Page 88

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

86

odpaľovačov určených na prebíjanie. Každá bomba, mína alebo lietavica musí mať vopred uvoľnenú krytku, nie však odstránenú. Pyrotechnické výrobky sú rozčlenené a pripravené v takom poradí, v akom majú byť vymieňané. Pri výmene odpaľovač nesie 3 až 5 predmetov v ľavej ruke, nikdy nie za komunikačný zvod. Vopred určenou cestou príde k radu mažiarov, z ktorých už boli predmety vystrelené a zo strany odklonu odpaľovacích zariadení pravou rukou vkladá výrobky do mažiarov. Podmienkou je, aby predmet do mažiara vkladal výmetnou časťou. Pritom dbá, aby pravá ruka, ktorou predmety vkladá, nezasahovala do ústia mažiara. Ak by prehliadol komunikačnú trubicu od vypáleného predmetu z vyčnievajúceho mažiara, mohlo by v okamihu nabíjania dôjsť k predčasnej iniciácii predmetu a tým aj k ťažkému zraneniu alebo smrti odpaľovača. Keby odpaľovač omylom vložil do mažiara dva predmety na seba, mohlo by dôjsť k prerazeniu plášťa spodného predmetu, zapáleniu svetlíc a výmetnej náplne spodného predmetu, následnému roztrhnutiu plášťa mažiaru a k ťažkému zraneniu odpaľovača. Pri prebíjaní musí odpaľovač dbať na to, aby nepoškodil alebo neodtrhol zvod bomby. Až po vložení bomby do mažiara stiahne krátku zápalnicu, ktorou je ukončená komunikačná trubica. Prebíjať sa smie až vo vzdialenosti viac ako 10 mažiarov, z ktorých už boli bomby odpálené. Od prebíjania mažiarov sa v súčasnosti upúšťa z dôvodov bezpečnosti a plynulosti ohňostroja. Treba vždy zabezpečiť taký počet mažiarov, aby sa nemuselo prebíjať. Pri malých ohňostrojoch, kde je zakopaných len niekoľko mažiarov, medzi ktorými je medzera aspoň 50 cm, je prebíjanie dovolené aj na menšiu vzdialenosť. Pre každý rad musí byť určený len jeden odpaľovač na odpaľovanie. Z bezpečnostných dôvodov nesmie jeden rad odpaľovať viac odpaľovačov. Stráca sa tým prehľad iniciovaných bômb a vzniká veľké nebezpečenstvo úrazu. V záujme prehľadnosti situácie a osobnej bezpečnosti odpaľovačov nie je vhodné, aby jeden odpaľovač za krátky čas odpálil veľké množstvo pyrotechnických

výrobkov. V prípade, že jednotlivé miesta odpaľovania sú od seba vzdialené viac ako 50 m, alebo kryté terénnou vlnou, alebo inou neprehľadnou prekážkou, nesmie ohňostroj odpaľovať jeden odpaľovač. Všetky hore uvedené rizika pri odpaľovaní možno odstrániť tým, že pyrotechnické výrobky budeme odpaľovať elektrický. V takomto prípade sa bomby, míny, lietavice ale aj vysokoletové rakety, prípadne ďalšie pyrotechnické výrobky adjustujú elektrickými. palníkmi, ktoré zapájame do série a po zapojení prívodného vedenia a zmeraní odporu roznetného vedenia odpaľujeme naraz z bezpečného miesta. Pri veľkých ohňostrojoch sa už používajú špeciálne odpaľovacie zariadenia, riadené mikropočítačom so samostatnými svorkovnicami, na ktoré sa pripájajú jednotlivé odpaľovacie okruhy. Takýmto spôsobom je možné odpaľovať naraz niekoľko sto až tisíce pyrotechnických výrobkov. Vedúci odpaľovač riadi celý ohňostroj z jedného miesta a odpaľovači iba kontrolujú odpaľovanie jednotlivých okruhov.

5.3 Vplyv počasia a ochrana pyrotechnických výrobkov Pri hodnotení vplyvu počasia je treba zvážiť možnosti prípravy a odpálenia ohňostroja v závislosti na sile a vytrvalosti dažďa, rýchlosti, smere a premenlivosti vetra najmä v čase cca 30 min pre plánovaným odpálením ohňostroja. Dážď významne nepriaznivo ovplyvňuje vlastnú funkciu uložených alebo prevážaných pyrotechnických výrobkov. Preto výmetne prostriedky chránime pred vodou a vlhkosťou nepriepustnými materiálmi, ako parafínom, papierom, prikrývkami z umelých hmôt, plechovými viečkami a pod. Pyrotechnické výrobky chránime pred poškodením alebo prípadným zničením v závislosti od ich druhu a použitých odpaľovacích zaria-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement