Page 1

Strategisk IKT plan for lÌringsarbeid i Asker kommune, perioden 2012 – 2014


Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse .................................................................................................................................................... 2 Innledning................................................................................................................................................................... 3 Visjon.......................................................................................................................................................................... 4 FormĂĽl ........................................................................................................................................................................ 4 Tilrettelegging............................................................................................................................................................. 6 Barnehagen ................................................................................................................................................................ 7 Skole - elev .................................................................................................................Feil! Bokmerke er ikke definert. Skole - LĂŚrer ...............................................................................................................Feil! Bokmerke er ikke definert. Ledere ........................................................................................................................................................................ 7 Organisering og tilrettelegging .................................................................................................................................... 9


Innledning “IKT (informasjon- og kommunikasjonssteknologi) blir stadig viktigere og stadig dyrere for moderne virksomheter. Fallgruvene blir også flere og dypere. Behovet for IKT-strategi har aldri vært større.” Peter Hidas, Gartner Group Asker er en kommune som ligger vest i Akershus, sirka 30 km fra Oslo. De er et godt kollektivtilbud, og en stor del av innbyggerne pendler til jobb i Oslo hver dag. Asker er et stort knutepunkt for tog, i og med at stasjonen er endestasjon for lokaltoget og alle andre tog stopper på stasjonen. Asker stasjon er Norges femte største målt i antall reisende. Grensekommuner til Asker er Bærum, Røyken og Lier. Det er 27 kommunale skoler fordelt på barneskoler, ungdomsskoler og spesialskoler med til sammen sirka 7000 elever. Kommunen har en organisasjonsmodell med flat struktur. Dette betyr at samtlige virksomheter er direkte underlagt rådmannen med ledergruppe bestående av fire direktører. Kommunen ligger ikke langt fra Oslo Kommunen ønsker at alle skoler skal ha en oppdatert lokal IKT plan, for bruk og opplæring i digitale ferdigheter. Som læringsplattform (LMS) har kommunen valgt å bruke It’s Learning (ITL) Gjennom kunnskapsløftet og ny læreplan (L 06) blir digital kompetanse satt i system i alle fag. Dette betyr at Kunnskapsløftet ikke kan iverksettes uten at IKT tas aktivt i bruk i læringen på alle nivåer. Man kommer altså ikke utenom nødvendigheten av å erkjenne at fremtidens læring forutsetter at lærere besitter et minimum av digital kompetanse. Det å utvikle kommunens egen kompetanse, forutsetter også et nært samspill mellom grunnopplæringen og læringsarbeidet på de ulike skolene. Et oppegående digitalt nettverk med bredbånd vil være en forutsetning for å få dette til. Løsningene for dette er på det nasjonale planet redegjort for i Program for digital kompetanse..


Visjon Alle brukere - ansatte, elever og foresatte i Askerskolen bruker IKT som et naturlig redskap i hverdagen. AK har som mål at ansatte i barnehage og skole skal være trygge på sin egen digitale kompetanse, slik at de kan tilrettelegge for bruk av IKT som et godt pedagogisk verktøy, i elevens arbeid med fagene. Dette for at elevene skal kunne oppnå digitale ferdigheter i henhold til K06. IKT skal brukes der det er hensiktsmessig, Der det er en naturlig del av opplegget. Bruk av digitale ressurser bidrar også til å gi foresatte bedre innsikt i elevens faglige utvikling og skolehverdag og fremmer skole/hjem-samarbeidet.

SWOT analyse For å finne ut hvor vi står idag så har vi brukt en SWOT analyse til å synliggjøre hvilke styrker, svakheter, muligheter og trusler som finnes med tanke på utviklingen av IKT kompetansen hos brukerne

Styrker       

Fiber Lærere har egen bærbar PC Stor tilgang på pc’ er for elevene, enten bærbare eller tynne klienter Alle bruker ITL og mestrer mange av verktøyene her. Godt arbeidsmiljø Soneveiledere med god IKT-kompetanse Ansatt en IKT rådgivere høsten 2011

Svakheter    

Muligheter      

Mer organisert og målrettet opplæring  internt og i regi av kommunen  Tettere samarbeid med andre skoler om IKT og fag, gjennom ITL  Foreldre kan involveres mer i skolehverdagen Elevene kan bli mer aktive og ta ansvar for egen læring. Lærerne kan utvide sin kompetanse og erfaring i bruk av IKT. Mer tverrfaglig samarbeid.

Begrensede ressurser til å gjennomføre IKTsatsingen. (Økonomi og tid til IKT-ansvarlig) Variabel IKT-kunnskap og interesse i lærerstaben. Mange nye oppgaver for lærerne gir for lite tid til å utvikle pedagogisk bruk av IKT Den enkelte skole har styrt egen pedagogiske IKTutvikling frem til vår 2011

Trusler Lite kommunale midler til IKT-satsing på skolene. Skolens økonomi er svært presset og det har ikke lyktes å få midler til å fornye maskinparken i 2011. Mer bruk av IKT øker drifts- og supportkostnadene.


Formål Bruk av IKT griper inn i alle tjenesteområden i Asker kommune. Det område som denne planen er tenkt for er sektor oppvekst. Planen skal bidra og sikre at satsning på IKT skjer koordinert og på tvers av de ulike instistusjonene. Hovedmål Oppfylle kunnskapsløftets krav til utvikling av digitale ferdigheter for økt læringsutbytte i alle fag. Område Delmål 1. Ledelse Lederes digitale kompetanse styrkes gjennom kurs og nettverk.. 2. Pedagoger

Lærernes digitale kompetanse styrkes gjennom kurs og deling av kunnskap.

3. Elev

Vurdering av eleven, og dennes egenvurdering, styrkes ved bruk av digitale verktøy.

4. Ressurser

Brukere anvender gode redskaper til å støtte læringsaktivitetene og har høy bruk av kvalitetssikrede innholdsmessige digitale ressurser

5. Hjem – skole

Skolene bruker digitale løsninger som en naturlig kanal for informasjon til og kommunikasjon med hjemmene. Foresatte har digital innsyn i deres barns læring og utvikling, fravær og karakterer på LMS ’en.

6. Infrastruktur

Infrastrukturen legger til rette for effektiv og driftssikker bruk. Utstyr skal være oppdatert så at det gir god tilgjengelighet i undervisningen.


Tilrettelegging Hvordan og når legger kommunen til rette for å nå målene? Delmål

Tid

Strategi

Gjennom å etablere og implementere en lokal To møte plan vil skolen avklare hvordan den skal oppfylle terminen krav til digitale ferdigheter for økt læringsutbytte i alle fag.

i 

Opprettelse av IKT plan for kommunen

Lederens digitale kompetanse skal styrkes To møte gjennom kurs og nettverk. terminen

i 

Eget rektornettverk innen IKT.

Et kurs hvert  skoleår

Kurs – ITL for skoleledere.

Lærernes digitale kompetanse skal styrkes 2 – 3 ganger i  gjennom kurs, deling av kunnskap og økt bruk. semesteret

E-pedagoger fra hver regelmessig i nettverk.

skole

møtes

En gang i  semesteret

Kurs og opplæring i pedagogisk bruk av læringsplattformen

Deling av ressurser (nettsider, læringsressurser, tester og undesøkelser)i faget “del og bruk Askerskolen på ITL

Øke bruken av ITL gjennom kurs og deling. Tester på ITL Sentralt innkjøp av digitale ressurser

Hele året

Vurdering av eleven, og dennes egenvurdering, 2012-2014 skal styrkes ved bruk av digitale verktøy

  Skolene skal bruke digitale løsninger som en 2012 – 2013 naturlig kanal for informasjon til og kommunikasjon med hjemmene. Foresatte skal ha digitalt innsyn i deres barns læring og utvikling, fravær og karakterer.

  

Infrastrukturen skal legge til rette for effektiv og Klart i 2011 driftssikker bruk for skolene. Utstyr skal ha et slikt omfang og standard at det gir god tilgjengelighet i undervisningen.

Kommuniserer med mail. Tester ut kommunikasjon via mobil Artikkelserie utgitt av InfoRegi som publiseres på ITL hver uke Opprettes foresatte-brukere på ITL Skolene har trådløst eller kablet nettverk. De har fiber inn så kapasiteten er god. Pc tetthet er på lik linje med landet ellers.


Ledere Dette innsatsområdet omhandler lærernes kompetanse innen IKT og strategier for hvordan de skal tilegne seg og videreutvikle denne. Mål

Tid

Ledere bruker kontorprogrammer som en 2012-2014 naturlig del i kommunikasjon med ansatte Ledere tar i bruk ITL

Strategi  

Blir fulgt opp av direktør og IKT rådgivere Gjennomføres kurs i bruk av ITL for ledere

Barnehagen Barnehagene er i varierende grad kjent med PC-spill i sitt pedagogiske arbeid. De digitale pedagogiske muligheter som fins er barn og ansatte i liten grad kjent med pga mangel på utstyr. Så lenge mulighetene ikke er til stede utvikler ikke kunnskapene seg. Derfor trenger personalet mer kunnskap og tilgjengelig utstyr for å kunne utvikle barnas digitale kompetanse. Delmål

Tid

Skape og bearbeide opplevelser gjennom 2012 – 2013 utvikling av begreper og ved å dokumentere observasjoner og opplevelser. Arbeide med bilder 2012 -2013

Arbeide med lyd

2012 – 2013

Arbeide med animasjoner

2013

Strategi Bruke digitale bilder, lyd og video som utgangspunkt for kreativ bruk i fortelling, tegning og dramatisering Bruke tegneprogramvare og skriveprogram for å skape egne tegninger, og leke med bokstaver og symboler. Barna medvirker gjennom å bruke digitalt kamera aktivt i hverdagen for å bruke bildene til samtaler mellom barn og personale. Ta opp lyd med hjelp av pc, lesebrett eller telefon bearbeide den med hjelp av programmer. Barna utvikler sitt verbale språk og bygger opp selvfølelsen. Barna får brukt fantasien og skaperevnen.

Barna utvikler sin digitale kompetanse aktivt i hverdagen. De vil få mer tilgjengeligt og variert digitalt utstyr. Det er startet et prosjekt med to barnhager der de har fått 5 stykken lesebrett pr barnehage. Det arbeides også for å få inn barnehagene i It’s Learning.


Skole Elever Dette innsatsområdet omfatter hvilke kompetansekrav og mål man skal ha for elevene, og hvordan de skal bruke IKT i læring og undervisning. Mål

Tid

Elevene har kompetanse i digitale Juni ferdigheter i henhold til revidert IKT-plan. juni

Strategi   

2012 2013

  

Elevene skal kunne utnytte IKT på en etisk, sikker, fortrolig og kreativ måte slik at de utvikler kunnskaper de behøver for å være fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet

IKT-planen revideres årlig Bruk av IKT synliggjøres i fagplanene Bruk av IKT som verktøy i arbeid med fagene synliggjøres i årsplan Alle klasser (2.-7.trinn) gjennomfører kommunens digitale tester Se forslag til fremgangsplan lengst bak Digital døme

Lærere Dette innsatsområdet omhandler lærernes kompetanse innen IKT og strategier for hvordan de skal tilegne seg og videreutvikle denne. Mål

Tid

Strategi

Alle lærere tar digitale bilder som de laster Desember 2012 opp, bearbeider og legger inn på nyhetsverktøy og presentasjonsverktøy i ITL.

 

Repetere presentasjonsverktøy i fellestid. Legge inn bilder jevnlig i klasserommene, minst 2 ganger i måneden.

Skoler som har digitale tavler har lærere 2012 - 2013 kan bruke disse

Intern opplæring i SMARTboard/Digital board/Active board,…

2012  2013

Interne kurs med interne og eksterne kursholdere for å lære å bruke nye verktøy i ITL Del av planleggingsdag / seminar med IKT som tema 1 gang hvert år.

Lærere kan bruker de ulike ressursene i Juni ITL juni

 Alle lærere bruker digital test 2.0- Des og juni hvert år verktøyet, Innlevering og portefølje i ITL

 

Alle lærere kan bruke digitalt lydopptak Juni 2012 for å dokumentere elevenes leseferdigheter (i hht. SOL) og legger opptakene i porteføljen i ITL

 

Opplæring / repetisjon av verktøyene i fellestid Kurs sentralt på kompetansesenteret Opplæring av nye opptaksfunksjonen Opplæring i å redigere lydfiler

lærere

i


Organisering på skolen Dette innsatsområdet setter fokus på hvordan skolen skal organisere seg for å legge tilredte for effektiv bruk av IKT innen administrering, undervisning og kommunikasjon med hjem og lokalsamfunn. Mål

Tid

Strategi

Skolen har en oppdatert strategiplan i Desember IKT og juni hvert år i forbindelse med milepæl

Justere strategiplanen i forhold til læreplaner/årsplaner og skolens behov.

Skolen har en kompetansehevingsplan for knyttet til bruk av IKT

 

Skolens plan revurderes hvert halvår Skolens plan justeres etter nye læreres behov og nye krav som kommer fra UDE

 

Oppdatere hjemmesiden ukentlig Legge oppdatert informasjon i ITL i fellesrom for foreldre og i klasserom. Fjerne utdaterte meldinger og dokumenter i ITL Sjekke E-posten daglig

Hjem og elektronisk

skole

lokal Januar 2009 lærere

kommuniserer Kontinuerlig i drift

 

Strategisk IKT plan  

Strategisk IKT plan asker kommune

Advertisement