Page 1

V채ljaanne 988-0161-011

Radar Kasutusjuhend


Autoriõigus © 2006 Lowrance Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ühelgi eesmärgil kopeerida, taasesitada, uuesti välja anda, üle kanda ega levitada Lowrance Electronicsi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Käesoleva kasutusjuhendi igasugune volitamata äriline levitamine on rangelt keelatud.

Lowrance® on Lowrance Electronicsi registreeritud kaubamärk, Inc. NMEA 2000® on Riikliku Merenduselektroonika Liidu registreeritud kaubamärk.

Lowrance Electronics võib pidada vajalikuks oma põhimõtteid, eeskirju ja eripakkumisi igal ajal muuta ja lõpetada. Me jätame endale õiguse teha seda ilma teavitamata. Kõik omadused ja parameetrid võivad ilma teatamata muutuda. Käesolev kasutusjuhend hõlmab kõiki ekraaniseadmeid, mis ühilduva Lowrance’i radariga väljaandmise hetkel. Esikaanel: LCX-111c HD hüdrolokaator/GPS seade.

Tasuta kasutusjuhendi ning uusima teabe saamiseks käesoleva toote, selle töö ja tarvikute kohta külastage meie veebilehte:

www.lowrance.com Lowrance Electronics Inc. 12000 E. Skelly Dr. Tulsa, OK USA 74128-2486 Trükitud USAs.


Sisukord

Hoiatused ja ettevaatusabinõud.................................................iii 1. osa: Sissejuhatus ......................................................................... 1 Hõlmatud mudelid...........................................................................1 Ekraaniseadme tarkvara uuendamine...........................................2 Mis on radar?...................................................................................2 Radariekraani põhielemendid.........................................................4 2. osa: Radari seadistamine .......................................................... 7 Alustamine.......................................................................................7 Radar Setup (Radari seadistamine)................................................9 Käiviti viivituse ettevalmistamine .............................................9 Range (Vahemik) .....................................................................9 Gain (Tulemus) ........................................................................9 Anti-Sea Clutter (Merehäirituse vastu)................................10 Anti-Rain Clutter (Vihmahäirituse vastu) ...........................10 Main Bang Suppression (Löögi peamine summutamine) ....10 Trigger Delay (Käiviti viivitus) .............................................10 Adjust Trigger Delay (Käiviti viivituse seadistamine).............10 Adjust Main Bang Suppression (Löögi peamise summutamise seadistamine).............................................................................12 Adjust Heading Line (Kursijoone seadistamine)......................13 Adjust Transmit Off Zone (Ülekande puudumisala seadistamine).............................................................................14 Adjust Tune (Häälestuse seadistamine) ...................................15 3. osa: Põhitoimingud................................................................... 17 Pages (Lehed) ................................................................................17 Radar Only (Ainult radar).........................................................17 Radar with Map (Radar kaardiga)............................................17 Radar with Sonar (Radar hüdrolokaatoriga)............................18 Radar with Gauges (Radar mõõdikutega) ................................18 Radar Menu (Menüü Radar) .........................................................19 Gain (Tulemus) ..........................................................................19 Anti-Sea Clutter (STC) (Merehäirituse vastu) .........................20 Anti Rain Clutter (FTC) (Vihmahäirituse vastu).....................20 Interference Rejection (Häirete tõrjumine) ..............................21 Radar Range (Radari vahemik) ................................................21 Radar Echo Expansion (Radarikaja laiendus)..........................21 Echo Trail Interval (Kajajälje intervall) ...................................22 Clear Radar Trails (Radarijälgede kustutamine).....................22 Adjust Radar PPI Offset (Radari PPI nihke seadistamine) .....23 Recenter Radar PPI (Radari PPI taastsentreerimine).............23 Log Radar Data (Radariandmete logi)......................................24 Radarilogi salvestamiseks:....................................................24 i


Faili nime muutmiseks:.........................................................24 Andmefailide sirvimiseks: .....................................................24 Andmefailide kopeerimiseks: ................................................25 Andmefaili kustutamiseks: ...................................................26 Andmefaili peatamiseks ja taasesitamiseks:........................26 Andmefaili ümbernimetamiseks: ..........................................26 Radar Setup (Radari seadistamine)..........................................26 Radar Orientation (Radari suunistus)......................................27 Radar Color Scheme (Radari värviskeem)................................27 Adjust Antenna Park (Antennipargi seadistamine).................27 Radar Information (Radariteave) .............................................28 Radar Power (Radari toide).......................................................29 Radari sisse- ja väljalülitamiseks: ........................................29 Radar Simulator (Radari simulaator).......................................29 4. osa: Täpsemad toimingud ....................................................... 31 Ekraani lugemine ..........................................................................31 Gain (Tulemus) ..........................................................................31 Range Rings (Vahemikuringid).................................................31 Anti-Sea Clutter (STC) (Merehäirituse vastu) .........................32 Anti-Rain Clutter (FTC) (Vihmahäirituse vastu).....................32 Electronic Bearing Line (EBL) (Elektrooniline suunanurgajoon)........................................................................32 Variable Range Markers (Vahemikumuutuja tähised)............32 EBL ja VRM valimiseks: .......................................................32 EBL ja VRM ümberpaigutamiseks: ......................................34 EBL-VRM eemaldamiseks ekraanilt: ...................................35 5. osa: Radari tõlgendamine ....................................................... 37 Anti-Rain Clutter (Vihmahäirituse vastu) (FTC ehk Fast Time Constant) (Kiire ajakonstant) .......................................................37 Echo Trails (Kajajäljed).................................................................40 Tüüpilised väikepaatidest sihtmärgid..........................................42 Kaldajoone kujutised.....................................................................44 Soovitatav kirjandus .....................................................................46 Lisa I: Sõnastik .............................................................................. 47 FCC vastavus ................................................................................. 50

ii


Hoiatused ja ettevaatusabinõud Ettevaatust: Kasutage käesolevat radarit omal riskil. Käesolev radar on mõeldud kasutamiseks navigatsiooniabi saamiseks. Seda ei tohi kasutada eesmärkidel, mis nõuavad suuna, kauguse, topograafia ja asukoha täpseid mõõtmisi. Võrrelge alati radarilt saadud navigatsiooniteavet muude navigatsiooni abivahendite ja -allikate andmetega. Kui radarilt saadavate navigatsiooniandmete ja muudelt navigatsiooni abivahenditelt saadavate andmete vahel tekib vastuolu, lahendage enne navigatsiooni jätkamist igal juhul nimetatud vastuolu. HOOLIKAS NAVIGAATOR EI TOETU KUNAGI AINULT ÜHELE MEETODILE, ET SAADA NAVIGATSIOONITEAVET. Ettevaatust: Rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri näeb ette, et kui alusel on radar, tuleb radarit alati kasutada, sõltumata ilmastikuoludest ja nähtavusest. Arvukates kohtuotsustes on leitud mitte üksnes seda, et radarit tuleb kasutada, vaid ka seda, et radari kasutaja peab olema teadlik radari toimimise kõigist aspektidest, vastasel juhul seisab ta suure vastutusriski ees, kui juhtub õnnetus. Ettevaatust: Kui te ostsite lahtise antennivõrega radariantenni, jälgige, et see paigaldataks alale, kus pole metalltakistusi ega muid võimalikke takistusi, nagu näiteks purjed, liinid ja laeva muud elemendid, mis võiksid aeg-ajalt sattuda või jääda antenni võre pöörlemistrajektoori ette.

HOIATUS: Kõrgepingeoht Radari skaneerimisseadmes esinevad ohtlikult kõrged pinged. Seade ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. Katet võivad eemaldada ainult kvalifitseeritud radari hooldustehnikud. Tehnikud peavad olema äärmiselt ettevaatlikud, kui nad teostavad toiminguid seadme sees. Enne kaane avamist võtke ALATI toide välja. Mõnedel kondensaatoritel võib laengu kadumiseks kuluda mitmeid minuteid isegi pärast radari väljalülitamist. Enne magnetroni ja muude kõrgepingeelementide puudutamist maandage need klemmjuhtmega. Puuduvad sisemised ühenduspunktid iii


ja seaded, mida tuleks paigaldamiseks ja käitamiseks rakendada.

HOIATUS: Mikrolainete kiirgusoht Radariantenni poolt kiiratav mikrolaineenergia on inimesele, eriti silmadele kahjulik. ÄRGE vaadake mingil juhul otse avatud lainejuhti ega suletud antenni kiirguse trajektoori. Radari- ja muu raadiosageduslik kiirgus võivad häirida südamestimulaatorite tööd. Kui südamestimulaatoriga isik kahtlustab selle häiritud toimimist, lülitage radariseadmed koheselt välja ning toimetage nimetatud isik antenni juurest eemale. Lülitage radar välja iga kord, kui on tarvis teostada toiminguid antenniseadmel või muudel seadmetel radarikiires.

HOIATUS: Lülitage radar sadamas viibimise korral välja Radarikiir võib olla kahjulik vahetus läheduses (20 jardi ehk 18,3 meetri piires) asuvatele isikutele. Sadamas olles pöörake tähelepanu teistele laevadele ja läheduses olevatele jalakäijatele ning ärge unustage radarit välja lülitada. Kui teie paat asub suletud jahisadamas ning radar töötab, võib metallkatus toimida peeglina, suunates mikrolaineenergia tagasi teie paati ja reisijatele.

iv


1. osa: Sissejuhatus Aitäh, et ostsite Lowrance’i radari radariliidese mooduliga RIM 100. Radar koosneb kolmest põhielemendist: radari skaneerimisseade (antenn), ekraaniseade (müüakse eraldi) ning radariliidese moodul RIM 100, mis ühendab skaneerimis- ja ekraaniseadet.

HOIATUS: Radarikiirgus võib olla kahjulik teile ja kõrvalviibijaile. Radari väärkasutus ja radari toimimisest mittearusaamine võivad viia kokkupõrkeni, mis võib kahjustada vara, inimesi ning põhjustada surma. Te peate teadma toiminguid ning kõiki hoiatusi ja ettevaatusabinõusid, mis on kirjeldatud paigaldus- ja kasutusjuhendites, et radarit ohutult ja tulemuslikult kasutada. Me saame aru, et te soovite radarit väga kasutada, ent esmalt tahame me, et te pööraksite tähelepanu kolmele kasutusjuhendile, mida te peate kasutamise alustamiseks lugema. Esimene on Loe mind! Radari ekraaniseadme tarkvara uuendamise vaheleht (osa number 988-0161-022). See teavitab teid sellest, kuidas kasutada teie paketis mälukaarti, et uuendada oma ekraaniseadme tarkvara, et see oleks radari jaoks valmis. (Teie mugavuse huvides on seda teavet ka allpool korratud.) Teine on Radari ja RIM 100 paigaldusjuhis (osa number 988-0161001). See teavitab teid sellest, kuidas paigaldada radari riistvara. Kolmas on Radari kasutusjuhend (osa number 988-0161-011). Pärast radari skaneerimisseadme RIM 100 ja uue ekraanitarkvara paigaldamist peate lugema käesolevat kasutusjuhendit, et saada teada, kuidas ekraaniseade ja radariantenn koos toimivad. Et võtta oma radarist maksimumi, on hea mõte hoida käesolevat kasutusjuhendit ja teie ekraaniseadme hüdrolokaatori või GPSi kasutusjuhendit lugemiseks käepärast.

Hõlmatud mudelid Käesolev kasutusjuhend hõlmab järgmisi radariga ühilduvaid ekraaniseadmeid: LCX-25c, LCX-26c HD, LCX-110c, LCX-111c HD kombineeritud hüdrolokaator/GPS ja GlobalMap® 6500c, GlobalMap® 6600c HD, GlobalMap® 7500c, GlobalMap® 7600c HD GPS seadmed. Tähelepanu GlobalMapi kasutajaile: Teie seadmete menüüd ja funktsioonikäsud on identsed käesolevas kasutusjuhendites näidatuga, välja arvatud see, et teie ekraanil pole hüdrolokaatori lehe suvandeid, hüdrolokaatori häire suvandeid ja hüdrolokaatori simulaatori suvandeid. 1


Käesolev kasutusjuhend hõlmab järgmisi radariseadmeid: LRA-1000, LRA-1500, LRA-2000 radoomid; ning LRA-4000, LRA-5000 lahtise antennivõrega radarid.

Ekraaniseadme tarkvara uuendamine Teie ekraaniseadmel peab olema tarkvara versioon 1.3.0 või uuem, et see radariga töötaks. Sõltuvalt sellest, millal te ekraani ostsite, võib see vajada tarkvarauuendusi. Et vältida viivitusi radarisüsteemi paigaldamisel, hõlmab teie radaripakett MMC või SD mälukaarti koos põhitarkvara uuendusega. Lowrance jätkab korrapäraselt ekraani tarkvarauuenduste ja uute radarivõimaluste arendamist. Soovitame tungivalt, et kontrolliksite korrapäraselt meie veebilehte radaritarkvara uusimate tasuta uuenduste osas. Kui teil või teie sõbral on interneti juurdepääs, minge aadressile www.lowrance.com, sirvige meie Tarkvaralehte ning otsige linki Product Updates (Tooteuuendused). Kui teil interneti juurdepääsu pole, helistage oma edasimüüjale või Lowrance’i klienditeenindusele. Täielik kontaktteave on toodud käesoleva kasutusjuhendi viimasel lehel. Oleme muutnud sammupidamise viimaste uuendustega teie jaoks lihtsaks – jätke oma andmed meie tasuta e-posti tarkvararedaktsioonide kohta teadete saamiseks. Otsige linki meie Toote tarkvarauuenduste veebilehe allservast.

Tarkvarauuenduse installeerimine

1. Kui ekraaniseade on välja lülitatud, installeerige MMC kaart, mis sisaldab radari tarkvarauuendust. 2. Lülitage seade sisse ning uuendus installeeritakse automaatselt. 3. Kui uuendus on lõpetatud, hakkab seade tavaliselt tööle. Pärast uuenduse lõpetamist eemaldage uuenduse MMC kaardipesast.

MÄRKUS: Käesolev kasutusjuhend eeldab seda, et teil on oma ekraanist ning selle hüdrolokaatori ja/või GPSi tööst elementaarne arusaamine. Täielike juhiste saamiseks klaviatuuri, lehtede ja menüü struktuuri kohta vaadake teie ekraaniga kaasasolevat kasutusjuhendit. Nimetatud kasutusjuhend selgitab ka tüpograafilisi kokkuleppeid ja sümboleid, mida me seadme töö kirjeldamisel kasutame.

Mis on radar? Sõna „radar“ on lühend „RAdio Detecting And Ranging“ („Raadioga avastamine ja mõõtmine“). Lihtsate sõnadega töötab see niimoodi: 2


Raadiosaatja saadab välja kiire mikrolaineimpulsi. Vastuvõtja kuulab nimetatud signaali kaja, kui see põrkub oma teel milleltki tagasi. Kui kaja naaseb, töötleb seda arvuti, et määrata kindlaks signaali peegeldanud objekti suhteline kaugus, asend ja suunanurk. Nimetatud teave kuvatakse ekraaniseadme ekraanil. Teised paadid ja laevad, navigatsioontähised, maamassiivid ning muu sarnane tähistatakse navigatsioonmärkidena. Kui teada, kaua signaalil naasmiseks kulub, saab kindlaks määrata kauguse sihtmärgini. Kui radariantenn skaneerib 360kraadilist pöördenurka, võib see näidata, kus sihtmärk teie asendi suhtes asub. Korduvate skaneerimiste tulemusena näete, mis suunas teine alus liigub. Järgnevad kaks lehte toovad ära teie radariekraani põhielemendid, millele üldjuhul viidatakse kui PPI-le – vana mõiste radari alguspäevadest.

3


Radariekraani p천hielemendid

4


Radariekraani põhielemendid

VRMid ja EBSid võimaldavad teil paljude radari sihtmärkide kauguse ja suunanurga määramist.

MÄRKUS: Käesolev kasutusjuhend on prinditud mustvalgelt, ent värviline versioon (Acrobat® PDF formaadis) on vaatamiseks ja allalaadimiseks saadaval Lowrance’i veebilehel. Värviline kasutusjuhend on eriti kasulik arusaamiseks 5. osast „Radari tõlgendamine”. 5


M채rkused

6


2. osa: Radari seadistamine Käesolev osa õpetab teile seda, kuidas radar tööks ette valmistada. Enne radari seadistamise algust tuleb paigaldada radari skaneerimisseade, moodul RIM 100 ja ekraaniseade ning ühendada nende kaablid. Ekraaniseadmel peab olema tarkvara versioon 1.3.0 või uuem.

HOIATUS: ÄRGE püüdke radari seadistamist teostada, kui alus liigub. Teatav liikumine tuule ja lainete mõjust on vastuvõetav, ent käesolevad seadistusjuhised POLE mõeldud mööda vett liikuvaile alustele. Ettevaatust: Kui te pole kindel või ei saa aru järgnevaist juhistest, on tungivalt soovitatav, et radari seadistamise ning radari riistvara paigaldamisega tegeleks kogenud radaritehnik.

Alustamine 1. Pärast seadme sisselülitamist vajutage MENU|MENU (MENÜÜ), seejärel kasutage ↑↓, kuni valikuni SYSTEM SETUP (SÜSTEEMI SEADISTAMINE) ning vajutage ENT (SISESTA).

Menüüst System Setup valitud Communications Port (COM Port) (vasakul). Menüü Communications Port (paremal). 2. Tõstke menüüst System Setup esile COMMUNICATIONS PORT ning vajutage ENT. 3. Vajutage ↓, kuni RADAR ning vajutage ENT, mis paigutab X radari

märkeruutu. Baud Rate (Baudikiirus) lülitub automaatselt väärtusele 230400. Vajutage korduvalt EXIT (VÄLJU), et naasta pealehe kuvale. 4. Vajutage PAGES (LEHED), seejärel kasutage ←→, et valida radarisakk. 5. Vajutage ↓, et valida RADAR ONLY (AINULT RADAR), seejärel vajutage EXIT. 7


Menüüs Radar Pages esile tõstetud Radar only (vasakul). Menüü Radar, kui Radar Power (Radari toide) on valitud (paremal). 6. Vajutage MENU, seejärel kasutage ↑↓, et valida radarimenüüst RADAR POWER, ning vajutage ENT. Ilmub kinnitusteade. Vajutage ←, et valida YES (JAH), ning vajutage ENT. Käivitub soojenduse

numbriloendus, mis sõltub radari mudelist, mis teil on. 7. Pärast numbriloenduse lõppu läheb seade režiimile STANDBY (OOTAMINE). 8. Sisenege menüüsse Radar Setup (Radari seadistus), et olla kindel, et radariekraan on seadistatud Heading Up (Suund üles) ning seadistatud skeemile Full Color (Täisvärv). Vajutage MENU, valige RADAR SETUP ning vajutage ENT.

Menüüst Radar valitud Radar Setup (vasakul). Menüü Radar Setup, kus Full Color on mustaga esile tõstetud (paremal). 9. Tõstke esile HEADING UP ning vajutage ENT, mis seadistab radari

Heading Up. 10. Radarikujutiste kuvamiseks täisvärvides vajutage ↓, et valida RADAR COLOR SCHEME (RADARI VÄRVISKEEM), ning vajutage ENT. 11. Kasutage ↑↓, et tõsta esile üks kolmest täisvärvi suvandist, ning vajutage ENT. Vajutage EXIT, et naasta pealehe kuvale.

8


Radar Setup (Radari seadistamine) Menüü Radar Setup võimaldab teil seadistada ja häälestada radari seadeid, nagu näiteks Transmit Off Zone (Ülekande puudumisala) ning Antenna Park (Antennipark). Enamikku menüü Radar Setup sätetest tuleb seadistada ainult üks kord, ent me soovitame teil sätteid üldhoolduse jaoks korrapäraselt kontrollida.

MÄRKUS: Enne radari seadistuse käivitamist viige alus suhteliselt rahuliku pinnaga avavette, näiteks avalahte. Kolm seadistusvõimalust, mida me muuta tahame, on Adjust Trigger Delay (Käiviti viivituse seadistamine), Adjust Main Bang Suppression (Löögi peamise summutamise seadistamine) ning Adjust Heading Line (Kursijoone seadistamine). Me seadistame need toodud järjekorras, ent enne häälestuse teostamist kontrollige, et ekraan oleks seadistatud vahemikule 1/8 meremiili ning et Gain (Tulemus), Anti-Sea Clutter (STC) (Merehäirituse vastu), Anti-Rain Clutter (FTC) (Vihmahäirituse vastu), Main Bang Suppression (Löögi peamine summutamine) ning Trigger Delay (Käiviti viivitus) oleksid kõik seadistatud nullprotsendile. Käiviti viivituse ettevalmistamine Range (Vahemik)

1. Et seadistada vahemik 1/8 nm, kontrollige, et oleksite lehel Radar Only, ning vajutage MENU. 2. Kasutage ↑↓, et valida RADAR RANGE (RADARI VAHEMIK), ning vajutage ENT, mis toob esile loendi Radar Range. Vajutage ↑, et valida 1/8 nm, ning vajutage ENT. Te saate seadistada vahemiku 1/8 nm ka radariekraanilt, kasutades sõrmiseid ZIN (SUURENDA) ning ZOUT (VÄHENDA). Gain (Tulemus)

1. Et seadistada Gain nulli, vajutage MENU, valige GAIN ning vajutage ENT. 2. See käivitab püstkerimisriba Gain. Vajutage ↓, kuni Gain on seadistatud nullprotsendile. Vajutage EXIT. (Pange tähele vastavat väärtust ekraani paremas ülemises nurgas.)

MÄRKUS: Kui seadistate Gain tagasi kasutatavale tasemele, suurendage taset, kuni näete ekraanil veidi täppe. Ärge unustage ka, et te peate tulemuse seadistama iga kord, kui vahemikke muudate. 9


Anti-Sea Clutter (Merehäirituse vastu)

1. Et seadistada Anti-Sea Clutter nulli, vajutage MENU, valige ANTISEA CLUTTER (STC) ning vajutage ENT. 2. See käivitab püstkerimisriba Anti-Sea Clutter. Vajutage ↓, kuni Anti-Sea Clutter on seadistatud nullprotsendile. Vajutage EXIT. (Pange tähele vastavat väärtust ekraani paremas ülemises nurgas.) Anti-Rain Clutter (Vihmahäirituse vastu)

1. Et seadistada Anti-Rain Clutter nulli, vajutage MENU, valige ANTIRAIN CLUTTER (FTC) ning vajutage ENT. 2. See käivitab püstkerimisriba Anti-Rain Clutter. Vajutage ↓, kuni Anti-Rain Clutter on seadistatud nullprotsendile. Vajutage EXIT. (Pange tähele vastavat väärtust ekraani parempoolses ülemises nurgas.) Main Bang Suppression (Löögi peamine summutamine)

1. Et seadistada Main Bang Suppression nulli, vajutage MENU, valige RADAR SETUP ning vajutage ENT. 2. Vajutage →|↓ kuni ADJUST MAIN BANG SUPPRESSION ning vajutage ENT. See toob esile püstkerimisriba Main Bang Suppression. 3. Vajutage ↓, kuni Main Bang Suppression on seadistatud nullprotsendile. Vajutage EXIT. Trigger Delay (Käiviti viivitus)

1. Et seadistada Trigger Delay nulli, vajutage MENU, valige RADAR SETUP ning vajutage ENT. 2. Vajutage →|↓ kuni ADJUST TRIGGER DELAY ning vajutage ENT. See toob esile püstkerimisriba Adjust Trigger Delay. 3. Vajutage ↓, kuni Trigger Delay on seadistatud nullprotsendile. Vajutage EXIT. Adjust Trigger Delay (Käiviti viivituse seadistamine) See võimalus kõrvaldab ajavahe radari tegelike tulemuste ja aja vahel, mis kulub andmete töötlemiseks radari tarkvara poolt, mis on radarite puhul tavaliseks asjaks. Ettevaatust: Kui teil on kahtlusi Trigger Delay võimalusest arusaamise kohta, tuleb see lasta seadistada kvalifitseeritud radaritehnikul. 1. Radar peab olema ka režiimil STANDBY, seepärast vajutage 2 sekundiks PWR (TOIDE), et lülitada radar ülekanderežiimile. Ilmub kinnitusteade, vajutage ←, et valida YES. 2. Vajutage MENU, seejärel valige GAIN ning vajutage ENT, mis toob esile püstjuhtriba Gain. Vajutage ↑, et suurendada Gain taset väärtuseni umbes 15%. Ekraanil peab näha olema üks või kaks siniste servadega punast rõngast, sõltuvalt teie radariantenni võimsusest. 10


3. Nüüd menüüs Radar Setup vajutage →|↓, et seadistada ADJUST TRIGGER DELAY, seejärel vajutage ENT. Ilmub püstkerimisriba Adjust Trigger Delay. 2 kW mudelitel LRA-1000 ja LRA-1500 on ekraanil ainult üks ring. 4 kW radaritel – LRA-2000, LRA-4000 ja LRA-5000 – on ekraanil kaks ringi. Vt järgnevaid jooniseid.

Enne Trigger Delay seadistamist 4 kW radarite puhul kuvatakse ekraanil kaks ringi (vasakul). Kui Trigger Delay suurendatakse, hakkab suurem ring väiksemaks muutuma. Väike ring kaob (paremal).

Võib osutuda vajalikuks tulemuse suurendamine eelmises järgus, kui ringe näha pole. Suurendage tulemust, kuni ekraanil on näha kaks selget punast ringi, nagu eeltoodud näites. Gain suurendamine liiga palju võib põhjustada ringide moonutusi. 4. Vajutage ↑, et suurendada Trigger Delay taset, mis vähendab ringi suurust. Kui teil on 4 kW radar, siis kui suur ring suuruselt väheneb, kaob väiksem ring ekraani keskel, jättes järele vaid ühe ringi.

Suurendage Trigger Delay, et vähendada punase ringi suurust (vasakul). Et seadistada Trigger Delay õigesti, vähendage ringi nii väiksele suurusele kui võimalik, säilitades musta rõnga keskel (suurendatud vaade, paremal).

11


Mõlemal juhul jätkake Trigger Delay taseme suurendamist, kuni ring on nii väike kui võimalik, säilitades musta rõnga keskel. Iga radar on erinev, ent üldjuhul ajab asja ära seade 35 ja 42 protsendi vahel. Kui rakendate Trigger Delay liiga palju, kaob must rõngas. Vähendage Trigger Delay taset ning see ilmub uuesti. 5. Vajutage EXIT, et naasta pealehe kuvale. Adjust Main Bang Suppression (Löögi peamise summutamise seadistamine) Main Bang Suppression on ainult 4 kW seadmetel – LRA 2000, LRA 4000 ja LRA 5000. See võimalus filtreerib välja elektroonilise müra teie aluse läheduses. See annab teile kontrolli radari tundlikkuse üle aluse ümbruskonnas ligikaudu 180 jalga kõigis suundades. Enne Main Bang Suppression seadistust viige alus suhteliselt rahuliku pinnaga avavette, näiteks avalahte. Ettevaatust: Kui teil on kahtlusi võimalusest Main Bang Suppression arusaamise kohta, tuleb see lasta seadistada kvalifitseeritud radaritehnikul. 1. Menüüs Radar Setup vajutage →|↓, et seadistada ADJUST MAIN BANG SUPPRESSION, ning vajutage ENT. See toob esile püstkerimisriba Main Bang Suppression. 2. Väike punane rõngas, mida me Trigger Delay seadistuse ajal häälestasime, on endiselt ekraanil. 3. Vajutage aeglaselt ↑ – Main Bang Suppression võib olla tundlik –, et suurendada Main Bang Suppression taset nii, et punane rõngas muutub nii õhukeseks kui võimalik. 4. Vajutage aeglaselt ↓, et taset vähendada, kuni olete viinud punase rõnga tagasi selle kõige õhemasse punkti. Iga radar on erinev, ent üldjuhul on seade 2 ja 8 protsendi vahel rahuldav.

MÄRKUS: Paljudel juhtudel võib sõltuvalt teil olevast radariseadmest Main Bang Suppression liigne rakendamine ringi ära kaotada; hakake seda laiendama, või muidu võib ring jõuda punkti, kus see on nii väike, kui üldse olla saab. Selles punktis ei muuda pealöögi taseme suurendamine punast ringi. Kui punane ring suuruselt ei vähene, kui te summutamise taset suurendate, vähendage taset, kuni näete ringi suuruse väikest suurenemist, seejärel jätke see nimetatud seadele.

12


Main Bang Suppression algab sama punase ringiga, mille suurust me muutsime Trigger Delay seadistamise ajal (vasakul). Suurendage aeglaselt Main Bang Suppression’it, et muuta ring nii õhukeseks kui võimalik (suurendatud vaade, paremal). 5. Vajutage EXIT, et kaotada ekraanilt kerimisriba. Nüüd seadistage

Gain, Anti-Sea Clutter ja Anti-Rain Clutter tagasi soovitud tasemele.

Adjust Heading Line (Kursijoone seadistamine) Käsku Heading Line (Kursijoon) kasutatakse selleks, et olla kindel, et roheline kursijoon (nullpunkt) ekraanil oleks rööpne aluse vööriga.

Laeva vöör on rööpne poolsaare tipuga (vasakult), ent roheline kursijoon pole. Kursijoone seadistamine võimaldab teil viia kursijoone suuna rööpseks vööri suunaga (paremal).

1. Viige aluse vöör rööpseks mõne lähtepunktiga, nagu näiteks poolsaar, majakas või muu liikumatu sihtmärk. 2. Menüüs Radar Setup vajutage →, et valida ADJUST HEADING LINE, ning vajutage ENT. See tekitab noole kummalegi poole rohelist Heading Line.

13


3. Kasutage ←→, et seadistada rohelise kursijoone asend nii, et selle joon lähtepunkti radari kujutisele ühtiks vööri tegeliku joonega lähtepunktile. 4. Vajutage EXIT, et eemaldada kursijoone nooled ekraanilt. Adjust Transmit Off Zone (Ülekande puudumisala seadistamine) Transmit Off Zone (Ülekande puudumisala) on võimalus, mis võimaldab teil valida ala radari 360° edastustrajektooris, kuhu radarikiirt ei edastata. HOIATUS: ÜHTKI sihtmärki alas Transmit Off Zone ekraanil EI kuvata. See loob mittekuvamisalal pimepunkti!

Transmit Off Zone on näidatud helepunasena; PPI ülejäänud ala loetakse Transmit Zone (Ülekandealaks). Siin on värv selguse mõttes liialdatud; ekraanil on ülekande puudumisala tegelikult kahvatuma tooniga, et mitte juhtida tähelepanu kõrvale sihtmärkidest ülekandealas. Dialoogiboksi väärtused üleval paremal on kraadides, mis vastavad kursijoonele.

Ettevaatust: Peakiire või -sagara edastamise takistamine alas Transmit Off Zone vähendab kiirguse edastamise hulka nimetatud alas, ent EI kaitse teid radariantenni külgsagaratest edastatava kiirguse eest. Et vältida kiirguse mõju, järgige paigaldusjuhiseid, mis nõuavad radari paigaldamist vähemalt 1 jala võrra kõigist inimestest kõrgemale. 14


1. Menüüs Radar Setup vajutage →|↓, et valida ADJUST TRANSMIT OFF ZONE, ning vajutage ENT. See käivitab dialoogid Adjust Transmit Off Zone ekraani parempoolses ülemises nurgas. 2. Kasutage ↑↓, ←→, et seadistada soovitud piirkonnas Transmit Off Zone. Antud piirkond värvitakse radariekraanil punaseks. 3. Vajutage EXIT, kui Transmit Off Zone on seadistatud. Antud ala eemaldamiseks korrake 1. sammu, seejärel seadistage mõlemad dialoogiboksid tagasi nulli ning vajutage EXIT. Adjust Tune (Häälestuse seadistamine) Häälestust ei peaks olema vaja seadme eluea jooksul seadistada. Me soovitame teil rangelt sätteid Tune (Häälestus) ise MITTE seadistada. See võimalus on mõeldud kasutamiseks ainult väljaõppinud tehnikute poolt. Kui teil peaks mingil põhjusel olema tarvis seda funktsiooni kasutada, pidage nõu edasimüüja või klienditeenindusega häälestuseks vajalike tarkvarauuenduste osas.

15


M채rkused

16


3. osa: Põhitoimingud Pages (Lehed) Radar Page (Radarilehel) on neli kuvamissuvandit: Radar Only (Ainult radar), Radar with Map (Radar kaardiga), Radar with Sonar (Radar hüdrolokaatoriga) ja Radar with Gauges (Radar mõõdikutega). Ainult GPS seadmed ei toeta lehte Radar with Sonar, seetõttu on neil kolm kuvamissuvandit: Radar Only, Radar with Map ja Radar with Gauges.

Menüü Radar Page, kui on valitud Radar Only.

Lehekülje Radar kuvamissuvanditele juurdepääsuks: 1. Vajutage PAGES, seejärel kasutage ←→ , et tõsta esile radarisakk. 2. Kasutage ↑↓, et valida radarilehe soovitav konfiguratsioon. 3. Vajutage EXIT, kui soovitav kuvamissuvand on esile tõstetud. Radar Only (Ainult radar) Valige Radar Only, kui te soovite kuvada radari täisekraani. Radar with Map (Radar kaardiga) Et jälgida radari ja GPSi andmeid samaaegselt, valige Radar with Map.

17


Suvand Radar Only (vasakul), Radar with Map kuvatud (paremal).

Radar with Sonar (Radar hüdrolokaatoriga) Suvand Radar with Sonar võimaldab teil jälgida radariteavet, vaadates hüdrolokaatori tulemusi. Seda pole ainult GPS seadmetes. Radar with Gauges (Radar mõõdikutega) Ekraan Radar with Gauges jaotab ekraani pooleks radarilehe ja mõõdikulehe vahel. Mõõdikulehte saab kohandada, et kuvada hüdrolokaatori ja GPSi teavet digitaal- ja analoogmõõdikute kujul. MÄRKUS: Juhiste saamiseks digitaalteabe ja analoogmõõdikutega mõõdikuakna kohandamiseks vaadake ülekatte andmekirjeid seadme kasutusjuhendis.

Suvand Radar with Sonar (vasakul). Ekraan Radar with Gauges (paremal).

MÄRKUS: Kui ekraanil on samaaegselt rohkem kui ühe lehe kujutis, vajutage PAGES|PAGES, et vahetada aktiivset olekut akende vahel. Akna ülaosas olev tiitliriba on sinine, kui aken on aktiivne. Ainukeseks erandiks on kaardileht, mis kuvab kaardi ülaosas „Active Map“ („Aktiivne kaart“). 18


Radar Menu (Menüü Radar) Kui radarileht on aktiivne leht, pääsete te radarimenüüsse, vajutades MENU. Peamenüüsse pääsemiseks vajutage MENU|MENU.

Menüü Radar.

Gain (Tulemus) Seda kasutatakse anduri tundlikkuse seadistamiseks. Gain seadistamine madalale tasemele kõrvaldab osa häiritusest ekraanil, ent võib kõrvaldada ka osa soovitatavatest kajadest. Gain kõrge tase võimaldab teil näha ümberringi rohkem üksikasju, ent risustab ekraani. MÄRKUS: Kui seadistate Gain tagasi kasutatavale tasemele, suurendage taset, kuni näete ekraanil veidi kajatäppe. Ärge unustage ka, et te peate tulemuse seadistama iga kord, kui vahemikke muudate. Gain seadistamiseks: 1. Tõstke GAIN radarimenüüs esile ning vajutage ENT. See käivitab püstkerimisriba Gain. 2. Kasutage ↑↓, et seadistada Gain soovitud tasemele. Vajutage EXIT, et eemaldada ekraanilt kerimisriba.

19


Püstkerimisriba Gain (vasakul), kerimisriba Anti-Sea Clutter (paremal).

Anti-Sea Clutter (STC) (Merehäirituse vastu) See vähendab anduri tundlikkust väikestel vahemikel, et vähendada või kõrvaldada kajasid, mis peegelduvad tagasi antenni tänu lainete mõjule aluse läheduses. Ettevaatust STC suurendamine võib vähendada või kõrvaldada nõrgad kajad, nagu näiteks väikesed alused. Kasutage ainult vajalikku miinimumhulka, seejärel kontrollige korrapäraselt, et näha, kas STC taset võiks vähendada. Anti-Sea Clutter seadistamiseks: 1. Valige ANTI-SEA CLUTTER radarimenüüst ning vajutage ENT. Ilmub püstkerimisriba Anti-Sea Clutter. 2. Kasutage ↑↓, et seadistada Anti-Sea Clutter soovitud tasemele. Vajutage EXIT, et eemaldada ekraanilt kerimisriba. Anti Rain Clutter (FTC) (Vihmahäirituse vastu) Seda kasutatakse suure hulga väikeste kajade vähendamiseks ja eemaldamiseks, mis risustavad ekraani vihma ja lumetormide ajal. Anti-Rain Clutter seadistamiseks: 1. Tõstke ANTI-RAIN CLUTTER radarimenüüs esile ning vajutage ENT. Ilmub püstkerimisriba Anti-Rain Clutter.

HOIATUS: FTC suurendamine võib vähendada või kõrvaldada nõrgad kajad, nagu näiteks väikeste aluste omad. Kasutage ainult vajalikku miinimumhulka, seejärel kontrollige korrapäraselt, et näha, kas FTC taset võiks vähendada. 2. Kasutage ↑↓, et seadistada Anti-Rain Clutter soovitud tasemele. Vajutage EXIT, et eemaldada ekraanilt kerimisriba. 20


Püstkerimisriba Anti-Rain Clutter (vasakul), kerimisriba Interference Rejection (paremal).

Interference Rejection (Häirete tõrjumine) See võimalus filtreerib välja signaalid teistelt radaritelt teie asukoha läheduses. Interference Rejection seadistamiseks: 1. Valige INTERFERENCE REJECTION radarimenüüst ning vajutage ENT. See käivitab püstkerimisriba Interference Rejection. 2. Kasutage ↑↓, et seadistada Interference Rejection säte soovitud tasemele. Vajutage EXIT, et eemaldada ekraanilt kerimisriba. Radar Range (Radari vahemik) See võimalus võimaldab teil laiendada ekraaniseadmel kuvatavat piirkonda, mis on abiks juhul, kui soovite näha teist kaugemal asuvaid sihtmärke. Te saate ka vahemikku vähendada, et keskenduda teile lähenevatele sihtmärkidele.

MÄRKUS: Kui muudate radarivahemikke, on tõenäoline, et peate seadistama Gain, STC ja FTC sätteid, et saavutada optimaalne tulemus. Radarivahemiku seadistamiseks: 1. Valige RADAR RANGE radarimenüüst ning vajutage ENT, mis käivitab radarivahemiku loendi. 2. Kasutage ↑↓, et valida soovitud vahemik, ning vajutage ENT. Valitud vahemikku kasutatakse nüüd radariekraanil. Nõuanne: Kui olete juba radarivahemiku erinevate suvanditega tuttav, saate vahemikke kergemini vahetada, vajutades sõrmiseid ZIN ja ZOUT. Radar Echo Expansion (Radarikaja laiendus) See võimalus muudab nõrgad signaalid ekraanil nähtavamaks, pikendades radarikajasid. 21


Valitud Radar Range (vasakul). Radarivahemike loend (paremal).

Radar Echo Expansion sisse- ja väljalülitamiseks: Tõstke RADAR ECHO EXPANSION radarimenüüs esile, seejärel vajutage ENT, et see sisse lülitada (märgitud) või välja lülitada (märkimata). Vajutage EXIT, et radarimenüü puhastada. Radar Echo Expansion on hea nõrkade kajatulemuste – nagu lindude – nägemiseks kaugemalt. Ärge unustage, et kui Echo Expansion on sees, on kõik signaalid ekraanil suurendatud, kaasa arvatud häiritus. Echo Trail Interval (Kajajälje intervall) See suvand võimaldab teil eelseadistatud intervallide kaudu koostada kõigi radari sihtmärkide liikumiste ajaloo (jälje). Echo Trail Interval seadistamiseks: 1. Valige ECHO TRAIL INTERVAL radarimenüüst ning vajutage ENT, mis käivitab menüü Echo Trail Interval. 2. Menüüs Echo Trail Interval kuvatakse intervallide jada, kus suvandid on Continuous (Pidev) kuni Off (Väljas). Kasutage ↑↓, et tõsta esile soovitud intervall, ning vajutage ENT. Vajutage EXIT, et minna menüü puhastamiseks tagasi.

MÄRKUS: Seda võimalust on kõige parem kasutada avavetes või kui alus on liikumatu ning te jälgite liikuvat sihtmärki. Kui Echo Trail Interval on sees ja teie alus liigub, kuhjatakse ekraan üle iga sihtmärgi jälgedega, kaasaarvatud liikumatud sihtmärgid, nagu majakad ja maa. Clear Radar Trails (Radarijälgede kustutamine) Seda suvandit kasutatakse radarijälgede kustutamiseks, mis on loodud käsuga Echo Trail Interval. Radarijälgede kustutamiseks: Tõstke CLEAR RADAR TRAILS radarimenüüs esile ning vajutage ENT. Nüüd kustutatakse kõik radarijäljed radariekraanilt. 22


Adjust Radar PPI Offset (Radari PPI nihke seadistamine) Seadistab PPI püst- ja rõhtnihke, mis võimaldab teil näha enamat sellest, mis on teie ees, taga ja kummalgi küljel. Adjust Radar PPI Offset seadistamiseks: 1. Valige ADJUST RADAR PPI OFFSET radarimenüüst ning vajutage ENT. 2. PPId ümbritseb neli noolt. Kasutage ↑↓, ←→, et nihutada Plan Position Indicator (PPI) (Plaani asendi näitaja) soovitud asukohta. Vajutage ENT, et hoida seda uues asukohas, või vajutage EXIT, et viia PPI tagasi vaikeasendisse.

Adjust Radar PPI Offset valitud (vasakul). PPI nihutatud radariekraani vasakule keskele (paremal). Pange tähele, et kui PPId nihutatakse, ilmub ekraani vasakule ülemisse nurka Off Center (Keskmest väljas).

Recenter Radar PPI (Radari PPI taastsentreerimine) Lähtestab nulli Plan Position Indicator (PPI) püst- ja rõhtnihke, nihutades selle tagasi ekraani keskele.

Recenter Radar PPI esile tõstetud (vasakul). PPI on nihutatud tagasi radariekraani keskele (paremal).

23


Radari PPI taastsentreerimiseks: Valige RECENTER RADAR PPI radarimenüüst ning vajutage ENT. PPI nihkub tagasi ekraani keskele. Vajutage EXIT, et naasta peamenüüsse. Log Radar Data (Radariandmete logi) Kui teie seadmel on kõvaketas (LCX-26cHD, LCX-111cHD, GlobalMap 6600cHD & GlobalMap 7600cHD), võimaldab võimalus Log Radar Data teil salvestada radarilogisid. Radarilogi salvestamine võimaldab teil logi seadme simulaatoris uuesti kasutada, mis muudab teid radari tõlgendamisel vilunumaks. Radarilogi salvestamiseks: 1. Valige LOG RADAR DATA radarimenüüst, seejärel vajutage ENT. Ilmub menüü Radar Chart Logging (Radarikaardi logimine). 2. Vajutage ENT, et logimist alustada.

Log Radar Data radarimenüüst valitud.

MÄRKUS: Ärge unustage – te EI saa radariandmeid logida, kui teil pole kõvakettaga seadet. Radariandmeid saavad logida järgnevad seadmed: LCX-26cHD, LCX-111cHD, GlobalMap 6600cHD & GlobalMap 7600cHD. Menüü Chart Logging (Kaardi logimine) võimaldab teil ka muuta faili nime ning sirvida andmefaile MMC ja SD kaardil. Faili nime muutmiseks:

1. Kaardi logimise menus vajutage ↓, et saada File Name (Faili nimi), ning vajutage ENT. 2. Vajutage ↑↓, et muuta esitähte, seejärel vajutage →, et liikuda järgmise tähe juurde. Korrake nimetatud samme, kuni on sisestatud soovitud nimi. Vajutage ENT. Vajutage EXIT, et naasta pealehe kuvale. Andmefailide sirvimiseks:

1. Valige BROWSE FILES (SIRVI FAILE) kaardi logimismenüüst ning vajutage ENT. 24


2. Kasutage ↑↓, et valida olemasolevate failide hulgast. Vajutage EXIT|EXIT, et naasta pealehe kuvale.

Browse Files valitud menüüst Radar Chart Logging (vasakul). Menüü Browse Files (paremal).

Kui olete faili valinud faili sirvimismenüüst, saate andmefaili kopeerida, kustutada, taasesitada ja peatada. Andmefailide kopeerimiseks:

1. Valige menüüst Browse Files soovitud fail ning vajutage ENT. 2. Ilmub aken File Information (Failiteave) koos kolme nupuga – kopeeri, kustuta ning kas peata või taasesita.

MÄRKUS: Menüüs File Information ilmub Stop (Peata) ainult siis, kui seade faili hetkel kasutab. STOP valimine seiskab faili kasutamise seadme poolt. Kui faili enam ei kasutata, asendatakse peatamisnupp taasesitusnupuga. Valige PLAY (TAASESITA), et fail uuesti aktiivseks muuta.

Aken File Information (vasakul). Aken Copy To (Kopeeri kuhu) (paremal). 3. Valige COPY (KOPEERI), et fail MMC või SD kaardile salvestada. See

käivitab akna Copy To, mis võimaldab teil valida, kuhu te faili salvestada soovite. Kasutage ←→, et valida MMC või SD kaart, ning vajutage ENT. 25


4. Järgmiseks kasutage ↑↓, et tõsta dialoogiboksis esile COPY FROM (KOPEERI KUST). Valige seadme kõvaketas Copy-From asukohana ning vajutage ENT. 5. Tõstke esile nupp COPY ning vajutage ENT. Andmefaili kustutamiseks:

1. Tõstke DELETE (KUSTUTA) aknas File Information esile ning vajutage ENT. 2. Ilmub kinnitusteade. Vajutage ←, et valida YES, ning vajutage ENT. Andmefaili peatamiseks ja taasesitamiseks:

1. Valige menüüst Browse Files soovitud fail ning vajutage ENT. 2. Kui faili hetkel kasutatakse, on menüüs nupp Stop. Kui faili ei kasutata või kui te peatate selle kasutamise peatamiskäsku kasutades, kuvatakse nupp Play.

Nupp Stop aknas File Information esile tõstetud (vasakul). Nupp Play aknas File Information valitud (paremal).

3. Et peatada hetkel kasutatava kaardi taasesitamine, tõstke esile STOP ning vajutage ENT. Taasesitusnupp asendab aknas File Information peatamisnupu. Vajutage EXIT, et naasta pealehe kuvale. 4. Kaardi uueks taasesitamiseks tõstke esile PLAY ning vajutage ENT. Vajutage EXIT, et naasta pealehe kuvale. Radari simulaator lülitatakse automaatselt sisse, kui te taasesitate kaarti menüüst File Information. Andmefaili ümbernimetamiseks:

1. Tõstke NAME (NIMI) menüüs File Information esile ning vajutage ENT. 2. Vajutage ↑↓, et muuta esitähte, seejärel vajutage →, et liikuda järgmise tähe juurde. Korrake nimetatud samme, kuni on sisestatud soovitud nimi. 3. Vajutage korduvalt EXIT, et naasta pealehe kuvale. Radar Setup (Radari seadistamine) Menüü Radar Setup võimaldab teil seadistada ja häälestada radari põhisätteid, nagu Heading Line, Trigger Delay, Main Bang 26


Suppression, Transmit Off Zone ja Tune, mida kõiki käsitletakse jaotises Radari seadistamine. Te saate muuta ka Radar Orientation (Radari suunistus), Radar Color Scheme (Radari värviskeem) ja Antenna Park (Antennipark) menüüst Radar Setup. Radar Orientation (Radari suunistus) Kuvab radari suunistuse, mis on vaikimisi seadistatud Heading Up. Radar Color Scheme (Radari värviskeem) Teie radaril on kaheksa värvisuvandit: Full Color on Black (Täisvärv mustal), Full Color on Gray (Täisvärv hallil), Full Color on White (Täisvärv valgel), Green on Black (Roheline mustal), Yellow on Black (Kollane mustal), Yellow on Blue (Kollane sinisel), Night Viewing (Öövaade) ning Green CRT (Roheline CRT). Kui kasutate radariekraanil täisvärvirežiimi, kuvatakse tugevaimad sihtmärgid punaselt, nõrgemad sihtmärgid esitatakse roheliselt ning kõige nõrgemad tulemused värvitakse siniseks.

Menüüst System Setup valitud Radar Setup (vasakul). Radar Color Scheme menüüs Radar Setup esile tõstetud (paremal).

Radar Color Scheme seadistamiseks: 1. Menüüs Radar Setup vajutage ↓, et seadistada RADAR COLOR SCHEME, ning vajutage ENT. Ilmub menüü Radar Color Scheme. 2. Vajutage ↑↓, et valida soovitud värviskeem, seejärel vajutage ENT. Vajutage EXIT, et naasta pealehe kuvale. Adjust Antenna Park (Antennipargi seadistamine)

Antud võimalus võimaldab kasutajail seadistada lahtise võrega antenni nii, et see peatuks soovitud asendis. MÄRKUS: Iga antenn on erinev, seega pole olemas soovitatavat sätet Antenna Park jaoks. Te peate häälestuse teostamiseks kasutama katse ja eksituse meetodit, seejärel tulemust kontrollima. Korrake protsessi, kuni antenn peatub soovitud asendis. 27


Adjust Antenna Park valimine tekitab ekraani paremasse ülemisse nurka dialoogiboksi. Kasutage selle seadistamiseks noolesõrmiseid.

Antenna Park seadistamiseks: 1. Kontrollige, et alus ei liiguks, seejärel menüüs Radar Setup vajutage →|↓ kuni ADJUST ANTENNA PARK ning vajutage ENT. See kuvab dialoogiboksi Adjust Antenna Park ekraani paremas ülemises nurgas. 2. Kasutage ←→, et sisestada soovitud säte. 3. Kontrollige oma sätteid, viies radari režiimile STANDBY. Jälgige asukohta, kus antenn peatub. Korrake ülaltoodud samme, kuni saavutatakse soovitud asukoht. Vajutage EXIT, et naasta pealehe kuvale. Pidage meeles: te ei tohi liikuda, kui püüate häälestada Antenna Park sätteid. Alus peab olema liikumatu, et antenn soovitud asendis peatuks. Kui püüate Antenna Park seadistada, kui alus on käigus, või kui antenn peatub soovitud asendis ning te hakkate liikuma, nihutab tuul antenni oma kohalt ära. Radar Information (Radariteave) Kuvab teavet radari kohta, nagu näiteks radari mudel, radari seisukord ja tarkvarateave. Juurdepääsuks radariteabele: 1. Valige RADAR INFORMATION radarimenüüst, seejärel vajutage ENT.

28


Ekraan Radar Information (vasakul). Kinnitusteade Radar Power (paremal).

Radar Power (Radari toide) Lülitab radari sisse ja välja. Radari sisse- ja väljalülitamiseks:

1. Radari sisse- ja väljalülitamiseks tõstke RADAR POWER radarimenüüs esile ning vajutage ENT. 2. Ilmub kinnitusteade. Vajutage ← kuni YES, et jätkata. Vajutage EXIT, et naasta pealehe kuvale. Radar Simulator (Radari simulaator) Teie seadmel on simulaator, mis annab teile võimaluse tutvuda radari tööga enne veele suundumist. Radar Simulator juurdepääsuks: 1. Radarilehel vajutage MENU|MENU, kasutage ↑↓, et SYSTEM SETUP esile tõsta, ning vajutage ENT. 2. Kasutage ↑↓, et SIMULATORS (SIMULAATORID) esile tõsta, seejärel vajutage ENT. 3. Vajutage ←→, et liikuda sakis RADAR SIMULATOR, seejärel vajutage ENT. 4. Kui teil on MMC või SD kaardile laaditud enam kui üks Radar log, vajutage ↓ kuni Log Used (Logi kasutatud) ning vajutage ENT. (Kui teil on ainult üks radarilogi, jätkake 5. sammuga.) Kasutage ↑↓, et valida soovitud radarilogi, ning vajutage ENT.

29


Menüüs System Setup esile tõstetud Simulators (vasakul). Menüüst Radar Simulator valitud Radar Simulator On (Radarisimulaator sees) (paremal). Pange tähele, et simulaator pole sisse lülitatud, kuna märkeruut on märkimata. 5. Vajutage ↓ kuni RADAR SIMULATOR ON ning vajutage ENT, et

simulaatori märkeruut (märgitud) sisse lülitada. Korrake nimetatud samme, et simulaator välja lülitada. Vajutage korduvalt EXIT, et naasta pealehe kuvale.

MÄRKUS: Te saate GPS Simulator (GPS simulaatori) sisse lülitada menüüst Radar Simulator. Vajutage ↓ kuni SIMULATE POSITION (SIMULEERI ASUKOHTA), seejärel vajutage ENT, mis märgib märkeruudu Simulate Position. Korrake nimetatud samme, et GPS Simulator välja lülitada.

30


4. osa: Täpsemad toimingud

Lehe Radar Only kuvand.

Ekraani lugemine Radarileht kuvab digitaalteavet ekraani kohta, mis hõlmab Range Rings, Gain, Anti-Sea Clutter (STC), Anti-Rain Clutter (FTC) ning Electronic Bearing Lines (EBL) ja Variable Range Markers (VRM), kui need on aktiivsed. Gain (Tulemus) Gain kõrval toodud protsent kuvab Gain hetkesätte radariekraani jaoks.

MÄRKUS: Kui seadistate Gain tagasi kasutatavale tasemele, suurendage taset, kuni näete ekraanil veidi täppe. Ärge unustage ka, et peate tulemuse seadistama iga kord, kui vahemikke muudate. Range Rings (Vahemikuringid) Range Ring kuvatakse radariekraani vasakus ülemises nurgas, mis näitab vahemikuringi hetkesätet. Alltoodud näites tähistab Range radari kuvatavat vahemikku 4 meremiili. Ringid näitavad vahemaad iga ringi vahel, 1 meremiil. 31


Anti-Sea Clutter (STC) (Merehäirituse vastu) STC protsent näitab Anti-Sea Clutter hetkesätet radariekraanil. Anti-Rain Clutter (FTC) (Vihmahäirituse vastu) FTC protsent näitab Anti-Rain Clutter hetkesätet radariekraanil. Electronic Bearing Line (EBL) (Elektrooniline suunanurgajoon) Ringjoonena, mida saab pöörata 360°, kasutatakse elektroonilist suunanurgajoont radari sihtmärgi suunanurga jälgimiseks teie asukoha suhtes.

EBL ja VRM valikumenüü ilmub väikeses boksis radariekraani vasakul pool (vasakul). Kui need on valitud, ilmuvad EBL ja VRM dialoogiboksid ekraani alanurkadesse (paremal).

Variable Range Markers (Vahemikumuutuja tähised) Vahemikuringina, mida kasutatakse täpse vahemaa mõõtmiseks sihtmärgini, võib vahemikumuutuja tähistajat seadistada selleks, et mõõta ükskõik millist kaugust radari vahemikus. EBL ja VRM valimiseks:

1. Ükskõik millisel radarilehel vajutage ↓, et tuua esile EBL ja VRM valikumenüü.

MÄRKUS: Kui olete lehel, kus ekraan on radari ja lehe teise kuvandi vahel pooleks jaotatud, jälgige, et radar oleks aktiivne leht. Väljaarvatud kaardileht, tähistatakse aktiivset lehte ekraanil sinise ribaga akna ülaosas. (Map Page kuvab „Active Map“ kaardi ülaosas.) 2. Kasutage ↑↓, et valida soovitud EBL ja VRM, seejärel vajutage ENT. 3. Kasutage ↑↓, et suurendada või vähendada ringikujulist Variable Range Markerit.

32


Et saada teada kaugust radari sihtmärgini, suurendage VRM suurust, kuni see on sihtmärgiga rööpne. Kontrollige kuvandit alumises parempoolses nurgas, et näha oma kaugust sihtmärgist meremiilides. 4. Kasutage ←→, et nihutada Electronic Bearing Line ekraanil. Viige EBL radari sihtmärgiga rööpseks, et määrata sihtmärgi suhteline suunanurk. Kontrollige kuvandit vasakpoolses alumises nurgas, et näha sihtmärgi suhtelise suunanurga digitaalset kuvandit. Te saate kasutada ühte EBL-VRM suvandit korraga või kõiki kolme korraga. Et kasutada enam kui ühte EBL-VRM suvandit korraga, jälgige, et radarileht oleks aktiivne leht, vajutage ENT, seejärel vajutage ↓, et käivitada EBL ja VRM menüü. 1. Valige esimene EBL-VRM ning vajutage ENT. Vajutage ↑|→, et VRM ja EBL muutuksid ekraanil nähtavaks, seejärel vajutage ENT. 2. Vajutage ↓, et EBL-VRM menüü esile kutsuda. Valige teine EBLVRM ning vajutage ENT. Vajutage ↑|→, et VRM ja EBL muutuksid ekraanil nähtavaks, seejärel vajutage ENT.

Variable Range (VRM) näitab, et sihtmärk on 3,17 meremiili kaugusel. Electronic Bearing Line (EBL) näitab sihtmärgi suunanurka 225,3ºR.

33


3. Vajutage ↓, et EBL-VRM menüü esile kutsuda. Valige viimane EBLVRM suvand ning vajutage ENT. Vajutage ↑|→, et VRM ja EBL muutuksid ekraanil nähtavaks, seejärel vajutage ENT.

Tegemist on suurendatud vaatega eelmisest kujutisest, kus on selgelt näha radari sihtmärk, Variable Range Marker ja Electronic Bearing Line. EBL ja VRM ümberpaigutamiseks:

1. Vajutage ↓, et käivitada EBL-VRM valikumenüü. 2. Valige EBL-VRM, mida soovite ümber paigutada, ning vajutage ENT. 3. Kasutage ↑↓, ←→, et nihutada EBL ja VRM soovitud asukohta. Vajutage ENT. 4. Kui radariekraanil on rohkem kui üks EBL-VRM, korrake toodud samme, et paigutada ümber iga EBL-VRM ekraanil.

34


Radariekraan, kus EBL-VRM kõik kolm suvandit on ekraanil näha. Pange tähele EBL ja VRM lugemeid ekraani vasak- ja parempoolses alumises nurgas. EBL-VRM eemaldamiseks ekraanilt:

1. Vajutage ↓, et EBL-VRM menüü esile kutsuda. Valige EBL-VRM, mida te soovite eemaldada, ning vajutage ENT. 2. Vajutage EXIT ning soovitud EBL-VRM eemaldatakse ekraanilt. 3. Korrake toodud samme, et kõrvaldada iga EBL-VRM ekraanilt.

35


VRMid ja EBSid v천imaldavad teil paljude radari sihtm채rkide kauguse ja suunanurga m채채ramist.

36


5. osa: Radari tõlgendamine Kujutiste tõlgendamine radariekraanil hõlmab samavõrra nii kunsti kui ka teadust. Kui soovite olla kindlad oma radaris öösel, peate harjutama päevavalguses. Et olla valmis uduks või pimestavaks vihmatormiks, peate harjutama ilusa ilmaga. Käesolev kasutusjuhend ei suuda teist teha eksperti radari lugemise alal. Soovitame teil tungivalt otsida täiendavaid teabeallikaid. Alustuseks on järgnevatel lehtedel toodud mõned radari põhitulemused ning see, kuidas neid tõlgendada. Vt käesoleva jaotise lõppu muu teabe saamiseks allikate kohta, mis lähevad palju üksikasjalikumaks.

Anti-Rain Clutter (Vihmahäirituse vastu) (FTC ehk Fast Time Constant) (Kiire ajakonstant) Järgnevad viis joonist näitavad seda, kuidas FTC taseme suurendamine aitab läbi murda vihma või lume poolt põhjustatud häiritusest ekraanil. Pange tähele, kuidas toodud tugeva vihmavalingu alad järk-järgult nõrgenevad, kui FTC suureneb.

Anti-Rain Clutter (FTC) joon 1. FTC seadistatud nulli. Toodud näidetes kasutame muud värvirežiimi kui vaiketäisvärv.

HOIATUS: FTC suurendamine võib vähendada või kõrvaldada nõrgad kajad, nagu näiteks väikealuste omad. Kasutage 37


ainult vajalikku miinimumhulka, seejärel kontrollige korrapäraselt, et näha, kas FTC taset võiks vähendada või välja lülitada.

Anti-Rain Clutter (FTC) joon 2. FTC seadistatud väärtusele 12%.

Anti-Rain Clutter (FTC) joon 3. FTC seadistatud väärtusele 25%.

38


Anti-Rain Clutter (FTC) joon 4. FTC seadistatud v채채rtusele 50%.

Anti-Rain Clutter (FTC) joon 5. FTC seadistatud v채채rtusele 62%. Vihm on ekraanilt sisuliselt kadunud.

39


Echo Trails (Kajajäljed) Toodud neljajooniseline jada näitab, kuidas Echo Trails jälgib sihtmärgi liikumist aja jooksul. Paat on liikumatu. Jälgitakse mitut paati. Värvirežiim on vaikerežiim. Echo Trail uuendamise intervall seadistatud 30 sekundile.

Echo Trails joon 1. Möödunud aeg = null.

Echo Trails joon 2. Möödunud aeg = 5 sekundit. Nooled näitavad liikumissuunda.

40


Pange joon 3 tähele sihtmärki vööri ees, mis läheneb suurel kiirusel põhjast. „Punktiirjälg“ viitab suuremale kiirusele kui tugevama jäljega sihtmärgid. Olge ettevaatlik: sellel paadil on kokkupõrkeoht.

Echo Trails joon 3. Möödunud aeg = 8 sekundit.

Echo Trails joon 4. Möödunud aeg = 12 sekundit. Sihtmärk 5 viirab teie tüürpoordi poolsesse külge ning jääb nüüd ahtrisse. Sihtmärgid 14 on jõudnud pakkpoordi ehk vasakule poole.

41


Tüüpilised väikepaatidest sihtmärgid

Väikepaatidest sihtmärgid joon 1. Vöör on suunatud vastutuult. Siin on paadid suuremad punased sihtmärgid. Linnud on väiksemad rohelised sihtmärgid.

Väikepaatidest sihtmärgid joon 2. Paat on pöördunud, tuul (ja lainete häiritus) pakkpoordi veerandis.

42


Väikepaatidest sihtmärgid joon 3. Maamassiivid annavad tulemuseks tugeva kaja ning ilmuvad seetõttu punasena vaikevärvirežiimil.

Väikepaatidest sihtmärgid joon 4. Kolm sihtmärki, üks paat otse rannikul.

43


Kaldajoone kujutised See lõik kujutab kanalisse sisenevat paati. Roheline joon on jälg, mida alus tekitab. Magenta joon ahtrist on GPS jälg. Uurige toodud radaritulemusi koos vastava kaardiga ning saate aimu, kuidas radar kaldajoont kujutab. Antud kanal on ümbritsetud järsult langevate kiviste kõrgendikega. Radarisignaalid on otse vaateväljas, mis põhjustab selle, et sügavamalt sisemaalt ei kuvata mingeid tulemusi. Radaril toodud nummerdatud elemendid vastavad samale positsiooninumbrile kaardil.

Kaldajoon joon 1.

Kaldajoon joon 2.

44


Kaldajoon joon 3.

Kaldajoon joon 4.

45


Soovitatav kirjandus Täiendavate juhiste saamiseks uurige toodud kahte raamatut ning USA valitsuse käsiraamatut: The Radar Book: Effective Navigation and Collision Avoidance, Kevin Monahan. ISBN 1-932310-05-3, 235 lehekülge, pehme köide. Kirjastatud 2003 FineEdge.com LLC poolt, 14004 Biz Point Lane, Anacortes, WA 98221 USA. Radar for Mariners, David F. Burch. ISBN 0-07-139867-8, 248 lehekülge, pehme köide, kaasas CD-ROM radari simulaatori ja muude radariallikatega. Kirjastatud 2005 The McGraw-Hill Co poolt. Tellimiseks kirjutage Customer Service Dept., P.O. Box 547, Blacklick, OH 43004 USA. Navigation Rules, International-Inland, Ühendriikide rannavalve. COMDTINST M16672.2D; ISBN 0-16-050057-5, 229 lehekülge. Kirjastatud 1999 U.S. Government Printing Office’i poolt, Superintendent of Documents, Mail Stop SSOP, Washington, DC 20402-9328 USA.

Navigatsioonieeskirjad on müügil USA valitsuse trükikodades või saab neid tasuta alla laadida USA rannavalve veebilehelt. Käesolev kasutusjuhend sisaldab rahvusvahelist laevakokkupõrgete vältimise eeskirja, 1972 (72 COLREGS). See sisaldab ka sisemaa navigeerimise eeskirja, mis reguleerib kõiki USA sisevesi. Mitmed nimetatud eeskirjadest puudutavad radari kasutamist kokkupõrgete vältimiseks. Antud dokument on saadaval PDF formaadis rannavalve navigatsioonikeskuse veebilehel. Logige sisse www.navcen.uscg.gov ning klõpsake linki Nav Rules (Navigatsioonieeskirjad) lehe ülaosas.

46


Lisa I: Sõnastik Anti-Rain Clutter (FTC): kasutatakse suure hulga väikeste kajade vähendamiseks või eemaldamiseks, mis risustavad ekraani vihma ja lumetormide ajal. Anti-Sea Clutter (STC): vähendab vastuvõtja tundlikkust väikestel vahemikel, et vähendada või kõrvaldada mere häirituse kajasid, mis on kõige esiletungivamad aluse ümber. ARPA: automaatne radari kaardi koostamise abi; MARPA: automaatne radari kaardi koostamise miniabi. ARPA võimaldab teil jälgida suurt hulka sihtmärke, pakkudes uuendusi sihtmärgi kursi ja kiiruse kohta, paigutades need seejärel vektori kujul ekraanile. MARPA teeb sedasama, ent suudab jälgida vaid väikest hulka sihtmärke. Nimetatud navigeerimisabid on tavaliselt olemas ainult stabiliseeritud režiimil Põhi üleval. Kiir: mikrolaineenergia koondatud kiired. Kiire laius: mõõdetuna kraadides, kiire laius nii rõhtsuunas kui püstsuunas. Häiritus: soovimatud kajad, mida tekitavad vihm, lumi, lained ja muud muutlikud põhjused. Kurss üles: režiim, milles sõidusuunda kujutatakse radariekraani ülaosas. EBL (Electronic Bearing Line) (Elektrooniline suunanurgajoon): ringjoonena, mida saab pöörata 360°, kasutatakse elektroonilist suunanurgajoont. Kaja: peegeldunud raadiosageduslik impulss, mida radar märkab. See on ka teine nimetus sihtmärgi kujutisele, mis on toodud radariekraanil. Kajajälg: kajade ajalugu (jälg) radari konkreetse sihtmärgi puhul. Tulemus: kasutatakse anduri tundlikkuse häälestamiseks, suurendada või vähendada kujutiste intensiivsust ekraanil.

et

Kummituskaja: soovimatu kujutis, mis tekib, kui tulemused peegelduvad tagasi muudelt struktuuridelt. Valveala: radari kasutaja poolt valitav ala, mis aktiveerimisel toob kuuldavale häire, kui sellesse alasse pääseb mõni kaja. Suunasähvatus: roheline joon radariekraanil, mis näitab suunda, kuhu te liigute.

47


Kursijoone seadistamine: kursijoont kasutatakse selleks, et olla kindel, et roheline kursijoon (nullpunkt) radariekraanil oleks rööpne aluse vööriga. Suund üles: kui teie suunda kuvatakse ekraani ülaosas, olete te režiimil Suund üles. Häirete tõrjumine: filtreerib välja signaalid teistelt radaritelt teie asukoha läheduses. Põhi üleval: kui Põhi on radariekraani ülaosas, olete te režiimil Põhi üleval. EBL nihe: elektrooniline suunanurgajoon, mis pärineb muust asukohast kui PPI laotuse alguspunkt. Nihke režiim: laotuse alguspunkti (PPI) keskme nihutamine muusse asukohta kui radariekraani kese. Lahtise võrega antenn: radariantenn, millel on väline pöörlev skanner. PPI (Plan Position Indicator) (Plaani asendi näitaja): PPI annab kaardikujulise ettekujutuse sihtmärgi kajadest. Radari ülekate: radariekraani kujutised, mis on paigutatud elektroonilisele kaardile. Radoom: üks korpus, mis sisaldab radariantenni ja saatjavastuvõtjat. Vihma häiritus: soovimatud kajad, mille põhjuseks on vihm ja lumi. Vahemik: kaugus konkreetse sihtmärgini. Vahemikuringid: liikumatud ringid radariekraanil, mis on mõeldud kauguse kuvamiseks antennist. Mere häiritus: soovimatud tulemused, mille põhjuseks on väiksemad lained ja vee liikumine. Ootamine: radarirežiim, mis järgneb soojendusele ja eelneb ülekande algusele. Laotuse alguspunkt: EBL ja VRM alguspunkt, laotuse alguspunkt asub PPI keskel. Sihtmärk: radari poolt märgatud element. Sihtmärgi omandamine: sihtmärgi lukustamise ja jälgimise alguse portsess ARPA radari poolt. Ajaline alus: joon, mis pöörleb radariekraanil, uuendades kujutisi ekraanil.

48


Ülekande puudumisala: radari ülekandetrajektoori seadistatud piirkond, kus radar mikrolaineimpulssi ei edasta. Häälestamine: sageduse vahepealne seadistamine, mis parandab radari tööd. VRM (Variable Range Marker) (Vahemikumuutuja tähis): vahemikuringina, mida kasutatakse täpse vahemaa mõõtmiseks sihtmärgini, võib vahemikumuutuja tähistajat seadistada selleks, et mõõta ükskõik millist kaugust radari vahemikus.

49


FCC vastavus Käesolev seade vastab USA Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) eeskirjade 15. osale ja 80. osale. Toimimine peab vastama kahele järgnevale tingimusele: (1) käesolev seade ei tohi põhjustada kahjulikku häiritust ning (2) käesolev seade peab vastu võtma igasuguse saadava häirituse, kaasaarvatud häiritus, mis võib põhjustada soovimatut toimimist. Tootja poolt selgesõnaliselt kinnitamata muudatused ja parandused võivad tühistada kasutaja volituse seadme käitamiseks. Märkus: Käesolevat seadet on katsetatud ning tõendatud selle vastavus B klassi digitaalseadmete piirangutega vastavalt FCC 15. osale ja 80. osale. Nimetatud piirangud on mõeldud piisava kaitse pakkumiseks kahjuliku häirituse eest elamupaigaldises. Antud seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning juhul, kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada kahjulikku häiritust raadioside suhtes. Siiski pole mingit garantiid, et konkreetses paigaldises häiritust ei esine. Kui antud seade põhjustab siiski häireid raadio- ja televisioonivastuvõtus, mida saab kindlaks määrata seadet sisse ja välja lülitades, võib kasutaja püüda häiritust kõrvaldada ühe või enamaga järgnevatest meetmetest: • Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber. • Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel. • Ühendage seade muu ahela väljundisse kui see, kuhu on ühendatud vastuvõtja. • Pidage nõu tehase klienditeenindusosakonnaga abi saamiseks.

50


LOWRANCE ELECTRONICS ÜHEAASTANE TÄISGARANTII „Meie“, „meie oma“ ja „meid“ viitab firmale LOWRANCE ELECTRONICS, INC., käesoleva toote valmistajale. „Teie“ ja „teie oma“ viitab esimesele isikule, kes ostab käesoleva toote tarbijaartiklina isiklikuks, perekondlikuks või majapidamises kasutamiseks. Me anname käesolevale tootele garantii vigade ja talitlushäirete kohta materjalides ja teostuse kvaliteedis ning käesoleva toote kirjalikele parameetritele mittevastavuse kohta kokku ühe (1) aasta jooksul algsest ostukuupäevast teie poolt. ME EI ANNA MITTE MINGISUGUSEID MUID SELGESÕNALISI EGA KAUDSEID GARANTIISID KÄESOLEVA TOOTE SUHTES. Teie heastamisvahendid on käesoleva garantii kohaselt saadaval niivõrd, kui te saate põhjendatud viisil tõendada, et ükskõik millised vead ja talitlushäired materjalides ja teostuse kvaliteedis ning käesoleva toote kirjalikele parameetritele mittevastavus esinesid ühe aasta jooksul teie algsest ostukuupäevast, mida tuleb tõendada kuupäevaga varustatud müügikviitungi või müügitšekiga. Kõik taolised vead, talitlushäired ja mittevastavused, mis esinevad ühe aasta jooksul teie algsest ostukuupäevast, remonditakse kas tasuta või asendatakse uue tootega, mis on identne või piisavalt ekvivalentne käesoleva tootega, meie valikul mõistliku aja jooksul pärast toote kättesaamist meie poolt. Kui taoline viga, talitlushäire või mittevastavus jääb püsima pärast mõistlikku arvu katseid meie poolt remonti teostada, võite otsustada omandada tasuta asendustoode või nõuda toote eest hüvitust. NIMETATUD REMONT JA ASENDAMINE JA HÜVITUS (MIDA JUST KIRJELDATI) ON ÜHEKORDNE HEASTAMISVAHEND, MIDA TEIE MEIE VASTU KASUTADA SAATE IGA VEA, TALITLUSHÄIRE VÕI MITTEVASTAVUSE PUHUL, MIS TOODET PUUDUTAB, NING KÕIGI KAHJUDE JA KAHJUSTUSTE PUHUL, MIS TULENEVAD ÜKSKÕIK MILLISEST MUUST PÕHJUSEST. ME EI VASTUTA MINGITEL TINGIMUSTEL KELLEGI EES MINGISUGUSE KONKREETSE, SEOTUD, JUHUSLIKU VÕI MUU KAUDSE KAHJU EEST. Mõnedes riikides pole lubatud juhuslike ja tulenevate kahjude välistamine ega piiramine, seetõttu ei pruugi ülaltoodud piirangud ja välistamised teie puhul kehtida. Käesolev garantii EI kehti järgmistel asjaoludel: (1) kui toodet on hooldanud või remontinud keegi teine peale meie; (2) kui toodet on ühendatud, paigaldatud, kombineeritud, muudetud, seadistatud või käsitsetud muul viisil kui tootega kaasasolevatele juhistele vastavalt; (3) kui mõnda seerianumbrit on kustutatud, muudetud või kõrvaldatud; või (4) kui mõni puudus, probleem, kahju või kahjustus tuleneb õnnetusest, väärkasutusest, hooletusest ja hoolimatusest või põhjendatud ja vajaliku hoolduse teostamatajätmisest vastavalt toote kasutusjuhendi juhistele. Me jätame endale õiguse oma toodetes aeg-ajalt muudatusi ja täiendusi teha, võtmata endale kohustust taolisi täiendusi ja muudatusi paigaldada eelnevalt toodetud seadmetele ja elementidele. Käesolev garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused ning teil võivad olla ka muud õigused, mis võivad riigiti erineda. MEELDETULETUS: Te peate säilitama müügikviitungi või müügitšeki, mis tõendab teie algset ostukuupäeva, juhuks, kui garantiiteenust peaks kunagi vaja minema.

LOWRANCE ELECTRONICS 12000 E. SKELLY DRIVE, TULSA, OK 74128 (800) 324-1356

51


Kuidas saada hooldust … … USAs:

Me tagame teie investeeringu kvaliteettoodetesse kiire, asjatundliku hoolduse ja Lowrance’i originaalvaruosadega. Kui olete Ühendriikides ning teil on tehnilisi, tagastamist või remonti puudutavaid küsimusi, palun võtke ühendust tehase klienditeenindusosakonnaga. Enne toote tagastamist peate te helistama klienditeenindusse, et teha kindlaks, kas tagastamine on vajalik. Paljudel juhtudel saab klienditeenindus teie probleemi lahendada, saatmata teie toodet tehasesse. Meile helistamiseks kasutage järgnevat tasuta numbrit:

800-324-1356 8.00 kuni 17.00 keskpiirkonna standardaeg, E-R

Lowrance Electronics võib pidada vajalikuks oma tarnepõhimõtteid, eeskirju ja -eripakkumisi igal ajal muuta ja lõpetada. Me jätame endale õiguse teha seda ilma teavitamata.

… Kanadas:

Kui olete Kanadas ning teil on tehnilisi, tagastamist või remonti puudutavaid küsimusi, palun võtke ühendust tehase klienditeenindusosakonnaga. Enne toote tagastamist peate helistama klienditeenindusse, et teha kindlaks, kas tagastamine on vajalik. Paljudel juhtudel saab klienditeenindus teie probleemi lahendada, saatmata teie toodet tehasesse. Meile helistamiseks kasutage järgnevat tasuta numbrit:

800-661-3983

905-629-1614 (tasuline) 8.00 kuni 17.00 idapiirkonna standardaeg, E-R

… väljaspool Kanadat ja USAd:

Kui teil on tehnilisi, tagastamist või remonti puudutavaid küsimusi, võtke ühendust vastava riigi edasimüüjaga, kellelt te oma seadme ostsite. Et teha kindlaks teile lähim edasimüüja, külastage meie veebilehte www.lowrance.com ning otsige Dealer Locator (Edasimüüja määraja).

52


Tarvikute tellimisteave kõigis riikides

Et tellida Lowrance’i tarvikuid oma seadmele, palun võtke ühendust järgnevatega: 1) Oma kohaliku merekaupade edasimüüja või tarbeelektroonika kauplusega. Enamik edasimüüjaid, kes tegelevad mereelektroonikaseadmete ja muu tarbeelektroonikaga, peaksid saama teid nimetatud küsimustes aidata. Et teha kindlaks teile lähim Lowrance’i edasimüüja, külastage meie veebilehte www.lowrance.com ning otsige Dealer Locator (Edasimüüja määraja). Samuti saate loendi saamiseks kasutada telefoniraamatut. 2) USA kliendid: LEI Extras Inc., PO Box 129, Catoosa, OK 740150129. Helistage 1-800-324-0045 või külastage meie veebilehte www.leiextras.com. 3) Kanada kliendid saavad kirjutada: Lowrance/Eagle Canada, 919 Matheson Blvd. E. Mississauga, Ontario L4W2R7 või faksida 905-6293118.

Saatmisteave

Kui osutub vajalikuks saata toode remondiks või asendamiseks, peate klienditeeninduselt saama esmalt tagastamiskinnituse numbri. Tagastamiskinnituseta saadetud tooteid vastu ei võeta. Saatmisel soovitame teha järgnevat: 1. Palun ärge saatke koos seadmega nuppe ega paigaldusalust. 2. Kui saadate remonditšeki, palun pange tšekk ümbrikusse ning kinnitage kleeplindiga seadme külge. 3. Täpseks katsetamiseks pange tootega kaasa lühike teade, mis probleemi kirjeldab. Ärge unustage lisamast oma nime, tagastamisaadressi ega päevast telefoninumbrit. E-posti aadress on vabatahtlik, ent kasulik. 4. Pakendage seade koos pakkematerjaliga vastava suurusega kasti, et vältida vigastusi saatmise ajal. 5. Kirjutage tagastamiskinnituse number (RA) kasti välisküljele tagastamisaadressi alla. 6. Teie kindluse huvides võite soovida oma pakki oma saatjafirma kaudu kindlustada. Lowrance ei võta endale vastutust edastamise käigus kadunud ega kahjustatud kaupade eest.

53


Külastage meie veebilehte:

Lowrance’i väljaanne 988-0161-011 Trükitud USAs 033106

© Autoriõigus 2006 Kõik õigused kaitstud Lowrance Electronics, Inc.

HD radari kasutusjuhend  

HD radari kasutusjuhend

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you