Page 80

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

4.8. Elektrický roznet

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

78

Elektrický roznet dovoľuje súčasne odpáliť veľké množstvo pyrotechnických výrobkov, poskytuje väčšiu bezpečnosť práce, a vytvára základné predpoklady pre vhodnú organizáciu ohňostroja. V súčasnej dobe vyrábané elektrické roznecovadlá – elektrické palníky pre ohňostroje majú vysokú spoľahlivosť a dobrú akosť. Najčastejšie používanými sú el. palníky typu EMP-NO (elektrický mžikový palník nízkej odolnosti proti účinkom statickej elektriny) a EMP-SO (elektrický mžikový palník strednej odolnosti). Tieto el. palníky sú v rôznych konštrukčných prevedeniach. Napr. s ochrannými plastovými krytkami z PVC, alebo bez. S koncami vodičov odizolovanými a vyskratovanými, alebo bez. Základné hodnoty dôležité pre ich správnu funkciu sa uvádzajú na obaloch elektrických palníkov. Ak máme spoľahlivo určiť istotu roznetu, musíme tieto údaje poznať. U jednotlivých druhov el. roznecovadiel zostávajú hodnoty bezpečného a aktivačného zážihového impulzu, rovnako ako bezpečného a aktivačného prúdu rovnaké. V jednotlivých dodávkach sa však líšia hodnoty el. odporu piluly, i keď v stanovenej tolerancii. Preto musíme vždy z obalu el. roznecovadiel zistiť hodnotu el. odporu pilule a s tou počítať. Ak používame el. roznecovadlá z rovnakej dodávky, nehrozí nebezpečie, že pri dodržaní všetkých ostatných pravidiel by mohla vzniknúť zlyhavka. Aby sme takémuto prípadu predchádzali i pri použití el. roznecovadiel z viacerých dodávok v jednom roznetnom okruhu musíme dbať na to, aby sme spolu zapájali len také el. roznecovadlá, ktorých odporová trieda je rovnaká, alebo najbližšia vyššej alebo nižšej odporovej triede. Neodporúča sa používať v jednom ohňostroji a zapájať do jedného roznetného okruhu el. roznecovadlá rôznych druhov a od rôznych výrobcov i keď majú rovnakú citlivosť. Postup pri príprave roznetného vedenia je nasledovný : El. palníky je vhodné pred upevnením do py-

rotechnického výrobku vizuálne skontrolovať. Potom musia byť vložené do vhodnej časti pyrotechnického výrobku a s ním pevne spojené, napr. elektro izolačnou lepiacou páskou. Pri príprave musíme postupovať tak, aby prívodné vodiče boli čo najmenej namáhané ako na ťah, tak aj na oter. Prívodné vodiče zväčša prichytávame a tým poisťujeme proti vytrhnutiu o konštrukciu odpaľovacích zariadení. Pri zhotovovaní roznetného vedenia postupujeme tak, že najprv vizuálne prehliadneme jednotlivé el. roznecovadlá. Potom nabijeme všetky pyrotechnické výrobky do určených odpaľovacích zariadení a až potom vkladáme el. palníky do pyrotechnických výrobkov. Konce vodičov jednotlivých el. roznecovadiel zapojíme do roznetnej siete (sériové zapojenie). Ak je potrebné použijeme prepojovacie vodiče. Na kvalitné prepojenia môžeme použiť vhodné rýchlospojky, alebo konektory, napr. 3M UY2, ktoré obsahujú i gel v prípade odolnosti voči vode. Natiahneme prívodné vedenie (hlavné vedenie) a vykonáme jeho premeranie (odporu). Ak nezistíme závadu, pripojíme prívodné vedenie na roznetnú sieť a z miesta odpaľovania vykonáme meranie odporu roznetného vedenia. Za vyhovujúce zapojenie roznetného vedenia môžeme považovať také, pri ktorom nameraná hodnota odporu nie je väčšia alebo menšia, ako je hodnota vypočítaného odporu v technologickom postupe ohňostrojných prác ( prípustná odchýlka ±10% od vypočítaného odporu). Pri meraní odporu roznetného vedenia môžu vzniknúť tieto závady : bol nameraný nulový, prípadne malý odpor. Ide o skrat v prívodnom vedení, kde sa môže chyba ihneď lokalizovať, bol nameraný nekonečne veľký odpor. V tomto prípade je okruh prerušený. Chybu hľadáme tak, že si okruh rozdelíme na dve približne rovnaké časti a meriame odpor jednej z nich. Ak nameraná hodnota odpovedá súčtu dielčich odporov meranej časti, chyba je v druhej časti. Postupujeme stálym rozdeľovaním na menšie okruhy dovtedy, kým neprídeme na chybu,

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement