Page 77

Obr. č. 78: Príprava rámu na zhotovenie písmena „O“

Obr. č. 79: Montáž sviečok na rám

hybu obrazcov, alebo vznášanie rakiet a pod. Niektoré časti obrazcov je možné zhotoviť aj v otočnom prevedení a potom pri horení obrazca pomocou lanka s nimi pohybovať.

4.7. Nabíjanie pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

nou trubičkou ešte pred konečným pripútaním drôtu na odpaľovacom konci (obr. č. 41). Montáž ohňopádových trubíc . Montujú sa na doske alebo latke vsunutím do vopred pripravených otvorov alebo sa pripevňujú klincami na strešnej doske. Namontované sa pripevňujú na nosné trámy alebo dosky. Trubice musia byť umiestnené vždy vo vodorovnej polohe. Po prepojení jednotlivých trubíc sa dosky vystrčia o 1 až 2 m pred stenu budovy tak, aby prúd horiacich iskier nepopálil okná a steny budov. Ohňopád treba zavesiť najmenej 10 m nad zemou. Pod ohňopádom nesmú byť horľavé predmety, suchá tráva, drevo a pod. Ohňopády je možné pripevňovať aj na vysunuté požiarne rebríky. Obrazce, slniečka, girlandy a vejáre. Nosné konštrukcie sa pripravujú dopredu, pretože ich montáž je zdĺhavá. Do odpališťa sa prinášajú už hotové. Rozmiestňujeme ich podľa potreby tam, kde prúd iskier z horiacich pyrotechnických predmetov nemôže ohroziť prizerajúcich sa divákov a nezapáli horľavé predmety, trávu a pod. Môžu byť montované na zakopané trámy, alebo zavesené na stenách budov, prípadne zavesené na nosných lanách. Tieto efekty sú divácky veľmi pôsobivé, najmä ak ich umiestnime na plte alebo loďky plávajúce na vodnej hladine. Odporúča sa horiace obrazce posúvať do strán alebo ich vyťahovať po lane. Získavame tak dojem po-

Obr. č. 77: Vejár zostavený z 22 rímskych sviec

Pred nabíjaním pyrotechnických výrobkov (môžu vykonávať len odpaľovači ohňostrojov) musí vedúci odpaľovač ohňostroja prehliadnuť všetky pyrotechnické výrobky, ktoré majú byť v ohňostroji odpálené. Poškodené, alebo opraviteľné predmety opraví alebo touto opravou poverí niektorého odpaľovača ohňostrojov. Pyrotechnické výrobky, ktoré sú nepoužiteľné sa musia vyradiť. Každá guľová

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

75

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement