Page 95

Pod prvou pomocou rozumieme súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktorými sa má pri náhlom ohrození alebo narušení hodnôt zabrániť rozvoju ďaľšieho poškodenia a zmierniť následky poškodenia na najmenšiu mieru. Každý, kto získa akúkoľvek odbornú spôsobilosť na zaobchádzanie s výbušninami, teda aj odpaľovač ohňostrojov, musí teoreticky aj prakticky ovládať základné pravidla poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených výbušninami a teda aj pyrotechnickými výrobkami a musí byť schopný poskytnúť kvalifikovanú pomoc zranenému ešte pred jeho prevozom na lekárske ošetrenie. Medzi najčastejšie mimoriadne udalosti pri manipulácii s pyrotechnickými výrobkami patria úrazy osôb, ktoré s výbušninami (pyrotechnickými výrobkami) manipulujú, alebo aj úrazy nezúčastnených osôb. Príčinou prevažnej väčšiny takýchto úrazov je nerešpektovanie základnych pravidiel bezpečnosti pri práci

a manipulácii s výbušninami, resp. pyrotechnickými predmetmi. Pri ohňostrojných prácach sa najčastejšie stretávame s týmito druhmi úrazov: Rany (najmä tržné poranenia) – spôsobené priamym zásahom odpáleného pyrotechnického výrobku, alebo tlakom plynov pri výbuchu explozívnych pyrotechnických zloží. Drobné popáleniny – od zapaľovačov alebo dohorievajúceho spádu na rukách alebo iných častiach tela. Rozsiahlejšie popáleniny – od náhleho vzbĺknutia väčšieho množstva pyrotechnických zloží v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo chyby výrobku. Poškodenie zraku – zasiahnutie oka pyrotechnickým výrobkom. Otvorená zlomenina – zasiahnutie úlomkami z roztrhnutého kovového mažiaru. Nevoľnosť – v dôsledku nadýchania sa plynných splodín. Srdcová slabosť – v dôsledku preľaknutia sa od výbuchu výbušného pyrotechnického výrobku

6.1 Zásady poskytovania prvej pomoci Základným pravidlom pri poskytovaní prvej pomoci je robiť všetko, čo stav postihnutého vyžaduje a čoho je záchranca schopný, ale len v rozsahu, ktorý bezpečne ovláda. Pri poskytovaní prvej pomoci teba zachovať tento postup:

93 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Je prirodzenou povinnosťou každého občana, aby podľa svojich možnosti poskytol prvú pomoc bez rozdielu každému, koho postihol úraz alebo náhle ochorenie. Poskytnutie prvej pomoci je nielen prirodzenou (morálnou) povinnosťou každého občana, ale aj povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve v znení zákona č. 355/2007 Z. z. Prvá pomoc sa musí poskytnúť pri všetkých úrazoch, otravách a náhlych ochoreniach.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

6. PRVÁ POMOC

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement