Page 5

PREDHOVOR

Príručka je rozdelená do 6. kapitol, pričom prvá kapitola „ Predpisy o výbušninách a niektoré súvisiace predpisy “ zachytáva právny stav platný k 1.1.2008. V najbližšej dobe vydá Ministerstvo hospodárstva SR všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podmienky manipulácie s pyrotechnickými výrobkami, ukladania a skladovania pyrotechnických výrobkov a predaja pyrotechnických výrobkov. Preto pri štúdiu predpisov súvisiacich s vykonávaním ohňostrojných prác a predajom zábavnej pyrotechniky treba vychádzať vždy z platného právneho stavu. V druhej kapitole okrem klasifikácie, nadobúdania, používania, prepravy a skladovania pyrotechnických výrobkov je pomerne podrobne popísaná aj protipožiarna ochrana. V tretej, štvrtej a piatej kapitole sú podrobne popísané pyrotechnické výrobky, príprava a vykonávanie ohňostrojných prác s bohatou fotografickou ilustráciou, doplňujúcou textovú časť. Poskytovanie prvej pomoci je samostatne uvedené v 6. kapitole. Predpokladáme, že takto pripravené prvé vydanie Príručky pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov zaujme odbornú prax a bude slúžiť hlavnému účelu pre ktorý ju vydávame a to školeniu a príprave odpaľovačov ohňostrojov ku skúškam pred komisiou Hlavného banského úradu a školeniu predavačov zábavnej pyrotechniky a overovaniu ich vedomosti pred príslušnými komisiami školiacich organizácii.

3 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Autorský kolektív pri spracovaní publikácie vychádzal zo vzorovej učebnej osnovy, uvedenej v prílohe č. 1 vyhlášky č. 79/1993 Z.z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov, pričom bola využitá doposiaľ publikovaná literatúra uvedená v zozname použitej literatúry, ako aj bohaté skúsenosti autorov pri vykonávaní ohňostrojných prác a výučbe odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Na jednej strane rozšírený záujem verejnosti o vykonávanie ohňostrojných prác a o zábavnú pyrotechniku a na druhej strane sprísnene prepisy pri predaji pyrotechnických výrobkov a vykonávaní ohňostrojných prác, ako aj nedostatok odbornej literatúry v oblasti pyrotechniky, priviedli vydavateľa Slovenskú Spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce k rozhodnutiu zostaviť a vydať Príručku pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement