Page 96

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

94

Zistiť príhodu (odstrániť alebo prerušiť pôsobenie vyvolávajúcej príčiny a umožniť poskytnutie prvej pomoci). Orientovať sa o zdravotnom stave a rozsahu poškodenia zraneného (posúdenie stavu bezprostredného ohrozenia života s nebezpečenstvom z omeškania). Vykonať opatrenia zachraňujúce život, poskytnúť prvú pomoc podľa stavu postihnutého a účinnými opatreniami zabrániť vzniku alebo rozvoju komplikácii. Zabezpečiť ďalšiu pomoc (rýchly a šetrný odvoz postihnutého do zdravotníckeho zariadenia, zabezpečiť sprevadzanie postihnutého) – vytočte číslo tel. 112. Skôr ako zložíte slúchadlo, čakajte na inštrukciu dispečera. Odovzdať postihnutého do sústavy rýchlej zdravotnej pomoci V priestoroch, kde sa pripravujú a vykonávajú ohňostrojné práce musia byť vhodne rozmiestnené prostriedky na poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch a náhlych nevoľnostiach (lekárnička). Lekárnička musí obsahovať aj zoznam prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci. Spotrebnú dobu jednotlivých liekov a zdravotníckeho materiálu treba pravidelne kontrolovať a nevyhovujúci zdravotnícky materiál vyradiť a prostredníctvom lekárni vymeniť. Každá mimoriadna udalosť s následkom úrazu, resp. nevoľnosti, pri ktorej musela byť poskytnutá prvá pomoc, musí byť zaznamenaná vedúcim odpaľovačom ohňostroja, jej príčiny riadne vyšetrené, aby sa podobným úrazom mohlo vhodnými opatreniami v budúcnosti predísť. Praktické poskytnutie prvej pomoci, ktoré možno vykonať v prípade úrazu pyrotechnickými výrobkami, zabezpečuje vedúci odpaľovač u objednávateľa ohňostrojných prác. Po ukončení ohňostrojných prác vedúci odpaľovač skontroluje všetkých odpaľovačov či neutrpeli zranenia. Akékoľvek drobné zranenie

sa musí okamžite ošetriť, v prípade potreby zabezpečiť odvoz postihnutého na lekárske ošetrenie.

6.2 Praktické poskytovanie prvej pomoci v konkrétnych, najčastejších prípadoch 6.2.1 Prvá pomoc pri zlýhaní základných životných funkcii (zastavenie srdečnej činnosti a dýchania) Európska rada pre resuscitáciu stanovila nové odporúčania pre prvú pomoc v prípade zastavenia srdca a dýchania. Základný postup: presvedčíme sa, či sú záchranca, postihnutý a okolostojaci v bezpečí, skontrolujeme, či postihnutý reaguje na oslovenie, jemné zatrasenie. Ak odpovedá: ponecháme ho v polohe v akej sme ho našli, ak nehrozí nebezpečenstvo, zistíme čo sa stalo a zaistíme mu ďalšiu pomoc, pravidelne kontrolujeme stav postihnutého.

Obr. č. 103

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  
Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement