Page 72

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

nostného okruhu až do vzdialenosti 300 m. Výnimku tvorí odpaľovanie bômb, mín a lietavíc za denného svetla, ktoré sa vykonáva obvykle v bezprostrednej vzdialenosti, cca 100 m od divákov. V takomto prípade je treba nakloniť mažiare alebo iné výmetné prostriedky takým smerom, aby v prípade zlyhania roznetu bomby dopadli jej zvyšky do priestoru, kde nemôžu spôsobiť škody na zdraví, alebo majetku.

4.4.3 Bezpečnosť odpaľovačov Pri odpaľovaní ohňostroja, ako aj pri likvidácii a upratovaní zvyškov po jeho odpálení môže dôjsť aj napriek dôslednému dodržiavaniu prísnych bezpečnostných opatrení k zraneniu odpaľovačov alebo jednotlivých divákov. Preto je nevyhnutne, aby pri každom ohňostroji bol prítomný pracovník zdravotnej služby a pri veľkých ohňostrojoch, kde sa odpaľujú výbušné predmety triedy IV. aj pohotovostné sanitné vozidlo s lekárom. Nebezpečenstvo vzniku požiaru od horiacich zvyškov vyžaduje prítomnosť zásahovej jednotky hasičského zboru s príslušnou hasiacou technikou. Z rovnakých dôvodov je potrebne zabezpečiť aj prítomnosť polície.

4.4.4 Činnosť vedúceho odpaľovača ohňostroja počas prípravy ohňostroja

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

70 Vedúci odpaľovač ohňostroja zodpovedá za bezpečný a hladký priebeh celého ohňostroja. Má podstatne viac povinnosti ako ostatní odpaľovači. Spoločne so zodpovedným zástupcom objednávateľa vyberá vhodný terén pre odpalište a určuje v závislosti na druhu a množstve použitých pyrotechnických výrobkov veľkosť bezpečnostného okruhu. Zápisnične zabezpečuje s objednávateľom účasť policajných hliadok, prítomnosť zdravotnej

služby a zásahovej jednotky hasičského zboru v takom rozsahu, aby bol bezpečnostný okruh dôkladne zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb. Záväzne zabezpečenie uvedených služieb musí byť doložené zápisnicou v ktorej sú konkretizované požiadavky a potvrdenie objednávateľa, že vedúcim odpaľovačom ohňostroja vytýčený bezpečnostný okruh bude počas prípravy a odpálenia ohňostroja až do odvolania hliadok riadne zabezpečený tak, aby z radov divákov sa nikto nedostal do nebezpečnej blízkosti a neutrpel úraz alebo nespôsobil predčasné odpálenie pripravených pyrotechnických výrobkov. Pri nedodržaní týchto podmienok preberá objednávateľ celú zodpovednosť za prípadne úrazy alebo hmotné škody. Zápisnica, podpísaná objednávateľom ohňostroja a vedúcim odpaľovačom ohňostroja sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

4.5 Druhy odpaľovacích zariadení, ich popis, funkcia a požiadavky 4.5.1 Odpaľovacie rampy pre rakety triedy III. Môžu byť vyhotovené z dreva alebo môžu mať kovovú, skladaciu konštrukciu. Drevené rampy sa skladajú z dvoch podstavcov a dvoch nosných latiek. Podstavce sú vyhotovené z drevených hranolov o rozmeroch 5 x 5 x 200 cm. Ak sa opakovane používajú, je vhodne opatriť konce určené do zeme oplechovanou špicou. Hranoly majú asi 20 až 70 cm od vrcholu na jednej strane upevnené klátiky o rozmeroch 5 x 5 x 10 cm, ktoré slúžia na uchytenie priečnych nosných latiek. Nosné

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov