Page 1

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING  LIM FOR GULVBELEGG OG PARKETT LyDIsOLERENDE sysTEM 1

GULVLEGGING


MAPEIS UTVIKLING I NORGE

MAPEIGRUPPEN

1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler.

Mapei ble grunnlagt i Milano, Italia i 1937, og har i dag 58 fabrikker over hele verden. Ett av Mapeigruppens 18 forskningslaboratorier er hos Mapei i Nord-Odal. Gruppen har en omsetning på nærmere 1,9 milliarder Euro, og ca. 7500 ansatte, hvorav 900 arbeider i våre 18 FoU-sentra.

1983 RESCON etablerer datterselskapet RESCONSULT. 1998 RESCONS nye mørtelverk i drift. 1999 RESCON blir kjøpt av det inter- 00 nasjonale Mapei-konsernet, og navnet endres til RESCON MAPEI.

PRODUKTLINJER

2003 RESCON MAPEI tar i bruk nytt distribusjonssenter for Norden og Baltikum på Sagstua. 2003 RESCON MAPEI investerer kraftig - 06 i produksjonsanlegget på Sagstua. 2006 Norges forskningsråd utpeker Concrete Innovation Centre (COIN) til nasjonalt Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). RESCON MAPEI er deltager i senteret som har som hovedmål å bli ledende i Europa innen betongforskning. 2007 RESCON MAPEI åpner nytt FoU- og teknisk senter, samt ny fabrikk for tilsetningsstoffer til betong og sementproduksjon.

• • • • •

• Produkter for sparkling og behandling av gulv i industrien • Spesialmørtel for betongrehabilitering • Produkter for overflatebehandling av betong • Tilsettingsstoffer til betong og mørtel • Produkter for vanntetting, injeksjon og beskyttelse • Produkter for trinnlydisolasjon og våtrom • Produkter for tunnel og anlegg Fugemasser og lim til keramiske fliser og naturstein Lim for alle typer gulv- og veggbelegg Epoxy- og polyuretanprodukter for injeksjon, liming og beskyttelse Malehjelpemidler for sementproduksjon Produktsystemer for olje- og gassinstallasjoner

2010 RESCON MAPEI tar i bruk STC (Shotcrete Test Center) med mulighet til å teste sprøytebetong i fullskala. 2011 RESCON MAPEI endrer firmanavn til MAPEI.

Island

MAPEI I NORDEN OG BALTIKUM Sverige

Hovedkontor, produksjon, distribusjon og FoU Hovedkontor Sverige, Danmark og Finland

Finland

Norge

Avdelingskontor

Estland

Datterselskaper Samarbeidspartnere

Latvia Danmark


S PA R K E L M A S S E R

3

INNHOLDSFORTEGNELSE: Kvalitet ...................................................................s. 4 Praktiske tips..........................................................s. 6 Utstyr ......................................................................s. 7 Systemløsninger gulvavretting ...............................s. 10 Sparkelguide...........................................................s. 15 Primere ...................................................................s. 16 Sparkelmasser........................................................s. 18 EMICODE ................................................................s. 20 Systemløsninger gulvlegging..................................s. 22 Limguide .................................................................s. 24 Gulvlim....................................................................s. 26 Parkett- og monteringslim......................................s. 29 Parkett- og trelim ...................................................s. 30 Lydisolerende system for gulv ................................s. 32 Tilbehør ..................................................................s. 34

HVORFOR SELVUTJEVNENDE SPARKELMASSER? Sparkelmasser brukes i dag til avretting/sparkling av alle typer gulvflater med ulik belastning, både for bolig og industri. Kvaliteten på underlagene er ofte ikke tilfredsstillende for legging av belegg, parkett, fliser eller andre overflatematerialer. Sparkelmassen brukes da til å gi gulvet en planhet og overflatestandard som tilfredsstiller kravene til ferdige gulv. Glatting av støpte gulv til riktig toleranseklasse vil i mange tilfeller representere en kraftig tilleggskostnad tidlig i byggeprosessen. Man benytter derfor sparkelmasser med tilpasset kvalitet, styrke og tykkelse som ferdig overflate, klargjort for belegg. Samtidig gir sparkling en miljø- og helsegevinst i forhold til påkjenning på personell som arbeider med tradisjonell gulvpussing. Det er ikke bare i nybygg det er aktuelt å bruke sparkelmasser. Gamle gulv kan i mange tilfeller også trenge en oppgradering. Ved bruk av hurtigbindende sparkelmasser kan en utbedre et gulv og ta det i bruk i løpet av kort tid. Våre laboratorier utvikler sparkelmasser som enkelt kan legges ved håndsparkling, lett transportabel pumpe eller ved bruk av pumpebil. Ved hjelp av disse produktsystemene vil et hvert gulv få den overflaten som kreves. Vil du ha mer informasjon om sparkelmasser, kan du lese bladene 541.11, 572.23 og 741.11 i Byggforsk-serien utgitt av NBI (Sintef Byggforsk).


K VA L I T E T

4

KVALITET Vår kontroll av sparkelmasser foregår etter følgende europeiske standarder: Flytegenskaper NS-EN 12706 Kontroll av massens vanninnblanding og konsistens i henhold til produsentens anvisninger skal alltid gjøres på byggeplassen (jfr. leggeprotokoll). Ved utlegging av sparkelmasse fra automatisk anlegg, vil måling av flyt utføres mest korrekt i enden av slangen. Målingen skal gi et inntrykk av hvordan sparkelmassen vil oppføre seg på gulvet; både med hensyn til flytevne og sammenflyt. Riktig vannmengde ”ut av slangen” gir det beste resultatet, særskilt med tanke på flytevnen og overflatehardheten. Flytevne måles med flytring, enten etter den gamle svenske standarden SS 923519 hvor innvendig dimensjon på flytringen er Ø = 50 mm, h = 22 mm, eller etter ny europeisk standard EN 12706, hvor dimensjon på flytringen er Ø = 30 mm, h = 50 mm. (Pass på at flytegenskapene blir målt med riktig flytring). For mye vann vil alltid redusere massens fasthet, forårsake separasjon og gi en ujevn og stygg overflate. For mye vann vil alltid være en faktor som kan forårsake underkjente gulv. NS-EN 13892-2 Bøyestrekkfasthet og trykkfasthet Trykkfasthet blir målt i N/mm2 (MPa). Trykkfastheten sier noe om massens evne til å tåle statiske og dynamiske trykkbelastninger fra en større flateenhet, for eksempel vekt av maskiner. Bøyestrekkfastheten sier noe om massens egenskap til å tåle bøyning uten å risse opp. Denne egenskapen er viktig der det er sviktende underlag, som for eksempel treunderlag. Man benytter ofte sparkelmasser med fiber for å ivareta en høy bøyestrekkfasthet.


U N D E R L A G S P R E PKAVRAELR I TI N EG T

5

NS-EN 13892-6 Overflatehardhet Man kan få et bilde av en sparkelmasses overflatehardhet ved å ripe i ferdig lagt gulv med en spiker eller prøve denne med egnet testutstyr. Virker denne hardheten dårlig, kan det brukes heftutstyr for å se om det er separasjon i massen. Separasjon i sparkelmassen kan man lett få hvis det tilsettes for mye vann. Finstoffet flyter da til overflaten og lager en løs og porøs overflatefilm. I sparkelmasser som er tilsatt for mye vann, vil sanden i sparkelmassen legge seg i bunnen av sparkelsjiktet og føre til dårlig heft til underlaget. Sparkelmasser vil kunne få redusert trykkfasthet med hele 20 - 40% bare ved å øke vannmengden med 10%, i forhold til vår anbefalte maksimalmengde. NS-EN 13454-2 Lengdeendring Riss oppstår i en sparkelmasse når svinnkreftene er større enn strekkfastheten. Hvis svinnet er stort vil disse kreftene, i tillegg til å gi opprissing, være store nok til å løfte sparkelmassen fra underlaget slik at bom og kantreisning kan oppstå. For å få et bom- og rissfritt gulv er det derfor viktig at det er lite svinn i sparkelmassen. Dess tykkere sjikt en legger, dess viktigere er det å ha lite svinn. Kontrollskjema / leggeprotokoll Ved utlegging av sparkelmasse fra automatisk anlegg har vi en egen leggeprotokoll som tar for seg forholdene på byggeplassen. Dette er et nyttig verktøy som gir de opplysningene som trengs for egenkontroll. Leggeprotokoll fra sparkelbiloperatør/pumpeoperatør vil klarlegge om målinger som er foretatt på byggeplass er slik våre anvisninger angir. Produktsertifikat Et produktsertifikat inneholder opplysninger om hva som er kontrollert og godkjent i en enkelt produksjon. Videre får man opplysninger om flyteevne og avbindingstid, om når produktet er produsert og produksjonsnummer/batchnummer. Dette er altså dokumentasjon på at produktet har den foreskrevne kvalitet når det forlater vår fabrikk. Produktsertifikatet utleveres på forespørsel.


PRAKTISKE TIPS

6

PRAKTISKE TIPS Temperatur Gulv- og romtemperatur skal være mellom +10°C og +25°C når massen legges. Nedre grense for temperaturen på gulvflater er +8ºC. Dette skal måles og noteres på et kontrollskjema. Gjennomtrekk, trekk fra sluk og rørgjennomføringer, manglende tildekking av døråpninger m.v. kan endre avbindingsegenskapene til sparkelmasser og påvirke sluttkvaliteten. Sparkelmasser bør normalt ikke legges på betonggulv hvor fuktigheten er høyere enn 90% RF.

Priming Underlaget skal alltid primes før avrettingsmassen legges. En god priming er en forutsetning for et porefritt og plant gulv med god heft til underlaget. Primingen påføres med kost eller sprøyte. Ved sprøyting jevnes primeren ut med kost. Luftporer i sparkelmassen skyldes vanligvis for lite påført, for tynn eller for utvannet primer, for lav temperatur i underlaget eller en kombinasjon av disse. Et betongunderlag vil etter mange års levetid normalt ha tørket fullstendig ut, og ha oppnådd en relativ fuktighet som er tilnærmet bygningens/rommets. Når betongoverflaten etter denne tiden frilegges for gammelt belegg m.v., vil overflaten være sterkt sugende. Primeren skal alltid være tørr før sparkling igangsettes. Dette for at primeren skal få mulighet til å danne en tett ”film”. Tiden det tar før primeren er tørr (transparent) varierer med temperatur og luftfuktighet og varierer fra 4 til 12 timer. I forbindelse med utlegging av avrettingsmasse tar underlaget opp fuktighet som medfører at luft fra betongens poresystem frigis og vandrer mot overflaten gjennom avrettingsmassen. Hvis underlaget er sterkt sugende, kan det dannes luftkanaler i avrettingsmassen sent i størkningstiden som ikke vil flyte sammen. Resultatet kan da bli blærer, porer og kraterdannelser. Tilsvarende vil man ved sterkt sugende underlag kunne få en rask uttørkning av avrettingsmassen som vil kunne resultere i plastiske svinnriss. PRIMERGUIDE Underlag

Primertype

Materialforbruk Blandingsforhold Primer : vann (Ren primer) liter/m2

Materialforbruk (Totalt, inkl. vann) liter/m2

Betongdekker

Primer CP

0,10

1:3

0,40

Lettbetong

Primer CP

0,15

1:1 iblandet sement/sparkelmasse

0,30 + sement/sparkelmasse

Tre/Spon/Linoleum

Primer CP

0,20

Konsentrert

0,20

Sterkt sugende underlag (gammel betong)

Primer CP

2 x 0,15

1:5 1:3

0,90 0,30

Maling/Epoxy/Fliser

Mapeprim SP

0,20

Konsentrert

0,20

Stål

Mapeprim SP

0,20

Konsentrert

0,20

Betongdekker utendørs

Primer FR

0,15

1:2

0,45


UTSTYR

7

UTSTYR Riktig utstyr må være tilgjengelig for å gjennomføre en god sparkeljobb. Priming Sprøyter for påføring av primer vil forenkle primingen ved større arbeider. Pumper Det finnes helautomatiske blandere som pumper sparkelmassen gjennom slange fram til der hvor gulvene skal avrettes. Automatblandere/pumper benyttes gjerne der rommet som skal avrettes er over 25 m2. En langsomtgående, kraftig drill (min. 750 W) påmontert en stor visp, er tilstrekkelig ved mindre arbeider. Utstyr for nivellering og kontroll med sparkeltykkelser Toleransekravene for avretting av gulv er forskjellige for ulike bruksområder og finnes i Norsk Standard 3420. For å holde kontroll med hvor mye gulvene skal rettes opp, benyttes gjerne nivellering med for eksempel laser, hvor man setter av høyder slik at sparkeloperatøren kan se hvor mye masse som skal legges ut. Til dette finnes såkalte nivåpinner som klippes av i riktig høyde eller man benytter en akrylbasert fugemasse til å avsette punkter bortover gulvet. Skruer eller lignende kan også benyttes. Utstyr for avstengning Ved døråpninger og for å tette hull, gjennomføringer, lekkasjer osv. benyttes ulike hjelpemidler. Såkalte stenglister med tape finnes i dimensjonene 15 x 15 mm og 30 x 30 mm. Disse benyttes også til å avgrense større arealer. Stålnett Armeringsnett, 120 x 80 cm med rutenett på 10 x 10 cm benyttes gjerne ved rehabilitering og ved lavtbyggende varmegulv hvor varmekabelen bindes til nettet og løftes litt opp ved sparkling. Nettet danner minimumsavstanden på 5 mm mellom varmekabel og brennbart underlag (2 x 2,5 mm) dersom kablene festes på nettet. Slik oppnås også en ekstra sikkerhet mot nedbøyning. Utstyr for måling av fuktighet Elektronisk hygrometer for måling av fuktighet i betong- og sparkelgulv, samt mer nøyaktig utstyr som måler fuktigheten etter karbidmetoden. Annet utstyr Håndsparkel og piggrulle er tilbehør som letter sparklingen.

Kontrollutstyr Mapei er i besittelse av utstyr for kontroll i forbindelse med sparkelarbeid. Dette er tilgjengelig for profesjonelle brukere.


Pumpebiler med innebygget kvalitetskontroll

For Mapei er det viktig at produksjonskvaliteten ute på byggeplass samsvarer med produktkontroll gjort på laboratoriet. Ved hjelp av dette utstyret har vi langt på vei nådd målet. Blandesystemet er en helautomatisk ”produksjonsenhet” som kort fortalt består av silo, blander og pumpe. Det spesielle med systemet er at det er en batchblander. Det vil si at man lager blandinger fra 150 og opp til 600 kg. Hver blanding blandes i ca. 60 sekunder. Dette gir en homogen og god masse, og sikrer det ferdige resultatet. Systemet gir en meget nøyaktig oppmåling av vann og tørrstoff, med et samlet avvik på under 0,5 liter pr. blanding. Det er også elektronisk overvåking av oppmålingen. Dette gir en god stabilitet i produksjonen. Som en ekstra sikkerhet, er systemet utviklet på en måte som gjør at eventuelle avvik vil medføre stans i produksjonen. Det betyr at operatør manuelt må inn og rette opp avviket. En slik endring vil bli elektronisk logget og kommer dermed på kundens utskrift. Alle innveiinger, blandetider og eventuelt justeringer som er gjort av operatør underveis, registreres og lagres elektronisk. Dette gir en god sporbarhet og kvalitetssikring både av produkter og utførelse. Det nye produksjonsutstyret er foreløpig plassert i Bergen, Stavanger og i Østlandsområdet. Bilene blir forsynt med avrettingsmasse fra siloanlegg i henholdsvis Bergen og Stavanger, samt fra fabrikken i Nord-Odal.

www.mapei.no

LIM FUGEMASSER KJEMISKE PRODUKTER FOR BYGGEBRANSJEN


SERTIFISERT KVALITET og MILJØENGASJEMENT

MAPEI GARANTERER Å HA ET STYRINGSSYSTEM FOR KVALITET, MILJØ OG SIKKERHET I HENHOLD TIL STANDARDENE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 OG EMAS Mapei AS´styringssystem er sertifisert i henhold til NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, NS EN ISO 14001, OHSAS 18001 samt godkjent etter EMAS

VÅRE LIM OG FUGEMASSER FOR KERAMISKE FLISER, MØRTEL TIL AVRETTING OG REPARASJONER AV BETONG, “ECO”-LIM OG TILSETNINGSSTOFFER FOR BETONG, ER CE-MERKET OG SERTIFISERT I HENHOLD TIL EUROPEISKE STANDARDER LIM FOR ELASTISKE GULVBELEGG, TEPPER, PARKETT, TAPETER OG KERAMISKE FLISER

LIM OG FUGEMASSER FOR KERAMISKE FLISER Alle flislim til keramiske fliser og naturstein samsvarer med kravene i standarden EN 12004

Alle fugemørtler til keramiske fliser og naturstein samsvarer med kravene i standarden EN 13888

Alle flislim fra Mapei er CE-merket og i overensstemmelse med standarden EN 12004 Annex ZA

Eco-produkter bærer merket EMICODE EC-1, ”meget lav emisjon av flyktige organiske forbindelser”, utstedt av GEV-forbundet EMICODE®

GEV “Der Blaue Engel” (Den Blå Engelen) Tysk miljømerkeordning. Produktene som tilfredsstiller ordningens krav, ivaretar miljøet, montørene samt sluttbrukerne FERDIGBLANDEDE STØPEMØRTLER OG AVRETTINGSMASSER Ferdigblandede støpemørtler og avrettingsmasser tilfredsstiller kravene i EN 13813 og er CE-merket i samsvar med Annex ZA, standard EN 13813

FERDIGMØRTEL FOR BETONGREPARASJON

EN 1504

Ferdigblandede reparasjonsmørtler er CE-merket og i overensstemmelse med kravene i EN 1504

TILSETNINGSSTOFF FOR BETONG Plastiserende og superplastiserende tilsetningsstoffer for mørtel og betong er CE-merket, og i overensstemmelse med kravene i standardene EN 934-2 og EN 934-4

MAPEI-PRODUKTER BASERER SEG PÅ DE MEST INNOVATIVE TEKNOLOGIENE FOR MILJØET OG MENNESKETS BESTE ®

BioBlock

Low Dust

Denne teknologien hindrer dannelsen og spredningen av forskjellige typer mugg under fuktige forhold

Den innovative "Low Dust"- teknologien som karakteriserer dette limet, reduserer mengden av støv under blanding betraktelig. Dette reduserer helsefaren og letter arbeidet for håndverkeren

®

Drop Effect EFFETTO GOCCIA

DropEffect

Green Innovation - vår miljøforpliktelse

En Mapei-teknologi som baserer seg på bruken av spesielle vannavvisende tilsetningsstoffer for å få en vannavvisende overflate som er mindre utsatt for tilsmussing og som har utmerkede slitasjeegenskaper

Mer enn 150 av MAPEIS produkter bidrar med verdifulle poeng i LEED-sertifiserte prosjekter

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design Sertifisering utviklet av US Green Building Council, anerkjent i USA og Canada for design og bygging av miljøvennlige bygg


S Y S T E M L Ø S N I N G E R G U LV A V R E T T I N G

10

SPARKLING PÅ PLASSTØPT BETONG Forbehandling Normal rengjøring i form av ”kvisting” og støvsuging. Gamle betonggulv kan ha behov for sliping, slyngrensing eller fresing, dersom overflaten har vært behandlet tidligere.

6 5 4

Priming Etter støvsuging, og høyst 48 timer før sparkling, skal underlaget primes. Dette gjøres med Primer CP blandet i vann, i blandingsforhold 1:3. Etter at primeren er tørket skal overflaten være svakt blank. På veldig tørr og sugende betong kan det være aktuelt å prime 2 ganger, da med blandingsforhold 1:5 i første strøk.

3 2 1

1. Betong 2. Primer CP 3. Sparkelmasse (se produktguide) 4. Evt. primer 5. Flislim eller lim for annen belegging 6. Fliser eller belegg, parkett, maling

Sparkling Gulvet sparkles med en Rescon Mapei sparkelmasse (se produktbeskrivelser bak i brosjyren).

SPARKLING PÅ LETTBETONG Forbehandling Underlaget rengjøres og støvsuges. Priming Gulvet slemmes med en blanding av 1 del Primer CP, 1 del vann og 2 deler sparkelmasse. Blandingen kostes godt ned i underlaget. Etter at dette er tørt primes gulvet med Primer CP 1:3. Sparkling Toppsjikt sparkles med Uniplan Eco, eller Conplan Eco i tykkelse på min. 10 mm.

6 5 4 3

2 1

1. Lettbetongelementer 2. Slemming 3. Primer CP 4. Sparkelmasse (se produktguide) 5. Parkettlim eller lim for annen belegging 6. Parkett eller belegg, fliser, maling


S Y S T E M L Ø S N I N G E R G U LV A V R E T T I N G

11

SPARKLING PÅ HULLDEKKE Forbehandling Normal rengjøring i form av ”kvisting” og støvsuging. Hulldekker kan ha behov for sliping eller slyngrensing, dersom det er slamlag på elementene etter fuging.

5 4 3

Priming 2 Etter støvsuging, og høyst 48 timer før sparkling, skal underlaget primes 1 med Primer CP blandet med vann, i blandingsforhold 1:3. Etter at primeren er tørket skal overflaten være svakt blank. På veldig tørr og sugende betong, eller i fugene, kan det være aktuelt å prime 2 ganger, da med blandingsforhold 1:5 i første strøk.

1. Hulldekkeelementer 2. Primer CP 3. Sparkelmasse (se produktguide) 4. Lim for tekstilbelegg eller lim for annen belegging 5. Tekstilbelegg eller parkett, fliser, maling

Sparkling Gulvet sparkles med en Rescon Mapei sparkelmasse, valgt etter hvilket bruk gulvet skal ha. (Se produktbeskrivelser bak i brosjyren). Dersom det er store sprang mellom elementene, kan det være fordelaktig å grovsparkle fuger og skjøter før ”toppsparkling”. Det skal da alltid primes mellom lagene.

SPARKLING PÅ KERAMISK FLIS Forbehandling Underlaget må rengjøres godt for å fjerne rester av såpe, voks etc. 6

Priming Eksisterende fliser primes med Mapeprim SP.

5 4 3

Sparkling Gulvet sparkles med en Rescon Mapei sparkelmasse, valgt etter hvilket bruk gulvet skal ha. Gulvet skal sparkles senest 24 timer etter priming med Mapeprim SP. (Se produktbeskrivelser bak i brosjyren) En slik løsning kan også kombineres med lydgulv (Mapesonic CR)

2 1

1. Eksisterende fliser 2. Mapeprim SP 3. Sparkelmasse (se produktguide) 4. Evt. primer 5. Flislim eller lim for annen belegging 6. Fliser eller belegg, parkett, maling


S Y S T E M L Ø S N I N G E R G U LV A V R E T T I N G

12

SPARKLING PÅ TREGULV Forbehandling Gulvet slipes lett med egnet utstyr og fint slipepapir før det støvsuges nøye. Det anbefales å gå nøye over gulvet og tette sprekker og overganger mellom gulv og vegg. Til dette kan det benyttes akryl/latex fugemasse ved mindre sprekker og flikkmørtel til større sprekker.

6 5 4 3 2 1

Priming Ettersom tregulv lett kan svelle ved kontakt med vann, skal flaten primes godt med ufortynnet Primer CP (ikke blandet med vann).

1. Gulvbord 2. Primer CP 3. Sparkelmasse (se produktguide) 4. Evt. primer 5. Flislim eller lim for annen belegging 6. Fliser eller belegg, parkett, maling

Sparkling Ved sparkling på tregulv benyttes fiberarmert sparkelmasse. Sparkeltykkelsen skal være 30% av tretykkelsen, men aldri under 20 mm. Det bør vurderes om det skal legges ned armeringsmatte i sparkelsjiktet for å unngå oppsprekking.

SPARKLING PÅ SPONPLATER Forbehandling Gulvet slipes lett med egnet utstyr og fint slipepapir før det støvsuges nøye. Priming Ettersom sponplater lett kan svelle ved kontakt med vann, skal flaten primes godt med ufortynnet Primer CP (ikke blandet med vann). Sparkling Ved sparkling på sponplater benyttes fiberarmert sparkelmasse. Sparkeltykkelsen skal være 30% av sponplatetykkelsen, men aldri under 12 mm.

6 5 4 3 2 1

1. Sponplater 2. Primer CP 3. Sparkelmasse (se produktguide) 4. Evt. primer 5. Flislim eller lim for annen belegging 6. Fliser eller belegg, parkett, maling


S Y S T E M L Ø S N I N G E R G U LV A V R E T T I N G

13

VARMEGULV (KABLER) VÅTROM Forbehandling Normal rengjøring i form av ”kvisting” og støvsuging. Gamle betonggulv kan ha behov for sliping, slyngrensing eller fresing, dersom overflaten har vært behandlet tidligere.

7 6

Priming 4 Etter støvsuging, og høyst 48 timer 3 før sparkling, skal underlaget primes. 2 Dette gjøres med Primer CP blandet 1 med vann, i blandingsforhold 1:3. Etter at primeren er tørket skal overflaten være svakt blank. På veldig tørr og sugende betong kan det være aktuelt å prime 2 ganger, da med blandingsforhold 1:5 i første strøk.

5

1. Betong 2. Primer CP 3. Sparkelmasse Conplan VR 4. Primer 5. Smøremembran 6. Flislim 7. Fliser

Sparkling Etter at kablene er montert (limt fast) sparkles gulvet med Conplan VR. Tykkelsen på gulvet avhenger av type overflate. Hvis fliser benyttes som overflate, må sparkelmassen dekke varmekabelen med minst 5 mm. Hvis belegg benyttes som overflate skal sparkelmassen dekke varmekabelen med minst 15 mm. Vi gjør oppmerksom på at man med varmekabler på brennbart underlag må legge minst 5 mm sparkelmasse eller ubrennbart materiale også under kablene. Ved sparkling av fall reduseres vannmengden med ca. 1 liter pr. sekk. NB! Ved benyttelse av sparkelmasse i våtrom, skal det alltid legges membran på toppen av sparkelmassen. Til det benyttes en av Mapeis smøremembraner.

VANNBÅREN VARME I TØRRE ROM Forbehandling Normal rengjøring i form av ”kvisting” og støvsuging. Gamle betonggulv kan ha behov for sliping, slyngrensing eller fresing, dersom overflaten har vært behandlet tidligere.

5 4

Priming 3 Etter støvsuging, og høyst 48 timer før sparkling, skal underlaget primes. 2 Dette gjøres med Primer CP blandet 1 med vann, i blandingsforhold 1:3. Etter at primeren er tørket skal overflaten være svakt blank. På veldig tørr og sugende betong kan det være aktuelt å prime 2 ganger, da med blandingsforhold 1:5 i første strøk.

1. Betong 2. Primer CP 3. Sparkelmasse (se produktguide) 4. Parkettlim eller lim for annen belegging 5. Parkett eller belegg, fliser, maling

Sparkling Rørene monteres i henhold til rørleverandørens anvisning. Til sparkling benyttes Uniplan Eco/Uniplan Eco LC i tykkelse min. 35 mm. Ved store arealer og i rom med større belastning legges armeringsmatte/fibernett i sparkellaget. Dette gulvet egner seg veldig godt i kombinasjon med lydgulv.


S Y S T E M L Ø S N I N G E R G U LV A V R E T T I N G

14

SPARKLING AV LYDGULV (MAPESILENT SYSTEM) Forbehandling Underlaget rengjøres og støvsuges. Det skal ikke være sprang i gulvet, og man må derfor vurdere eventuell ”forsparkling” slik at underlaget er jevnest mulig. Før forsparkling skal underlaget primes.

1. Betong 2. Kantlist 3. Trinnlydsmatte 4. Armeringsnett 5. Sparkelmasse Uniplan Eco/ Uniplan Eco LC 6. Parkettlim eller lim for annen belegging 7. Parkett eller belegg, fliser, maling

7 6 5

Lydisolering 4 2 Det benyttes Mapesilent trinnlydsmatter 3 eller matter av ekstrudert polyetylen, glassull eller steinull. Ved benyttelse av 1 steinull og glassull må det legges en fiberduk på toppen av isolasjonsmattene for å forsegle disse mot sparkelmassen. Sørg for at det er tett i overgang mellom gulv og vegg og la en Mapesilent Band R gå opp mot veggen, slik at lyden ikke går den veien (flanketransmisjon). Før sparkling skal gulvet fremstå som et “tett basseng” med 5 - 10 cm høye vegger. Sparkling Til sparkling benyttes Uniplan Eco/Uniplan Eco LC i tykkelse min. 30 mm. Ved store arealer og i rom med større belastning legges armeringsmatte/fibernett i sparkellaget. Dette gulvet egner seg veldig godt i kombinasjon med vannbåren varme. * Løsningen tilfredsstiller kravene til trinnlydsisolasjon mellom boenheter.

SPARKLING UTENDØRS Forbehandling Normal rengjøring i form av ”kvisting” og støvsuging. Gamle underlag kan ha behov for sliping, slyngrensing eller fresing dersom underlaget har vært behandlet tidligere. Ved utendørs bruk skal underlaget være frostbestandig.

6

5 4 3

1. Underlag 2. Primer FR 3. Sparkelmasse Uniplan FR 4. Membran Mapelastic eller herdeplastbelegg 5. Flislim 6. Fliser eller naturstein

Priming 2 Etter støvsuging og senest 24 timer før 1 sparkling skal underlaget primes. På sugende underlag, f.eks. betong og lettbetong primes det med Primer FR i blandingsforhold 1:2 (primer:vann). Ved andre underlag slik som tette, glatte underlag, også tidligere malte flater samt treverk, linoleum mv. benyttes Primer FR konsentrert, alternativt benyttes en to-komponent primer; Mapeprim SP. Ved påføring i flere sjikt må det primes før neste sjikt påføres.

Sparkling Underlaget sparkles med Uniplan FR som også kan jevnes ut med en piggrulle der dette er nødvendig for å få en jevn flate. Massen er ikke selvnivellerende. Rask uttørking pga. sollys, oppvarming etc. den første tiden etter utlegging bør unngås. Ved store flater (min. ca. 6 x 6 m), bør denne deles opp med fuger. Den ferdige sparkelflaten kan flis- eller steinlegges, men den bør da belegges med en sementbasert membran; Mapelastic for å sikre et vanntett og fleksibelt underlag. Sparkelflaten kan stå ubehandlet, eller belegges med et egnet herdeplastbelegg, f.eks. polyuretanlakk; Mapefloor Finish. Før denne behandlingen bør sparkelflaten lettslipes og støvsuges.


Sparkelmasser Uniplan Eco

Uniplan FR

Conplan VR

Conplan Eco

Conplan R

Conplan Eco F

Bruksområde

Fiber forsterket sparkelmasse for grovoppretting og lydsystem innendørs.

Fiber forsterket sparkelmasse for innendørs bruk. Også for lydgulv og grovoppretting.

Sparkelmasse for gulv utendørs. Frostbestandig med høy styrke.

Fiber forsterket sparkelmasse for innendørs bruk. Godkjent for våtromsgulv.

Sparkelmasse for gulv innendørs.

Sparkelmasse for gulv innendørs også industrigulv. Herder raskt.

Finsparkel for innendørs bruk spesielt i tynne sjikt før gulvbelegg.

y Tykkelse T ykkelse

10 - 50 mm

5 - 50 mm

5 - 10 mm

5 - 40 mm

3 - 25 mm

3 - 20 mm

0 - 10 mm

rrykkfasthet T rykkfasth Trykkfasthet (1 døgn)

> 8 MPa

> 15 MPa

> 20 MPa

> 20 MPa

> 15 MPa

> 18 MPa

10 MPa

Trykkfasthet T rykkfasth rykkfasthet (7 døgn)

> 12 MPa

> 20 MPa

> 40 MPa

> 25 MPa

> 20 MPa

> 30 MPa

18 MPa

Trykkfasthet T rykkfasth rykkfasthet (28 døgn)

> 20 MPa

> 32 MPa

> 55 MPa

> 30 MPa

> 30 MPa

> 35 MPa

25 MPa

Svinn

< 0,05 %

< 0,04 %

< 0,10 %

< 0,04 %

< 0,05 %

< 0,07 %

< 0,08 %

a V armeVarmeledningsevne

0,70 0 W/mK

0,70 0 W/mK

0,654 W/mK

0,633 W/mK

Brukstid (etter blanding)

Ca. 30 min.

Ca. 30 min.

Ca.15 - 20 min.

Ca. 30 min.

Ca. 30 min.

Ca. 30 min.

Ca. 15 - 25 min.

Gangbar etter

5 - 6 timer

4 - 5 timer

4 - 5 timer

2 - 3 timer

4 - 5 timer

5 timer

3 timer

Beleggingsklar

6 - 7 døgn eller 1 uke pr/cm på lydmatter

3 - 7 døgn eller 1 uke pr/cm på lydmatter

5 - 7 døgn

Se teknisk datablad

2 - 5 døgn

12 - 18 timer

24 - 48 timer

Anbefalt vanntilsetning

17 - 18 %

3,8 - 4,2 ltr/sekk

5,0 - 5,3 ltr/sekk

3,5 - 4,0 ltr/sekk

3,8 - 4,1 ltr/sekk

3,8 - 4,1 ltr/sekk

5,3 - 5,6 ltr/sekk

Primer

Primer CP

Primer CP

Primer FR

Primer CP

Primer CP

Primer CP

Primer CP

Forbruk

Ca. 1,8 kg/m²/mm Ca. 1,7 kg/m²/mm

Ca. 1,7 kg/m²/mm Ca. 1,7 kg/m²/mm

Ca. 1,7 kg/m²/mm

Ca. 1,7 kg/m²/mm

Ca. 1,6 kg/m²/mm

Emballasje

Big-bag/Bulk

25 kg

20 kg

25 kg

20 kg

20 kg

25 kg

09.11

Uniplan Eco LC

www.mapei.no www.mapei.no

LLIM IM FFUGEMASSER UGEMASSER K KJEMISKE JEMISKE P PRODUKTER RODUKTER FFOR OR B BYGGEBRANSJEN YGGEBRANSJEN


PRIMERE

16

Primer CP

Primer FR

Mapeprim SP

Akrylbasert primer for sparkelmasser.

Akrylbasert primer for sparkelmasser.

To-komponent vannbasert epoxyprimer.

Spesialprimer for sparkelmasser. Påføres i ett eller flere strøk med stiv kost eller sprøyte. Skal tørke før sparkelmassen påføres. En god priming er en forutsetning for et porefritt og plant gulv med god heft til underlaget.

Løsningsmiddelfri akrylprimer for de fleste underlag før sparkling med Uniplan FR. Primer FR er løst i vann, har svært lav emisjon, og er klassifisert i Emicode EC1. Kan også benyttes til å gi god heft til underlag av fliser, stål osv.

Tekniske data: Tørketid:

Tekniske data: Tørketid:

min. 4 timer

min. 4 timer Materialforbruk: 0,1 - 0,2 kg/m²

Materialforbruk: 0,1 - 0,15 kg/m² Fortynning:

se datablad for den enkelte sparkelmasse

Emballasje:

25 kg kanne 200 kg fat 1000 kg IBC

Fortynning:

sugende underlag, 1 : 2, øvrige konsentrert

Emballasje:

1 kg flaske 5 kg kanne

Epoxybasert primer som skaper sikker heft mellom sparkelmasser og sementbaserte mørtler på ikke sugende underlag. Mapeprim SP benyttes bl.a. til liming av påstøp med sementmørtler og til priming av fliser, stålflater og natursteinoverflater før sparkling. Primeren er også velegnet for vanskelige underlag, for eksempel asfalt, tre, finér, PVC og maling. Primeren skal være tørr før sparkling eller påstøp. Påføres med kost, rull eller sprøyte. Tekniske data: Tørketid:

1 - 3 timer, må belegges etter maks. 24 timer

Materialforbruk: 0,1 - 0,2 kg/m² Fortynning:

inntil 10% med vann

Emballasje:

4 kg sett (2 + 2 kg spann)


P R I M E R / S PA R K E L M A S S E R

17

Eco Prim PU 1K

En-komponent, løsemiddelfri, fuktighetsherdende polyuretanprimer med meget lav emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC), styrker sementbaserte avrettingsmasser og gjør dem vanntette. Bruksområde: Vanntetting av sementbaserte underlag med restfuktighet høyere enn maks. anbefalt grense for legging av parkett. Maksimum 5% for 6 cm tykke avrettingslag, som ikke er utsatt for stigende fuktighet. Utbedring av sprø og mekaniske svake underlag. Tekniske data: Konsistens: flytende Farge: brun Antennbar: nei Påføringstemp.: fra +5oC til +35oC Gangbar: etter 9 - 10 timer Herdetid: 24 timer Ventetid for å montere parkett med reaktive limtyper: min. 24 timer, maks. 72 timer Ventetid på sandavstrødd flate: 36 timer EMICODE: EC1 R - meget lav emisjon

Plan R35

Conplan VR

Hurtigherdende finsparkel for gulv og vegg.

Fiberarmert, selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv i våtrom.

Plan R35 er en ultra-rask sementbasert finsparkel for gulv og vegg innendørs i tykkelser fra 0 - 10 mm der det er ønskelig med tidlig belegging. Konsistensen på sparkelen er tiksotropisk pasta som lett kan påføres, har god heftfasthet mot underlaget og som tørker så raskt at påfølgende maling, legging av gulvbelegg eller keramiske belegg kan utføres raskt. Massen egner seg godt for reparasjon, avretting og utjevning av gulv, vegger, trapper og hjørner der det er behov for hurtig avbinding og herding, samt for å få en glatt overflate.

Bruksområde: Conplan VR kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra 5 - 40 mm i ett sjikt. Spesielt egnet til innstøping av varmekabler i våtrom og tilfredsstiller kravene i BVN (Våtromsnormen) for avrettings- og innstøpningsmasser. Massen er hurtigherdende. NBI Teknisk Godkjenning nr. 2126 / 97. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe.

Tekniske data: Herding/tørketider (ved + 20ºC / 50% RF) Brukstid: ca. 15 min. Avbindingstid: ca. 60 min. Gangbar: ca. 1 time etter sparkling Belegging med tett belegg:

Tekniske data: Herding/tørketider (ved + 20ºC / 50% RF) Brukstid: ca. 30 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: 2 - 3 timer etter sparkling Belegging med tett belegg: 48 timer v/tykkelser < 30 mm 72 timer v/tykkelser > 30 mm

etter 3 - 4 timer

Materialforbruk: ca. 1,5 kg/m²/mm tykkelse

Materialforbruk: ca. 1,7 kg/m2/mm tykkelse Trykkfasthet, 28 døgn: 30 - 34 N/mm2

Lagring:

12 måneder

Påføring:

med pensel eller rulle

Trykkfasthet, 1 døgn: ca. 25 N/mm2 Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 40 N/mm2 Emballasje:

Materialforbruk: 0,2 - 0,4 kg/m2 pr. strøk Emballasje:

Emballasje:

25 kg sekk

5 kg Alu-pack 20 kg sekk

10 kg spann SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE

I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER

EN 13813


S PA R K E L M A S S E R

18

Uniplan Eco LC

Uniplan Eco

Uniplan FR

Fiberarmert, selvutjevnende og sementbasert grovsparkel for gulv.

Fiberarmert, selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv.

Frostbestandig og lettflytende sementbasert sparkelmasse for innen- og utendørs bruk.

Uniplan Eco LC er beregnet til grovavretting av betongunderlag og til oppbygging av lydgulv, der den inngår i Mapeis Mapesilent system. (Se egen brosjyre). Benyttes på gulv i tørre rom i bolig, kontor og institusjon, og kan legges i 10 - 50 mm Egner seg godt til innstøping av varmekabler og vannbåren varme. Det må påregnes sliping før vinyl og linoleum kan legges.

Uniplan Eco kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra 5 - 50 mm i ett sjikt. Kan også benyttes til innstøping av varmekabler. I våtrom skal Uniplan Eco dekkes av membran. Spesielt egnet til rehabilitering av gulv med treunderlag og svake underlag, samt for å fylle opp større arealer før finavretting.

Sparkelmassen leveres kun i bulk og i big-bag. Tekniske data: Herding/tørketider (ved + 20ºC / 50% RF) Brukstid: ca. 30 min. Avbindingstid: 60 - 90 min. Gangbar: 5 - 6 timer Belegging med tett belegg: ved tørt underlag, 6 - 7 døgn, eller 1 cm. pr. uke EMICODE: EC1 Plus - meget lav emisjon

Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe. Tekniske data: Herding/tørketider (ved + 20ºC / 50% RF) Brukstid: ca. 30 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: 4 - 5 timer etter sparkling Belegging med tett belegg: 4 - 5 døgn, eller 1 cm. pr. uke på trinnlydsmatter EMICODE: EC1 Plus - meget lav emisjon Materialforbruk: ca. 1,7 kg/m2/mm tykkelse

2

Uniplan FR kan benyttes til oppretting og sparkling av gulvflater i tykkelser fra 5 - 20 mm i ett sjikt både innen- og utendørs. Produktet er frostbestandig og er velegnet i vann- og frostbelastende områder, på balkonger og terrasser, i lagerrom, verksteder, garasjer og i lettere industrielle arealer. Massen er også velegnet til å bygge fall. Frostbestandigheten er testet hos Vattenfall Utveckling i Sverige etter NS-EN 12390-9 med meget godt resultat. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe. Tekniske data: Herding/tørketider (ved +20oC / 50% RF) Brukstid: ca. 15 - 20 min. Avbindingstid: ca. 100 min. Gangbar: 4 - 5 timer etter sparkling Belegging med tett belegg:

etter 5 - 7 døgn

Materialforbruk: 1,7 kg/m2/mm tykkelse

Materialforbruk: ca. 1,8 kg/m /mm tykkelse

Trykkfasthet, 28 døgn: 32 N/mm²

Trykkfasthet, 28 døgn: 20 - 25 N/mm²

Emballasje:

Trykkfasthet, 28 døgn: 55 N/mm² Emballasje:

20 kg sekk 1200 kg bag/bulk

Emballasje:

25 kg sekk

Big-bag/Bulk

SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE

SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE

I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER

I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER

EN 13813 EN 13813


S PA R K E L M A S S E R

19

Conplan Eco

Conplan R

Conplan Eco F

Selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv.

Hurtigherdende, selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv.

Selvutjevnende og hurtigherdende finsparkel for gulv.

Conplan Eco kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra 3 - 25 mm i ett sjikt. Kan også benyttes til innstøping av varmekabler i tørre rom. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe.

Conplan R kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra 3 - 20 mm i ett sjikt. Massen er hurtigherdende og beleggingsklar allerede etter 1 døgn. Conplan R egner seg som underlag for de fleste beleggingstyper. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe.

Conplan Eco F kan benyttes til avretting av gulvflater i tykkelser fra 0 - 10 mm i ett sjikt der det er ønskelig med tidlig belegging. Massen egner seg godt som underlag til de fleste belegningstyper på gulv i boliger, kontorer, institusjoner og forretningslokaler. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging.

Tekniske data: Herding/tørketider (ved +20oC / 50% RF) Brukstid: ca. 30 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: 4 - 5 timer etter sparkling Belegging med tett belegg: EMICODE:

2 - 5 døgn EC1 Plus - meget lav emisjon

Tekniske data: Herding/tørketider (ved + 20ºC / 50% RF) Brukstid: ca. 30 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: 5 timer etter sparkling

Tekniske data: Herding/tørketider (ved + 20ºC / 50% RF) Brukstid: ca. 15 - 25 min. Avbindingstid: ca. 60 min. Gangbar: ca. 3 timer etter sparkling

Belegging med tett belegg:

Belegging med tett belegg:

12 - 18 timer

Trykkfasthet, 28 døgn: 30 N/mm²

Trykkfasthet, 1 døgn: 18 - 20 N/mm² Trykkfasthet, 28 døgn: 32 - 40 N/mm²

Materialforbruk: ca. 1,6 kg/m²/mm tykkelse EMICODE: EC1 Plus - meget lav emisjon Trykkfasthet, 28 døgn: 25 N/mm²

Emballasje:

Emballasje:

Emballasje:

Materialforbruk: ca. 1,7 kg/m²/mm tykkelse

20 kg sekk 1200 kg bag Bulk

Materialforbruk: ca. 1,7 kg/m²/mm tykkelse

etter 24 - 48 timer

25 kg sekk 1200 kg bag Bulk

20 kg sekk

SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE

SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE

I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER

I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER

EN 13813 EN 13813 EN 13813


MAPEIs FORsKNINGsFOKUs HAR I EN Å AV PRODUKTER sOM ER sIKRE FOR MI 20

Dessverre mangler det i mange land spesielle normer eller direktiv for en enhetlig og riktig merking av ”økologiske” produkter. Slik blir brukere og oppdragsgivere ofte ført bak lyset av slagord brukt i markedsføringen, og de virkelige økologiske egenskapene skjules. På grunn av dette kjøpes produkter som verken er miljø- eller helsevennlige. Hovedproblemet ved bruk av slike produkter er emisjon av flyktige organiske stoffer, deriblant løsemiddel, biocider og mykgjørere. Disse skadelige stoffene kan være årsaken til store luftproblemer i boliger og gir et forurenset inneklima. Allerede på begynnelsen av 70-tallet begynte Mapei å innføre vannbaserte dispersjonsprodukter. På den tiden hadde de en lav andel av løsemiddel slik at produktene ikke lenger var brannfarlige og merkingen som brannfarlig væske bortfalt. Til tross for at andelen med løsemiddel i disse produktene var meget lav, fantes det fortsatt en liten rest. Dette problemet står mye sterkere i fokus i de landene der man har blitt oppmerksom på bruken av sikrere kjemiske produkter. Mapeis engasjement har blitt forsterket gjennom forskningsprogrammet for utvikling av produkter med meget lave emisjonsverdier. Dette fører til en forbedret velvære for de som jobber og oppholder seg i bygningene. Forskningsprogrammet førte så til utviklingen av Mapeis Eco-serie. På 90-tallet introduserte Mapei Eco-serien på det amerikanske markedet. Senere kom serien også på det europeiske markedet. På kort tid ble de fleste produktene med konvensjonell dispersjon erstattet.

ANDEL LØSEMIDDEL I LIM 1997 ECO Dispersjonslim 1980 Løsemiddelfrie dispersjonslim 1970 PVE-basert lim 1965 Kontaktlim %

0

20

40

60

80

100

Green Innovation – vår miljøforpliktelse Mer enn 150 Mapei-produkter bidrar til å samle verdifulle poeng til LEED-sertifiserte prosjekter.


ÅRREKKE VÆRT RETTET MOT UTVIKLINGEN  LJØET, MONTØRENE OG sLUTTBRUKEREN

U N D E R L A G S P R E PA R E R I N G

21

Produktene i Eco-serien har blitt testet av internasjonalt anerkjente institusjoner som det tyske TFI (Teppichforschungsinstitut) og det amerikanske CRI (Carpet and Rug Institute), og siden oktober 2005 har produktene i Eco-serien vært merket med logoen ”EMICODE EC1” (meget lav emisjon av flyktige organiske forbindelser) og siden juli 2010 ”EMICODE EC1PLUS” (meget lav emisjon av flyktige organiske forbindelser - Plus) som GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.) lisensierer til de produktene som oppfyller testkravene. GEV er en forening av produsenter av byggekjemiske produkter som har påtatt seg oppgaven med å redusere emisjonene fra produkter for blant annet gulvlegging. Mapei har siden slutten av 2004 vært medlem av denne internasjonale foreningen.

MAX EMISJON FOR EC 1 OG EC 1PLUS PRODUKTER Lim EMICODE EC1PLUS

Lim EMICODE EC1

Emisjon 3 dager etter gulvlegging

TVOC < 750 µg/m3

TVOC < 1000 µg/m3

Emisjon 28 dager etter gulvlegging

TVOC < 60 µg/m3 TSVOC < 40 µg/m3

TVOC < 100 µg/m3 TSVOC < 50 µg/m3

EMICODE-logoen brukes også for primere (restforekomst etter 10 dager < 100 μg/m³ luft) og for sementholdige produktsystem som for eksempel avrettings- og sparkelmasser, og støpemørtel (restforekomst etter 10 dager < 200 μg/m³ luft). Alle våre Eco-produkter har et tilsvarende GEV-sertifikat som kan tilsendes ved behov. For å opprettholde de høye kravene til byggematerial og systemoppbygginger, tilbyr Mapei fullstendige EMICODE EC1-sertifiserte Eco-system.


S Y S T E M L Ă&#x2DC; S N I N G E R G U LV L E G G I N G

22

LINOLEUMk Linoleum Ultrabond Eco 520

Conplan Eco Primer CP

VINYL Vinyl Mapecryl Eco

Conplan Eco/Conplan Eco F Primer CP Vinyl Ultrabond Eco V4 Conductive

TEKSTIL Teppebelegg Mapecryl Eco

Conplan Eco Primer CP Teppefliser Ultrabond Eco Fix

GUMMI / VINYL Gummi Ultrabond Eco VS 90

Conplan Eco Primer CP Vinyl


S Y S T E M L Ø S N I N G E R G U LV L E G G I N G

23

HELLIMT STAVPARKETT

Parkett Ultrabond P990 1K/Ultrabond Eco S955 1K Betong

PARKETT PÅ UNDERLAG MED GULVVARME

Parkett Ultrabond P990 1K/Ultrabond Eco S955 1K Conplan Eco, Conplan Eco F, Conplan VR, Uniplan Eco Primer CP

Uniplan Eco LC

SYSTEM FOR TRINNLYDSDEMPING

Parkett Ultrabond Eco S955 1K Mapesonic CR Ultrabond Eco S995 1K


LIMGUIDE

Adesilex UP71

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Ultrabond Eco 520

l

VINYL

Mapecryl Eco

l

Ultrabond Eco Fix Ultrabond Eco V4 SP Ultrabond Eco VS90 Ultrabond Eco V4 Conductive

Belegg

Adesilex VZ

24

l

Semifleksible vinylplater Homogen vinyl Heterogen vinyl Vinyl med bakside i PVC-skum Vinyl med bakside i polyuretanskum Polyolefin

l

l

GUMMI Homogen bakside Sklisikker med slett bakside Oljeresistent, osv. Trappeneser

l

l l

LINOLEUM Naturjutebakside Syntetisk jutebakside Kork linoleum

l

l

l l

l

l

l

KORK l

Natur PVC-bakside Lakkert

l

l

l

l l

TEKSTIL Ikke vevd Vanlig tekstil Tekstilmatter med latexbakside Tekstilfliser

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

Type bakside Latex Latexskum Polyuretanskum PVC-skum Naturjute Action-bac速 polypropylen strie Tekstilfliser

l l l

l

l

l l

l

LEDENDE BELEGG Ledende Ledende vinyl Ledende tekstil

l

l l l

l Anbefalt MAPEI-produkt


LIMGUIDE

Megabond M1

Adesivil D3

Adesilex LC/R

Ultrabond S997 1K Ultrabond Eco S955 1K

Underlag

Ultrabond P990 1K

25

PARKETTYPE Mosaikk (EN 13488) Massiv stavparkett (EN 13227) Massiv stavparkett m/not og fjær (EN 13226) Massivt plankegulv (EN 13629) Krysslimt tolagsparkett (EN 13489) Flytende gulv Lister / sokler Trapper

Disse symbolene benyttes for å dokumentere Mapei produkter med lav emisjon av flyktige organiske forbindelser(VOC). Produktene er testet og sertifisert av GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.). Dette er en internasjonal organisasjon som tester nivået av emisjoner fra produkter som benyttes til gulv.

l

l

l

l

l

l

l

lc

l

l:

l

l

l:

l

l

l

l l:

l Anbefalt MAPEI-produkt c (L < 500 mm) : Kantavslutning n Reparasjonsliming

OBS! DENNE TABELLEN ER KUN VEILEDENDE, FOR YTTERLIGERE INFORMASJON SE DE ENKELTE PRODUKTERS TEKNISKE DATABLAD.

l


G U LV L I M

26

Mapecryl Eco

Ultrabond Eco 520

Vannbasert akryllim med meget lav emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC), for tekstile gulvbelegg.

Vannbasert lim med hurtig og sterk limingsevne og meget lav emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC), spesielt tilpasset linoleumsgulv.

Bruksområde: Innendørs liming på absorberende underlag av: - gulvtepper med latex eller latexskumbakside, i polyuretanskum, med naturlig eller syntetisk jutebakside og med polypropylen (Action Bac®) eller med syntetisk, ikkevevd bakside - vanlige gulvtepper og nålefilttepper med latexbakside

Bruksområde: Innendørs liming av: - linoleumsgulv med bakside av naturlig jute

Tekniske data: Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Ventetid: Åpentid: Klar for lett gange: Klar til bruk: EMICODE: Lagring:

kremaktig pasta lys beige nei +15oC til +35oC fra 0 til 10 min. maks. 30 min. etter 2 timer etter ca. 24 timer EC 1 - meget lav emisjon 12 måneder i originalforpakning, beskyttes mot frost

Påføring:

tannsparkel

Materialforbruk:

0,25 - 0,45 kg/m2

Emballasje:

5, 16 og 25 kg spann

Tekniske data: Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Ventetid: Åpentid: Klar for lett gange: Klar til bruk: EMICODE: Lagring:

kremaktig pasta lys beige nei +15oC til +35oC fra 0 til 20 min. 15 - 20 min. etter 3 timer etter ca. 24 timer EC 1 Plus - meget lav emisjon 12 måneder, beskyttes mot frost

Påføring:

tannsparkel

Materialforbruk:

0,30 - 0,50 kg/m2

Emballasje:

16 kg spann


G U LV L I M

27

Ultrabond Eco Fix

Ultrabond Eco VS90

Ultrabond Eco V4 SP

Vannbasert fixeringslim med permanent klebeevne og meget lav emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC). Fremtidig utskifting av teppeflisene er meget enkelt og kan utføres gjentatte ganger.

Vannbasert akryllim til universalbruk med meget lav emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC), for liming av gulvbelegg i vinyl og gummi.

Universelt vannbasert lim med lang åpentid og meget lav emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC), for elastiske gulvbelegg.

Bruksområde: Innendørs liming av: - homogene og heterogene vinylgulv lagt som plater eller fliser - gummifliser eller lister (uansett materiale på baksiden)

Bruksområde: Innendørs liming av: - homogene og blandings vinylgulv lagt som plater eller fliser; - polyolefinbaserte gulvbelegg; - gulvbelegg av PVC skum (putegulv); - semifleksible vinylfliser. - vinylgulv på skummet PVC eller polyuretan; - gummigulv som er glatte eller strukturerte, med glatt bakside, ment for lett innendørs trafikk; - linoleum med bakside i syntetisk-jute; - naturkork og med PVC-støtte; - naturlig kokosnøtt og med bakside i. - Mapesonic CR

Bruksområde: Innendørs liming av: - teppefliser med alle typer baksider - trappeløpere Tekniske data: Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Ventetid: Klar for lett gange: Klar til bruk: EMICODE: Lagring:

kremaktig pasta lys beige nei fra +15oC til +35oC fra 30 min. til 12 timer rett etter påføring rett etter påføring EC 1 - meget lav emisjon 12 måneder, beskyttes mot frost

Påføring:

rull eller tannsparkel

Materialforbruk :

0,10 - 0,20 kg/m2

Emballasje:

5 og 10 kg spann

Tekniske data: Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Ventetid: Åpentid: Klar for lett gange: Klar til bruk: EMICODE: Lagring:

kremaktig pasta lys beige nei fra +15oC til +35oC 10 - 20 min. 30 - 40 min. etter 6 - 8 timer 48 - 72 timer EC 1 - meget lav emisjon 12 måneder, beskyttes mot frost

Påføring:

tannsparkel

Materialforbruk:

0,25 - 0,40 kg/m2

Emballasje:

16 kg spann

Tekniske data: Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Ventetid:

Åpentid: Herdetid: Klar for lett gange: Klar til bruk: EMICODE:

kremaktig pasta lys beige nei fra +15oC til +35oC ca. 10 - 20 min. (30 - 40 min. på ikke-absorberende underlag) 40 - 45 min. ca. 4 timer etter 24 timer etter 72 timer EC1Plus - meget lav emisjon

Lagring:

12 måneder, beskyttes mot frost

Påføring:

tannsparkel

Materialforbruk:

0,25 - 0,40 kg/m2

Emballasje:

8 og 16 kg spann


G U LV L I M

28

Adesilex UP71

Vann- og løsemiddelfritt to-komponent polyuretanlim for innendørs liming av gummi- og PVC-gulv. Bruksområde: Innendørs liming på absorberende og ikke-absorberende underlag av: - gummifliser eller -banebelegg (uansett type bakside) også for områder med mye og intens trafikk - homogene og heterogene PVC-belegg med PVC-bakside - semifleksible vinylgulv Tekniske data: Konsistens: Farge: Antennbar: Blandingsforhold: Brukstid: Påføringstemp.: Åpentid: Herdetid: Klar for lett gange: Klar til bruk: EMICODE:

komp A tykk pasta komp B flytende komp A grå komp B brun nei komp A : komp B 86 : 14 ca. 30 min. fra +5oC til +30oC 50 - 60 min. ca. 4 timer 12 - 24 timer etter 3 dager EC1 R Plus - meget lav emisjon

Ultrabond Eco V4 Conductive

Lett farget, vannbasert akryllim med meget lav emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC) for legging av ledende gulvbelegg. Bruksområde: Innendørs liming av ledende belegg i: • alle områder der elektrostatiske ladninger kan føre til brann eller forstyrre elektrisk eller elektronisk utstyr (f.eks.: i operasjonssaler, kjemiske laboratorier og fabrikker, områder med elektroniske instrumenter, datarom osv.) som: - ledende vinylbelegg - gummigulvbelegg - ledende, ikke-vevde gulvbelegg - ledende gulvtepper Tekniske data: Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Ventetid: Åpentid: Klar for lett gange: Klar til bruk: Elektrisk motstand: EMICODE:

Påføring:

kremaktig pasta lys grå nei fra +15oC til +35oC 0 - 10 min 15 min etter 2 - 4 timer 24 - 48 timer 100.000 ohm EC1 - meget lav emisjon 12 måneder, beskyttes mot frost tannsparkel

Materialforbruk:

0,3 - 0,4 kg/m2

Emballasje:

16 kg spann

Lagring: Lagring:

12 måneder

Påføring:

tannsparkel

Materialforbruk:

0,35 - 1 kg/m2

Emballasje:

5 og 10 kg spann

Ultrabond P990 1K

En-komponent, løsemiddelfritt, elastisk polyuretanlim klart til bruk for alle typer tre- og laminatgulv. Bruksområde: Limer fabrikkferdige og tradisjonelle parkett i heltre, forhåndsmonterte gulv og alle former og typer av flerlagsgulv uansett underlag. Passer for gulvvarmesystem. Enkel rengjøring av hendene og ferdige overflater. Passer spesielt når enheter må fikseres raskt. Tekniske data: Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Åpentid: EMICODE: Lagring:

kremaktig pasta beige og brun nei fra +10oC til +35oC 110 min EC 1 R Plusmeget lav emisjon 12 måneder

Påføring:

tannsparkel

Materialforbruk:

0,8 - 1 kg/m2

Emballasje:

15 kg aluminiumspose i spann.


P A R K E T T- O G M O N T E R I N G S L I M

29

Ultrabond Eco S955 1K

En-komponent, isocyanat- og løsemiddelfritt, siliert polymerbasert lim med meget lav emisjon av flyktige organiske forbindelser (VOC), for alle typer parkett. Bruksområde: Limer fabrikkferdige og tradisjonelle parkett i heltre, forhåndsmonterte gulv og alle former og typer av flerlagsgulv uansett underlag. Passer for gulvvarmesystem. Ingen faresymboler på pakningen og inneholder ikke løsemiddel, isocyanater eller frie aminer og kan derfor brukes av personer som er allergiske mot epoxypolyuretanprodukter. Enkel rengjøring av hendene og ferdige overflater. Passer spesielt når enheter må fikseres raskt. Tekniske data: Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Åpentid: Klar for lett gange: Sliping: EMICODE: Lagring: Påføring:

Adesilex LC/R

Megabond M1

Hurtigherdende lim i vannemulsjon, med lavt vanninnhold for liming av tregulv. Kun på sugende underlag.

En-komponent fugefyllende universal monteringslim. God heft mot de fleste typer bygningsmaterialer og skaper en elastisk limforbindelse med høy heftfasthet. Fester også på oljete, kalde og fuktige flater.

Bruksområde: - staver med trebakside og mosaikktregulv - parkettstaver, gulvbord - små trestaver uansett tretype Tekniske data: Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Åpentid: Klar for lett gange: Polering: Lagring:

kremaktig pasta beige nei fra +10oC til +35oC 50 - 60 min. etter 12 timer etter 3 dager EC 1R Plus meget lav emisjon 12 måneder tannsparkel

Påføring: EMICODE:

tykk pasta beige nei fra +10oC til +30oC ca. 30 min etter 24 timer etter at limet er fullstendig utherdet (minst 10 dager). 24 måneder, beskyttes mot frost tannsparkel EC 1 Plus meget lav emisjon

Materialforbruk:

0,8 - 1,0 kg/m2

Emballasje:

15 kg spann

Bruksområde: Megabond M1 benyttes i samband med diverse monteringsarbeider inn- og utvendig. Montering av lister, karmer, trapper samt skjøting av takrenner. Tekniske data: Produkttype: Farge: Konsistens: Tørrstoffinnhold: Spes.vekt: Brukstemperatur: Påføringstemp.: Åpentid: Herdetid: Fugebevegelse: Overmalbar: Lagring:

Materialforbruk:

0,8 - 1,2 kg/m

15 kg aluminiumsposer i spann

fra -20oC til +100oC fra -40oC til +100oC 5 - 10 min. ca. 1 døgn ved +25 °C og 5 mm limskikt maksimum 10% ja 12 måneder i uåpnet originalemballasje

Materialforbruk:

avhengig av bruksområde. 310 ml gir ca. 20 m limstreng

Emballasje:

310 ml patron 12 stk/kartong

2

Emballasje:

syntetisk gummi gulbeige smidig pasta ca. 60% 1,1 g/cm3


PA R K E T T O G T R E L I M

30

Ultrabond S997 1K

Adesivil D3

Bruksklart, løsemiddelfritt lim for montering av trappetrinn av treverk og mosaikk-parkett. Produktet er basert på siliert polymer og har en tiksotrop konsistens.

Løsemiddelfritt, vannbestandig trelim for ferdig overflatebehandlet flytende tre-, parkett- eller laminatgulv.

Bruksområde: Montering av trappetrinn og profiler av treverk på alle typer underlag, samt mosaikk-parkett på vegg. Kan også påføres i tykke lag. Eksempler på bruksområder: - montering av opptrinn og inntrinn i trapper - montering av fotlister - montering av tre-lags, ferdigbehandlet parkett - montering av mosaikk-parkett på vegg Tekniske data: Konsistens: Farge: Antennbar: Påføringstemp.: Åpentid: Klar for lett gange: Polering: Lagring: Påføring:

tiksotropisk pasta oker nei fra 10oC til +35oC ca. 40 +/- 10 min. etter 12 timer etter 3 dager 18 måneder fugepistol for 0,6 l poser

Materialforbruk: - montering av inntrinn: 2 m2 pr. pose (diagonale striper med 5 - 10 cm mellomrom) - montering av tre-lags ferdigbehandlet parkett: 4/6 m2 pr. pose (diagonale striper med 10 - 15 cm mellomrom); - montering av fotlister: ca. 15 m pr/pose - montering av mosaikk-parkett: ca. 0,5 kg/m2 Emballasje:

eske med 20 x 0,6 l aluminiumsposer

Bruksområde: Liming av: - not og fjær flytende gulv - små trestykker - “Gjør-det-selv”-arbeider Tekniske data: Konsistens: Farge: Tørr film: Antennbar: Påføringstemp.: Åpentid: Klar for lett gange: Endelig herding: Vannbestandighet: Lagring: Påføring:

flytende hvit transparent nei fra +15oC til +35oC 5 - 10 min. etter ca. 12 timer ca. 24 timer D3 klasse / EN 204-205 24 måneder, beskyttes mot frost klemmes ut av munnstykket på flasken

Materialforbruk:

0,025 kg/m, eller 0,1 - 0,2 kg/m2

Emballasje:

0,5 kg flasker


S T Ø Y: E N S T O R I R R I TA S J O N !

31

Støy: en stor irritasjon! Ordboken definerer støy slik: “enhver lyd eller akustisk fenomen - produsert av en irregulær formasjon av vibrasjoner uten å ha en regelmessig frekvens - som er ubehagelig, vedvarende, invaderende og skadelig for det menneskelige øre.” På den andre siden sier ordboken om antonymer følgende om hva som er det motsatte av støy: ”ro, stillhet, fredelighet og taushet". Eksponeringen til akustisk forurensning begrenser seg dessverre ikke til uterommet, men kan også oppstå i både boliger og industribygg. Lyder forårsaket av utstyr eller vanlige menneskelige aktiviteter overføres fra en boligenhet til en annen og reduserer dermed bo-komfort og arbeidsmiljø. Ved å installere systemer og materialer som brukes til demping av lydoverføring får man bukt med den akustiske forurensningen. Lyd eller støy måles i desibel (dB) som er en måte å synliggjøre i hvilket omfang mennesker faktisk føler seg forstyrret av støy: I takt med høyere lydnivåverdier målt i dB, vokser også ubehaget støyen fremkaller hos oss.


LY D I S O L E R E N D E S Y S T E M F O R G U L V

32

Mapesilent roll

Mapesilent Band R

Lydisolerende system for flytende avrettingsmasser, laget av bitumen og en spesiell polymerbasert elastoplastomerisk membran, satt sammen som en sandwich.

Selvklebende L-formet kantlist i ekspandert polyetylen.

Tekniske data: Strekkfasthet: - i langsretning: 700 N/50 mm - på tvers: 500 N/50 mm Støtmotstand: 900 mm Motstand mot statisk perforering: 15 kg Vanntetthet: > 100 kPa Brannmotstand: F Dynamisk stivhet for beregningsformål (S’): 47 MN/m3 Støyreduksjon av fottrinn (Δ L’nw): 22,8 dB Varmemotstand (R): 0,145 m2K/W Nominell tykkelse: 8 mm Størrelse: 1 x 10 m ruller Vekt: 1,8 kg/m2. Forpakning: Palle med 160 cm2

Bruksområde: Mapesilent Band R påføres på alle vegger rundt skjøtene på avrettingsmassen for å danne et lydtett system med Mapesilent Roll eller Mapesilent Panel og rundt alle kanter på hinder i belegget for å unngå at det oppstår akustiske broer. Produktet leveres i to bredder, 100 og 160 mm, og heter henholdsvis Mapesilent Band R 50/100 og Mapesilent Band R 50/160. 160 mm versjonen må brukes på oppvarmede gulv der det er brukt isolasjonspater som har integrerte varmeelement. Tekniske data: Tykkelse: 5 mm Bredden i basis: 50 mm Høyde: 100 mm/160 mm Lengde: 50 m Forpakning: 4 ruller a’ 50 m.


LY D I S O L E R E N D E S Y S T E M F O R G U L V

33

Mapesilent Tape

Mapesonic CR

Forseglingstape i estrudert polyetylen med en sølvfarget overflate.

Støydempende undergulvsmembran av kork- og gummigranulat.

Bruksområde: Mapesilent Tape brukes til å forsegle overlappingen av forskjellige deler mellom Mapesilent Band og Mapesilent Roll.

Bruksområde: Mapesonic CR blokkerer på en effektiv måte støy fra fottrinn overført gjennom gulvplater. Mapesonic CR kan påføres på alle typer eksisterende underlag og gulv under øverste belegg (som keramiske fliser, stein, parkett og elastiske gulvbelegg). Produktet fås i tykkelser på 2 og 4 mm.

Tekniske data: Tykkelse: 3 mm Bredde: 100 mm Lengde: 25 m Forpakning: 25 m ruller, 12 stk. pr. kartong

Tekniske data: 2 mm, 4 mm Tykkelse: Farge: brunsvart Strekkfasthet EN ISO 1798: 0,6 N/mm2 Strekkstyrke ved brudd EN ISO 1798: 20% Påføringstemp.: fra -30oC til +80oC Varmemotstand (R): 0,08 m2K/W Reduksjon av fottrinnstøy EN ISO 140-8: -17 dB med 16 mm parkett Mapesonic CR og Ultrabond Eco 991 1K Labsertifisering ved Fraunhofer Institute of Building Physics no P-BA 295/2007/e Tykkelse:

2 mm og 4 mm

Størrelse:

30 x 1 x 0,02 rull 20 x 1 x 0,04 rull


TILBEHØR

34

Cleaner H

Mapei limsparkler

Våtservietter for håndrengjøring.

Mapei limsparkler

Bruksområde: Fjerning av spor etter ferskt lim og tetningsmasse fra hender og overflater. Spesielt egnet til fjerning av rester etter en-komponent polyuretanlim (som Ultrabond P990 1K, Ultrabond Eco P992 1K og Ultrabond Eco S955 1K ) og to-komponent epoxy-polyuretanlim (som Ultrabond P902 2K og Lignobond).

Tannsparkler i stål for påføring av våre gulvlim.

Cleaner H våtservietter - et raskt og lett tilgjengelig alternativ for rengjøring av hender på arbeidsplassen når man ikke har tilgang til vann. Vaskemiddelløsningen som serviettene er dynket i inneholder vitamin E og ekte aloa som beskytter hendene og etterlater en behagelig lukt. Forpakning: plastikkbokser med 80 servietter (20 x 30 cm)

Tannsparkel nr. 1 Tannsparkel nr. 2 Tannsparkel nr. 3 Tannsparkel nr. 4 Tannsparkel nr. 5 Mapei limsparkel for parkett


Ultrabond Eco 520

Nytt og meget miljøvennlig linoleumslim utviklet ved Mapeis forskningssenter • Meget lav emisjon (*) • Enkomponent, klart til bruk • Syntetisk, polymerbasert lim dispergert i vann • Lang åpentid • God og umiddelbar heft • Egnet for bruk i områder som utsettes for stor trafikk

(*)

EC 1 Plus i henhold til sertifisering av GEV Institut; meget lav emisjon av flyktige, organiske forbindelser

Vår miljøforpliktelse Over 150 Mapei-produkter hjelper prosjektdesignere og entreprenører til å skape innovative produkter som er LEED-sertifiserte (Leadership in Energy and Environmental Design) iht. kravene fra U.S. Green Building Council

www.mapei.no

LIM FUGEMASSER KJEMISKE PRODUKTER FOR BYGGEBRANSJEN


HOVEDKONTOR Mapei AS Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua Tlf: +47 62 97 20 00 Faks: +47 62 97 20 99 post@mapei.no www.mapei.no KUNDESERVICE Mail: kundeservice@mapei.no Tlf: +47 62 97 20 20 Faks: +47 62 97 20 28

Mapei ASâ&#x20AC;&#x2122; styringssystem er sertifisert i henhold til NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, NS EN ISO 14001, OHSAS 18001 samt godkjent etter EMAS.

(NOR) 10/11 Mapei Nordic Marketing Team - 2000 ex.

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING, LIM FOR GULVBELEGG OG PARKETT, LYDISOLERENDE SYSTEM

gulvlegging_no_1011  

PRODUKTER FOR GULVAVRETTING  LIM FOR GULVBELEGG OG PARKETT LyDIsOLERENDE sysTEM 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you