Page 81

Základné pojmy pre výpočet a) roznetná sieť – tvoria ju prepojené elektrické roznecovadlá (elektrické palníky) s prívodnými vodičmi, prípadne s predlžovacími (prepojovacími) vodičmi, ktoré musia mať po celej dĺžke nepoškodenú izoláciu a spoje sa musia spoľahlivo izolovať. b) prívodné vedenie - je dvojlinka (anténa) spojujúca roznetnú sieť s roznetnicou, c) prepojovacie vedenie - je el. vodič, ktorým spájame el. roznecovadlá, ak nestačia ich prívodné vodiče na pripojenie el. roznecovadiel k prívodnému vedeniu, d) roznetné vedenie - sa skladá z roznetnej siete a z prívodného vedenia, e) roznetný okruh - je uzavreté roznetné vedenie, pripravené pre odpálenie (roznetné vedenie pripojené na ohmeter alebo roznetnicu). V roznetnej sieti rozlišujeme niekoľko spôsobov zapojenia el. roznecovadiel a to :

Obr. č. 86: Elektrický kábel XCYL

Sériové zapojenie Pri sériovom zapojení všetky roznecovadlá zapájame do jednej vetvy za sebou. Odpaľovač ohňostrojov môže použiť iba sériové zapojenie. Vo výnimočných prípadoch, ak získal osobitné oprávnenie od Hlavného banského úradu, môže použiť aj iné zapojenie.

Obr. č. 87: Sériové zapojenie

Celkový odpor roznetného vedenia vypočítame ako súčet odporov všetkých zapojených el. roznecovadiel, odporu prepojovacieho vedenia a odporu prívodného vedenia. Rv = Rs + Rhv [ Ω ] Rs = Rr.n + Rp [ Ω ] Rv = Rr.n + Rp + Rhv [ Ω ] pričom: Rs = R1 + R2 + R3 + ... + Rn + Rp [ Ω ] kde : Rv - odpor roznetného vedenia [ Ω ] Rs - odpor roznetnej siete [ Ω ] Rr - odpor el. roznecovadla [Ω ] n - počet el. roznecovadiel [ks] Rp - odpor prepojovacieho vedenia [Ω] Rhv - odpor prívodného (hlavného) vedenia [Ω] Ak celkový odpor roznentého vedenia ziste-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

4.8.1 Zapojenie roznetných sieti a výpočet parametrov elektrického roznetu

sériové zapojenie (za sebou) paralelné zapojenie (vedľa seba) sérioparalelné zapojenie (kombinované)

79 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

bol nameraný podstatne vyšší odpor, ako odpor vypočítaný. Príčinou môže byť nesprávne vykonaný spoj alebo použitie nevhodných prepojovacích vodičov (zvýšené prechodové odpory v spojoch, zaoxidované spoje, nedokonalé spojenie a pod.), ak bol nameraný podstatne nižší odpor, chyba býva spravidla v spôsobe zapojenia. Najčastejšie sa zistí, že sme vynechali niektoré el. palníky, alebo časť okruhu bola prepojená paralelne. V takomto prípade postačí kontrola okruhu zrakom. Úsek v ktorom sa nachádza Závada, môžeme i v tomto prípade zistiť meraním. Pri zostavovaní roznetnej siete dôkladne izolujeme spoje najčastejšie rýchlo spojkami. Tým zaisťujeme nielen spoľahlivosť roznetu, ale prispievame i k bezpečnosti proti nežiaducemu predčasnému roznetu cudzími zdrojmi el. energie.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement