Page 9

Pre oblasť výroby a používania výbušnín platí zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len zákon), ktoré podrobnejšie upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení a pracovné podmienky v organizáciách pri výrobe a používaní výbušnín. Zákon definuje základné pojmy ”výbušniny a pyrotechnické výrobky” a upravuje základné podmienky pre ich výrobu, manipuláciu s nimi a používanie.

kých požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky v znení nariadenia vlády SR č. 297/2000 Z.z. Nariadenie vlády SR č. 179/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení Nariadenia vlády SR č. 294/2002 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 25/2005 Z .z. Vyhláška MH SR č. 78/1993 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín. Vyhláška MH SR č. 79/1993 Z.z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov. Vyhláška MH SR č. 77/1996 Z. z. o uskladňovaní výbušnín. Vyhláška MH SR č. 78/1996 Z.z. o preprave a prenášaní výbušnín v priestoroch organizácie (vnútropodniková doprava).

1.1.1 Predpisy o výbušninách Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z. z., zákona NR SR č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z a zákona č.577/2007 Z. z. Vyhláška SBÚ č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhlášky SBÚ č. 534/1991 Zb., vyhlášky MH SR č.77/1996 Z.z. Nariadenie vlády SR č. 398/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technic-

1.1.2 Súvisiace predpisy Zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a predpisy vydané na jeho základe. Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a predpisy vydané na jeho základe v znení neskorších predpisov. Európska dohoda o medzinárodnej a cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

7 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

1.1 Stručný prehľad základných a súvisiacich predpisov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

1. PREDPISY O VÝBUŠNINÁCH A NIEKTORÉ SÚVISIACE PREDPISY

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement