Page 56

ľujú sa z rovnej, pevnej podložky na voľnom priestranstve

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Záhradná fakľa - nie je typickým pyrotechnickým výrobkom. Je to silnostenná lepenková trubica obalená v hornej časti textilným ovinom presýteným pevnou horľavou látkou. Doba horenia fakle je 30 až 60 minút. Používa sa na sprievodné osvetlenie rôznych pochodov, behov a štafiet a pod. Horí žltkastým plameňom.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

54

3.2.3 Zneškodňovanie pyrotechnických výrobkov Zlyhané alebo nefunkčné pyrotechnické výrobky a predmety treba odborne zneškodniť a zničiť aby sa nedostali do nepovolaných rúk, kde by mohli spôsobiť ujmu na zdraví alebo škody na majetku. Pyrotechnické výrobky sa musia pred zničením delaborovať ( rozobrať na jednotlivé konštrukčné prvky). Z uvedeného dôvodu smie takéto zneškodňovanie a ničenie pyrotechnických výrobkov vykonať iba osoba s kvalifikáciou pyrotechnika alebo odpaľovača ohňostrojov. Osoby bez príslušnej kvalifikácie môžu zlyhané pyrotechnické výrobky (len Tr. I.,II.) zneškodňovať iba podľa návodu výrobcu, ktorý musí byť uvedený na každom pyrotechnickom výrobku. Pri delaborácii musí pyrotechnik alebo odpaľovač ohňostrojov používať ochranný štít, ostrý nôž a pomôcky z neiskriaceho materiálu a vhodné rukavice. Jednotlivé druhy pyrotechnických výrobkov sa delaborujú a zneškodňujú nasledovne: Guľová – sférická bomba Ostrým nožom odrežeme vrchol výmetného kužeľa a výmetnú náplň (čierny prach) vysypeme na pripravenú papierovú podložku. Čierny prach z výmetnej časti ničíme vylúhovaním vo vode. Potom odstránime komunikačný zvod a nožom narušíme prelepy v spoji medzi po-

loguľami. Tlakom, pomocou dreveného kolíka, uvoľníme zostavu efektovej časti. Svetličky zničíme vylúhovaním v nádobe s vodou alebo spálením. Pologule a komunikačný zvod zničíme spálením. V prípade, že dreveným kolíkom nevieme uvoľniť spoj efektovej časti, odrežeme ostrým nožom jedným ťahom oneskorovač, ktorý je zhotovený zväčša z opradenej impregnovanej zápalnice. Túto potom tlakom dreveného kolíka opatrne pretlačíme dovnútra efektovej komory, čím vznikne voľný otvor v efektovej časti gule. Takto narušenú efektovú časť celú ponoríme do nádoby s vodou (min. na 24 hod.), čím dôjde k jej vylúhovaniu. Zbytky po vylúhovaní môžeme zakopať do zeme. Cylindrická - valcová bomba Pomocou ostrého noža v spoji opatrne narušíme a oddelíme výmentnú časť bomby od efektovej časti. Čierny prach z výmetnej časti ničíme vylúhovaním vo vode. Efektovú časť narušíme opatrne ostrým nožom v hornej časti veka a dreveným kolíkom pretláčame veko valcovej bomby kým sa neuvoľní. Svetličky zničíme vylúhovaním v nádobe s vodou alebo spálením. Pyrotechnický zásyp, podobne ako čierny prach zničíme vylúhovaním vo vode. Prípadné iné efektové elementy, napr. tuláky vhodne delaborujeme alebo zničíme priamym ponorom do nádoby s vodou. Ostatné papierové súčiastky (komunikačný zvod, efektová komora) spálime v ohni. Mína Pomocou ostrého noža v spoji opatrne narušíme a oddelíme výmentnú časť od efektovej časti. Čierny prach z výmetnej časti ničíme vylúhovaním vo vode. Pomocou ostrého noža opatrne otvoríme efektovú komoru na strane viečka. Tuláky vytiahneme a jednotlivo delaborujeme. Papierový plášť tuláka asi v jednej tretine od ústia tuláka opatrne narežeme ostrým nožom tak, aby sa uľahčilo jeho rozlomenie rukami. Po rozlomení tuláka vysypeme explozívnu zlož na pripravenú papierovú podložku a zničíme ju vylúhovaním vo vode.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement