Page 69

vyčistenie od zlyhaviek a nedopalkov ( po vykonaní ohňostrojných prác) : ..................................................................................................................................... 11. Prostriedky na vyhlasovanie výstražných signálov a núdzového signálu a spôsob ich vyhlasovania : .....................................................................................................................................

15.Technologický postup vypracoval: meno a priezvisko, titul, adresa, číslo, dátum vydania, doba platnosti preukazu o odbornej spôsobilosti autora technologického postupu ohňostrojných prác

V............................................................ dňa:........................................................... Príloha: Situačný náčrt odpališťa s bezpečnostným okruhom a manipulačným priestorom. Poučenie osôb zúčastnených na ohňostrojných prácach P.č. 1 2 3 4 5

Meno a priezvisko

Dátum

Podpis

Poučenie hliadok Hliadka je povinná riadiť sa pokynmi vedúceho odpaľovača ohňostrojov. Zodpovedá za vypratanie jej prideleného územia a za uzavretie bezpečnostného okruhu. Musí pomocou núdzového signálu upozorniť vedúceho odpaľovača na porušenie bezpečnostného okruhu, alebo inú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku. Poučenie hliadok P.č. 1 2 3 4 5

Meno a priezvisko

Dátum

Podpis

67 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

13. Doprava pyrotechnických výrobkov: ........................................................................................................................................ 14. Zohľadnenie ďalších miestnych podmienok, ovplyvňujúcich výkon ohňostrojných prác: .....................................................................................................................................

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

12. Hliadky : .......................................................................................................................................

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement