Page 8

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

4.6.1

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

6

Montáž mažiarov

73

4.6.2

Montáž odpaľovacích rámp pre rakety

74

4.6.3

Montáž delových rán

74

4.6.4

Montáž ostatných pyrotechnických výrobkov

74

4.7

Nabíjanie pyrotechnických výrobkov

75

4.8

Elektrický roznet

78

4.8.1

Zapojenie roznetných sieti a výpočet parametrov elektrického roznetu

79

4.8.2

Spoľahlivý roznet roznetnicou.

80

4.8.3

Špeciálne odpaľovacie zariadenia

81

5.

Praktické vykonávanie ohňostrojných prác

83

5.1

Program ohňostroja

83

5.2

Vlastné odpálenie ohňostroja

84

5.2.1

Inštruktáž

84

5.2.2

Bezpečnostné zásady pri odpaľovaní jednotlivých efektov

85

5.3

Vplyv počasia a ochrana pyrotechnických výrobkov.

86

5.4

Povinnosti vedúceho odpaľovača ohňostroja pri ohňostroji a po jeho vykonaní

87

5.5

Povinnosti odpaľovačov po ukončení ohňostroja

88

5.6

Vykonávanie ohňostrojných prác za denného svetla

89

5.7

Scénická pyrotechnika

90

5.8

Uvoľňovanie lavín pomocou delových rán ohňostrojných

92

6.

Prvá pomoc

93

6.1

Zásady poskytovania prvej pomoci

93

6.2

Praktické poskytovanie prvej pomoci v konkrétnych, najčastejších prípadoch

94

6.2.1

Prvá pomoc pri zlýhaní základných životných funkcii (zastavenie srdečnej činnosti a dýchania)

94

6.2.2

Rany

96

6.2.3

Krvácanie

96

6.2.4

Tlakové body

97

6.2.5

Protišoková poloha

97

6.2.6

Popáleniny

98

6.2.7

Zlomeniny

98

6.2.8

Stabilizovaná poloha na boku

99

6.2.9

Poranenie oči

99

6.2.10

Pravidlo 5 T

99

Použitá literatúra

101

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  
Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement