Page 6

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

OBSAH

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

4

Predhovor

3

1.

Predpisy o výbušninách a niektoré súvisiace predpisy

7

1.1

Stručný prehľad základných a súvisiacich predpisov

7

1.1.1

Predpisy o výbušninách

7

1.1.2

Súvisiace predpisy

7

1.2

Hlavné zásady vyplývajúce zo zákona SNR č. 51/1988 Zb. (ďalej len zákon), týkajúce sa výbušnín a pyrotechnických výrobkov obsahujúcich výbušniny

8

1.3

Základné bezpečnostné pravidlá pre používanie výbušnín a pomôcok na ich použitie, vyplývajúce zo zákona SNR č. 51/1988 Zb. a vyhlášky č. 71/1988 Zb.

10

1.3.1

Všeobecná časť

10

1.3.2

Evidencia výbušnín ( § 33 zákona a § 27 až 29 vyhl. č. 71/1988 Zb.)

11

1.3.3

Preprava a prenášanie výbušnín (§ 26 ods. 1 – 4 zákona, vyhl. č. 78/1996 Z. z. a ďalšie súvisiace predpisy)

11

2.

Klasifikácia, nadobúdanie, skladovanie, používanie, zaobchádzanie, výroba a preprava pyrotechnických výrobkov

13

2.1

Základné pojmy a rozdelenie pyrotechnických výrobkov

13

2.1.1

Klasifikácia pyrotechnických výrobkov

14

2.1.1.1

Základné požiadavky na pyrotechnické predmety a výbušné predmety

14

2.1.1.2

Predkladanie pyrotechnických výrobkov na posúdenie zhody

15

2.1.1.3

Technické požiadavky na pyrotechnické výrobky

16

2.1.2

Výroba pyrotechnických výrobkov

17

2.1.3

Zaobchádzanie s pyrotechnickými výrobkami

18

2.1.4

Nadobúdanie a požívanie pyrotechnických výrobkov

18

2.1.5

Predaj pyrotechnických výrobkov

19

2.1.6

Skladovanie pyrotechnických výrobkov

21

2.1.7

Preprava pyrotechnických výrobkov

21

2.1.7.1

Výnimky vzťahujúce sa na dopravu nebezpečných vecí

24

2.1.7.2

Bezpečnostný poradca

24

2.2

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s výbušninami

24

2.2.1

Pravidla bezpečnej a hygienickej manipulácie s výbušninami

25

2.2.2

Základné zásady pri manipulácii a používaní pyrotechnických výrobkov

25

2.3.

Protipožiarna ochrana

26

2.3.1

Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

26

2.3.2

Povinnosti fyzických osôb

28

2.3.3

Technik požiarnej ochrany

28

2.3.4

Preventívne protipožiarne kontroly

29

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement