Page 90

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

ľovačov. Dáva pokyn na vydanie a zapálenie zapaľovacích prostriedkov (zapaľovače, fakle) a na začatie ohňostroja. Spolu s ostatnými odpaľovačmi počíta odpálené delové rany na začiatku a na konci ohňostroja. Sleduje priebeh ohňostroja a dáva pokyn pre odpálenie hlavných efektov a ukončenie ohňostroja. Ak po ukončení ohňostroja zistí, že došlo čo i len k drobnému zraneniu niektorého z odpaľovačov, zabezpečí jeho ošetrenie prítomnou lekárkou službou.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

88

Hneď po skončení ohňostroja dáva príkaz na prehliadku výmetných prostriedkov odpaľovačmi, ktorí z týchto prostriedkov odpaľovali. Ostatní odpaľovači vykonávajú obhliadku terénu v mieste odpališťa. Určí miesto, kde budú uložené prípadné zlyhavky do doby ich likvidácie. Na tento účel sa najlepšie hodí drevená, uzamykateľná debna umiestnená uprostred odpališťa a strážená jedným z odpaľovačov. Vedúci odpaľovač ohňostroja vykonáva likvidáciu zlyhaviek podľa postupu uvedeného v kap. 3.2.3 (celých pyrotechnických výrobkov alebo ich častí). Týmto úkonom môže poveriť aj najskúsenejšieho odpaľovača ohňostroja. Po ukončení tejto činnosti dáva pokyn na hrubú prehliadku celého bezpečnostného okruhu. Pri tejto prehliadke sa odpaľovači zameriavajú na vyhľadávanie prípadných zlyhaviek. Po tejto prehliadke odvoláva zdravotnú a hasičskú službu. Hliadky uzatvárajúce bezpečnostný okruh odvoláva až po naložení odpaľovacích zariadení na dopravný prostriedok. Ak je odôvodnené podozrenie z nenájdenej zlyhavky určí jedného až dvoch odpaľovačov ohňostroja na nočné hliadkovanie v bezpečnostnom okruhu. Spolu s objednávateľom a bezpečnostnými orgánmi určí čas ranného vypratania celého priestoru, jeho uvedenie do pôvodného stavu a odovzdanie do verejného užívania. Pritom dbá na o, aby pri upratovaní priestoru bol prítomný zástupca objednávateľa a polície. O priebehu a výsledku ohňostrojných prác vyhotoví vedúci odpaľovač ohňostroja zá-

pisnica a doručí ju do dvoch pracovných dní po vykonaní prehliadky odpaľovacích zariadení a odpališťa obci a príslušnému obvodnému banskému úradu. V zápisnici o výsledku ohňostrojných prác sa uvedie výsledok ohňostroja najmä, že miesto odpálenia ohňostroja bolo prehliadnuté, je bez závad, zvyšky ohňostrojných výrobkov boli vyhľadané a pozbierané a ďalej, že ohňostrojom neboli spôsobené škody na majetku ani ujma na zdraví ľudí z radov divákov. Zápisnicu podpíše vedúci odpaľovač ohňostroja, zodpovedný zástupca objednávateľa a zástupca policajného zboru (ak je prítomný).

5.5. Povinnosti odpaľovačov po ukončení ohňostroja Po ukončení ohňostroja musia odpaľovači vykonať bezodkladne prehliadku všetkých odpaľovacích zariadení pomocou ručných svietidiel (bateriek) alebo prenosných akumulátorových reflektorov. Na osvetľovanie vnútra odpaľovacích zariadení sa v nijakom prípade nesmie použiť otvorené svetlo (napr. fakľa pod). Každý mažiar musí byť dôkladne prehliadnutý, vytiahnutý zo zeme a nedohorené zvyšky vysypané. Pri tejto prehliadke musia odpaľovači používať osobné ochranné pomôcky. Ostatní odpaľovači medzitým vykonávajú hrubú prehliadku terénu v mieste odpališťa. Pri tejto prehliadke sa osvetľuje terén ručnými elektrickými svietidlami. Prehliadka a vyčistenie ohrozeného priestoru od zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov a ich súčastí sa musí vykonať bezodkladne po ukončení ohňostrojných prác. Všetky nájdené nedopálené, zlyhané alebo nedohorené zvyšky pyrotechnických výrobkov a ich súčastí sa musia po skončení prehliadky bezodkladne zničiť v súlade s technologickým postupom ohňostrojných prác a návodom výrobcu. Zničenie vykoná vedúci

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement