Page 86

treba urobiť spravidla na začiatku ohňostroja. Odpálenie vysokoletových rakiet počas odpaľovania bômb je rušené tým, že zraky divákov sa pohybujú od zeme do kulminácie horiacich efektov.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

5.2 Vlastné odpálenie ohňostroja Vedúci odpaľovač ohňostroja sa pred začatím ohňostrojných prác presvedčí, či boli splnené všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku. Ak nie sú tieto opatrenia splnené, nesmie byť ohňostroj odpálený.

5.2.1. Inštruktáž Pred odpálením ohňostroja musí vedúci odpaľovač ohňostroja oboznámiť každého odpaľovača s úlohami a povinnosťami, ktoré bude pri odpaľovaní plniť. Odpaľovač musí s pridelenou prácou súhlasiť. Ak má k úlohám výhrady alebo má obavy o vlastnú bezpečnosť, nesmie mu byť takáto práca pridelená. Takýto odpaľovač sa určí na iné práce, s ktorými bude súhlasiť alebo sa z odpaľovania vylúči. Každý z odpaľovačov ohňostroja musí byť rámcovo oboznámený s činnosťou ostatných odpaľo-

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

84

Obr. č. 90: Inštruktáž pred ohňostrojom

vačov, aby mohol svojimi úlohami nadväzovať na činnosť a odpaľovanie ostatných odpaľovačov podľa vytýčeného scenára. Všetci zúčastnení odpaľovači musia počas odpaľovania sledovať ostatných odpaľovačov, či postupujú správne podľa príkazov vedúceho odpaľovača ohňostroja. Dôležite je aby ostatní odpaľovači kontrolovali tiež činnosť odpaľovačov susedných a nadväzovali na prípadné prestávky alebo závady urýchlením svojej činnosti. V prípade poranenia niektorého z odpaľovačov, alebo pri jeho nevoľnosti, prejave strachu a pod. je nevyhnutne, aby okolití odpaľovači vyviedli, alebo vyniesli postihnutého z odpališťa na miesto ošetrenia. Ak vedúci odpaľovač zistí, že niektorý z odpaľovačov použil alkoholické nápoje alebo iné omamné prostriedky, okamžite ho z odpaľovania vylúči a vykáže mimo bezpečnostný okruh. Vedúci odpaľovač ďalej určí odpaľovačom presný postup ich činnosti, dobu trvania ohňostroja, časové obmedzenie odpaľovania jednotlivých efektov alebo skupina efektov a náväznosť jednotlivých stanovíšť. Určí povely a signály na začatie, prerušenie a ukončenie odpaľovania. Dbá o to, aby všetci odpaľovači boli vybavení ochrannými pomôckami na zaistenie ich osobnej bezpečnosti. Pred začatím odpaľovania poučí prítomných odpaľovačov o zásadách bezpečnosti a zvýšenej opatrnosti pri odpaľovaní. Overí si, či určení odpaľovači sú v dobrom psychickom stave. Ak tomu tak

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement