Page 66

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

oznámenia spolu so súhlasom obce sa zasiela Policajnému zboru.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

64

Oznámenie ohňostrojných prác musí obsahovať: meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo a dátum vydania a orgán, ktorý preukaz vydal), miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladanú dobu trvania a ich rozsah, stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení Ohňostrojné práce musia vždy vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác. Pyrotechnické výrobky triedy II, III, a IV sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc, škôl, liečebni a cintorínov a pri športových podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrotechnických výrobkov je súčasťou športového podujatia.

4.2 Vedúci odpaľovač ohňostrojov Vedúci odpaľovač ohňostrojov a) vypracúva technologický postup ohňostrojných prác, b) riadi prípravu a odpaľovanie pyrotechnických výrobkov a koordinuje prácu ostatných odpaľovačov ohňostrojov, c) riadi likvidáciu prípadných zlyhaviek, d) zabezpečí zdravotné opatrenia. Vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedá za bezpečnosť pri príprave, vykonávaní a ukončení ohňostrojných prác a určí podmienky na zaistenie bezpečnosti všetkých odpaľova-

čov ohňostrojov a na ochranu osôb a majetku, ktorý je ohrozený odpaľovaním pyrotechnických výrobkov a pádom ich zvyškov. Riadi prípravu, odpaľovanie a upratanie odpališťa po ohňostroji, likvidáciu zlyhaviek a koordinuje práce ostatných odpaľovačov ohňostroja. O priebehu a výsledku ohňostrojných prác vyhotoví vedúci odpaľovač ohňostrojov bezodkladne zápisnicu a doručí ju do dvoch pracovných dní po vykonaní prehliadky odpališťa obci a príslušnému obvodnému banskému úradu.

4.3 Technologický postup ohňostrojných prác Dokumentáciu (technologický postup) ohňostrojných prác podľa prílohy č. 4 vyhlášky SBÚ č. 71/1988 Zb. vypracováva vedúci odpaľovač ohňostrojov v rozsahu primeranom na použitie ohňostrojných prostriedkov. V dokumentácii sa uvedie aj meno a číslo oprávnenia vedúceho odpaľovača ohňostrojov a ostatných odpaľovačov ohňostrojov. Technologický postup ohňostrojných prác obsahuje najmä: 1) osoby, ktoré vykonávajú ohňostrojné práce, ich úlohy a povinnosti, 2) vymedzenie bezpečnostného okruhu, manipulačného priestoru, miesta odpalu a spôsobu ich zabezpečenia, spôsob a čas ich vypratania a uzavretia, prostriedky na vyhlasovanie výstražných signálov a núdzového signálu a spôsob ich vyhlásenia, 3) mapku alebo náčrt miesta plánovaných ohňostrojných prác s vyznačením bezpečnostného okruhu, manipulačného priestoru a miesta odpalu, 4) vymedzenie pyrotechnických výrobkov, ich rozmiestnenie, postupnosť a spôsob odpaľovania,

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement