG 180

19. 15400 19. 15410 19. 15420 19. 15430 19. 15435 19. 15440

Br us nék ot ouč epr oj ednok ot ouč ov és t r oj e naj det enas t r aně10.

40


Nář adínapar ket yal ami nát y Br usnékot oučeØ 178mm

St andar dnív el i k os tpr ov š ec hnybr us k ynaok r aj e. Vy s ok ák v al i t apr opr of es i onál y .Uš l ec ht i l ýk or undnapev ném k ot ouč i . Bal eníà50k s . KG 16 KG 24 KG 36 KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120

24. 10016 24. 10024 24. 10036 24. 10040 24. 10060 24. 10080 24. 10100 24. 10120

Kot oučenasuchýz i pØ 178mm

St andar dnív el i k os tpr ov š ec hnybr us k ynaok r aj e. Vy s ok ák v al i t apr opr of es i onál y .Uš l ec ht i l ýk or undnapev ném k ot ouč i . Bal eníà50k s . KG 36 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120 KG 150 KG 180

24. 21036 24. 21060 24. 21080 24. 21 100 24. 21 120 24. 21 150 24. 21 180

Wol f r amkar bi dovékot oučeØ 178mm Pr obr us k ynaok r aj e. KG 16 KG 24 KG 36

24. 24016 24. 24024 24. 24036

Br usnékot oučeØ 150mm

St andar dnív el i k os tpr ov š ec hnybr us k ynaok r aj e. Vy s ok ák v al i t apr opr of es i onál y .Uš l ec ht i l ýk or undnapev ném k ot ouč i . Bal eníà50k s . KG 16 KG 24 KG 36 KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120

24. 80016 24. 80024 24. 80036 24. 80040 24. 80060 24. 80080 24. 80100 24. 80120

Kot oučenasuchýz i pØ 150mm

St andar dnív el i k os tpr ov š ec hnybr us k ynaok r aj e. Vy s ok ák v al i t apr opr of es i onál y .Uš l ec ht i l ýk or undnapev ném k ot ouč i . Bal eníà50k s . KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120 KG 150 KG 180

24. 81040 24. 81060 24. 81080 24. 81 100 24. 81 120 24. 81 150 24. 81 180

Kot oučenasuchýz i pz i r konovéØ 150mm

St andar dnív el i k os tpr ov š ec hnybr us k ynaok r aj e. Vy s ok ák v al i t apr opr of es i onál y .Zi r k onov ýk or undnapev ném nos i č i s poj enýpev noupr y s k y ř i c í . Bal eníà50k s . KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120

24. 82040 24. 82060 24. 82080 24. 82100 24. 82120

Kot oučenasuchýz i pØ 125mm

Vy s ok ák v al i t apr opr of es i onál y .Uš l ec ht i l ýk or undnapev ném k ot ouč i . Pr obr us k unaok r aj e Romo125,bal eníà25k s KG 40 KG 60 KG 80 KG 100 KG 120

41|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ

24. 70540 24. 70560 24. 70580 24. 70590 24. 70595


Nář adínapokl ádku St ěr kashr ot y

15. 13455

Náhr adníhr ot ypr ost ěr kushr ot y

15. 13456

St ěr kahl adká

15. 13451

St ěr kasespeci ál nívl ož kouR1

15. 13450

R1speci ál nívl ož ka

15. 13295

R2speci ál nívl ož ka

15. 13281

R3speci ál nívl ož ka

15. 13315

Tel eskopi ckánásada

19. 15815

Ocel ovánásada

15. 14364

Hl adí t ko

15. 13350

Pr of es i onál nínář adíknanáš eníl epi dl aav y r ov náv ac ís t ěr k y nav el k épl oc hyv ev z př í meném dr ž ení .Zák l adnípr of i l 600mm š i r ok ý , s6v ý měnný mi oc el ov ý mi hr ot yaner ez ov émupl ec hu knas t av enír oz dí l ný c hnas t av i t el ný c hv ý š ekdo20mm. Dodáv k asdr ž ák em nás ady , beznás ady ,v hodnépr ot el es k opi c k out y č .

Sadas12hr ot yanář adí m.

Pr onanáš enípev něj š í c hmat er i ál ů,pr ouni v er z ál nípouž i t í . Sdř ev ěný mr ámem ahl adk ý m ner ez ov ý m pl ec hem pl ec h600mm. Dodáv k asdr ž ák em nás ady , beznás ady ,v hodnépr ot el es k opi c k out y č .

Knanáš eníl epi del av y r ov náv ac ís t ěr k y . Dř ev ěnýr ám supí nac íl i š t oupr os pec i ál nív l ož k u560mm. Dodáv k av č et ně1k ss pec i ál nív l ož k yR1z15. 13295. Dodáv k asdr ž ák em nás ady , beznás ady ,v hodnépr ot el es k opi c k out y č .

560mm 3, 0x 4, 0x 1, 5mm,bal eníà10k s

560mm 5, 0x 4, 0x 2, 0mm,bal eníà10k s

560mm 5, 0x 6, 0x 2, 4mm,bal eníà10k s

Vý s uv nádo2m.Vhodnápr os t ěr k yav ál eč k y . T el es k opi c k ánás adaz es t abi l ní hohl i ní k ov éhopr of i l u. Spat ent ov aný mk ónus em kuc hy c enípř í s l uš ens t v í . Dél k ov énas t av enídí k yv ni t ř ní muupí nání .

pr ok oš ť at a15. 14360/ 61as t ěr k y15. 13450/ 51/ 55

s ez ahnut ý m dr ž adl em zner ez ov éoc el i ,r oz měrl i s t u280x 135mm

9

Vyr ovnávacíhl adí t ko

Sdř ev ěnour uk oj et í ,l i s tj ezv y s oc ek v al i t ní ,t v r z enéal eš t ěnéoc el i . 300mm 400mm 500mm

15. 13360 15. 13370 15. 13380

Pl ošnéhl adí t ko

Sl ehc enak l oněný m dř ev ěný m dr ž adl em pr oj ednoduš š ípr ác i . Li s tzv y s oc ek v al i t ní ,t v r z enéal eš t ěnéoc el i . 400mm 500mm

15. 13390 15. 13410

42


Nář adínapokl ádku

15. 13088 15. 13089 15. 13087

15. 13098 15. 13099

Gumovášpacht l e300mm Napot ěr .

15. 13320

Oz ubenášpacht l e180mm Li s tzt v r z ené,l eš t ěnéoc el i . Bal eníà10k s A1 A2 A3

15. 13056 15. 13050 15. 13051

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B10 B1 1 B13 B14 B15

15. 13057 15. 13058 15. 13054 15. 13067 15. 13055 15. 13053 15. 13043 15. 13044 15. 13045 15. 13047 15. 13046 15. 13052

Špac ht l ehl adk á

15. 13059

Oz ubenášpacht l e210mm Li s tzt v r z ené,l eš t ěnéoc el i . Bal eníà10k s A1 A2 A3 A4 A5

15. 13060 15. 13062 15. 13063 15. 13064 15. 13065

B1 B2 B3 B6 B1 1

15. 13070 15. 13080 15. 13072 15. 13073 15. 13066

Špac ht l ehl adk á

15. 13061

Oz ubenášpacht l e250mm

Li s tzt v r z ené,l eš t ěnéoc el i .Bal eníà10k s .

43|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ

A1 A2

15. 13081 15. 13085

B1 B2 B3 B13

15. 13082 15. 13083 15. 13084 15. 13079


Nář adínapokl ádku Oz ubenévl ož ky180mm

Pr omat eř s k ouš pac ht l i aAl uqui c k Vy s oc eodol népr ot i opot ř ebení ,bal eníà10k s . A1 A2 A3 A4 A5

15. 13100 15. 13140 15. 13150 15. 13151 15. 13152

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B10 B11 B14 B15 B17

15. 13110 15. 13120 15. 13130 15. 13131 15. 13132 15. 13134 15. 13137 15. 13138 15. 13133 15. 13155 15. 13135 15. 13136

C1 C2 C3 C4

15. 13156 15. 13157 15. 13158 15. 13159

Oz ubenévl ož ky210mm

Pr omat eř s k ouš pac ht l i aAl uqui c k Vy s oc eodol népr ot i opot ř ebení ,bal eníà10k s . A1 A2 A3 A4 A5

15. 13170 15. 13210 15. 13220 15. 13221 15. 13222

B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B15 B17

15. 13180 15. 13190 15. 13200 15. 13202 15. 13204 15. 13207 15. 13208 15. 13209 15. 13203 15. 13205 15. 13206

S1( NonSt at i kK) S2( NonSt at i kTL) S3 S4

15. 13223 15. 13224 15. 13225 15. 13201

C1 C2

15. 13226 15. 13227

9

Oz ubenévl ož ky280mm

Pr omat eř s k ouš pac ht l i aAl uqui c k Vy s oc eodol népr ot i opot ř ebení ,bal eníà10k s . A1 A2 A3 A4 A5

15. 13240 15. 13280 15. 13290 15. 13291 15. 13292

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B10 B11 B15 B16 B17

15. 13250 15. 13260 15. 13270 15. 13288 15. 13282 15. 13271 15. 13272 15. 13273 15. 13299 15. 13284 15. 13285 15. 13286

C1 C2 C3 C4

15. 13296 15. 13297 15. 13289 15. 13298

S1( NonSt at i kK) S2( NonSt at i kTL)

15. 13293 15. 13294

44


Nář adínapokl ádku Mat eř skášpacht l e

Oc el ov ýl i s t ,t v r z enýal eš t ěný ,r ov ný . Kuc hy c eníoz ubený c hv l ož ek . Bal eníà10k s 180mm 210mm 280mm

15. 13090 15. 13160 15. 13230

Al uqui ck

Kuc hy c eníoz ubený c hv l ož ek ,zal umi ni a 180mm 280mm

15. 13300 15. 13310

Odvz dušňovacívál eček250mm x11mm

15. 13475

Odvz dušňovacívál eček250mm x31mm

15. 13469

Odvz dušňovacívál eček500mm x11mm

15. 13480

Odvz dušňovacívál eček500mm x31mm

15. 13483

Odvz dušňovacívál eček750mm x11mm

15. 13485

Hr ot ovénást avce25mm

15. 13460

hr ot ovénást avce50mm

15. 13462

Soc hr anný mk r y t em pr ot i s t ř í k ání .Dél k abodl i n11mm. Beznás ady ,v hodnénat el es k opi c k ounás adu19. 15815.

Soc hr anný mk r y t em pr ot i s t ř í k ání .Dél k abodl i n31mm. Beznás ady ,v hodnénat el es k opi c k ounás adu19. 15815.

Soc hr anný mk r y t em pr ot i s t ř í k ání .Dél k abodl i n11mm. Beznás ady ,v hodnénat el es k opi c k ounás adu19. 15815.

Soc hr anný mk r y t em pr ot i s t ř í k ání .Dél k abodl i n31mm. Beznás ady ,v hodnénat el es k opi c k ounás adu19. 15815.

Soc hr anný mk r y t em pr ot i s t ř í k ání .Dél k abodl i n11mm. Beznás ady ,v hodnénat el es k opi c k ounás adu19. 15815.

s25mm dl ouhý mi hr ot yaupev ňov ac í mi ř emeny s50mm dl ouhý mi hr ot yaupev ňov ac í mi ř emeny

45|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Měř í cípř í st r oj e CCM –př í st r oj

20. 14390

Kar bi dovéampul eproCCM –pří s t r oj ,bal eníà20k s

20. 14400

Kar bi dovéampul eproCCM –pří s t r oj ,bal eníà100k s

20. 14410

Zkušebníampul e10x1gram

20. 14391

Vl hkoměrCai sson

20. 14420

Hydr omet rCompactB

20. 14610

Cai ssonnaměř enívl hkost iat epl ot yvz duchu

20. 14422

Kal c i umk ar bi dov ámet odaměř enív l hk os t i smož nos t í př í méhoodeč í t ánív l hk os t i v%.J edi nápř es náaodbor ný mi z nal c i uz náv anámet odaměř ení . Vpl ec hov ém k uf r u:20ampul í , pr už i nov év áhydo100g,dr t í c ími s k a,k l adi v o,pal i c e,š pi č at ýapl oc hýmaj z l í k , s adaoc el ov ý c hk ul i č ek ,t l ak ov ál áhevsmanomet r em adr obnépomůc k y . Kdos t ánít ak ésdi gi t ál ní m manomet r em ast i s k ár nou.

Naov l ádáníj ednoduc hýměř i c ípř í s t r oj -z apnout-v l ož i t-č í s t di gi t ál níhodnot uanaměř i c í m př í s t r oj i s r ov náv atz obr az enét abul k y . Spec i ál něnabet on,podl ahyaměř enídř ev a. Nenades t r uk t i v nímet oduměř ení .Měr náhl oubk aažk3c m. Měř í c ís enz ornas podk u.Di gi t ál níok amž i t éz obr az ení . Aut omat i c k év y pnut í .Př í s t r oj nabat er i e.Vč et nět aš k y . Ur č enéj ak oor i ent ač nípř í s t r oj př edměř ení m sCCM, kměř enínej v l hč í homí s t a.

Naměř enís t av ebnív l hk os t i .Ry c hl ýr uč níi ndi k át orv l hk os t i . Spol ehl i v ěz měř ív l hk os tnapodk l adu,k r y t i něs t ěně.SLCDdi s pl ej em. Aut omat i c k él adění .Nenít ř ebaž ádnás epar át níel ek t r odaani k abel . Vhodnýt ak éj ak oor i ent ač nípř i pr ác isCCM.Př í s t r oj k ompl et nísbat er i emi .

Naov l ádáníj ednoduc hýměř í c ípř í s t r oj -z apnout-z v ol i tmez i t epl ot ounebov l hk os t í-v l ož i t-z j i s t í mehodnot u.

Ry c hl éabezk ompl i k ac íměř enít epl ot ypr os t ř edíav l hk os t i v z duc huna s t upni c i CaF .Soc hr annous í t ívobl as t i s enz or ů.Di gi t ál níok amž i t éz obr az ení . St abul k our os ný c hbodůnaz adnís t r aně.Aut omat i c k év y pnut í . Př í s t r oj nabat er i e.Vč et nět aš k y .Dodáv ánosk al i br ač ní mc er t i f i k át em.

10

Obl as tt epl ot yv z duc huod10do+50° C Roz s ahv l hk os t i v z duc hu5% do99% Vl hk os t nít ol er anc e+/ -2% T epl ot nít ol er anc e+/ -0, 3s t upeňCel s i a

Senz ort epl ot ypovr chu20. 14422

Kpř es némuur č enít epl ot ypov r c huat udí žr os néhobodu. Měř i c ík abel s es enz or em s ez as t r č ídov l hk oměr uCai s s on, ur č ený m kt omut oúč el u.

20. 14423

46


Měř í cípř í st r oj e Cai ssonnaměř enívl hkost idř eva

20. 14417

Kont r ol nísadanapodkl adyRol l

20. 14415

Kměř eníobs ahuv l hk os t i v edř ev ě.T ak ékměř enív l hk os t i bet onuapodl ah. Sk r zPEf ól i eměř íaž2c m.T ak év hodnýpr ook ennír ám př i j ednoduc hém měř enínas ní ž eném pr ůč el í .Nenades t r uk t i v nímet oduměř ení , bezpoš k oz enípov r c hu.Ul ož enídatpos l ední homěř ení . Vy bav enými k r opr oc es or em.Sr y c hl ý mz obr az ení m nadi s pl ej i . Aut omat i c k év y pnut í .Př í s t r oj nabat er i e.Vč et nět aš k y .

Kompl et nís adanaopr av yna: •v l hk os t •t epl ot uv z duc hu •ner ov nos t í •t v r dos t i podk l adu

Sadaobs ahuj ev l hk oměrnaměř enív l hk os t i 20. 14420,v l hk oměrna měř enív l hk os t i at epl ot yv z duc hu20. 14422, v ý š k ov ěnas t av i t el nou v odov áhuv č et něr ůz ný c hdes ekkv y r ov náníner ov nos t í,z k uš ební př í s t r oj naměř enít v r dos t i v r y pem RORI , amet r . Dodáv k avt aš c e.

Vodováha100cm,výškověnast avi t el ná

20. 14416

Měř i čt vr dost ipodkl aduRORI

16. 14075

Dí k yš r oubusr ý hov anouhl av ouani v el ač ní m nas t av ení mj e v odov áhaz aměř enaaspomoc ípodl ož ekj i l z enaz emi dobř ez aj i s t i t . Podl ož k yj s ous ouč ás t íbal ení .

Kur č enípev nos t i pov r c humř í ž k ov oumet odou. Dv oudí l ný-ner ez ov ýpl ec haj ehl azt v r dok ov u. s ada5j ehel zt v r dok ov u.

Pos t upmř í ž k ov éhoměř ení

47|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Měř í cípř í st r oj e Měř í cíkl í n

15. 12313

Výškovýor ýsovačRol l

16. 14051

Ocel ovýúhel ní k

15. 13520

Ocel ovépr aví t kosf aset ou

15. 13530

Pr aví t konadveř níz ár ubně

15. 13540

Výškověnast avi t el nášpacht l e

15. 13086

Al umi ni um 020mm,naměř eníner ov nos t i pot ěr u

Koz nač enív ý š k y ,např .pr os ok l ov él i š t y . Nav ý š k uod10do150mm. St abi l nípr ov edení . Vč et nět es ař s k ét už k y . Vpr ak t i c k ém uměl ém box u.

100x50c m poz i nk ov aný ,pev népr ov edení

205c m poz i nk ov ané,pev népr ov edení

v y t až i t el né75–1 10c m,ner ez

ner ez ,v ý š k ov ěnas t av i t el náhr ana,pos uv ná2–15mm

Pásovéocel ovépr aví t ko

ner ez ,bombí r ov ané,s t oč ené,8c mš i r ok épr ov edení . Použ í v ás esk ř í ž ov ý m úhel ní k em pr onas t av ení90° . 205c m 405c m 505c m

15. 13590 15. 13600 15. 13610

Kř í ž ovýúhel ní k50cm

15. 13588

Schodovášabl ona

16. 14080

Pr onas t av ení90°úhl u,pr opás ov éoc el ov épr av í t k o8c m

Se6r ůz nědl ouhý mi r ameny ,s ek t er ý mi s es pr áv něz aměř ía př i pr av íbodynas c hodec haz af i x uj í . Pot és edaj ínaměř enéhodnot y r y c hl eapř es něpř enés tnapodl ahov ouk r y t i nu. Ramenapodv ou-600mm,800mm,1000mm. Vdř ev ěném pouz dř e.

10

48


Mí chacíst r oj eamí chadl a Mí chacíst r ojRO1400

2r y c hl os t nímí c hac ís t r oj sv el mi s i l ný m mot or em,uni v er z ál nípouž i t í do50k g.Spomal ý ms t ar t em pr omí c háníbezpos t ř í k ání . Ser gonomi c k ý m měk k ý m dr ž adl em. Vč et něv ř et enov éhomí c hadl a.

15. 12378

Techni ckádat a: Vý k onmot or u:1400W,230V Ot áč k y1:150-300ot ./ mi n Ot áč k y2:300-650ot ./ mi n Záv i t :M14 Hmot nos t :8, 00k g Max .mí c hanémnož s t v í :50k g Max .pr ůměrk oš e:140mm

Mí chadl onamal t u140mm M 14

15. 12393

Vř et enovémí chadl o120mm M 14

15. 12399

Košovémí chadl o120mm M 14

15. 12396

2kř í dl émí chadl o120mm M 14

15. 12385

Košovémí chadl o120mm SW 10

15. 12380

Vř et enovémí chadl o120mm SW 10

15. 12391

Robus t nímí c hadl o,mnohos t r annépouž i t ípr ot ěž k éa v i s k óz nímat er i ál yj ak oj s ouomí t k a,hot ov émal t y ,l epí c ímal t y , l epi dl onadl až bu,v ápno,bet on,c ement ,pot ěr ,nát ěr ov ýt mel , i z ol ač níoc hr ana,k ř emi č i t és t ěr k ysepox i dov oupr y s k y ř i c í .Do50k g.

Si l némí c hadl o,mnohos t r annépouž i t ípr ot ěž k éav y s oc e v i s k óz nímat er i ál yj ak oj s ouomí t k a,hot ov émal t y ,l epí c ímal t y , s ádr a,c ement ,l epi dl anadl až bu,s t ěr k y ,pas t y ,gr anul át y , k ř emi č i t és t ěr k ysepox i dov oupr y s k y ř i c í .Do50k g.

I deál nínamí c háníl epi del ,t ěs ní c í c hhmot , nát ěr ov ý c ht mel ů,bi t umenov ý c hnát ěr ů,t mel ,s měs ís epox i dov oupr y s k y ř i c íapod.Zv l áš t ěef ek t i v nípř i mí c hání z es podanahor u,c ožz ar uč uj edobr ýv ý s l edek .Do25k g.

Spec i ál nímí c hadl opr ot ek ut émat er i ál yj ak oži l epi dl o,l ak y ,l az ur y az ák l adnínát ěr y .T ak épr onas az enívr y c hl oot áč k ov ý c hmí c hac í c h nář adí c h.Ry c hl ýahomogennímí c hánípř i v y s ok ém k l i dném c hodu,bezs t ř í k ání .Do50k g

Uni v er z ál nímí c hadl opr ov r t ač k y ,pr ot ek ut émat er i ál y . Úc hy t :SW 10. SW =r oz měrk l í č e( pr ouc hy c enídov r t ač k y )

Uni v er z ál nímí c hadl opr ov r t ač k yPr ov š ec hnyl epk av éat uhémat er i ál y , j ak oobk l adov éamont áž níl epi dl o,hot ov émal t y ,nát ěr ov ét mel y ,apod. Mí c hás ez es podanahor u.Úc hy t :SW 10. SW =r oz měrk l í č e( pr ouc hy c enídov r t ač k y )

49|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ


Lepení ,vr ut yahř ebí ky Pr ot i skl uz népáskyRol l

Pev ná,s amol epi c í ,odol nýmat er i ál ,sv y s ok oupř i l nav os t í aex c el ent ní mf or mov ání m.Kpok l ádc enak l ouz av épov r c hy ,např . Sc hody ,v c hody ,r ampy , v l hk épr os t or y ,l odě,z dr av ot ni c k áz ař í z ení , nák l adníaut aaaut obus y . Čer ná

T r a n s p a r e n t n í

Zv y s oc ek v al i t ní homat er i ál u,s pec i ál ní c hj emný c hml et ý c h mi ner ál ní c hč ás t i cs poj ený c hs y nt et i c k oupr y s k y ř i c í . Pr ov enk ov nípouž i t ísLepi dl em nahr any14. 1 1 173.

Bí l á

Čer vený

Fl uor es c ent ní ž l ut á

Modr á

Hnědá

Hnědá

Neonovážl ut á

Čer nážl ut á

Čer ná-50mm x18m Tr ans par ent ní-50mm x18m Bí l á-50mm x18m Čer v ený-50mm x18m Fl uor es c ent níž l ut á-50mm x18m Modr á-50mm x18m Hnědár es p.Gr ani t-50mm x18m Hnědá,k v al i t apr obaz ény-50mm x18m Neonov áž l ut á-50mm x18m Si gnál níč er náž l ut á/-50mm x18m

14. 1 1 160 14. 1 1 161 14. 1 1 162 14. 1 1 163 14. 1 1 166 14. 1 1 167 14. 1 1 168 14. 1 1 169 14. 1 1 171 14. 1 1 172

Dal š íš í ř k yav el i k os t i nadot az .

Lepi dl onahr any

14. 1 1 173

Oboust r annál epi cípáskai ve

14. 12240

Ví ceúčel ovápáskast ř í br ná

10. 00209

Měděnápáska0, 08x10mm samol epi cí

19. 13944

Napok l ádk upr ot i s k l uz ný c hpás ekRol lpř i v enk ov ní m použ i t í . NaPVCbáz i .Tubaà50gv č et nět r y s k y .

Vy s oc ek v al i t nípás k a50mm x50bm Bal eníá24r ol í

Kr y c ípás k a50mm x50bm Ví c eúč el ov ápás k anat ěs nění ,opr av y ,s poj e auc hy c enívi nt er i ér ui v enk u.Kaš í r ov anát ex t i l nípás k a sv y s ok oul epi c ís i l ou.Sk l ádás ezpev né, v oděodol néapr y s k y ř i c ípot až enépás k ys es i l něl epi c í m př í r odní mk auč uk ov ý ml epi dl em sdobr ouodol nos t ípr ot i s t ár nut í . Bal eníá24r ol í

kodv áděnís t at i c k éel ek t ř i nyzpodl ahov ý c hk r y t i n. Dodáv ánovpr ak t i c k ém box upr ol ehč íi ns t al ac i . Rol eá50m.

12

50


Lepení ,vr ut yahř ebí ky Nást ř i kovél epi dl o

18. 12960

St ř í kačkanal epi dl o

15. 12330

Náhr adníj ehl ypro15. 12330,s adaà3k s

15. 12340

Mont áž níl epi dl oPU

18. 12985

Kar t ušovápi st ol e„ Pr of esi onál “

18. 12994

Sponynaspár y

18. 12952

Dvousl ož kovél epi dl o

18. 12950

Uni v er z ál něpouž i t el nék ont ak t níl epi dl ovaer os ol ov ém bal ení . Či s t ě,r y c hl eaj ednoduš e.Pr oper manent níadoč as nýpř i l epení . Pr oj ednoaobous t r annýnás t ř i k .Pr opapí r ,k ar t ón,l epenk u,dř ev o, t enk édý hy ,k or ek ,k ůž i ,t ex t i l i e,f i l c ,měk k ápěna,t uhoupěnuj ak o s t y r opor ,gumu,pěnov oupr y ž ,uměl éhmot y( k r oměPVCapol y et y l enu) . Obl as tt epl ot :20do+65° C. Bal ení :k ar t oná12k sá500ml

Sbaj onet ov ý m uz áv ěr em s e3v y měni t el ný mi j ehl ami ( j ehl yv e3r ůz ný c hv el i k os t ec h)

Hot ov é,j ednos l ož k ov él epi dl obezr oz pouš t ědel . Ry c hl ev y t v r z uj í c ípol y ur et anov émont áž níl epi dl osex t r émněs i l nou př i l nav os t ínat éměřk až dénas t av bě.Vhodnépr opodl ahov él i š t y , z ár ubně,s t ol nídes k y ,dř ev o,k ov ,př í r odníauměl ýk ámen,t v r déPVC, PURpěnu,r ůz néuměl éhmot yapod.Pov y t v r dnut íl z ebr ous i tal ak ov at . Odol népr ot i t epl udo+1 10° C,nepr omok av épodl eDI NEN204-D4. Dí k yel as t i c k émuv y t v r dnut íobz v l áš t ědopor uč enék l epenínev r t aný c hk ov ov ý c hpr of i l ů! Kar t oná12k sá470g.

Pr of es i onál nípi s t ol ev es t abi l ní m pr ov edení ,uz av ř enáf or ma, v hodnát ak énat ěs ní c íhmot yvt ubě.

Vl ni t és ponys epouž í v aj ípř i s anac i t r hl i nvpot ěr u s pol eč něsdv ous l ož k ov ý ml epi dl em Bal eníà1000k s

Pol y es t er ov éopr av nél epi dl ov hodnépr os anac i t r hl i n. Spec i ál níl epi dl onat r hl i nyvpodl az e,s t ej něj ak opř i c hy c ení hř ebí k ov ý c hl i š t ,k amene,bet onuak ov u.Dobas c hnut íj eas i 15mi n. Obs ah:1000gpr y s k y ř i c e,30gt v r di dl o

Ocel ovéhř ebí kyl eskl é1, 5mm TEC Bal eníà1000k s TECoc el ov éhř ebí k y 20mm 25mm 30mm 35mm 45mm

51|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ

21. 12030 21. 12040 21. 12050 21. 12060 21. 12080


Ochr annépomůcky Ochr annár espi r ačnímaska skl i mat i ckým vent i l em,FFP2

22. 12966

Ochr annár espi r ačnímaska skl i mat i ckým vent i l em,FFP3

22. 12967

FFPk l as i ksAc t i v For m®,Dur aMes h®v něj š ís t r uk t ur oua Kl i mav ent i l ®.Dí k yAc t i v For m®s eaut omat i c k yf or muj enat v ář i . Dur aMes h®v něj š ís t r uk t ur az aj i š ť uj es t abi l i t uat r v anl i v os t . Upí nac ís y s t ém k ol em hl av ys eaut omat i c k yt v ar uj epr o pot ř ebynos i t el e.Kl i mav ent i l ®us nadňuj ev y dec hnut ía v z duc hpodmas k ouj ec hl adněj š í .Podl enor myEN149: 2001, oc hr anný s t upeň:FFP2NRDpr ot i z dr av íš k odl i v ý c hak ar c i nogenní c h pr ac hov ý c hč ás t i c ,k ouř i ,aer os ol unav odníaol ej ov ébáz i . Nepr ot i r adi oak t i v ní ml át k ám,j ak oži v z duc huz neč i š t ěném bi ol ogi c k ý mi l át k ami r i z i k ov és k upi ny3+enz y my . Bal ení3k s .

Vedl eAc t i v For m®,Dur aMes h®v něj š ís t r uk t ur aaKl i mav ent i l ®s el i š í t at oFFPmas k az v l áš t ěupí nac í ms y s t émem k ol em hl av y ,t ěs ní c í mi c hl opněmi as k l ádanouk ons t r uk c íf i l t r u,č í mžmůž ebý tnoš enadél e j ak8hodi n.Kl i mav ent i l ®us nadňuj ev y dec hnut íav z duc hpodmas k ou j ec hl adněj š í .Podl enor myEN149: 2001,oc hr anný s t upeň:FFP2NRD pr ot i z dr av íš k odl i v ý c hak ar c i nogenní c hpr ac hov ý c hč ás t i c ,k ouř i , aer os ol unav odníaol ej ov ébáz i .Nepr ot i r adi oak t i v ní ml át k ám, j ak oži v z duc huz neč i š t ěném bi ol ogi c k ý mi l át k ami r i z i k ov és k upi ny 3+enz y my .Kaž dýk usj ebal enýex t r a. Dur aMes h® J ak os t ,s epoč í t á: Mř í ž k ov ámas k a z aj i š ť uj ev y s ok ou s t abi l i t uat r v anl i v os tmas k y .

Ac t i v For m® Bez peč náaopt i mál ní : Mas k as eaut omat i c k y f or muj enat v ářuž i v at el e.

Comf or tnos es eal Př í j emnápoc i tnoš ení : Dý c hac ív ent i l s eot ev ř ej i ž př i mal ém t l ak u. Reduk uj ehor k oav l hk os t .

Ochr annásl uchát ka

22. 12970

Chr áni čekol enst andar dbéž ové

15. 1 171 1

Chr áni čekol enst andar dbí l é

15. 1 1712

Zásuvnékol ennípol št ář ezpěnovégumy

15. 1 1715

Dl eEN352,l ehk éak omf or t nípr ok až déhl uč népr os t ř edí bezv el k ý c hhl adi nov ý c hš pi č ek .

St l us t ý m buněč ný mk auč uk ov ý m pol š t ář em a měk c ev y c paný m ok r aj em.Se2upí nac í mi pás ynas uc hýz i p. Sf l ex i bi l nígumou.Pár .

St l us t ý m buněč ný mk auč uk ov ý m pol š t ář em a měk c ev y c paný m ok r aj em.Se2upí nac í mi pás ynas uc hýz i p. Sf l ex i bi l nígumou.Pár .

Vy s ok ák v al i t a,kz as unut ídopr ac ov ní c hk al hot . Dl ouhodoběel as t i c k éapř í j emnénanoš ení dí k ymř í ž k ov anémut v ar ov ání .Pár . Kaž dýpol š t ář75g,r oz měr y :22, 5x16x12mm

13

52


Podkl adyapodl ož kyRol l Obj ekt ovýf i l c

Pr oel as t i c k ét ex t i l ník ober c ov épodl ahy ,pr oi nt enz i v níapl i k ac e, k dej epř ání m pohodl í .Nas az enípř i s epnut ík ober c ů. Vhodnýt ak épr ohot el y .Vhodnýpr ok ol eč k ov éž i dl e.

12. 1 1410

Techni ckádat a: Mat er i ál :100% i mpr egnov anáj ehl ov ápl s t Hmot nos t :c a.650g/m²( c a.52k gnar ol i ) Tl ouš ť k a:c a.6mm Ší ř k a:200c m Dél k a:40bm.=80m² Kr oč ej ov ýhl uk :23dB T epel nýodpor :0, 18m2K/ W

Al l st opPl us

Kober c ov ápr ot i s my k ov áoc hr ana! Šv ý c ar s k ýk v al i t nít oppr oduk t . Pr ot i s k l uz ov épodl ož k ydr ž ís t ej nědobř enav el ur u,j ak onapar k et ác h. J ednoduc hápok l ádk abezf al dů. Vhodnéi pr opodl ahov ét opení . Techni ckádat a: Hmot nos t :450g/ m² ,t l ouš ť k a:56mm. Mat er i ál :Pol y es t er ,r ůz néš í ř k y . 800mm,25bm.r ol e,20m² 1200mm,25bm.r ol e,30m² 1500mm,25bm.r ol e,37, 5m² 1900mm,25bm.r ol e,47, 50m² 2400mm,25bm.r ol e,60m²

Al l st opPl usř ez

Al l s t opPl us1600x 2300mm,1bal ení=4k us y Al l s t opPl us1900x 2900mm,1bal ení=4k us y Al l s t opPl us2400x 3400mm,1bal ení=2k us y Al l s t opPl us2900x 3900mm,1bal ení=2k us y

12. 1 1940 12. 1 1950 12. 1 1960 12. 1 1970 12. 1 1980

12. 1 1990 12. 12000 12. 12010 12. 12020

Al l st opbéž ový

Pr ot i s k l uz ov ái z ol ač níl epi c ípol y es t er ov ápodl ož k abr ání c ípohy bu k ober c ůpoPVC,par k et ác hak er ami c k épodl ahov i ně. Techni ckádat a: Hmot nos t :c a.170g/ m² ,t l ouš ť k a:23mm, Mat er i ál :Pol y es t er ,r ůz néš í ř k y 600mm,50bm.r ol e,30m² 800mm,50bm.r ol e,40m² 1200mm,50bm.r ol e,60m²

53|TECHNIKA PRO PODLAHÁŘE -STROJE A NÁŘADÍ

12. 1 1860 12. 1 1870 12. 1 1880


Podkl adyapodl ož kyRol l Podl ož kyRol lzpol ykar bonát u

Pr ot i s k l uz ov épodl ož k ypodk anc el ář s k ék ol eč k ov é ž i dl ezpr ůhl ednéhomi moř ádněodol néhopol y k ar bonát u, pos k y t uj í c í hodok onal ouoc hr anuv š em použ i t ý m podl ahov i nám. Hor nípl oc haj epr ot i s k l uz ov ěs t r uk t ur ov aná,s podnís t r anaj e pot až enapr ot i s k l uz ov ouv r s t v ou.Zár uk a10l et .

Podl ož kyRol lzpol ykar bonát uhl adké spr ot i s k l uz ov ouv r s t v ounas podnís t r aněpodl ož k y . Napar k et y ,PVC,l i nol eum,v š ec hnyhl adk épodl ahov i nya nak ober c esk r át k ý mv l as em.Tl ouš ť k a2mm. 925x 1200mm 1000x 1200mm 1 150x 1200mm 1500x 1200mm 1850x 1200mm 2000x 1200mm 3000x 1200mm Kul at áØ 1000mm

12. 1 1450 12. 1 1451 12. 1 1452 12. 1 1453 12. 1 1454 12. 1 1455 12. 1 1456 12. 1 1457

Podl ož kyRol lzpol ykar bonát usnopy nak ober c e,t l ouš ť k a2, 75mm. 100% pol y k ar bonátbezr ec y k l ov at el néhopodí l u. 930x 1200mm 1000x 1200mm 1 150x 1200mm 1500x 1200mm 1850x 1200mm 2000x 1200mm 3000x 1200mm

12. 1 1500 12. 1 1505 12. 1 1510 12. 1 1515 12. 1 1520 12. 1 1525 12. 1 1530

Vš ec hnypr av oúhl év el i k os t i mohoubý tdodánysj az y k ov ý mv ý ř ez em podél nebonapř í č .Můž ebý tdodánj ak ý k ol i t v arpodl ev ý k r es uaždo r oz měr u3000x1220mm.

Př esnývýř ezpr opodl ož kyRol l

10. 00004

Speci ál nímnož st víaf or mynadot az !

Nav š t i v t enaš ewebov és t r ánk y ! Př i t v or běby l odbánonapř ehl ednos t ,ak t uál nos tj ak oži naobj emné i nf or mac eov ý r obk u.BudemeVásvpr av i del ný c hods t upec hi nf or mov at onaš i c hnov i nk ác haak c í c h.Apl i k ac eobr áz k ů,v i dea,j ak oži pr oduk t ov é l et áč k ydopl nípor t f ol i o.

www. r ol l gmbh. de

14 54


AbecednĂ­sez nam


GmbH Wi rb r i n g e nB e w e g u n gi n ‘ sWe r k z e u g Zast oupenípr oČeskoua Sl ovenskour epubl i ku

Kar elHauser Hor ní135 25901Vot i c e

Mobi l 603233776 T el /Fax317812944 EMai lk ar el . haus er @r ol l gmbh. de

Al bs t r as s e12 D72820Sonnenbühl Deut s c hl and T el ef on+49( 0)7128/ 92800 T el ef ax+49( 0)7128/ 92801 1 EMai li nf o@r ol l gmbh. de

www. r ol l gmbh. de

TECHNIKA PRO PODLAHÁŘESTROJE A NÁŘADÍ  

TECHNIKA PRO PODLAHÁŘESTROJE A NÁŘADÍ

TECHNIKA PRO PODLAHÁŘESTROJE A NÁŘADÍ  

TECHNIKA PRO PODLAHÁŘESTROJE A NÁŘADÍ

Advertisement